Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Srijeda, 16. prosinca 2020. - Bruxelles
 Prijelazne odredbe za potporu iz EPFRR-a i EFJP-a u godini 2021. i 2022. ***I
 Dodatna sredstva u kontekstu pandemije bolesti COVID-19: REACT-EU ***I
 Uredba o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama ***II
 Uredba Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. ***
 Međuinstitucijski sporazum o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju te o novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava
 Nova strategija za europske MSP-ove
Tekstovi (235 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti