Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΓΤΕ τα έτη 2021 και 2022 ***I
 Πρόσθετοι πόροι λόγω της πανδημίας της COVID-19: REACT-EU ***I
 Κανονισμός σχετικά με την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη ***II
 Κανονισμός του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 ***
 Διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων
 Μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ

Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΓΤΕ τα έτη 2021 και 2022 ***I
PDF 148kWORD 63k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους το έτος 2021 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους το έτος 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))
P9_TA(2020)0354A9-0101/2020

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0581),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0162/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 26ης Φεβρουαρίου 2020(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2020(2),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του και την ενημέρωση από το Συμβούλιο για την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Α9-0101/2020),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει τις δηλώσεις του που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  εγκρίνει τις κοινές δηλώσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

4.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

6.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Δεκεμβρίου 2020 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2020/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022

P9_TC1-COD(2019)0254


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2020/2220.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το μεταβατικό καθεστώς της ΚΓΠ και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Αποθεματικό ταμείο αντιμετώπισης κρίσεων

Από τη σύστασή του, το 2014, ουδέποτε ενεργοποιήθηκε το αποθεματικό για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα λόγω του μηχανισμού δημοσιονομικής πειθαρχίας που προβλέπει το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, βάσει του οποίου η χρηματοδότηση για το εν λόγω αποθεματικό αντλείται στην αρχή κάθε έτους από το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων. Τα μη χρησιμοποιηθέντα ποσά επιστρέφονται στις άμεσες ενισχύσεις στο τέλος του έτους. Κατά συνέπεια, το αποθεματικό ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε για να αποφευχθεί η παρακράτηση πόρων από τους γεωργούς.

Το γεγονός ότι το αποθεματικό, το οποίο έχει δημιουργηθεί για να βοηθά τους γεωργούς να αντιμετωπίζουν την αστάθεια των τιμών ή της αγοράς, ουδέποτε ενεργοποιήθηκε, μαρτυρεί τους περιορισμούς ως προς την οικονομική του δομή και τη λειτουργία του.  Η αυξανόμενη συχνότητα οικονομικών, καθώς και αντίξοων κλιματικών και υγειονομικών, συνθηκών που οδηγούν σε σημαντική αποδιοργάνωση της αγοράς, καταδεικνύει ότι απαιτείται επειγόντως ένα πλήρως λειτουργικό αποθεματικό αντιμετώπισης κρίσεων, το οποίο θα μπορεί να ενεργοποιείται και να καθίσταται διαθέσιμο έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι ένα πλήρως χρηματοδοτούμενο αποθεματικό αντιμετώπισης κρίσεων, το οποίο αρχικά ορίστηκε σε 400 εκατομμύρια EUR επιπλέον των προϋπολογισμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ, σωρευτικό, με μη χρησιμοποιηθέντες πόρους που μεταφέρονται και προστίθενται στο επόμενο έτος καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού, θα λειτουργούσε αποτελεσματικότερα και θα είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο στην έγκαιρη παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση κρίσεων και τη χρηματοδότηση στοχευμένων μέτρων για τους τομείς που πλήττονται.

POSEI και νησιά του Αιγαίου

Λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, ιδίως του απομακρυσμένου, νησιωτικού χαρακτήρα τους, της μικρής έκτασης, της δυσχερούς μορφολογίας και του κλίματος, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπως αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζουν ειδικά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα που σχετίζονται με τον εφοδιασμό σε τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα απαραίτητα για την κατανάλωση ή τη γεωργική παραγωγή. Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θεσπίστηκαν ειδικά μέτρα στον γεωργικό τομέα για την αντιμετώπιση των δυσχερειών που προκαλεί η ειδική αυτή κατάσταση, όπως προβλέπεται στο προαναφερθέν άρθρο. Επιπλέον, το καθεστώς ειδικών μέτρων για τη γεωργία υπέρ των μικρών νησιών του Αιγαίου που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αντιμετωπίζει επίσης τα ίδια ζητήματα, αλλά σε διαφορετική γεωγραφική θέση.

Η σημασία των ειδικών μέτρων και ευκαιριών στις εν λόγω περιοχές και νησιά δικαιολογεί το επίπεδο της ειδικής στήριξης η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή εφαρμογή των εν λόγω μέτρων. Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη τις δημόσιες δεσμεύσεις που είχε ήδη αναλάβει η Επιτροπή έναντι των εν λόγω περιφερειών και νησιών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί την αδιάλειπτη συνέχιση των πολύ επιτυχημένων προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013 και (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και τη διατήρηση του τρέχοντος επιπέδου στήριξης, τουλάχιστον, για τις εν λόγω περιοχές και νησιά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Ένωση θα δείξει την αλληλεγγύη και τη δέσμευσή της έναντι των περιοχών και των νησιών αυτών που αντιμετωπίζουν ειδικά μειονεκτήματα.

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις στις εξόχως απόκεντρες περιοχές

Λόγω του πολύ μικρού τους μεγέθους και του νησιωτικού χαρακτήρα τους, οι τοπικές αγορές στις εξόχως απόκεντρες περιοχές είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις διακυμάνσεις των τιμών που συνδέονται με τις ροές εισαγωγών από την υπόλοιπη Ένωση ή από τρίτες χώρες. Το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) αναγνωρίζει τις ειδικές ανάγκες των εξόχως απόκεντρων περιοχών και θέτει τη βάση για ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα τις βοηθά να αντιμετωπίζουν την ιδιαίτερη κατάστασή τους. Με το θέμα αυτό ασχολείται περαιτέρω ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ειδικότερα, δεδομένου ότι η χρήση των διεπαγγελματικών οργανώσεων φαίνεται να παρέχει δυνατότητες αντιμετώπισης των ειδικών αναγκών των τομέων γεωργικής παραγωγής στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, θα έπρεπε ήδη να επιτρέπεται η ευελιξία κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις εν λόγω περιοχές, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι πόροι που διαθέτει ο παρών μεταβατικός κανονισμός στις εν λόγω περιοχές.

Κατά συνέπεια, οι διεπαγγελματικές οργανώσεις που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 157 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και θεωρούνται αντιπροσωπευτικές, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα αναγκαία συλλογικά μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η τοπική παραγωγή παραμένει ανταγωνιστική στις εν λόγω τοπικές αγορές και βιώσιμη.

Για τον σκοπό αυτό, με την επιφύλαξη των άρθρων 28, 29 και 110 ΣΛΕΕ και του άρθρου 165 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, και με την επιφύλαξη του άρθρου 164 του εν λόγω κανονισμού και βάσει του άρθρου 349 ΣΛΕΕ, όπως ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απόφασή του στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-132/14 έως C-136/14, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι είναι σημαντικό να διερευνηθούν όλα τα κατάλληλα μέσα προκειμένου να επιτραπεί στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, στο πλαίσιο εκτεταμένων διεπαγγελματικών συμφωνιών και μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, να διασφαλίζουν ότι μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς ή όμιλοι οικονομικών φορέων που δεν είναι μέλη της ενδιαφερόμενης διεπαγγελματικής οργάνωσης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην τοπική αγορά, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, καταβάλλουν στην εν λόγω οργάνωση το σύνολο ή μέρος των οικονομικών εισφορών που καταβάλλουν τα μέλη της, μεταξύ άλλων όταν τα έσοδα από τις εισφορές αυτές χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της τοπικής παραγωγής ή όταν οι εν λόγω εισφορές εισπράττονται σε διαφορετικό στάδιο της εμπορίας.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα μικρά νησιά του Αιγαίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπενθυμίζουν:

—  τη σημασία των ειδικών μέτρων για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εν λόγω περιοχών·

—  τη σημασία των ειδικών μέτρων για τη γεωργία υπέρ των μικρών νησιών του Αιγαίου που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· και

—  ότι τα ανωτέρω ζητήματα δικαιολογούν την παροχή ειδικής στήριξης στις εν λόγω περιοχές και νησιά, προκειμένου να εφαρμοστούν τα κατάλληλα μέτρα.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενωσιακές ρυθμίσεις χρηματοδότησης για τα προγράμματα POSEI και τα μικρά νησιά του Αιγαίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπογραμμίζουν ότι οι ενωσιακές ρυθμίσεις χρηματοδότησης για τα προγράμματα POSEI και τα μικρά νησιά του Αιγαίου που περιλαμβάνονται στον παρόντα μεταβατικό κανονισμό για το 2021 και το 2022 είναι έκτακτες και αντικατοπτρίζουν την ιδιαιτερότητα των περιστάσεων, και ότι δεν συνιστούν προηγούμενο για μελλοντική χρηματοδότηση από την ΚΓΠ, ούτε για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα μικρά νησιά του Αιγαίου ούτε για άμεσες ενισχύσεις.

Δήλωση της Επιτροπής για τους κανόνες εμπορίας για το ελαιόλαδο

Η Επιτροπή σημειώνει την πολιτική συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροπολογία 106 του Κοινοβουλίου, με την οποία προστίθεται το νέο άρθρο 167α στον κανονισμό ΚΟΑ σχετικά με τον τομέα του ελαιόλαδου. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η εν λόγω τροποποίηση που συμφωνήθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν συνάδει με την αρχή της συνέχειας των ισχυόντων κανόνων που διέπουν τον μεταβατικό κανονισμό, είναι ουσιώδης και συμπεριλήφθηκε από τους συννομοθέτες χωρίς εκτίμηση επιπτώσεων όπως απαιτείται από το σημείο 15 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Η Επιτροπή υπενθυμίζει τη δέσμευσή της να διατηρήσει αποτελεσματικό ανταγωνισμό στον γεωργικό τομέα, και να επιτρέψει την πλήρη υλοποίηση των στόχων της ΚΓΠ που ορίζονται στο άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δήλωση της Επιτροπής για τις ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα

Η Επιτροπή σημειώνει το γεγονός ότι οι συννομοθέτες συμφώνησαν πως τα κονδύλια του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν ενσωματωθούν στο ΕΓΤΑΑ, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ενισχύσεων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (ενισχύσεις ΠΦΜ).

Η Επιτροπή έχει ήδη εκφράσει τις ανησυχίες της σχετικά με την περιορισμένη συμβολή των ενισχύσεων ΠΦΜ στην επίτευξη περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων, δεδομένου ότι οι αγρότες δεν χρειάζεται να εφαρμόσουν συγκεκριμένες πρακτικές για να λάβουν την ενίσχυση. Για τον λόγο αυτό, η συμπερίληψη των ενισχύσεων ΠΦΜ στα κονδύλια του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διατίθενται ως συμβολή στην επίτευξη περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως προηγούμενο κατά τις διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική ΚΓΠ.

(1) ΕΕ C 109 της 1.4.2020, σ. 1.
(2) ΕΕ C 232 της 14.7.2020, σ. 29.


Πρόσθετοι πόροι λόγω της πανδημίας της COVID-19: REACT-EU ***I
PDF 131kWORD 43k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους έκτακτους πρόσθετους πόρους και τις ρυθμίσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» με σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για την προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU) (COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))
P9_TA(2020)0355A9-0150/2020

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2020)0451),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 177 και το άρθρο 322 παράγραφος 1, στοιχείο α) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή του υπέβαλε την πρόταση (C9-0149/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 13ης Ιουλίου 2020(1),

–  έχοντας διαβουλευτεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 14ης Οκτωβρίου 2020(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του και την ενημέρωση από το Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A9-0150/2020),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Δεκεμβρίου 2020 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2020/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πρόσθετους πόρους και τις ρυθμίσεις εφαρμογής με σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για την προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU)

P9_TC1-COD(2020)0101


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2020/2221.)

(1) ΕΕ C 272 της 17.8.2020, σ. 1 .
(2) Δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Κανονισμός σχετικά με την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη ***II
PDF 121kWORD 43k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης (09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))
P9_TA(2020)0356A9-0262/2020
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (09980/1/2020 – C9‑0407/2020),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 17ης Αυγούστου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής (COM(2020)0843),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0324),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0262/2020),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος πρωτοβουλίας της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί το περιεχόμενο του παρόντος κανονισμού στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 («δημοσιονομικός κανονισμός») κατά την επόμενη αναθεώρησή του.

Δήλωση της Επιτροπής

Η Επιτροπή συμφωνεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να συνοδεύεται η έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από κατάλληλες προτάσεις, εφόσον είναι αναγκαίο.

(1) ΕΕ C 291 της 17.8.2018, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, 4.4.2019, P8_TA(2019)0349.


Κανονισμός του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 ***
PDF 263kWORD 77k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 (09970/2020 – C9-0409/2020 – 2018/0166(APP))
P9_TA(2020)0357A9-0260/2020

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου (09970/2020),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (C9-0409/2020),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Ιουλίου 2020, σχετικά με τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 92 και το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις επιστολές της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0260/2020),

1.  εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027, όπως αυτό ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος·

2.  εγκρίνει τις κοινές δηλώσεις του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  εγκρίνει τη δήλωσή του που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Επιτροπής, την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τον δημοσιονομικό έλεγχο των νέων προτάσεων βάσει του άρθρου 122 ΣΛΕΕ που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2027

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/… ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της ...

για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 έως 2027

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 312,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(4),

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αφού ζήτησε τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για επαρκή δυνατότητα πρόβλεψης στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της εκτέλεσης μεσοπρόθεσμων επενδύσεων, η διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) θα πρέπει να ορίζεται στα επτά έτη, με έναρξη από την 1η Ιανουαρίου 2021.

(2)  Οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης λόγω της COVID-19 απαιτούν από την Ένωση να παράσχει ένα μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο που θα προετοιμάσει το έδαφος για μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση σε ένα πράσινο και ψηφιακό μέλλον, στηρίζοντας την πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης και καθιστώντας την ανθεκτική σε κλυδωνισμούς στο μέλλον.

(3)  Τα ετήσια ανώτατα όρια των πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων ανά κατηγορία δαπανών και τα ετήσια ανώτατα όρια των πιστώσεων για πληρωμές που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό οφείλουν να τηρούν τα ισχύοντα ανώτατα όρια για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τους ίδιους πόρους, που ορίζονται με βάση την ισχύουσα απόφαση του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 311 τρίτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) («απόφαση για τους ίδιους πόρους»).

(4)  Όπου είναι απαραίτητο να παρασχεθούν οι εγγυήσεις που προέρχονται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για χρηματοδοτική συνδρομή σε κράτη μέλη η οποία έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 220 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5) («δημοσιονομικός κανονισμός»), το αναγκαίο ποσό θα πρέπει να παρασχεθεί πέραν των ανώτατων ορίων των πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων και των πιστώσεων για πληρωμές του ΠΔΠ, αφού τηρηθεί το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων.

(5)  Το ΠΔΠ δεν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις γραμμές του προϋπολογισμού που χρηματοδοτούνται με έσοδα για ειδικό προορισμό κατά την έννοια του δημοσιονομικού κανονισμού.

(6)  Το ΠΔΠ θα πρέπει να καθοριστεί σε τιμές του 2018. Θα πρέπει επίσης να καθοριστούν οι κανόνες για τις ετήσιες τεχνικές προσαρμογές του ΠΔΠ, προκειμένου να υπολογιστούν εκ νέου τα ανώτατα όρια και τα διαθέσιμα περιθώρια.

(7)  Θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες για άλλες περιπτώσεις που ενδέχεται να απαιτούν προσαρμογή του ΠΔΠ. Οι εν λόγω προσαρμογές μπορεί να αφορούν την καθυστερημένη έγκριση νέων κανόνων ή προγραμμάτων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, μέτρα που συνδέονται με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση ή μέτρα που εγκρίνονται δυνάμει του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να καθοριστούν κανόνες σχετικά με μηχανισμό για ειδική προσαρμογή προγραμμάτων.

(8)  Θα πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη ευελιξία στον μέγιστο δυνατό βαθμό, προκειμένου η Ένωση να μπορεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το άρθρο 323 ΣΛΕΕ.

(9)  Τα ακόλουθα θεματικά ειδικά μέσα είναι απαραίτητα για να μπορεί η Ένωση να αντιδρά σε συγκεκριμένες απρόβλεπτες καταστάσεις ή συνέπειες και για να καθίσταται έτσι δυνατή η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας του προϋπολογισμού: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας και το Αποθεματικό Προσαρμογής στο Brexit. Το Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας δεν προορίζεται να αντιμετωπίζει τις συνέπειες των κρίσεων που είναι σχετικές με την αγορά και οι οποίες πλήττουν τη γεωργική παραγωγή ή διανομή.

(10)  Τα ακόλουθα μη θεματικά ειδικά μέσα είναι αναγκαία για την περαιτέρω ενίσχυση της ευελιξίας: το Ενιαίο Μέσο Περιθωρίου και ο Μηχανισμός Ευελιξίας. Το Ενιαίο Μέσο Περιθωρίου θα πρέπει να επιτρέπει τη μεταφορά περιθωρίων που παραμένουν διαθέσιμα κάτω από τα ανώτατα όρια για πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων και για πληρωμές αντίστοιχα μεταξύ των οικονομικών ετών και, για πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων, μεταξύ τομέων του ΠΔΠ, χωρίς να σημειώνεται υπέρβαση των συνολικών ποσών των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων και πιστώσεις για πληρωμές για ολόκληρη την περίοδο του ΠΔΠ. Ο Μηχανισμός Ευελιξίας θα πρέπει να επιτρέπει τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων απρόβλεπτων δαπανών για ένα δεδομένο οικονομικό έτος.

(11)   Θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για τη δυνατότητα εγγραφής πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων και των αντίστοιχων πιστώσεων για πληρωμές στον προϋπολογισμό πέραν των ανώτατων ορίων που καθορίζονται στο ΠΔΠ όπου είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν ειδικά μέσα.

(12)  Είναι αναγκαίο να προβλέπεται αναθεώρηση του ΠΔΠ σε περίπτωση αναθεώρησης των Συνθηκών με επιπτώσεις στον προϋπολογισμό, επανένωσης της Κύπρου ή διεύρυνσης της Ένωσης, λαμβανομένων επίσης υπόψη των όρων εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

(13)  Ο παρών κανονισμός ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να αναθεωρηθεί σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εντός των ορίων που καθορίζονται στο ΠΔΠ. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η πρόβλεψη της αναθεώρησης του ΠΔΠ σε αυτές τις περιπτώσεις.

(14)  Ακόμη, απαιτούνται ειδικοί κανόνες για την αντιμετώπιση έργων μεγάλης κλίμακας των οποίων η διάρκεια ζωής εκτείνεται πολύ πέραν της περιόδου που ορίζεται στο ΠΔΠ. Είναι αναγκαίος ο καθορισμός μέγιστων ποσών για τις συνεισφορές από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης στα εν λόγω έργα, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν επηρεάζουν άλλα έργα που χρηματοδοτούνται από τον εν λόγω προϋπολογισμό.

(15)  Είναι αναγκαίο να καθοριστούν γενικοί κανόνες για τη διοργανική συνεργασία κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού, με παράλληλο σεβασμό των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής («θεσμικά όργανα») επί του προϋπολογισμού, όπως ορίζονται στις Συνθήκες, καθώς και των απαιτήσεων περί διαφάνειας.

(16)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση για νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πριν από την 1η Ιουλίου 2025, ώστε να μπορέσουν τα θεσμικά όργανα να το εγκρίνουν πολύ πριν από την έναρξη του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ, τα ανώτατα όρια που αντιστοιχούν στο τελευταίο οικονομικό έτος του ΠΔΠ που προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται σε περίπτωση που δεν εγκριθεί νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πριν από τη λήξη του ΠΔΠ που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζεται το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2021 έως 2027 (ΠΔΠ).

Άρθρο 2

Τήρηση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή («θεσμικά όργανα»), στη διάρκεια κάθε διαδικασίας του προϋπολογισμού και κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικείου οικονομικού έτους, τηρούν τα ετήσια ανώτατα όρια δαπανών τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα Ι («ανώτατα όρια του ΠΔΠ»).

Το επιμέρους ανώτατο όριο για τον τομέα 3, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα Ι, καθορίζεται με την επιφύλαξη της ευελιξίας μεταξύ των δύο πυλώνων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Το προσαρμοσμένο ανώτατο όριο που θα ισχύει για τον πυλώνα I της ΚΓΠ μετά τις μεταφορές μεταξύ του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των άμεσων ενισχύσεων ορίζεται στη σχετική νομική πράξη και το ΠΔΠ προσαρμόζεται ανάλογα βάσει της τεχνικής προσαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού.

2.  Όταν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν οι πόροι από τα ειδικά μέσα που προβλέπονται στα άρθρα 8, 9, 10 και 12, οι πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων και οι αντίστοιχες πιστώσεις για πληρωμές εγγράφονται στον προϋπολογισμό πέραν των σχετικών ανώτατων ορίων του ΠΔΠ.

Όταν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν οι πόροι από το Ενιαίο Μέσο Περιθωρίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 11, οι πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων και οι αντίστοιχες πιστώσεις για πληρωμές εγγράφονται στον προϋπολογισμό πέραν των σχετικών ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για ένα δεδομένο έτος.

3.  Όταν είναι αναγκαίο να παρασχεθεί εγγύηση για χρηματοδοτική συνδρομή σε κράτη μέλη η οποία έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 220 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, το αναγκαίο ποσό παρέχεται πέραν των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ.

Άρθρο 3

Τήρηση του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων

1.  Για κάθε έτος που εμπίπτει στο ΠΔΠ, το σύνολο των αναγκαίων πιστώσεων για πληρωμές, μετά την ετήσια προσαρμογή και λαμβανομένης υπόψη κάθε άλλης προσαρμογής και αναθεώρησης, καθώς και της εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφοι 2 και 3, δεν οδηγεί σε ποσοστό πρόσκλησης προς καταβολή ιδίων πόρων υψηλότερο από το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων που καθορίζεται στην ισχύουσα απόφαση του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 311 τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ («απόφαση για τους ιδίους πόρους»).

2.  Εφόσον απαιτείται, τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ μειώνονται προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων που καθορίζεται στην απόφαση για τους ίδιους πόρους.

Κεφάλαιο 2

Προσαρμογές του ΠΔΠ

Άρθρο 4

Τεχνικές προσαρμογές

1.  Κάθε έτος η Επιτροπή, προτού ξεκινήσει η διαδικασία του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους ν+1, προβαίνει στις ακόλουθες τεχνικές προσαρμογές του ΠΔΠ:

α)  επαναξιολόγηση, με τις τιμές του έτους ν+1, των ανώτατων ορίων και των συνολικών ποσών των πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων και των πιστώσεων για πληρωμές,

β)  υπολογισμό του διαθέσιμου περιθωρίου κάτω από το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων που καθορίζεται στην απόφαση για τους ίδιους πόρους,

γ)  υπολογισμό του ποσού των πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων που είναι διαθέσιμο στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), καθώς και του συνολικού μέγιστου ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α),

δ)  υπολογισμό της προσαρμογής του ανώτατου ορίου πιστώσεων για πληρωμές στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), καθώς και του μέγιστου ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β),

ε)  υπολογισμό των πρόσθετων κονδυλίων για ειδικά προγράμματα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, καθώς και του αποτελέσματος της ετήσιας προσαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

2.  Η Επιτροπή πραγματοποιεί τις τεχνικές προσαρμογές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 βάσει σταθερού αποπληθωριστή 2 % ετησίως.

3.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των τεχνικών προσαρμογών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τις βασικές οικονομικές προβλέψεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

4.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 6 και 7, δεν πραγματοποιείται καμία άλλη τεχνική προσαρμογή για το συγκεκριμένο έτος, ούτε στη διάρκεια του οικονομικού έτους ούτε ως εκ των υστέρων διόρθωση στη διάρκεια των επόμενων ετών.

Άρθρο 5

Ειδική προσαρμογή προγραμμάτων

1.  Ποσό που αντιστοιχεί στα έσοδα από πρόστιμα που επιβάλλουν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δυνάμει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1/2003(6) και (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου(7), το οποίο έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους ν-1 σύμφωνα με το άρθρο 107 του δημοσιονομικού κανονισμού, διατίθεται, μετά την αφαίρεση του ποσού για το έτος ν-1 που αναφέρεται στο άρθρο 141 παράγραφος 1 της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας(8), ως πρόσθετο κονδύλιο σε:

α)  πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων για το έτος ν+1, με έτος έναρξης το 2022 και λήξης το 2027, για τα προγράμματα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, σύμφωνα με τα ποσοστά που καθορίζονται για τα εν λόγω προγράμματα στη στήλη «Κλείδα κατανομής» του πίνακα στο παράρτημα II, και

β)  πιστώσεις για πληρωμές για το έτος ν+1, με έτος έναρξης το 2022 και λήξης το 2027.

Το συνολικό ποσό των πρόσθετων κονδυλίων για την περίοδο 2022 έως 2027 για πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων και πιστώσεις για πληρωμές αντίστοιχα ανέρχεται σε 11 000 εκατομμύρια EUR (σε τιμές 2018). Για καθένα από τα έτη 2022 έως 2026, το ετήσιο ποσό των πρόσθετων κονδυλίων για πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων και πιστώσεις για πληρωμές αντίστοιχα ανέρχεται σε τουλάχιστον 1 500 εκατομμύρια EUR (σε τιμές 2018) και δεν υπερβαίνει τα 2 000 εκατομμύρια EUR (σε τιμές 2018).

Το συνολικό ποσό των πρόσθετων κονδυλίων για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τα προγράμματα κατά την περίοδο 2022 έως 2027 ορίζεται στη στήλη «Συνολική πρόσθετη κατανομή πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων βάσει του άρθρου 5», στον πίνακα του παραρτήματος II.

2.  Τα ανώτατα όρια των πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων των σχετικών τομέων για το έτος ν+1, με έτος έναρξης το 2022 και λήξης το 2027, προσαρμόζονται προς τα πάνω με τα ποσά που αντιστοιχούν στα πρόσθετα κονδύλια που ορίζονται στην παράγραφο 1, σύμφωνα με τα ποσοστά που καθορίζονται για τους εν λόγω τομείς στη στήλη «Κλείδα κατανομής» του πίνακα στο παράρτημα II. Το ανώτατο όριο των πιστώσεων πληρωμών για το έτος ν+1, με έτος έναρξης το 2022 και λήξης το 2027, προσαρμόζονται αυτομάτως προς τα πάνω με τα ποσά που αντιστοιχούν στα πρόσθετα κονδύλια που ορίζονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 6

Προσαρμογές σχετικά με μέτρα που συνδέονται με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση ή με γενικό καθεστώς αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης

1.  Σε περίπτωση που αρθεί η αναστολή των δημοσιονομικών δεσμεύσεων που αφορούν κονδύλια της Ένωσης, σύμφωνα με τις σχετικές βασικές πράξεις, στο πλαίσιο μέτρων που συνδέονται με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση ή με μέτρα που εγκρίνονται δυνάμει του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης, τα ποσά που αντιστοιχούν στις ανασταλείσες δεσμεύσεις μεταφέρονται στα επόμενα οικονομικά έτη και τα αντίστοιχα ανώτατα όρια του ΠΔΠ προσαρμόζονται αναλόγως.

2.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα τυχόν προσαρμογών βάσει της παραγράφου 1 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

3.  Οι ανασταλείσες δεσμεύσεις του έτους ν δεν μπορεί να εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης πέραν του έτους ν+2.

Άρθρο 7

Προσαρμογή μετά από νέους κανόνες ή προγράμματα στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης

1.  Σε περίπτωση έγκρισης, μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, νέων κανόνων ή προγραμμάτων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τα διαρθρωτικά ταμεία, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και τον μηχανισμό για τη διαχείριση των συνόρων και τις θεωρήσεις στο πλαίσιο του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων, τα ποσά που αντιστοιχούν στις πιστώσεις που δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2021 μεταφέρονται σε ίσα μερίδια σε κάθε ένα από τα έτη 2022-2025 και τα αντίστοιχα ανώτατα όρια του ΠΔΠ προσαρμόζονται αναλόγως.

2.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα τυχόν προσαρμογών βάσει της παραγράφου 1 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Κεφάλαιο 3

Ειδικά μέσα

τμημα 1

θεματικα ειδικα μεσα

Άρθρο 8

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

1.  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, οι στόχοι και το πεδίο εφαρμογής του οποίου καθορίζονται στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, δεν υπερβαίνει το ανώτατο ετήσιο ποσό των 186 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2018).

2.  Οι πιστώσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

Άρθρο 9

Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας

1.  Το Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτήσει:

α)  τη συνδρομή για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που οφείλονται σε μείζονες καταστροφές οι οποίες καλύπτονται από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του οποίου οι στόχοι και το πεδίο εφαρμογής καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου(9), και

β)  δράσεις ταχείας αντιμετώπισης συγκεκριμένων αναγκών έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης ή σε τρίτες χώρες, λόγω γεγονότων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ιδίως για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και για επιχειρήσεις υποστήριξης μετά από φυσικές καταστροφές οι οποίες δεν καλύπτονται από το στοιχείο α), ανθρωπογενείς καταστροφές, ανθρωπιστικές κρίσεις σε περιπτώσεις μαζικών απειλών για τη δημόσια υγεία και απειλών κτηνιατρικού ή φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα, καθώς και σε καταστάσεις ιδιαίτερης πίεσης στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης λόγω των μεταναστευτικών ροών, όπου το απαιτούν οι περιστάσεις.

2.  Το Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας δεν υπερβαίνει το ανώτατο ετήσιο ποσό των 1 200 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2018). Όποιο μέρος του ετήσιου ποσού δεν χρησιμοποιείται το έτος ν μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το έτος ν+1. Το μέρος του ετήσιου ποσού που προκύπτει από το προηγούμενο έτος χρησιμοποιείται πρώτο. Όποιο μέρος του ετήσιου ποσού του έτους ν δεν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του έτους ν+1 καταργείται.

3.  Οι πιστώσεις για το Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

4.  Την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, τουλάχιστον ένα τέταρτο του ετήσιου ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 2 παραμένει διαθέσιμο για να καλύπτει ανάγκες που προκύπτουν έως το τέλος του εν λόγω έτους.

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, είναι δυνατό να κινητοποιούνται τα ακόλουθα μέγιστα ποσοστά του συνολικού ποσού που είναι διαθέσιμο έως την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους:

–  50 % για συνδρομή δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο α)· το ποσό που προκύπτει από τον εν λόγω υπολογισμό μειώνεται κατά οποιοδήποτε ποσό έχει κινητοποιηθεί το προηγούμενο έτος κατ’ εφαρμογήν της παραγράφου 5,

–  35 % για συνδρομή σε τρίτες χώρες δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο β),

–  15 % για συνδρομή εντός της Ένωσης δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο β).

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, το εναπομείναν μέρος του διαθέσιμου ποσού μπορεί να χρησιμοποιείται για οιαδήποτε συνδρομή εκ των αναφερομένων στο δεύτερο εδάφιο, για την κάλυψη αναγκών που θα προκύψουν έως το τέλος του εν λόγω έτους.

5.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εάν το διαθέσιμο υπόλοιπο των χρηματοδοτικών πόρων στο Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας δεν επαρκεί για την κάλυψη των ποσών που θεωρούνται αναγκαία για τη συνδρομή σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) κατά το έτος εμφάνισης μιας καταστροφής, όπως αναφέρεται στο εν λόγω στοιχείο, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει να χρηματοδοτηθεί η διαφορά από τα ετήσια ποσά που είναι διαθέσιμα στο Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας το επόμενο έτος, μέχρι το ανώτατο ποσό των 400 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2018).

Άρθρο 10

Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit

1.  Το Αποθεματικό Προσαρμογής στο Brexit παρέχει συνδρομή για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και αρνητικών επιπτώσεων στα κράτη μέλη και στους τομείς που πλήττονται περισσότερο από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, με την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στο σχετικό μέσο και σύμφωνα με αυτούς.

2.  Το Αποθεματικό Προσαρμογής στο Brexit δεν υπερβαίνει το ετήσιο ποσό των 5 000 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2018).

3.  Οι πιστώσεις για το Αποθεματικό Προσαρμογής στο Brexit εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

τμημα 2

μη θεματικα ειδικα μεσα

Άρθρο 11

Ενιαίο Μέσο Περιθωρίου

1.  Το Ενιαίο Μέσο Περιθωρίου συνίσταται σε:

α)  από το 2022, ποσά που αντιστοιχούν στα περιθώρια που παραμένουν διαθέσιμα κάτω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων του έτους ν-1, διαθέσιμα πέραν των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων για τα έτη 2022-2027,

β)  από το 2022, ποσά που ισούνται με τη διαφορά μεταξύ των εκτελεσθεισών πληρωμών και του ανώτατου ορίου πληρωμών του ΠΔΠ του έτους ν-1 για την προσαρμογή προς τα άνω του ανώτατου ορίου πληρωμών για τα έτη 2022-2027 και

γ)  πρόσθετα ποσά που μπορούν να διατεθούν πέραν των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ σε ένα δεδομένο έτος για πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων ή για πληρωμές, ή αμφότερες, ανάλογα με την περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι αντισταθμίζονται πλήρως με τα περιθώρια σε έναν ή περισσότερους τομείς του ΠΔΠ για το τρέχον ή τα μελλοντικά οικονομικά έτη όσον αφορά τις πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων και ότι αντισταθμίζονται πλήρως με τα περιθώρια κάτω από το ανώτατο όριο πληρωμών για μελλοντικά οικονομικά έτη όσον αφορά τις πιστώσεις για πληρωμές.

Τα ποσά μπορούν να κινητοποιηθούν βάσει του πρώτου εδαφίου στοιχείο γ) μόνο εάν τα ποσά που είναι διαθέσιμα βάσει των στοιχείων α) και β) του εν λόγω εδαφίου, ανάλογα με την περίπτωση, είναι ανεπαρκή και, σε κάθε περίπτωση, ως έσχατη λύση προκειμένου να υπάρξει αντίδραση σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Η προσφυγή στο πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) δεν οδηγεί σε υπέρβαση των συνολικών ποσών των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για τις πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων και για πληρωμές για το τρέχον και τα μελλοντικά οικονομικά έτη. Συνεπώς, τυχόν ποσά που αντισταθμίζονται σύμφωνα με το εν λόγω στοιχείο δεν κινητοποιούνται περαιτέρω στο πλαίσιο του ΠΔΠ.

2.  Η χρήση του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου βάσει της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και γ) δεν υπερβαίνει, σε ένα δεδομένο έτος, συνολικό ποσοστό:

α)  ύψους 0,04 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ένωσης σε πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων, όπως υπολογίζεται στην ετήσια τεχνική προσαρμογή του ΠΔΠ που αναφέρεται στο άρθρο 4,

β)  ύψους 0,03 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ένωσης σε πιστώσεις για πληρωμές, όπως υπολογίζεται στην ετήσια τεχνική προσαρμογή του ΠΔΠ που αναφέρεται στο άρθρο 4.

Η χρήση του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου σε ένα δεδομένο έτος τηρεί τα ανώτατα όρια των ιδίων πόρων που προβλέπονται στην απόφαση για τους ίδιους πόρους.

3.  Το σωρευτικό αποτέλεσμα των ετήσιων προσαρμογών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) δεν υπερβαίνει τα παρακάτω ανώτατα ποσά (σε τιμές 2018) για τα έτη 2025 έως 2027 σε σύγκριση με το αρχικό ανώτατο όριο πληρωμών των σχετικών ετών:

–  2025 – 8 000 εκατομμύρια EUR,

–  2026 – 13 000 εκατομμύρια EUR,

–  2027 – 15 000 εκατομμύρια EUR.

Τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο είναι πρόσθετα των ανώτατων ποσών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Οποιαδήποτε προσαρμογή προς τα άνω αντισταθμίζεται εξ ολοκλήρου με αντίστοιχη μείωση του ανώτατου ορίου πληρωμών για το έτος ν-1.

4.  Τα ποσά που αναφέρονται στα στοιχεία α) και γ) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να κινητοποιηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 314 ΣΛΕΕ για τη χρηματοδότηση δαπανών που δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν εντός των διαθέσιμων ανωτάτων ορίων του ΠΔΠ για ένα δεδομένο έτος.

Η προσαρμογή προς τα άνω που αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται από την Επιτροπή, από το 2022 και έπειτα, ως μέρος της τεχνικής προσαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 4.

Άρθρο 12

Μηχανισμός Ευελιξίας

1.  Ο Μηχανισμός Ευελιξίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση, για ένα δεδομένο οικονομικό έτος, συγκεκριμένων απρόβλεπτων δαπανών στο πλαίσιο πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων και των αντίστοιχων πιστώσεων για πληρωμές οι οποίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν εντός των διαθέσιμων ανώτατων ορίων για έναν ή περισσοτέρους άλλους τομείς. Το ανώτατο όριο του ετήσιου ποσού που είναι διαθέσιμο για τον Μηχανισμό Ευελιξίας ορίζεται σε 915 εκατομμύρια EUR (σε τιμές 2018).

2.  Το μη χρησιμοποιηθέν μέρος του ετήσιου ποσού του Μηχανισμού Ευελιξίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι το έτος ν+2. Όποιο μέρος του ετήσιου ποσού προκύπτει από προηγούμενα έτη χρησιμοποιείται πρώτο, κατά χρονολογική σειρά. Όποιο μέρος του ετήσιου ποσού του έτους ν δεν χρησιμοποιείται έως και το έτος ν+2 καταργείται.

Κεφάλαιο 4

Αναθεώρηση του ΠΔΠ

Άρθρο 13

Αναθεώρηση του ΠΔΠ

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 2 και των άρθρων 14 έως 17, σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων, το ΠΔΠ μπορεί να αναθεωρηθεί, τηρουμένου του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων που καθορίζεται στην απόφαση για τους ίδιους πόρους.

2.  Κατά κανόνα, κάθε πρόταση αναθεώρησης του ΠΔΠ σύμφωνα με την παράγραφο 1 υποβάλλεται και εγκρίνεται προτού αρχίσει η διαδικασία του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος ή το πρώτο από τα οικονομικά έτη τα οποία αφορά η αναθεώρηση αυτή.

3.  Κάθε πρόταση αναθεώρησης του ΠΔΠ σύμφωνα με την παράγραφο 1 εξετάζει τις δυνατότητες επαναδιάθεσης των δαπανών μεταξύ των προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στον τομέα τον οποίο αφορά η αναθεώρηση, με ιδιαίτερη αναφορά σε κάθε αναμενόμενη υποαπορρόφηση των πιστώσεων.

4.  Κάθε αναθεώρηση του ΠΔΠ σύμφωνα με την παράγραφο 1 λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες αντιστάθμισης της αύξησης του ανώτατου ορίου ενός τομέα με τη μείωση του ανώτατου ορίου άλλου τομέα.

5.  Κάθε αναθεώρηση του ΠΔΠ σύμφωνα με την παράγραφο 1 διατηρεί την ισορροπία μεταξύ πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων και για πληρωμές.

Άρθρο 14

Αναθεώρηση σχετικά με την εκτέλεση

Παράλληλα με την κοινοποίηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των αποτελεσμάτων των τεχνικών προσαρμογών του ΠΔΠ, η Επιτροπή υποβάλλει, κατά περίπτωση, κάθε πρόταση αναθεώρησης του συνολικού ποσού των πιστώσεων πληρωμών την οποία κρίνει απαραίτητη, λαμβανομένων υπόψη των όρων εκτέλεσης, ώστε να διασφαλιστεί η χρηστή διαχείριση των ετήσιων ανώτατων ορίων πληρωμών και ιδιαίτερα η ομαλή τους εξέλιξη σε σχέση με τις πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων.

Άρθρο 15

Αναθεώρηση σε περίπτωση αναθεώρησης των Συνθηκών

Σε περίπτωση αναθεώρησης των Συνθηκών με δημοσιονομικές επιπτώσεις, το ΠΔΠ αναθεωρείται αναλόγως.

Άρθρο 16

Αναθεώρηση σε περίπτωση διεύρυνσης της Ένωσης

Σε περίπτωση προσχώρησης ή προσχωρήσεων στην Ένωση, το ΠΔΠ αναθεωρείται, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες δαπανών που προκύπτουν από αυτήν ή από αυτές.

Άρθρο 17

Αναθεώρηση σε περίπτωση επανένωσης της Κύπρου

Σε περίπτωση επανένωσης της Κύπρου, το ΠΔΠ αναθεωρείται, ώστε να ληφθούν υπόψη η διεξοδική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος και οι πρόσθετες χρηματοοικονομικές ανάγκες που θα προκύψουν από την επανένωση.

Κεφάλαιο 5

Συνεισφορά στη χρηματοδότηση έργων μεγάλης κλίμακας

Άρθρο 18

Συνεισφορά στη χρηματοδότηση έργων μεγάλης κλίμακας

1.  Ένα μέγιστο ποσό ύψους 13 202 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2018) διατίθεται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για την περίοδο 2021 έως 2027 για έργα μεγάλης κλίμακας στο πλαίσιο του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα.

2.  Ένα μέγιστο ποσό ύψους 5 000 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2018) διατίθεται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για την περίοδο 2021 έως 2027 για το έργο του Διεθνούς Θερμοπυρηνικού Πειραματικού Αντιδραστήρα (ITER).

Κεφάλαιο 6

Διοργανική συνεργασία κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού

Άρθρο 19

Διοργανική συνεργασία κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού

1.  Τα θεσμικά όργανα λαμβάνουν μέτρα για να διευκολύνουν την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

2.  Τα θεσμικά όργανα συνεργάζονται με καλή πίστη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, προκειμένου να επιτύχουν την προσέγγιση των θέσεών τους. Τα θεσμικά όργανα, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, συνεργάζονται στο πλαίσιο κατάλληλων διοργανικών επαφών, ώστε να παρακολουθούν την πρόοδο των εργασιών και να αναλύουν τον βαθμό σύγκλισης.

3.  Τα θεσμικά όργανα μεριμνούν για τον κατά το δυνατό συντονισμό των οικείων χρονοδιαγραμμάτων εργασίας τους, ώστε οι εργασίες να διεξάγονται με συνεκτικό και συναινετικό πνεύμα, προκειμένου να καταλήξουν στην οριστική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης.

4.  Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και σε διάφορα επίπεδα εκπροσώπησης είναι δυνατό να πραγματοποιούνται τριμερείς συσκέψεις, ανάλογα με τη φύση των αναμενόμενων συζητήσεων. Κάθε θεσμικό όργανο, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του, ορίζει τους εκπροσώπους του σε κάθε σύσκεψη, καθορίζει την εντολή του για τις διαπραγματεύσεις και ενημερώνει εγκαίρως τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τις ρυθμίσεις που αφορούν τις συσκέψεις.

Άρθρο 20

Ενότητα του προϋπολογισμού

Κάθε δαπάνη και έσοδο της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας περιλαμβάνεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 του δημοσιονομικού κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που προκύπτουν από κάθε σχετική απόφαση που λαμβάνεται ομόφωνα από το Συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του άρθρου 332 ΣΛΕΕ.

Κεφάλαιο 7

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 21

Μετάβαση στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Πριν από την 1η Ιουλίου 2025, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Άρθρο 22

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (EΕ-27)

(σε εκατομμύρια EUR - τιμές 2018)

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Σύνολο

2021-2027

1.  Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία

19 712

19 666

19 133

18 633

18 518

18 646

18 473

132 781

2.  Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες

49 741

51 101

52 194

53 954

55 182

56 787

58 809

377 768

2α.  Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

45 411

45 951

46 493

47 130

47 770

48 414

49 066

330 235

2β.  Ανθεκτικότητα και αξίες

4 330

5 150

5 701

6 824

7 412

8 373

9 743

47 533

3.  Φυσικοί πόροι και περιβάλλον

55 242

52 214

51 489

50 617

49 719

48 932

48 161

356 374

εκ των οποίων: Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις

38 564

38 115

37 604

36 983

36 373

35 772

35 183

258 594

4.  Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων

2 324

2 811

3 164

3 282

3 672

3 682

3 736

22 671

5.  Ασφάλεια και άμυνα

1 700

1 725

1 737

1 754

1 928

2 078

2 263

13 185

6.  Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος

15 309

15 522

14 789

14 056

13 323

12 592

12 828

98 419

7.  Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση

10 021

10 215

10 342

10 454

10 554

10 673

10 843

73 102

εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων

7 742

7 878

7 945

7 997

8 025

8 077

8 188

55 852

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

154 049

153 254

152 848

152 750

152 896

153 390

155 113

1 074 300

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

156 557

154 822

149 936

149 936

149 936

149 936

149 936

1 061 058

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΚΛΕΙΔΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

σε εκατομμύρια EUR, τιμές 2018

 

Κλείδα κατανομής

Συνολική πρόσθετη κατανομή πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει του άρθρου 5

1.  Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία

36,36%

4 000

Ορίζων Ευρώπη

27,27%

3 000

Ταμείο InvestEU

9,09%

1 000

2β.  Ανθεκτικότητα και Αξίες

54,55%

6 000

EU4Health

26,37%

2 900

Erasmus+

15,46%

1 700

Δημιουργική Ευρώπη

5,45%

600

Δικαιώματα και αξίες

7,27%

800

4.  Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων

9,09%

1 000

Ταμείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων

9,09%

1 000

ΣΥΝΟΛΟ

100,00%

11 000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΔΗΛΩΣΕΙΣ

1.  Κονδύλια των προγραμμάτων προτεραιότητας, δαπάνες του NGEU και ευελιξία

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση ειδικών προγραμμάτων και την προσαρμογή των βασικών πράξεων

Με την επιφύλαξη των εξουσιών της νομοθετικής και της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν να αυξήσουν κατά 2,5 δισεκατομμύρια EUR , σε τιμές 2018, τα χρηματοδοτικά κονδύλια στις βασικές πράξεις ή, κατά περίπτωση, στον δημοσιονομικό προγραμματισμό των προγραμμάτων που προσδιορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό θα επιτευχθεί με αντίστοιχη μείωση των περιθωρίων που είναι διαθέσιμα κάτω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, με την επιφύλαξη πιθανής χρήσης του μέσου ευελιξίας το 2021.

Με την επιφύλαξη των νομοθετικών εξουσιών των θεσμικών οργάνων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν να εισαγάγουν στις βασικές πράξεις των προγραμμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού για το ΠΔΠ διάταξη σχετικά με την αύξηση των χρηματοδοτικών κονδυλίων κατά τα ποσά που καθορίζονται εν προκειμένω. Για τα προγράμματα που θεσπίζουν εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό, το πρόσθετο ποσό θα αποτυπώνεται στο πρόσθετο επίπεδο των παρεχόμενων εγγυήσεων..

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενίσχυση ειδικών προγραμμάτων από αδιάθετα περιθώρια

Το ποσό των 2,5 δισεκατομμυρίων EUR σε τιμές 2018 που αναφέρεται στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση των ειδικών προγραμμάτων και την προσαρμογή των βασικών πράξεων θα κατανεμηθεί ως εξής:

—  «Ορίζων Ευρώπη»: +0,5 δισεκατομμύριο EUR.

—  Erasmus+: +0,5 δισεκατομμύριο EUR εκ των οποίων 165 εκατομμύρια EUR το 2021

—  EU4Health: +0,5 δισεκατομμύριο EUR εκ των οποίων 70 εκατομμύρια EUR το 2021

—  Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής +0,5 δισεκατομμύριο EUR.

–  Ανθρωπιστική βοήθεια: +0,5 δισεκατομμύριο EUR.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη χρήση επανεισροών από την Επενδυτική Διευκόλυνση ΑΚΕ προς όφελος του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας

Το Συμβούλιο συμφωνεί ότι ποσό ύψους έως 1 δισεκατομμύριο EUR (σε τιμές 2018) που προέρχεται από τις επανεισροές στο πλαίσιο της Επενδυτικής Διευκόλυνσης ΑΚΕ για πράξεις στο πλαίσιο του 9ου, του 10ου και του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης θα χρησιμοποιηθεί προς όφελος του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας κατά την περίοδο 2021-2027. Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα λήψης των κονδυλίων αυτών.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση αποδεσμευμένων κεφαλαίων σε σχέση με το ερευνητικό πρόγραμμα

Με την επιφύλαξη των θεσμικών προνομίων τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν να διαθέσουν εκ νέου προς όφελος του ερευνητικού προγράμματος πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που αντιστοιχούν σε αποδεσμεύσεις ύψους έως 0,5 δισεκατομμύριο EUR (σε τιμές 2018) κατά την περίοδο 2021-2027 και προκύπτουν από ολική ή μερική μη εκτέλεση έργων του εν λόγω προγράμματος ή του προκατόχου του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη μεταχείριση των εξόδων των τόκων και των επιστροφών του NGEU στο ΠΔΠ 2021-2027

Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι οι δαπάνες που καλύπτουν το κόστος χρηματοδότησης του Next Generation EU αποσκοπούν στην αποφυγή μείωσης των προγραμμάτων και των ταμείων της ΕΕ.

Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι η μεταχείριση των εξόδων των τόκων και των επιστροφών του NGEU στο ΠΔΠ 2021-2027, η οποία επί του παρόντος προβλέπεται σε 12,9 δισεκατομμύρια EUR για την επταετία, δεν προδικάζει τον τρόπο με τον οποίο το θέμα αυτό θα αντιμετωπιστεί στα μελλοντικά ΠΔΠ από το 2028 και μετά.

Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να επεξεργαστούν τη θέσπιση επαρκών νέων ιδίων πόρων με σκοπό την κάλυψη ποσού αντιστοιχούντος στις αναμενόμενες δαπάνες που σχετίζονται με τα έξοδα πληρωμών και τόκων.

2.  Ίδια έσοδα

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση ιδίου πόρου βάσει ψηφιακής εισφοράς

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, η Επιτροπή θα επιταχύνει τις εργασίες της με στόχο την υποβολή των αναγκαίων προτάσεων για τη θέσπιση ψηφιακής εισφοράς εντός της Ένωσης και θα υποβάλει πρόταση βασικής πράξης το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο τον Ιούνιο του 2021. Σε αυτή τη βάση, θα προτείνει τα έσοδα που προέρχονται από την ψηφιακή εισφορά να καταστούν ίδιοι πόροι έως τον Ιανουάριο του 2023.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση ιδίου πόρου βάσει του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών

Οι συζητήσεις σχετικά με τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας συνεχίζονται με σκοπό την ολοκλήρωσή τους έως το τέλος του 2022. Σε περίπτωση συμφωνίας για τον εν λόγω φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για τη μεταφορά εσόδων από τον εν λόγω φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ίδιο πόρο.

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία έως το τέλος του 2022, η Επιτροπή θα προτείνει, βάσει εκτιμήσεων επιπτώσεων, ένα νέο ίδιο πόρο βασιζόμενο σε νέο φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Η Επιτροπή θα επιδιώξει να υποβάλει τις προτάσεις αυτές έως τον Ιούνιο του 2024 με στόχο την εισαγωγή του έως την 1η Ιανουαρίου 2026.

3.  Ρόλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τον δημοσιονομικό έλεγχο των νέων προτάσεων βάσει του άρθρου 122 ΣΛΕΕ που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή («τα τρία θεσμικά όργανα») αναγνωρίζουν ότι το άρθρο 122 ΣΛΕΕ αποτελεί νομική βάση για τη θέσπιση μέτρων προκειμένου να αντιμετωπιστούν ειδικές καταστάσεις κρίσης που ενδέχεται να έχουν δυνητικές δημοσιονομικές επιπτώσεις οι οποίες είναι ικανές να επηρεάσουν την εξέλιξη των δαπανών της Ένωσης εντός των ορίων των ιδίων πόρων της.

(2)  Λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών εξουσιών τους δυνάμει των Συνθηκών, είναι σκόπιμο τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής να διαβουλεύονται σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις των εν λόγω προβλεπόμενων πράξεων, όταν οι επιπτώσεις αυτές είναι πιθανόν να είναι σημαντικές. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να επικουρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις συζητήσεις τους,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1.  Η παρούσα δήλωση καθορίζει τις ρυθμίσεις για διαδικασία δημοσιονομικού ελέγχου (εφεξής «διαδικασία») μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την ενεργό συνδρομή της Επιτροπής.

2.  Η διαδικασία αυτή μπορεί να ακολουθείται σε σχέση με πρόταση της Επιτροπής για πράξη του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 122 ΣΛΕΕ, η οποία ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

3.  Η Επιτροπή θα συνοδεύει κάθε τέτοια πρόταση με εκτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων της προτεινόμενης νομικής πράξης και θα αναφέρει αν η εν λόγω πράξη μπορεί, κατά την άποψή της, να έχει σημαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Σε αυτή τη βάση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να ζητήσουν την κίνηση της διαδικασίας.

4.  Η διαδικασία θα διεξαχθεί στο πλαίσιο μικτής επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στο κατάλληλο επίπεδο. Η Επιτροπή θα συμμετέχει στις εργασίες της μικτής επιτροπής.

5.  Με την επιφύλαξη των εξουσιών του Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 122 ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα αρχίσουν εποικοδομητικό διάλογο με σκοπό την επίτευξη κοινής αντίληψης των δημοσιονομικών επιπτώσεων της προβλεπόμενης νομικής πράξης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος.

6.  Η διαδικασία θα πρέπει να διεξάγεται κατά τη διάρκεια περιόδου που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες, εκτός εάν η εν λόγω πράξη πρέπει να εκδοθεί πριν από συγκεκριμένη ημερομηνία ή, εάν το απαιτεί ο επείγων χαρακτήρας του θέματος, εντός συντομότερης προθεσμίας που ορίζει το Συμβούλιο.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την επαναξιολόγηση των εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό και των δανειοληπτικών και δανειοδοτικών διατάξεων του δημοσιονομικού κανονισμού

Στο πλαίσιο του NGEU, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι, στο πλαίσιο της επόμενης αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού, θα εκτιμηθούν και, κατά περίπτωση, θα αναθεωρηθούν τα ακόλουθα:

—  οι διατάξεις σχετικά με τα εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό, ιδίως όπως αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·

—  οι διατάξεις για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις δανειοληπτικές και τις δανειοδοτικές πράξεις.

Τα τρία θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν ότι οι υφιστάμενοι κανόνες σχετικά με τους λογιστικούς ελέγχους και τη διαδικασία απαλλαγής εφαρμόζονται στα έσοδα για ειδικό προορισμό.

4.  Οριζόντια θέματα – Κλίμα, βιοποικιλότητα, ισότητα ανδρών και γυναικών και στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη μεθοδολογία παρακολούθησης των κλιματικών δράσεων και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι η μεθοδολογία παρακολούθησης των κλιματικών δράσεων είναι προσβάσιμη, διαφανής και διαθέσιμη στο κοινό. Η Επιτροπή θα ανταλλάσσει απόψεις σχετικά με τη μεθοδολογία παρακολούθησης των κλιματικών δράσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η διαφάνεια και η ανταλλαγή πληροφοριών με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο προς την επίτευξη των κλιματικών στόχων θα αποτελέσει βασική αρχή της παρακολούθησης των κλιματικών δράσεων.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τις συνεισφορές για το κλίμα ανά πρόγραμμα

Με την επιφύλαξη των νομοθετικών εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε σχέση με τις συναφείς τομεακές βασικές πράξεις, οι συνεισφορές για το κλίμα για την περίοδο 2021-2027 με σκοπό την επίτευξη συνολικού στόχου τουλάχιστον 30 % του συνολικού ποσού των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης και των δαπανών του NGEU αναφέρονται για τα σχετικά προγράμματα και ταμεία ως εξής:

Προγράμματα

Αναμενόμενη ελάχιστη συνεισφορά

«Ορίζων Ευρώπη»

35%

Διεθνής Θερμοπυρηνικός Πειραματικός Αντιδραστήρας (ITER)

100%

Ταμείο InvestEU

30%

Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη»

60%

ΕΤΠΑ

30%

Ταμείο Συνοχής

37%

REACT EU

25%

Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

37%

ΚΓΠ 2021 - 2022

26%

ΚΓΠ 2023 - 2027

40%

ΕΤΘΑ

30%

Πρόγραμμα «LIFE»

61%

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

100%

ΜΓΑΔΣ

25%

ΥΧΕ

25%

Προενταξιακή βοήθεια

16%

Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τις εν λόγω συνεισφορές για το κλίμα ως σημείο αναφοράς για να εκτιμά τις αποκλίσεις και να προτείνει μέτρα σε περίπτωση ανεπαρκούς προόδου.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη μεθοδολογία παρακολούθησης της βιοποικιλότητας και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι η μεθοδολογία παρακολούθησης της βιοποικιλότητας είναι προσβάσιμη, διαφανής και διαθέσιμη στο κοινό. Μετά την ολοκλήρωση μελέτης σχετικά με τη μεθοδολογία την οποία δρομολόγησε πρόσφατα, η Επιτροπή θα ανταλλάξει απόψεις σχετικά με τη μεθοδολογία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η διαφάνεια και η ανταλλαγή πληροφοριών με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων που αφορούν τη βιοποικιλότητα θα έχουν καίρια σημασία για την παρακολούθηση των δράσεων.

5.  Άλλες δηλώσεις

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση

Έως την 1η Ιανουαρίου 2024, η Επιτροπή θα παρουσιάσει την επανεξέταση της λειτουργίας του ΠΔΠ.

Η επανεξέταση ενδέχεται να συνοδεύεται, αν χρειάζεται, από σχετικές προτάσεις για την αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού για το ΠΔΠ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ΣΛΕΕ.

(1) ΕΕ C 363 της 28.10.2020, σ. 179.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0032.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0206.
(4)Έγκριση της ... (δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(5)Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).
(6)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης (ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1).
(7)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων») (ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1).
(8)ΕΕ L 29 της 31.1.2020, σ. 7.
(9)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3).


Διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων
PDF 265kWORD 88k
Απόφαση
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων (2018/2070(ACI))
P9_TA(2020)0358A9-0261/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2018, σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2018)0323) και την τροποποιημένη πρόταση (COM(2020)0444),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 295, 310, 311, 312, 323 και 324 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού, η οποία εγκρίθηκε κατά την 21η Διάσκεψη των Μερών (COP21) της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, τον Δεκέμβριο 2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαΐου 2020 σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τους ίδιους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 2020,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020(5),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 148 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A9-0261/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιμο να εγκριθεί, στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), διοργανική συμφωνία που θα καθορίζει τις διατάξεις για την εφαρμογή του·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Νοεμβρίου 2020 επιτεύχθηκε συνολική πολιτική συμφωνία μεταξύ εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με το ΠΔΠ για την περίοδο 2021-2027, τους ιδίους πόρους και το Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαμψης (Next Generation EU(NGEU))·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω πολιτική συμφωνία περιλαμβάνει μια ανανεωμένη διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και για τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός χάρτη πορείας για τη θέσπιση νέων ιδίων πόρων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία στις 5 Νοεμβρίου 2020 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα αυτή συμφωνία θα αντικαταστήσει τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(7),

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της δημοσιονομικής πειθαρχίας, της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων σε δημοσιονομικά θέματα και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης απαιτούν από το Συμβούλιο να ανταλλάσσει τις αναγκαίες πληροφορίες με το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το Κοινοβούλιο διαθέτει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Συμβούλιο εκτελεί τον προϋπολογισμό του, είτε άμεσα είτε μέσω της Επιτροπής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα συμφωνία περιλαμβάνει σημαντικά νέα στοιχεία, ιδίως δε έναν χάρτη πορείας για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων κατά την προσεχή επταετία, διατάξεις σχετικά με τον ενισχυμένο δημοσιονομικό έλεγχο των δαπανών της χρηματοδότησης του μέσου NGEU, και ρυθμίσεις για την παρακολούθηση των δαπανών στο πλαίσιο των στόχων για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, όπως επίσης για την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοργανική συμφωνία περιέχει για πρώτη φορά διατάξεις σχετικά με τους ιδίους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα ένα νέο παράρτημα που καθορίζει χάρτη πορείας για τη θέσπιση νέων ιδίων πόρων κατά την περίοδο του ΠΔΠ 2021-2027 οι οποίοι θα επαρκούν για την κάλυψη των τόκων και του κόστους αποπληρωμής του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NGEU)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χάρτης πορείας προσδίδει αξιοπιστία και βιωσιμότητα στην τροποποίηση της απόφασης για τους ιδίους πόρους, καθώς διασφαλίζει ότι τα ανώτατα όρια των ιδίων πόρων είναι αρκετά υψηλά, ώστε να είναι σε θέση να καλύψουν την υποχρέωση της Ένωσης, σύμφωνα με την αρχή της δημοσιονομικής πειθαρχίας κατά την έννοια του άρθρου 310 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έσοδα από ιδίους πόρους που υπερβαίνουν τις ανάγκες αποπληρωμής θα εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούν τον προϋπολογισμό της Ένωσης ως γενικά έσοδα σύμφωνα με την αρχή της καθολικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χάρτης πορείας δεν αποκλείει περαιτέρω προτάσεις για νέους ιδίους πόρους κατά τη δημοσιονομική περίοδο 2021-2027·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοργανική συμφωνία περιλαμβάνει ένα νέο μέρος σχετικά με τη συνεργασία όσον αφορά το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NGEU) που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της δέουσας συμμετοχής της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στη διακυβέρνηση των εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό στο πλαίσιο του NGEU· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέρος αυτό αναφέρεται σε μια νέα κοινή δήλωση σχετικά με τον δημοσιονομικό έλεγχο νέων προτάσεων βάσει του άρθρου 122 ΣΛΕΕ, με δυνητικές σημαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία προβλέπει την παρακολούθηση των δαπανών σε όλα τα προγράμματα της Ένωσης όσον αφορά τους στόχους για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, την ισότητα των φύλων και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοργανική συμφωνία περιλαμβάνει σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μεθοδολογιών για την παρακολούθηση του στόχου δαπανών για το κλίμα ύψους 30 % του συνολικού προϋπολογισμού της Ένωσης και των δαπανών του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ανάπτυξη ενός νέου ετήσιου στόχου δαπανών για τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του ΠΔΠ της τάξης του 7,5 % από το 2024 και του 10 % το 2026 και το 2027, και για τη μέτρηση των δαπανών για την ισότητα των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοργανική συμφωνία περιλαμβάνει ένα νέο μέρος σχετικά με την ποιότητα και τη συγκρισιμότητα των δεδομένων για τους δικαιούχους, με στόχο τη θέσπιση τυποποιημένων μέτρων για τη συλλογή, σύγκριση και συγκέντρωση πληροφοριών και αριθμητικών στοιχείων σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους της ενωσιακής χρηματοδότησης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοργανική συμφωνία νοείται ως οριζόντια στην εφαρμογή και δεν εμποδίζει τους συννομοθέτες να συμφωνήσουν, εντός του πεδίου εφαρμογής ειδικού κανονισμού, πρόσθετα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας και της συγκρισιμότητας των δεδομένων, ιδίως όσον αφορά προγράμματα άμεσης διαχείρισης, ή για την περαιτέρω βελτίωση της συμμετοχής της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στη διακυβέρνηση των εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοργανική συμφωνία περιλαμβάνει για πρώτη φορά διατάξεις σχετικά με τη συνεργασία και τον διάλογο από την πλευρά των θεσμικών οργάνων κατά τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ, με στόχο την εφαρμογή των απαιτήσεων της Συνθήκης βάσει των οποίων τα θεσμικά όργανα λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να διευκολύνουν την έγκριση ενός ΠΔΠ και να προωθήσουν τη διαβούλευση και την προσέγγιση των θέσεων τους σε δημοσιονομικά θέματα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοργανική συμφωνία διασφαλίζει τις υφιστάμενες διατάξεις και περιλαμβάνει νέες ρυθμίσεις για την κινητοποίηση ειδικών μέσων, και συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, του αποθεματικού αλληλεγγύης και επείγουσας βοήθειας, του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit, του ενιαίου μέσου περιθωρίου και του Μηχανισμού Ευελιξίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοργανική συμφωνία προβλέπει περαιτέρω στοχευμένες προσαρμογές σχετικά με τη διαφάνεια του προγραμματισμού και των προβλέψεων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει έναν νέο Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιμο, στο πλαίσιο της πολιτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε σχετικά με το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συμμετοχή της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στη διακυβέρνηση των εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό στο πλαίσιο αυτού του μέσου, να υπενθυμιστεί η ανάγκη για ένα αντικειμενικό, δίκαιο και διαφανές νομικό πλαίσιο για την επιλογή των έργων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και να τονιστεί ο ρόλος των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην επίτευξη μιας συμμετρικής ανάκαμψης όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών αλλά και μεταξύ των περιφερειών.

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας που περιέχεται στο παράρτημα·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει τη συμφωνία μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Επιτροπής και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ, ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΝΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

καλούμενα εφεξής «θεσμικά όργανα»,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 295,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1.  Στόχος της παρούσας συμφωνίας είναι να εφαρμόσει δημοσιονομική πειθαρχία, να βελτιώσει τη λειτουργία της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού και τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων σε δημοσιονομικά θέματα, καθώς και να διασφαλίσει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, και να καθιερώσει συνεργασία και να καταρτίσει έναν οδικό χάρτη για την εισαγωγή, κατά την περίοδο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 («ΠΔΠ 2021-2027»), νέων ιδίων πόρων οι οποίοι θα επαρκούν για να καλύψουν την αποπληρωμή του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/… του Συμβουλίου(8)(9) («κανονισμός EURI»).

2.  Η δημοσιονομική πειθαρχία όπως αναφέρεται στην παρούσα συμφωνία διέπει όλες τις δαπάνες. Η παρούσα συμφωνία είναι δεσμευτική για τα θεσμικά όργανα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της. Τα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της.

3.  Η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και νομοθετικές εξουσίες των θεσμικών οργάνων σε θέματα προϋπολογισμού, όπως αυτές καθορίζονται στις Συνθήκες, στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/... του Συμβουλίου(10)(11) («κανονισμός ΠΔΠ»), στον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12) («δημοσιονομικός κανονισμός») και στην απόφαση (EE, Ευρατόμ) 2020/…(13)(14) του Συμβουλίου («απόφαση για τους ιδίους πόρους»), και δεν θίγει τις εξουσίες των εθνικών κοινοβουλίων όσον αφορά τους ιδίους πόρους.

4.  Για κάθε τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας απαιτείται κοινή συμφωνία των θεσμικών οργάνων.

5.  Η παρούσα συμφωνία αποτελείται από τέσσερα μέρη:

–  το μέρος Ι περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και τα θεματικά και μη θεματικά ειδικά μέσα,

–  το μέρος ΙΙ αφορά τη διοργανική συνεργασία σε θέματα προϋπολογισμού,

–  το μέρος ΙΙΙ περιέχει διατάξεις σχετικά με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης,

–  το μέρος IV περιέχει διατάξεις σχετικά με την ποιότητα και τη συγκρισιμότητα των δεδομένων για δικαιούχους στο πλαίσιο της προστασίας του προϋπολογισμού της Ένωσης.

6.  Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει στις …(15) και αντικαθιστά τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(16).

ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΔΠ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

A.  Διατάξεις σχετικά με το ΠΔΠ

7.  Για τους σκοπούς της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, τα θεσμικά όργανα φροντίζουν να αφήνουν, στο μέτρο του δυνατού, κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού και κατά την έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης, επαρκή διαθέσιμα περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια των διάφορων τομέων του ΠΔΠ, εξαιρουμένου του υποτομέα για την «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή».

Επικαιροποίηση των προβλέψεων για τις πιστώσεις για πληρωμές

8.  Κάθε έτος, η Επιτροπή επικαιροποιεί τις προβλέψεις για τις πιστώσεις πληρωμών για την περίοδο τουλάχιστον έως το 2027. Για την εν λόγω επικαιροποίηση λαμβάνονται υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία, μεταξύ άλλων η πραγματική εκτέλεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού για αναλήψεις υποχρεώσεων και των πιστώσεων του προϋπολογισμού για πληρωμές, καθώς και οι προβλέψεις εκτέλεσης. Επίσης λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες που έχουν σκοπό να διασφαλίζουν ότι οι πιστώσεις για πληρωμές εξελίσσονται ομαλά σε σύγκριση με τις πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων και με τις προβλέψεις ανάπτυξης που αφορούν το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ) της Ένωσης.

B.  Διατάξεις σχετικά με τα ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ειδικά μέσα

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

9.  Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση οι οποίες ορίζονται στη σχετική βασική πράξη, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση κινητοποίησης και η απόφαση για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση λαμβάνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Ταυτόχρονα με την υποβολή της πρότασής της για απόφαση κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση μεταφοράς πιστώσεων στις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού.

Οι μεταφορές πιστώσεων που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας

10.  Όταν η Επιτροπή κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις κινητοποίησης του Αποθεματικού Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση μεταφοράς πιστώσεων από το εν λόγω αποθεματικό στις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Η απόφαση κινητοποίησης ποσών δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΠΔΠ λαμβάνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής σύμφωνα με τη σχετική βασική πράξη.

Προτού προβεί σε οποιαδήποτε πρόταση σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων από το Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας για συνδρομή δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΠΔΠ, η Επιτροπή εξετάζει τις δυνατότητες ανακατανομής πιστώσεων.

Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit

11.  Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις κινητοποίησης του Αποθεματικού Προσαρμογής στο Brexit οι οποίες ορίζονται στη σχετική πράξη, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση μεταφοράς πιστώσεων στις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού.

Οι μεταφορές που αφορούν το Αποθεματικό Προσαρμογής στο Brexit πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Ενιαίο Μέσο Περιθωρίου

12.  Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει την κινητοποίηση των ποσών που αντιστοιχούν στο σύνολο ή σε μέρος των περιθωρίων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και γ) του κανονισμού ΠΔΠ, όσον αφορά σχέδιο προϋπολογισμού ή σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού. Η κινητοποίηση τυχόν ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού προτείνεται από την Επιτροπή έπειτα από ενδελεχή εξέταση όλων των άλλων δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Τα εν λόγω ποσά μπορούν να κινητοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Μηχανισμός Ευελιξίας

13.  Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για την κινητοποίηση του Μηχανισμού Ευελιξίας, αφού εξετάσει όλες τις δυνατότητες ανακατανομής πιστώσεων εντός του τομέα για τον οποίο απαιτούνται πρόσθετες δαπάνες.

Η εν λόγω πρόταση προσδιορίζει τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν και το ποσό. Τέτοια πρόταση μπορεί να υποβληθεί σε συνάρτηση με σχέδιο προϋπολογισμού ή σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού.

Ο Μηχανισμός Ευελιξίας μπορεί να κινητοποιείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 314 ΣΛΕΕ.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A.  Διαδικασία διοργανικής συνεργασίας

14.  Οι λεπτομέρειες της διοργανικής συνεργασίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού καθορίζονται στο παράρτημα I.

15.  Σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ, τα θεσμικά όργανα λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για να διευκολύνουν τη θέσπιση νέου ΠΔΠ ή τυχόν αναθεώρησής του, σύμφωνα με την ειδική νομοθετική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 312 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ. Τα μέτρα αυτά θα περιλαμβάνουν τακτικές συνεδριάσεις και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και, κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής, συναντήσεις μεταξύ των Προέδρων των θεσμικών οργάνων όπως προβλέπεται στο άρθρο 324 ΣΛΕΕ, για την προώθηση της διαβούλευσης και της προσέγγισης των θέσεων των θεσμικών οργάνων. Όταν υποβάλλεται πρόταση για νέο ΠΔΠ ή για ουσιαστική αναθεώρηση, τα θεσμικά όργανα επιδιώκουν να καθορίσουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τη συνεργασία και τον διάλογο μεταξύ τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μέχρι τη θέσπιση.

Διαφάνεια του προϋπολογισμού

16.  Η Επιτροπή καταρτίζει ετήσια έκθεση, συνοδευτική του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται διαθέσιμες, μη εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με:

α)  τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απορρέουν από δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις στις οποίες προβαίνει η Ένωση σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της δυνάμει των Συνθηκών,

β)  τα έσοδα, τις δαπάνες και τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης(17), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και άλλων ενδεχόμενων μελλοντικών μηχανισμών,

γ)  τις δαπάνες των κρατών μελών στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας, στο μέτρο που δεν περιλαμβάνονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης,

δ)  τις δαπάνες υπέρ δράσεων για το κλίμα, βάσει αποτελεσματικής μεθοδολογίας καθορισμένης από την Επιτροπή και, όπου αρμόζει, σύμφωνα με την τομεακή νομοθεσία, για να παρακολουθούνται οι δαπάνες υπέρ δράσεων για το κλίμα και οι επιδόσεις τους, ώστε να επιτευχθεί ο γενικός στόχος τού να διατίθεται τουλάχιστον το 30 % του συνολικού ποσού των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης και του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ στόχων που σχετίζονται με το κλίμα, με συνεκτίμηση των συνεπειών της σταδιακής κατάργησης της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με διάκριση μεταξύ μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν, όπου είναι εφικτό.

Σε περίπτωση ανεπαρκούς προόδου προς την επίτευξη του στόχου δαπανών υπέρ δράσεων για το κλίμα σε ένα ή περισσότερα από τα σχετικά προγράμματα, τα θεσμικά όργανα, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους και τη σχετική νομοθεσία, θα διαβουλεύονται μεταξύ τους σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δαπάνες της Ένωσης για κλιματικούς στόχους καθ’ όλη τη διάρκεια του ΠΔΠ 2021-2027 αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 30 % του συνολικού ποσού των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης και Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ε)  τις δαπάνες που συμβάλλουν στην ανάσχεση και αντιστροφή της μείωσης της βιοποικιλότητας, με βάση μια αποτελεσματική, διαφανή και ολοκληρωμένη μεθοδολογία που καθορίζεται από την Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την τομεακή νομοθεσία, προκειμένου να επιτευχθεί η φιλοδοξία να διατεθεί το 7,5 % το 2024 και το 10 % το 2026 και το 2027 των ετήσιων δαπανών στο πλαίσιο του ΠΔΠ για στόχους βιοποικιλότητας, με συνεκτίμηση των υφιστάμενων επικαλύψεων μεταξύ κλιματικών στόχων και στόχων βιοποικιλότητας,

στ)  την προαγωγή της ισότητας γυναικών και ανδρών, καθώς και των δικαιωμάτων και των ίσων ευκαιριών για όλους, καθ’ όλη την διάρκεια της υλοποίησης και παρακολούθησης των σχετικών προγραμμάτων, και την ενσωμάτωση των στόχων αυτών και της διάστασης της ισότητας των φύλων, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση των εκτιμήσεων των επιπτώσεων για την ισότητα των φύλων σε εκτιμήσεις και αξιολογήσεις αντικτύπου βάσει του πλαισίου για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Η Επιτροπή θα εξετάσει τον τρόπο ανάπτυξης μεθοδολογίας για τη μέτρηση των σχετικών δαπανών σε επίπεδο προγράμματος στο ΠΔΠ 2021-2027. Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει την εν λόγω μεθοδολογία μόλις καταστεί διαθέσιμη. Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2023, η Επιτροπή θα εφαρμόσει την εν λόγω μεθοδολογία για ορισμένα προγράμματα των οποίων η διαχείριση γίνεται κεντρικά, προκειμένου να εξετάσει κατά πόσον είναι σκόπιμη. Μεσοπρόθεσμα, θα διερευνηθεί αν η μεθοδολογία μπορεί να επεκταθεί σε άλλα προγράμματα για το εναπομένον διάστημα του ΠΔΠ 2021-2027,

ζ)  την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών σε όλα τα σχετικά ενωσιακά προγράμματα του ΠΔΠ 2021-2027.

Οι αποτελεσματικές μεθοδολογίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία δ) και ε) θα περιλαμβάνουν, στο μέτρο του δυνατού, αναφορά στη συνεισφορά του προϋπολογισμού της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει την αρχή του «μη βλάπτειν».

Η αποτελεσματική μεθοδολογία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) θα είναι διαφανής, ολοκληρωμένη, προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και βασισμένη στις επιδόσεις, θα περιλαμβάνει δε ετήσια διαβούλευση της Επιτροπής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και θα προσδιορίζει τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται όταν η πρόοδος προς την επίτευξη των ισχυόντων στόχων κρίνεται ανεπαρκής.

Καμία από τις μεθοδολογίες που αναφέρονται στο παρόν σημείο δεν θα πρέπει να συνεπάγεται υπερβολικό διοικητικό φόρτο για τους φορείς των έργων ή για τους δικαιούχους.

17.  Η Επιτροπή καταρτίζει ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην εν λόγω ετήσια έκθεση συμπεριλαμβάνονται διαθέσιμες, μη εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με:

—   τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που απορρέουν από δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις οι οποίες εκτελούνται δυνάμει του άρθρου 5 της απόφασης για τους ιδίους πόρους,

—  το συνολικό ποσό των εσόδων που διατέθηκαν για ενωσιακά προγράμματα κατ’ εφαρμογή του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το προηγούμενο έτος, ανά πρόγραμμα και γραμμή του προϋπολογισμού,

—  τη συνεισφορά των δανειακών κεφαλαίων στην επίτευξη των στόχων του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιμέρους ενωσιακών προγραμμάτων.

Β.  Συμπερίληψη δημοσιονομικών διατάξεων στις νομοθετικές πράξεις

18.  Κάθε νομοθετική πράξη που αφορά πολυετές πρόγραμμα και θεσπίζεται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία περιλαμβάνει διάταξη με την οποία ο νομοθέτης καθορίζει το χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος.

Το εν λόγω ποσό αποτελεί, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το ποσό προνομιακής αναφοράς κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

Όσον αφορά τα προγράμματα που αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού ΠΔΠ, το ποσό προνομιακής αναφοράς προσαυξάνεται αυτομάτως κατά τα πρόσθετα κονδύλια που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού ΠΔΠ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθώς και η Επιτροπή όταν καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισμού, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να μην αποκλίνουν από το εν λόγω ποσό καθ’ όλη τη διάρκεια του σχετικού προγράμματος κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 15 %, εκτός εάν προκύψουν νέες, αντικειμενικές και μακροχρόνιες περιστάσεις που αποτελούν αντικείμενο ρητής και επακριβούς αιτιολόγησης, στην οποία λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος, ιδίως βάσει αξιολογήσεων. Οποιαδήποτε αύξηση προκύπτει από αυτήν τη μεταβολή παραμένει κάτω από το υφιστάμενο ανώτατο όριο για τον σχετικό τομέα, με την επιφύλαξη της κινητοποίησης μέσων που αναφέρονται στον κανονισμό ΠΔΠ και στην παρούσα συμφωνία.

Το τέταρτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στα πρόσθετα κονδύλια που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο.

Το παρόν σημείο δεν εφαρμόζεται στις πιστώσεις συνοχής οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, καταλογίζονται εκ των προτέρων ανά κράτος μέλος και περιλαμβάνουν χρηματοδοτικό κονδύλιο για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος, ούτε στα έργα μεγάλης κλίμακας που αναφέρονται στο άρθρο 18 του κανονισμού ΠΔΠ.

19.  Οι νομικά δεσμευτικές πράξεις της Ένωσης που αφορούν πολυετή προγράμματα και δεν εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία δεν περιλαμβάνουν «ποσό κρινόμενο αναγκαίο».

Σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να συμπεριλάβει ποσό δημοσιονομικής αναφοράς, το εν λόγω ποσό έχει χαρακτήρα ενδεικτικό της βούλησης του νομοθέτη και δεν θίγει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε θέματα προϋπολογισμού, όπως αυτές ορίζονται στη ΣΛΕΕ. Σχετική διάταξη περιλαμβάνεται σε κάθε νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης που περιέχει τέτοιο ποσό δημοσιονομικής αναφοράς.

Γ.  Δαπάνες σχετικές με τις αλιευτικές συμφωνίες

20.  Οι δαπάνες για τις αλιευτικές συμφωνίες υπόκεινται στους ακόλουθους ειδικούς κανόνες.

Η Επιτροπή αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προετοιμασία και την πορεία των διαπραγματεύσεων για τις αλιευτικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιπτώσεων των εν λόγω συμφωνιών.

Στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας σχετικά με τις αλιευτικές συμφωνίες, τα θεσμικά όργανα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλες οι διαδικασίες να εκτελούνται το ταχύτερο δυνατό.

Τα ποσά που προβλέπονται στον προϋπολογισμό για νέες αλιευτικές συμφωνίες ή για την ανανέωση αλιευτικών συμφωνιών που τίθενται σε ισχύ μετά την 1η Ιανουαρίου του σχετικού οικονομικού έτους εγγράφονται στο αποθεματικό.

Εάν οι πιστώσεις σχετικά με τις αλιευτικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού, αποδειχθούν ανεπαρκείς, η Επιτροπή παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τις αναγκαίες πληροφορίες για τα αίτια της κατάστασης και για τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή προτείνει τα κατάλληλα μέτρα.

Η Επιτροπή υποβάλλει ανά τρίμηνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των ισχυουσών αλιευτικών συμφωνιών, καθώς και δημοσιονομική πρόβλεψη για το υπόλοιπο έτος.

21.  Με την επιφύλαξη της συναφούς διαδικασίας που διέπει τη διαπραγμάτευση αλιευτικών συμφωνιών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλαμβάνουν τη δέσμευση, στο πλαίσιο της συνεργασίας σε δημοσιονομικά θέματα, να καταλήγουν εγκαίρως σε συμφωνία σχετικά με τη δέουσα χρηματοδότηση των αλιευτικών συμφωνιών.

Δ.  Χρηματοδότηση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)

22.  Το συνολικό ποσό των επιχειρησιακών δαπανών της ΚΕΠΠΑ εγγράφεται ολόκληρο σε ένα κεφάλαιο του προϋπολογισμού, με τίτλο ΚΕΠΠΑ. Το εν λόγω ποσό καλύπτει τις πραγματικές προβλέψιμες ανάγκες, που έχουν εκτιμηθεί στο πλαίσιο της κατάρτισης του σχεδίου προϋπολογισμού, βάσει προβλέψεων που πραγματοποιούνται ετησίως από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας («Ύπατος Εκπρόσωπος»). Προβλέπεται εύλογο περιθώριο για την κάλυψη απρόβλεπτων δράσεων. Κανένα ποσό δεν μπορεί να εγγραφεί σε αποθεματικό.

23.  Για τις δαπάνες της ΚΕΠΠΑ που βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 41 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά όργανα προσπαθούν, στην επιτροπή συνδιαλλαγής όπως αναφέρεται στο άρθρο 314 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ και με βάση το σχέδιο προϋπολογισμού που καταρτίζει η Επιτροπή, να καταλήγουν κάθε χρόνο σε συμφωνία σχετικά με το ποσό των επιχειρησιακών δαπανών και την κατανομή του εν λόγω ποσού μεταξύ των άρθρων του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του προϋπολογισμού. Ελλείψει συμφωνίας, γίνεται δεκτό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγγράφουν στον προϋπολογισμό το ποσό που περιλαμβάνεται στον προηγούμενο προϋπολογισμό ή αυτό που προτείνεται στο σχέδιο προϋπολογισμού, εάν αυτό είναι μικρότερο.

Το συνολικό ποσό των επιχειρησιακών δαπανών ΚΕΠΠΑ κατανέμεται μεταξύ των άρθρων του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του προϋπολογισμού, όπως προτείνεται στο τρίτο εδάφιο. Κάθε άρθρο καλύπτει δράσεις που έχουν ήδη εγκριθεί, δράσεις οι οποίες έχουν προβλεφθεί αλλά δεν έχουν ακόμη εγκριθεί, καθώς και ποσά για μελλοντικές  δηλαδή απρόβλεπτες  δράσεις που πρόκειται να εγκρίνει το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του εκάστοτε οικονομικού έτους.

Εντός του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του προϋπολογισμού, τα άρθρα στα οποία εγγράφονται οι δράσεις ΚΕΠΠΑ θα μπορούσαν να έχουν ως εξής:

—  επί μέρους μείζονες αποστολές όπως προβλέπονται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού,

—  άλλες αποστολές (για επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, πρόληψη, επίλυση και σταθεροποίηση συγκρούσεων και παρακολούθηση και υλοποίηση διαδικασιών ειρήνευσης και ασφάλειας),

—  μη διάδοση και αφοπλισμός,

—  έκτακτα μέτρα,

—  προπαρασκευαστικές ενέργειες και ενέργειες παρακολούθησης,

—  Ειδικοί Εντεταλμένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, η Επιτροπή έχει την εξουσία να προβαίνει αυτόνομα σε μεταφορές πιστώσεων μεταξύ των άρθρων του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του προϋπολογισμού, εξασφαλίζεται αντίστοιχα η ευελιξία που θεωρείται αναγκαία για την ταχεία εφαρμογή των δράσεων ΚΕΠΠΑ. Στην περίπτωση κατά την οποία το ποσό του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επιδιώκουν την εξεύρεση επείγουσας λύσης, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής.

24.  Κάθε έτος, ο Ύπατος Εκπρόσωπος ζητεί τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με έγγραφο για το μέλλον, που διαβιβάζεται μέχρι τις 15 Ιουνίου του εν λόγω έτους και στο οποίο παρουσιάζονται τα κύρια θέματα και οι βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιπτώσεων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης, αξιολόγησης των μέτρων που άρχισαν το έτος ν-1 και αξιολόγησης του συντονισμού και της συμπληρωματικότητας της ΚΕΠΠΑ με τα λοιπά μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης. Επιπλέον, ο Ύπατος Εκπρόσωπος ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνοντας κοινές διαβουλεύσεις τουλάχιστον πέντε φορές τον χρόνο, στο πλαίσιο του τακτικού πολιτικού διαλόγου για την ΚΕΠΠΑ, οι οποίες συμφωνούνται το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτος. Η συμμετοχή στις διαβουλεύσεις αυτές καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αντίστοιχα, με γνώμονα τον στόχο και τη φύση των πληροφοριών που ανταλλάσσονται κατά τις εν λόγω διαβουλεύσεις.

Η Επιτροπή καλείται να συμμετέχει σε αυτές τις διαβουλεύσεις.

Αν το Συμβούλιο εκδώσει απόφαση στον τομέα της ΚΕΠΠΑ η οποία συνεπάγεται δαπάνες, ο Ύπατος Εκπρόσωπος διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αμέσως, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών, εκτίμηση περί του προβλεπομένου κόστους («δημοσιονομικό δελτίο»), ειδικότερα όσον αφορά τις δαπάνες που αφορούν το χρονοδιάγραμμα, το απασχολούμενο προσωπικό, τη χρήση χώρων και άλλων υποδομών, τα μέσα μεταφοράς, τις ανάγκες κατάρτισης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας.

Η Επιτροπή ενημερώνει ανά τρίμηνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων ΚΕΠΠΑ και τις δημοσιονομικές προβλέψεις για το υπόλοιπο του οικονομικού έτους.

Ε.  Συμμετοχή των θεσμικών οργάνων

όσον αφορά θέματα αναπτυξιακής πολιτικής

25.  Η Επιτροπή καθιερώνει άτυπο διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα αναπτυξιακής πολιτικής.

ΜΕΡΟΣ III

ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Α.  Δημοσιονομικός προγραμματισμός

26.  Η Επιτροπή υποβάλλει δύο φορές ετησίως, την πρώτη φορά μαζί με τα έγγραφα που συνοδεύουν το σχέδιο προϋπολογισμού και τη δεύτερη μετά την έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης, πλήρη δημοσιονομικό προγραμματισμό για τους τομείς 1, 2 (εκτός από τον υποτομέα «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή»), 3 (για «Περιβάλλον και δράση για το κλίμα» και «Θαλάσσια πολιτική και αλιεία»), 4, 5 και 6 του ΠΔΠ. Ο εν λόγω προγραμματισμός, δομημένος ανά τομέα, τομέα πολιτικής και γραμμή του προϋπολογισμού, θα πρέπει να προσδιορίζει:

α)  την ισχύουσα νομοθεσία, με διάκριση μεταξύ πολυετών προγραμμάτων και ετήσιων δράσεων:

i)  για τα πολυετή προγράμματα, η Επιτροπή θα πρέπει να επισημαίνει τη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας εγκρίθηκαν (συνήθης ή ειδική νομοθετική διαδικασία), τη διάρκειά τους, το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο και το διατιθέμενο ποσό για διοικητικές δαπάνες,

ii)  για τα πολυετή προγράμματα που αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού ΠΔΠ, η Επιτροπή θα πρέπει να επισημαίνει με διαφάνεια τα πρόσθετα κονδύλια δυνάμει του άρθρου 5 του κανονισμού ΠΔΠ,

iii)  για τις ετήσιες δράσεις (σχετικά με πιλοτικά σχέδια, προπαρασκευαστικές δράσεις και οργανισμούς) και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει πολυετείς εκτιμήσεις,

β)  τις εκκρεμείς νομοθετικές προτάσεις: τρέχουσες προτάσεις της Επιτροπής, με την τελευταία σχετική επικαιροποίηση.

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τρόπους διασταύρωσης παραπομπών του δημοσιονομικού προγραμματισμού με το νομοθετικό της πρόγραμμα ώστε να παρέχει πιο ακριβείς και αξιόπιστες προβλέψεις. Για κάθε νομοθετική πρόταση, η Επιτροπή θα πρέπει να επισημαίνει αν η πρόταση περιλαμβάνεται στον προγραμματισμό που κοινοποιείται μαζί με την υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού ή μετά την τελική έγκριση του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ιδίως για:

α)  όλες τις νέες νομοθετικές πράξεις που θεσπίστηκαν και όλες τις εκκρεμείς προτάσεις που έχουν υποβληθεί αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν στον προγραμματισμό που κοινοποιείται μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού ή μετά την τελική έγκριση του προϋπολογισμού (με τα αντίστοιχα ποσά),

β)  τη νομοθεσία που προβλέπεται στο ετήσιο πρόγραμμα νομοθετικών εργασιών της Επιτροπής, με επισήμανση των δράσεων που ενδέχεται να έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Εφόσον είναι απαραίτητο, η Επιτροπή θα πρέπει να αναφέρει τον αναπρογραμματισμό που συνεπάγονται οι νέες νομοθετικές προτάσεις.

B.  Οργανισμοί και Ευρωπαϊκά Σχολεία

27.  Πριν υποβάλει πρόταση για τη σύσταση νέου οργανισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ορθή, πλήρη και αντικειμενική αξιολόγηση αντικτύπου, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την κρίσιμη μάζα από άποψη προσωπικού και ικανοτήτων, τις πτυχές κόστους-οφέλους, την επικουρικότητα και την αναλογικότητα, τον αντίκτυπο σε εθνικές και ενωσιακές δραστηριότητες και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις για τον εκάστοτε τομέα δαπανών. Βάσει των πληροφοριών αυτών και με την επιφύλαξη των νομοθετικών διαδικασιών που διέπουν τη σύσταση του οργανισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής συνεργασίας, να καταλήγουν εγκαίρως σε συμφωνία σχετικά με τη χρηματοδότηση του προτεινόμενου οργανισμού.

Εφαρμόζονται τα ακόλουθα διαδικαστικά στάδια:

—  πρώτον, η Επιτροπή παρουσιάζει συστηματικά κάθε πρόταση για τη σύσταση νέου οργανισμού στον πρώτο τριμερή διάλογο μετά την έγκριση της πρότασής της και υποβάλλει το δημοσιονομικό δελτίο που συνοδεύει τη νομοθετική πρόταση για τη σύσταση του οργανισμού και περιγράφει τις συνέπειές της για την υπόλοιπη περίοδο του δημοσιονομικού προγραμματισμού,

—  δεύτερον, κατά τη νομοπαραγωγική διαδικασία, η Επιτροπή επικουρεί τον νομοθέτη στην αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων των προτεινόμενων τροπολογιών. Οι εν λόγω δημοσιονομικές επιπτώσεις θα πρέπει να εξετάζονται κατά τους σχετικούς νομοθετικούς τριμερείς διαλόγους,

—  τρίτον, πριν από την ολοκλήρωση της νομοπαραγωγικής διαδικασίας, η Επιτροπή υποβάλλει επικαιροποιημένο δημοσιονομικό δελτίο λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες τροπολογίες του νομοθέτη· το εν λόγω τελικό δημοσιονομικό δελτίο εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη του τελικού νομοθετικού τριμερούς διαλόγου και εγκρίνεται επισήμως από τον νομοθέτη. Εγγράφεται επίσης στην ημερήσια διάταξη μεταγενέστερου δημοσιονομικού τριμερούς διαλόγου (σε επείγουσες περιπτώσεις, σε απλουστευμένη μορφή), προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τη χρηματοδότηση,

—  τέταρτον, η συμφωνία που επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια τριμερούς διαλόγου, λαμβανομένης υπόψη της δημοσιονομικής εκτίμησης της Επιτροπής όσον αφορά το περιεχόμενο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας, επιβεβαιώνεται με κοινή δήλωση. Η εν λόγω συμφωνία υπόκειται στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που αποφασίζουν το καθένα σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του.

Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε τροποποίηση νομικής πράξης που αφορά οργανισμό, η οποία θα επηρέαζε τους πόρους του εν λόγω οργανισμού.

Σε περίπτωση που τα καθήκοντα ενός οργανισμού μεταβληθούν ουσιαστικά χωρίς τροποποίηση της νομικής πράξης σύστασης του εν λόγω οργανισμού, η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω αναθεωρημένου δημοσιονομικού δελτίου, ούτως ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να μπορέσουν να καταλήξουν εγκαίρως σε συμφωνία σχετικά με τη χρηματοδότηση του οργανισμού.

28.  Στη διαδικασία του προϋπολογισμού θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι σχετικές διατάξεις της κοινής προσέγγισης που προσαρτάται στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, η οποία υπογράφηκε στις 19 Ιουλίου 2012.

29.  Όταν προβλέπεται η ίδρυση νέου Ευρωπαϊκού Σχολείου από το ανώτατο συμβούλιο, πρέπει να εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, παρόμοια διαδικασία όσον αφορά τις σχετικές δημοσιονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

ΜΕΡΟΣ IV

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

30.  Σύμφωνα με τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συνεπεία του σημείου 24 των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μεταξύ 17 έως 21 Ιουλίου 2020, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης και του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από απάτες και παρατυπίες, τα θεσμικά όργανα συμφωνούν ως προς τη θέσπιση τυποποιημένων μέτρων για τη συλλογή, τη σύγκριση και τη συγκέντρωση πληροφοριών και αριθμητικών στοιχείων σχετικά με τους τελικούς αποδέκτες και δικαιούχους της ενωσιακής χρηματοδότησης, για τους σκοπούς του ελέγχου και του λογιστικού ελέγχου.

31.  Για τη διασφάλιση αποτελεσματικών λογιστικών και λοιπών ελέγχων, είναι αναγκαία η συλλογή δεδομένων σχετικά με όσους εν τέλει επωφελούνται, άμεσα ή έμμεσα, από ενωσιακή χρηματοδότηση στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης και από έργα και μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζονται δυνάμει του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των αποδεκτών της χρηματοδότησης. Οι κανόνες που αφορούν τη συλλογή και την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες για την προστασία των δεδομένων.

32.  Για την ενίσχυση της προστασίας του προϋπολογισμού της Ένωσης, η Επιτροπή θα διαθέσει ένα ολοκληρωμένο και διαλειτουργικό σύστημα πληροφόρησης και παρακολούθησης, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα ενιαίο εργαλείο εξόρυξης δεδομένων και βαθμολόγησης κινδύνου, για την προσπέλαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο σημείο 31 και την ανάλυσή τους, με απώτερο στόχο τη γενικευμένη εφαρμογή από τα κράτη μέλη. Το εν λόγω σύστημα θα διασφάλιζε αποτελεσματικούς ελέγχους σε περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, παρατυπιών, διπλής χρηματοδότησης και τυχόν κατάχρησης των κονδυλίων. Η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και άλλοι οργανισμοί έρευνας και ελέγχου της Ένωσης θα πρέπει να έχουν την απαιτούμενη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά προκειμένου να ασκούν τα εποπτικά τους καθήκοντα σχετικά με τους λογιστικούς και λοιπούς ελέγχους που πρέπει αρχικά να διενεργούν τα κράτη μέλη για τον εντοπισμό παρατυπιών και τη διεξαγωγή διοικητικών ερευνών σχετικά με υποθέσεις κατάχρησης της σχετικής ενωσιακής χρηματοδότησης και προκειμένου να αποκτούν επακριβή εικόνα της κατανομής της.

33.  Με την επιφύλαξη των προνομίων των θεσμικών οργάνων δυνάμει των Συνθηκών, καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας που αφορά τις σχετικές βασικές πράξεις, τα θεσμικά όργανα δεσμεύονται να συνεργαστούν καλόπιστα για να διασφαλιστεί ότι θα δοθεί συνέχεια στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης έως της 21ης Ιουλίου 2020, σύμφωνα με την προσέγγιση που περιγράφεται στο παρόν μέρος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος Η Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Μέρος Α. Χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας του προϋπολογισμού

1.  Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν ετησίως ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα σε εύθετο χρόνο πριν από την έναρξη της διαδικασίας του προϋπολογισμού βάσει της τρέχουσας πρακτικής.

2.  Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι σε θέση να ασκούν τις δημοσιονομικές εξουσίες τους με αποτελεσματικό τρόπο, για την υποβολή δημοσιονομικών καταστάσεων, μεταφορών κονδυλίων ή άλλων κοινοποιήσεων που συνεπάγονται την ενεργοποίηση προθεσμιών λαμβάνονται δεόντως υπόψη τυχόν περίοδοι διακοπής των δραστηριοτήτων, των οποίων οι ημερομηνίες έχουν γνωστοποιηθεί εγκαίρως από τα εν λόγω θεσμικά όργανα μέσω των αντίστοιχων υπηρεσιών τους.

Μέρος Β. Προτεραιότητες για τη διαδικασία του προϋπολογισμού

3.  Σε εύθετο χρόνο πριν από την έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού από την Επιτροπή, συγκαλείται τριμερής διάλογος για να συζητηθούν οι πιθανές προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το ερχόμενο οικονομικό έτος και τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, βάσει των πληροφοριών που παρέχει η Επιτροπή σύμφωνα με το σημείο 37.

Μέρος Γ. Κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού και επικαιροποίηση των εκτιμήσεων

4.  Τα θεσμικά όργανα, εκτός της Επιτροπής, καλούνται να εγκρίνουν τη δήλωση εκτιμήσεών τους πριν από το τέλος Μαρτίου.

5.  Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε χρόνο σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες χρηματοδότησης της Ένωσης.

Το σχέδιο αυτό λαμβάνει υπόψη:

α)  τις προβλέψεις για τα διαρθρωτικά ταμεία οι οποίες παρέχονται από τα κράτη μέλη,

β)  την ικανότητα εκτέλεσης των πιστώσεων, με παράλληλη προσπάθεια διατήρησης αυστηρού συσχετισμού μεταξύ πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών,

γ)  τις δυνατότητες ανάληψης νέων πολιτικών μέσω πιλοτικών σχεδίων, νέων προπαρασκευαστικών δράσεων ή και των δύο ή τις δυνατότητες συνέχισης πολυετών δράσεων που οδεύουν προς το τέλος τους, αφού προηγουμένως εκτιμηθούν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη βασικής πράξης, κατά την έννοια του δημοσιονομικού κανονισμού (ορισμός βασικής πράξης, αναγκαιότητα βασικής πράξης για την εκτέλεση και εξαιρέσεις),

δ)  την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι κάθε μεταβολή των δαπανών σε σχέση με το προηγούμενο έτος συνάδει με τις επιταγές της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

6.  Τα θεσμικά όργανα αποφεύγουν, στο μέτρο του δυνατού, την εγγραφή στον προϋπολογισμό θέσεων για επιχειρησιακές δαπάνες τα ποσά των οποίων είναι ασήμαντα.

7.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλαμβάνουν επίσης τη δέσμευση να συνεκτιμούν την αξιολόγηση των δυνατοτήτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού την οποία περιλαμβάνει η Επιτροπή στα σχέδιά της, καθώς και στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους.

8.  Με γνώμονα τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και λόγω των επιπτώσεων που έχουν οι σημαντικές μεταβολές των τίτλων και των κεφαλαίων της ονοματολογίας του προϋπολογισμού στις υποχρεώσεις αναφοράς των υπηρεσιών της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται να εξετάζουν κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής κάθε σημαντική αλλαγή από κοινού με την Επιτροπή.

9.  Για λόγους καλόπιστης και ορθής θεσμικής συνεργασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλαμβάνουν να διατηρούν τακτικές και ενεργές επαφές σε όλα τα επίπεδα, μέσω των αντίστοιχων διαπραγματευτών τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού και ιδίως καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου συνδιαλλαγής, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλαμβάνουν να διασφαλίζουν την έγκαιρη και συνεχή αμοιβαία ανταλλαγή συναφών πληροφοριών και εγγράφων τόσο σε επίσημο όσο και σε ανεπίσημο επίπεδο, καθώς και να πραγματοποιούν τεχνικές ή άτυπες συνεδριάσεις, όταν κρίνεται απαραίτητο, κατά την περίοδο συνδιαλλαγής, σε συνεργασία με την Επιτροπή. Η Επιτροπή διασφαλίζει την έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε πληροφορίες και έγγραφα.

10.  Έως τη σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής, η Επιτροπή μπορεί, εάν χρειαστεί, να υποβάλει διορθωτικές επιστολές στο σχέδιο του προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένης διορθωτικής επιστολής για επικαιροποίηση, ειδικότερα των εκτιμήσεων δαπανών για τη γεωργία. Η Επιτροπή υποβάλλει προς εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορίες για τις επικαιροποιήσεις μόλις αυτές καταστούν διαθέσιμες. Παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία.

Μέρος Δ. Διαδικασία του προϋπολογισμού πριν από τη διαδικασία συνδιαλλαγής

11.  Συγκαλείται τριμερής διάλογος σε εύθετο χρόνο πριν από την ανάγνωση εκ μέρους του Συμβουλίου, ώστε να μπορέσουν τα θεσμικά όργανα να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού.

12.  Προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να εκτιμήσει εγκαίρως την εκτελεσιμότητα των τροπολογιών που προτείνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και οι οποίες συνεπάγονται νέες προπαρασκευαστικές δράσεις ή πιλοτικά σχέδια ή παρατείνουν τα υφιστάμενα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώνουν την Επιτροπή για τις προθέσεις τους εν προκειμένω, ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί μια πρώτη συζήτηση ήδη κατά τον εν λόγω τριμερή διάλογο.

13.  Είναι δυνατή η σύγκληση τριμερούς διαλόγου πριν από την ψηφοφορία στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μέρος Ε. Διαδικασία συνδιαλλαγής

14.  Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τροπολογίες στη θέση του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της ίδιας ολομέλειας, καταγράφει τις διαφορές στις θέσεις των δύο οργάνων και δίνει τη σύμφωνη γνώμη του στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να συγκληθεί άμεσα η επιτροπή συνδιαλλαγής. Η επιστολή σύγκλησης της επιτροπής συνδιαλλαγής αποστέλλεται το αργότερο έως την πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας μετά το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου συνόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η ψηφοφορία στην ολομέλεια και η περίοδος συνδιαλλαγής ξεκινά την επόμενη ημέρα. Η περίοδος των 21 ημερών υπολογίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου(18).

15.  Αν το Συμβούλιο δεν μπορεί να συμφωνήσει σχετικά με όλες τις τροπολογίες που έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να επιβεβαιώσει τη θέση του μέσω επιστολής η οποία αποστέλλεται πριν από την πρώτη σύσκεψη που προβλέπεται κατά τη διάρκεια της περιόδου συνδιαλλαγής. Στην περίπτωση αυτή, η επιτροπή συνδιαλλαγής επιτελεί το έργο της υπό τους όρους που καθορίζονται στα κάτωθι σημεία.

16.  Η προεδρία της επιτροπής συνδιαλλαγής ασκείται από κοινού από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής συνδιαλλαγής προεδρεύει ο συμπρόεδρος από το θεσμικό όργανο στο οποίο γίνεται η συνεδρίαση. Κάθε θεσμικό όργανο, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του, ορίζει τους οικείους συμμετέχοντες σε κάθε συνεδρίαση και διατυπώνει την εντολή του για τις διαπραγματεύσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εκπροσωπούνται σε κατάλληλο επίπεδο στην επιτροπή συνδιαλλαγής, ούτως ώστε κάθε αντιπροσωπία να μπορεί να δεσμεύσει πολιτικά το αντίστοιχο θεσμικό όργανό της και να είναι δυνατή η ουσιαστική πρόοδος για την επίτευξη της τελικής συμφωνίας.

17.  Σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο ΣΛΕΕ, η Επιτροπή συμμετέχει στις εργασίες της επιτροπής συνδιαλλαγής και αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες με σκοπό την προσέγγιση των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

18.  Τριμερείς διάλογοι πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής, σε διαφορετικά επίπεδα εκπροσώπησης, με σκοπό την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων και την προετοιμασία του εδάφους για την επίτευξη συμφωνίας στην επιτροπή συνδιαλλαγής.

19.  Οι συνεδριάσεις της επιτροπής συνδιαλλαγής και οι τριμερείς διάλογοι πραγματοποιούνται εναλλάξ στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με σκοπό την ισότιμη χρήση των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διερμηνείας.

20.  Οι ημερομηνίες των συνεδριάσεων της επιτροπής συνδιαλλαγής και των τριμερών διαλόγων καθορίζονται εκ των προτέρων κατόπιν συμφωνίας των θεσμικών οργάνων.

21.  Ένα κοινό σύνολο εγγράφων («έγγραφα εισαγωγής») τα οποία συγκρίνουν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας του προϋπολογισμού διατίθεται στην επιτροπή συνδιαλλαγής(19). Τα εν λόγω έγγραφα περιλαμβάνουν «συγκριτικά ανά γραμμή» αριθμητικά στοιχεία, τα σύνολα ανά τομέα του ΠΔΠ και ένα ενοποιημένο έγγραφο με αριθμητικά στοιχεία και παρατηρήσεις για όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού που θεωρούνται τεχνικά «ανοικτές». Υπό την επιφύλαξη της τελικής απόφασης της επιτροπής συνδιαλλαγής, ειδικό έγγραφο απαριθμεί όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού που θεωρούνται τεχνικά κλειστές(20). Τα εν λόγω έγγραφα ταξινομούνται βάσει της ονοματολογίας του προϋπολογισμού.

Άλλα έγγραφα επισυνάπτονται επίσης στα έγγραφα εισαγωγής για την επιτροπή συνδιαλλαγής, συμπεριλαμβανομένης επιστολής της Επιτροπής για την εκτελεσιμότητα της θέσης του Συμβουλίου και των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τυχόν επιστολής ή επιστολών άλλων θεσμικών οργάνων σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου ή τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

22.  Προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία έως το τέλος της περιόδου συνδιαλλαγής, οι τριμερείς διάλογοι:

α)  καθορίζουν το εύρος των διαπραγματεύσεων για τα δημοσιονομικά θέματα που πρόκειται να συζητηθούν,

β)  εγκρίνουν τον κατάλογο των γραμμών του προϋπολογισμού που θεωρούνται τεχνικά κλειστές, υπό την επιφύλαξη τελικής συμφωνίας για ολόκληρο τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους,

γ)  συζητούν τα θέματα που έχουν επισημανθεί βάσει του στοιχείου α), με σκοπό να επιτευχθούν πιθανές συμφωνίες προς έγκριση από την επιτροπή συνδιαλλαγής,

δ)  εξετάζουν θεματικές πτυχές, μεταξύ άλλων ανά τομέα του ΠΔΠ.

Τα προσωρινά συμπεράσματα συντάσσονται από κοινού κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από κάθε τριμερή διάλογο και, ταυτόχρονα, συμφωνείται η ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης. Τα εν λόγω συμπεράσματα καταγράφονται από το θεσμικό όργανο που φιλοξενεί τον τριμερή διάλογο και λογίζονται προσωρινά εγκεκριμένα έπειτα από 24 ώρες, υπό την επιφύλαξη της τελικής απόφασης της επιτροπής συνδιαλλαγής.

23.  Τα συμπεράσματα των τριμερών διαλόγων και το έγγραφο προς πιθανή έγκριση διατίθενται στην επιτροπή συνδιαλλαγής κατά τις συνεδριάσεις της, μαζί με τις γραμμές του προϋπολογισμού ως προς τις οποίες έχει επιτευχθεί προσωρινή συμφωνία κατά τη διάρκεια των τριμερών διαλόγων.

24.  Το κοινό σχέδιο που προβλέπεται στο άρθρο 314 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ συντάσσεται από τις γραμματείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη βοήθεια της Επιτροπής. Αποτελείται από διαβιβαστική επιστολή των προέδρων των δύο αντιπροσωπιών προς τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία περιέχει την ημερομηνία της συμφωνίας στην επιτροπή συνδιαλλαγής και παραρτήματα, τα οποία περιλαμβάνουν:

α)  αριθμητικά στοιχεία ανά γραμμή για όλες τις θέσεις του προϋπολογισμού και συγκεντρωτικά στοιχεία ανά τομέα του ΠΔΠ,

β)  ενοποιημένο έγγραφο που περιέχει τα αριθμητικά στοιχεία και το τελικό κείμενο για όλες τις γραμμές που τροποποιήθηκαν κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής,

γ)  κατάλογο των γραμμών που δεν τροποποιούνται σε σχέση με το σχέδιο του προϋπολογισμού ή τη θέση του Συμβουλίου επ’ αυτού.

Η επιτροπή συνδιαλλαγής δύναται επίσης να εγκρίνει συμπεράσματα και πιθανές κοινές δηλώσεις σε σχέση με τον προϋπολογισμό.

25.  Το κοινό σχέδιο μεταφράζεται στις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης (από τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και υποβάλλεται προς έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία της συμφωνίας επί του κοινού σχεδίου που αναφέρεται στο σημείο 24.

Ο προϋπολογισμός υπόκειται σε νομική και γλωσσική αναθεώρηση μετά την έγκριση του κοινού σχεδίου, κατά την οποία τα παραρτήματα του κοινού σχεδίου ενσωματώνονται στις γραμμές του προϋπολογισμού που δεν τροποποιήθηκαν κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής.

26.  Το θεσμικό όργανο στο οποίο διεξάγεται η συνεδρίαση (τριμερής διάλογος ή συνδιαλλαγή) παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας με πλήρες γλωσσικό καθεστώς που ισχύει για όλες τις συνεδριάσεις της επιτροπής συνδιαλλαγής και ad hoc γλωσσικό καθεστώς για τους τριμερείς διαλόγους.

Το θεσμικό όργανο στο οποίο διεξάγεται η συνεδρίαση μεριμνά για την αντιγραφή και διανομή των εγγράφων της συνεδρίασης.

Οι υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων συνεργάζονται για την κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων προκειμένου να οριστικοποιηθεί το κοινό σχέδιο.

Μέρος ΣΤ. Διορθωτικοί προϋπολογισμοί

Γενικές αρχές

27.  Έχοντας υπόψη ότι οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί επικεντρώνονται συνήθως σε ειδικά και ενίοτε επείγοντα ζητήματα, τα θεσμικά όργανα συμφωνούν σχετικά με τις ακόλουθες αρχές για να διασφαλίσουν την κατάλληλη διοργανική συνεργασία για την ομαλή και ταχεία διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς και παράλληλα να αποτρέψουν, στο μέτρο του δυνατού, την ανάγκη να συγκληθεί συνεδρίαση συνδιαλλαγής για διορθωτικούς προϋπολογισμούς.

28.  Στο μέτρο του δυνατού, τα θεσμικά όργανα προσπαθούν να περιορίσουν τον αριθμό των διορθωτικών προϋπολογισμών.

Χρονοδιάγραμμα

29.  Η Επιτροπή ενημερώνει εκ των προτέρων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις πιθανές ημερομηνίες έγκρισης των σχεδίων διορθωτικών προϋπολογισμών με την επιφύλαξη της τελικής ημερομηνίας έγκρισης.

30.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το καθένα σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του, προσπαθούν να εξετάσουν το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού που προτείνει η Επιτροπή το ταχύτερο δυνατό μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή.

31.  Για την επιτάχυνση της διαδικασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μεριμνούν ώστε τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα των εργασιών τους να είναι συντονισμένα όσο το δυνατόν περισσότερο, προκειμένου η διαδικασία αυτή να μπορεί να διεξαχθεί με συνεκτικό και συγκλίνοντα τρόπο. Επιδιώκουν επομένως το ταχύτερο δυνατό να καταρτίσουν ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τα διάφορα στάδια που οδηγούν στην τελική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη τον σχετικά επείγοντα χαρακτήρα του διορθωτικού προϋπολογισμού και την ανάγκη έγκρισής του σε εύθετο χρόνο ώστε να εφαρμοστεί στη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους.

Συνεργασία κατά τις αναγνώσεις

32.  Τα θεσμικά όργανα συνεργάζονται με καλή πίστη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ανοίγοντας έτσι το δρόμο, στο μέτρο του δυνατού, για την έγκριση των διορθωτικών προϋπολογισμών σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας.

Εάν χρειάζεται, και όταν υπάρχει πιθανή απόκλιση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, πριν το καθένα λάβει την τελική του θέση σχετικά με τον διορθωτικό προϋπολογισμό, ή η Επιτροπή ανά πάσα στιγμή, μπορεί να προτείνει τη σύγκληση ειδικού τριμερούς διαλόγου για να συζητηθούν οι αποκλίσεις και να καταβληθούν προσπάθειες για την επίτευξη συμβιβασμού.

33.  Όλα τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών που προτείνει η Επιτροπή και τα οποία δεν έχουν ακόμη εγκριθεί οριστικά εγγράφονται συστηματικά στην ημερήσια διάταξη τριμερών διαλόγων που προγραμματίζονται για την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή υποβάλλει τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καθιστούν γνωστές, στο μέτρο του δυνατού, τις αντίστοιχες θέσεις τους πριν από τον τριμερή διάλογο.

34.  Εάν επιτευχθεί συμβιβασμός κατά τον τριμερή διάλογο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται να λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου στη διάρκεια των συζητήσεων για τον διορθωτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ και τον εσωτερικό κανονισμό τους.

Συνεργασία μετά τις αναγνώσεις

35.  Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει χωρίς τροπολογίες τη θέση του Συμβουλίου, ο διορθωτικός προϋπολογισμός εγκρίνεται σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ.

36.  Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τροπολογίες με πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν, εφαρμόζεται το άρθρο 314 παράγραφος 4 στοιχείο γ) ΣΛΕΕ. Εντούτοις, πριν συνεδριάσει η επιτροπή συνδιαλλαγής, συγκαλείται τριμερής διάλογος:

α)  εάν επιτευχθεί συμφωνία κατά τον εν λόγω τριμερή διάλογο και με την επιφύλαξη συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου, η συνδιαλλαγή περατώνεται με ανταλλαγή επιστολών χωρίς να συνεδριάσει η επιτροπή συνδιαλλαγής,

β)  εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία κατά τον εν λόγω τριμερή διάλογο, η επιτροπή συνδιαλλαγής συνεδριάζει και οργανώνει τις εργασίες της ανάλογα με τις περιστάσεις, με στόχο να ολοκληρώσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο μέτρο του δυνατού πριν από την προθεσμία των 21 ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 314 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ. Η επιτροπή συνδιαλλαγής μπορεί να ολοκληρώσει τις εργασίες της με ανταλλαγή επιστολών.

Μέρος Ζ. Εκτέλεση του προϋπολογισμού, πληρωμές και υπόλοιπο προς εκκαθάριση

37.  Δεδομένου ότι πρέπει να διασφαλίζεται η ομαλή εξέλιξη των συνολικών πιστώσεων πληρωμών σε σχέση με τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε αφύσικη μετατόπιση του υπολοίπου προς εκκαθάριση από έτος σε έτος, τα θεσμικά όργανα συμφωνούν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις προβλέψεις πληρωμών και το επίπεδο του υπολοίπου προς εκκαθάριση, προκειμένου να μετριάζεται ο κίνδυνος παρεμπόδισης της εφαρμογής ενωσιακών προγραμμάτων λόγω έλλειψης πιστώσεων πληρωμών στο τέλος του ΠΔΠ.

Προκειμένου να διασφαλισθεί ένα διαχειρίσιμο επίπεδο και προφίλ των πληρωμών σε όλους τους τομείς, εφαρμόζονται αυστηρά κανόνες αποδέσμευσης σε όλους τους τομείς, ιδίως οι κανόνες αυτόματης αποδέσμευσης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού, τα θεσμικά όργανα συνεδριάζουν τακτικά, προκειμένου να αξιολογούν από κοινού την κατάσταση και τις προοπτικές όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη. Η εν λόγω αξιολόγηση λαμβάνει τη μορφή ειδικών διοργανικών συνεδριάσεων στο κατάλληλο επίπεδο, πριν από τις οποίες η Επιτροπή παρέχει λεπτομερή στοιχεία για την κατάσταση, ανά ταμείο και ανά κράτος μέλος, όσον αφορά την εκτέλεση των πληρωμών, τις μεταφορές κονδυλίων, τις υποβληθείσες αιτήσεις επιστροφών και τις αναθεωρημένες προβλέψεις, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων προβλέψεων, κατά περίπτωση. Ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ένωση μπορεί να εκπληρώσει όλες τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις της που απορρέουν από υφιστάμενες και μελλοντικές αναλήψεις υποχρεώσεων κατά την περίοδο 2021-2027 σύμφωνα με το άρθρο 323 ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλύουν και συζητούν τις εκτιμήσεις της Επιτροπής όσον αφορά το απαιτούμενο επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών.

Μέρος Η. Συνεργασία όσον αφορά το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(21)(22)

38.  Αποκλειστικά για τον σκοπό της αντιμετώπισης των συνεπειών της κρίσης COVID-19, η Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να δανείζεται κονδύλια σε κεφαλαιαγορές εξ ονόματος της Ένωσης έως και 750 000 000 000 EUR σε τιμές του 2018, εκ των οποίων έως και 390 000 000 000 EUR σε τιμές του 2018 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δαπάνες και έως 360 000 000 000 EUR σε τιμές του 2018 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χορήγηση δανείων σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 της απόφασης για τους ιδίους πόρους. Όπως προβλέπεται στον κανονισμό EURI, το ποσό προς χρήση για δαπάνες συνιστά εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό για τους σκοπούς του άρθρου 21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού.

39.  Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους ως αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, χρειάζεται να ενισχυθεί σε σχέση με τα εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη εποπτεία και συμμετοχή στη χρήση των εν λόγω εσόδων, εντός των ορίων που καθορίζονται στον κανονισμό EURI και, κατά περίπτωση, στη σχετική τομεακή νομοθεσία. Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν επίσης ως προς την ανάγκη διασφάλισης πλήρους διαφάνειας και προβολής όλων των κονδυλίων στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

40.  Δεδομένης της ανάγκης να διασφαλιστεί η δέουσα συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη διακυβέρνηση των εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θεσμικά όργανα συμφωνούν ως προς τη διαδικασία που ορίζεται στα σημεία 41 έως 46.

41.  Η Επιτροπή θα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες με το σχέδιο προβλέψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν λεπτομερείς εκτιμήσεις των πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων και των πιστώσεων για πληρωμές, καθώς και των νομικών δεσμεύσεων, κατανεμημένες ανά τομέα και ανά πρόγραμμα που λαμβάνει έσοδα για ειδικό προορισμό δυνάμει του κανονισμού EURI. Η Επιτροπή θα παρέχει τυχόν πρόσθετες σχετικές πληροφορίες που θα ζητηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η Επιτροπή θα επισυνάπτει στο σχέδιο προϋπολογισμού έγγραφο στο οποίο θα συγκεντρώνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων συνοπτικών πινάκων που συγκεντρώνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού και τα έσοδα για ειδικό προορισμό δυνάμει του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εν λόγω έγγραφο θα αποτελεί μέρος του παραρτήματος του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης σχετικά με τα εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό που προβλέπεται στο σημείο 44.

42.  Η Επιτροπή θα υποβάλλει τακτικές επικαιροποιήσεις των πληροφοριών που αναφέρονται στο σημείο 41 καθ’ όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους και τουλάχιστον πριν από κάθε ειδική συνεδρίαση όπως αναφέρεται στο σημείο 45. Η Επιτροπή θα καθιστά διαθέσιμες τις σχετικές πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εγκαίρως, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή ουσιαστικών συζητήσεων και διαβουλεύσεων σχετικά με τα αντίστοιχα έγγραφα σχεδιασμού, ακόμη και πριν από την έκδοση σχετικών αποφάσεων από την Επιτροπή.

43.  Τα θεσμικά όργανα θα συνεδριάζουν τακτικά στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού με σκοπό την από κοινού αξιολόγηση της εκτέλεσης των εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές, καθώς επίσης τη συζήτηση των ετήσιων προβλέψεων που παρέχονται με τα αντίστοιχα σχέδια προϋπολογισμών και την κατανομή τους, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των περιορισμών και των προϋποθέσεων που καθορίζονται στον κανονισμό EURI και, κατά περίπτωση, στη σχετική τομεακή νομοθεσία.

44.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα επισυνάπτουν στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, υπό μορφή παραρτήματος, έγγραφο στο οποίο θα εμφαίνονται όλες οι γραμμές του προϋπολογισμού που λαμβάνουν έσοδα για ειδικό προορισμό δυνάμει του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, θα χρησιμοποιούν τη δομή του προϋπολογισμού για την εγγραφή των εσόδων ειδικού προορισμού στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού, προκειμένου να ασκούν τον δέοντα έλεγχο σχετικά με τη χρήση των εν λόγω εσόδων. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα περιλαμβάνουν στη δήλωση δαπανών παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των γενικών παρατηρήσεων, όπου θα προσδιορίζονται οι γραμμές προϋπολογισμού στις οποίες είναι δυνατόν να εγγραφούν οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στα έσοδα για ειδικό προορισμό βάσει του κανονισμού EURI και θα αναφέρονται τα σχετικά ποσά. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της ευθύνης της όσον αφορά την εκτέλεση των εσόδων για ειδικό προορισμό, δεσμεύεται να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές.

45.  Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν να διοργανώσουν ειδικές διοργανικές συνεδριάσεις στο κατάλληλο επίπεδο με σκοπό την αξιολόγηση της κατάστασης και των προοπτικών όσον αφορά τα εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον τρεις φορές σε ένα οικονομικό έτος αμέσως πριν ή μετά τους τριμερείς διαλόγους για τον προϋπολογισμό. Επιπλέον, τα θεσμικά όργανα συγκαλούν συνεδρίαση σε ad hoc βάση εάν ένα θεσμικό όργανο υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν ανά πάσα στιγμή να υποβάλουν γραπτές παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση των εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό. Η Επιτροπή δεσμεύεται να λαμβάνει δεόντως υπόψη τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι εν λόγω συνεδριάσεις ενδέχεται να αφορούν σημαντικές αποκλίσεις στις δαπάνες στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 46.

46.  Η Επιτροπή παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε απόκλιση από τις αρχικές προβλέψεις της πριν από ειδική διοργανική συνεδρίαση όπως αναφέρεται στο σημείο 45 και σε ad hoc βάση σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης. Η απόκλιση από τις προβλεπόμενες δαπάνες στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντική εάν οι δαπάνες αποκλίνουν από την πρόβλεψη για ένα δεδομένο οικονομικό έτος και για ένα δεδομένο πρόγραμμα κατά περισσότερο από 10 %. Σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων από τις αρχικές προβλέψεις, τα θεσμικά όργανα θα συζητούν το θέμα, εάν είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο το ζητήσει εντός δύο εβδομάδων από τη γνωστοποίηση τέτοιας σημαντικής απόκλισης. Τα θεσμικά όργανα θα προβαίνουν ακολούθως σε από κοινού αξιολόγηση του θέματος προκειμένου να εξευρεθεί κοινό πεδίο συμφωνίας εντός τριών εβδομάδων από το αίτημα για συνεδρίαση. Η Επιτροπή θα λαμβάνει στον μέγιστο βαθμό υπόψη τυχόν παρατηρήσεις που λαμβάνει. Η Επιτροπή δεσμεύεται να μη λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση έως ότου ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις ή λήξει η προθεσμία των τριών εβδομάδων. Στην τελευταία περίπτωση, η Επιτροπή αιτιολογεί δεόντως την απόφασή της. Σε επείγουσες περιπτώσεις, τα θεσμικά όργανα μπορούν να συμφωνήσουν να συντομεύσουν τις προθεσμίες κατά μία εβδομάδα.

Δάνεια χορηγούμενα στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

47.  Προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης ενημέρωση, καθώς και διαφάνεια και προβολή όσον αφορά το σκέλος των δανείων στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή θα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δάνεια που χορηγούνται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τα σχέδια εκτιμήσεών της, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή στις ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες χαίρουν προστασίας.

48.  Οι πληροφορίες σχετικά με τα δάνεια στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εμφαίνονται στον προϋπολογισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 52 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού κανονισμού και θα περιλαμβάνουν επίσης το παράρτημα που αναφέρεται στο σημείο iii) του εν λόγω στοιχείου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ

Προοίμιο

Α.  Τα θεσμικά όργανα δεσμεύονται να διατηρούν ειλικρινή και διαφανή συνεργασία και να προωθήσουν τις εργασίες για την εφαρμογή ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 2021-2027.

Β.  Τα θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν τη σημασία του πλαισίου του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο θα πρέπει να εισαχθούν οι νέοι ίδιοι πόροι.

Γ.  Αποκλειστικά για τον σκοπό της αντιμετώπισης των συνεπειών της κρίσης COVID-19, η Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί, δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 1 της απόφασης για τους ιδίους πόρους, να δανείζεται κονδύλια σε κεφαλαιαγορές εξ ονόματος της Ένωσης έως και 750 000 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018, εκ των οποίων έως και 390 000 εκατομμύρια EUR σε τιμές του 2018 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) της εν λόγω απόφασης.

Δ.  Η αποπληρωμή του κεφαλαίου των δανείων αυτών που πρόκειται να χρησιμοποιούνται για δαπάνες στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχετικών οφειλόμενων τόκων θα πρέπει να χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, μεταξύ άλλων με επαρκή έσοδα από νέους ιδίους πόρους που θα εισαχθούν μετά το 2021. Όλες οι σχετικές υποχρεώσεις θα εξοφληθούν ολοσχερώς έως τις 31 Δεκεμβρίου 2058 το αργότερο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της απόφασης για τους ιδίους πόρους. Τα ετήσια καταβλητέα ποσά εξαρτώνται από τη ληκτότητα των εκδοθέντων ομολόγων και τη στρατηγική αποπληρωμής του χρέους, με παράλληλη τήρηση του ορίου για την αποπληρωμή του κεφαλαίου των δανείων όπως αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο της εν λόγω παραγράφου, το οποίο ορίζεται στο 7,5 % του μέγιστου ποσού που μπορεί να χρησιμοποιείται για τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) της εν λόγω απόφασης.

E.  Οι δαπάνες από τον προϋπολογισμό της Ένωσης που σχετίζονται με την αποπληρωμή του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να οδηγούν σε αδικαιολόγητη μείωση των δαπανών προγραμμάτων ή των επενδυτικών μέσων στο πλαίσιο του ΠΔΠ. Ευκταίο είναι επίσης να μετριαστούν οι αυξήσεις του ιδίου πόρου βάσει του ΑΕΕ για τα κράτη μέλη.

ΣΤ.  Ως εκ τούτου, και προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η βιωσιμότητα του σχεδίου αποπληρωμής του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θεσμικά όργανα θα εργαστούν για την εισαγωγή επαρκών νέων ιδίων πόρων με σκοπό την κάλυψη ποσού που αντιστοιχεί στις αναμενόμενες δαπάνες που σχετίζονται με την αποπληρωμή. Σύμφωνα με την αρχή της καθολικότητας, αυτό δεν συνεπάγεται διάθεση ή εκχώρηση κανενός συγκεκριμένου ιδίου πόρου για την κάλυψη συγκεκριμένου τύπου δαπανών.

Ζ.  Τα θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν ότι η εισαγωγή ενός καλαθιού νέων ιδίων πόρων θα πρέπει να στηρίζει την επαρκή χρηματοδότηση των δαπανών της Ένωσης στο ΠΔΠ, μειώνοντας παράλληλα το μερίδιο των εθνικών συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ στη χρηματοδότηση του ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης. Η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων με τη σειρά της θα μπορεί να διευκολύνει την επίτευξη καλύτερης εστίασης των δαπανών σε επίπεδο Ένωσης σε τομείς προτεραιότητας και σε κοινά δημόσια αγαθά με μεγάλη βελτίωση της αποδοτικότητας σε σύγκριση με τις εθνικές δαπάνες.

Η.  Ως εκ τούτου, οι νέοι ίδιοι πόροι θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους πολιτικής της Ένωσης και θα πρέπει να στηρίζουν προτεραιότητες της Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή, θα πρέπει δε να συμβάλλουν στη δίκαιη φορολόγηση και στην ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής.

Θ.  Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι οι νέοι ίδιοι πόροι θα πρέπει κατά προτίμηση να δημιουργούνται κατά τρόπο που να επιτρέπει την παραγωγή «φρέσκου χρήματος». Παράλληλα, αποσκοπούν στη μείωση της γραφειοκρατίας και του φόρτου για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και για τους πολίτες.

Ι.  Οι νέοι ίδιοι πόροι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της απλότητας, της διαφάνειας, της προβλεψιμότητας και της δικαιοσύνης. Ο υπολογισμός, η μεταφορά και ο έλεγχος των νέων ιδίων πόρων δεν θα πρέπει να συνεπάγονται υπερβολικό διοικητικό φόρτο για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τις εθνικές διοικήσεις.

IΑ.  Λαμβάνοντας υπόψη τις επαχθείς διαδικαστικές απαιτήσεις για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων, τα θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι η αναγκαία μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων θα πρέπει να επιτευχθεί με περιορισμένο αριθμό αναθεωρήσεων της απόφασης για τους ιδίους πόρους.

ΙΒ.  Ως εκ τούτου, τα θεσμικά όργανα συμφωνούν να συνεργαστούν κατά την περίοδο 2021-2027 με βάση τις αρχές που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα, προκειμένου να επεξεργαστούν την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που καθορίζεται στο μέρος Β και με τις ημερομηνίες που καθορίζονται σε αυτόν.

ΙΓ.  Τα θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν επίσης τη σημασία των εργαλείων για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, όπως ορίζονται στη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(23), ιδίως δε της εκτίμησης επιπτώσεων.

Μέρος A. Αρχές που διέπουν την υλοποίηση

1.  Η Επιτροπή θα υποβάλλει τις αναγκαίες νομοθετικές προτάσεις για νέους ιδίους πόρους και για δυνητικούς άλλους νέους ιδίους πόρους, όπως αναφέρεται στο σημείο 10, σύμφωνα με τις αρχές της βελτίωσης του νομοθετικού έργου. Στο πλαίσιο αυτό, θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι εν λόγω νομοθετικές προτάσεις θα συνοδεύονται από τη σχετική εκτελεστική νομοθεσία για τους ιδίους πόρους.

2.  Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν επί των ακόλουθων κατευθυντήριων αρχών για την καθιέρωση ενός καλαθιού νέων ιδίων πόρων:

α)  άντληση, μέσω των νέων ιδίων πόρων, επαρκούς ποσού για την κάλυψη του επιπέδου των συνολικών αναμενόμενων δαπανών για την αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων των ποσών δανεισμού που χρησιμοποιούνται για δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) της απόφασης για τους ιδίους πόρους, τηρουμένης παράλληλα της αρχής της καθολικότητας. Τα έσοδα από ιδίους πόρους που υπερβαίνουν τις ανάγκες αποπληρωμής εξακολουθούν να χρηματοδοτούν τον προϋπολογισμό της Ένωσης ως γενικά έσοδα σύμφωνα με την αρχή της καθολικότητας,

β)  οι δαπάνες που καλύπτουν το κόστος χρηματοδότησης του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπούν στην αποφυγή μείωσης των δαπανών για προγράμματα και ταμεία της Ένωσης,

γ)  ευθυγράμμιση των ιδίων πόρων με τις προτεραιότητες της Ένωσης, όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η κυκλική οικονομία, η έτοιμη Ευρώπη για την ψηφιακή εποχή και η συμβολή στη δίκαιη φορολόγηση και στην ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής,

δ)  τήρηση των κριτηρίων της απλότητας, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης,

ε)  διασφάλιση της σταθερότητας και της προβλεψιμότητας της ροής των εσόδων,

στ)  αποφυγή του υπερβολικού διοικητικού φόρτου για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τις εθνικές διοικήσεις,

ζ)  κατά προτίμηση δημιουργία πρόσθετων «φρέσκων» εσόδων,

η)  παράλληλα, επιδίωξη της μείωσης της γραφειοκρατίας και του φόρτου για τις επιχειρήσεις, ιδίως για τις ΜΜΕ, και για τους πολίτες.

3.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα αναλύσουν, θα συζητήσουν και θα προωθήσουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τις νομοθετικές προτάσεις που αναφέρονται στο σημείο 1 σύμφωνα με τις εσωτερικές τους διαδικασίες, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία λήψη απόφασης. Μετά την υποβολή των προτάσεων της Επιτροπής, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιπρόσωποι του Συμβουλίου θα πραγματοποιούν συναντήσεις, κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεών τους, παρουσία των αντιπροσώπων της Επιτροπής, ώστε να αλληλοενημερώνονται σχετικά με την αντίστοιχη κατάσταση. Επιπλέον, τα θεσμικά όργανα θα ξεκινήσουν τακτικό διάλογο για την καταγραφή της προόδου όσον αφορά τον οδικό χάρτη.

Μέρος Β. Οδικός χάρτης προς την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων

Πρώτο στάδιο: 2021

4.  Ως πρώτο βήμα, θα εισαχθεί ένας νέος ίδιος πόρος που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2021, αποτελούμενος από ένα μέρος των εσόδων από εθνικές συνεισφορές οι οποίες θα υπολογίζονται βάσει του βάρους των μη ανακυκλούμενων απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών όπως προβλέπεται στην απόφαση για τους ιδίους πόρους. Η εν λόγω απόφαση προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021, υπό την προϋπόθεση έγκρισής της από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες τους.

5.  Η Επιτροπή θα επιταχύνει τις εργασίες της και, σε συνέχεια των εκτιμήσεων επιπτώσεων που δρομολογήθηκαν το 2020, θα υποβάλει προτάσεις σχετικά με ένα μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα και ένα ψηφιακό τέλος, καθώς και συνοδευτική πρόταση για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων σε αυτήν τη βάση έως τον Ιούνιο του 2021, με στόχο την εισαγωγή τους το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2023.

6.  Η Επιτροπή θα επανεξετάσει το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ την άνοιξη του 2021, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής επέκτασής του στις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές. Θα προτείνει έναν ίδιο πόρο με βάση το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ έως τον Ιούνιο του 2021.

7.  Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι ο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα και το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ συνδέονται θεματικά μεταξύ τους και ότι, ως εκ τούτου, θα ήταν δικαιολογημένο να συζητηθούν με το ίδιο πνεύμα.

Δεύτερο στάδιο: 2022 και 2023

8.  Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες δυνάμει των Συνθηκών και με την επιφύλαξη της έγκρισης από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες, οι νέοι αυτοί ίδιοι πόροι προβλέπεται να εισαχθούν έως την 1η Ιανουαρίου 2023.

9.  Το Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει συζήτηση σχετικά με αυτούς τους νέους ιδίους πόρους έως την 1η Ιουλίου 2022 το αργότερο, ενόψει της εισαγωγής τους έως την 1η Ιανουαρίου 2023.

Τρίτο στάδιο: 2024-2026

10.  Η Επιτροπή, με βάση τις εκτιμήσεις επιπτώσεων, θα προτείνει πρόσθετους νέους ιδίους πόρους, οι οποίοι θα μπορούν να περιλαμβάνουν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και χρηματοδοτική συνεισφορά συνδεδεμένη με τον εταιρικό τομέα ή νέα κοινή βάση φορολογίας εταιρειών. Η Επιτροπή θα καταβάλει προσπάθειες για να υποβάλει πρόταση έως τον Ιούνιο του 2024.

11.  Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες δυνάμει των Συνθηκών και με την επιφύλαξη της έγκρισης από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες, αυτοί οι πρόσθετοι νέοι ίδιοι πόροι προβλέπεται να εισαχθούν έως την 1η Ιανουαρίου 2026.

12.  Το Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει συζήτηση σχετικά με αυτούς τους νέους ιδίους πόρους έως την 1η Ιουλίου 2025 το αργότερο ενόψει της εισαγωγής τους έως την 1η Ιανουαρίου 2026.

(1) ΕΕ C 363 της 28.10.2020, σ. 179.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0032.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0124.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0206.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0220.
(7) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(8) Κανονισμός (ΕΕ) 2020/… του Συμβουλίου, της …, για τη θέσπιση Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της ανάκαμψης μετά την κρίση της νόσου COVID-19 (ΕΕ L … σ. …).
(9)+ ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός και στη συνοδευτική υποσημείωση ο αριθμός και η ημερομηνία του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο ST 9971/20 (2020/0111(NLE)) και να συμπληρωθεί η αναφορά της ΕΕ.
(10) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/… του Συμβουλίου, της …, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 έως 2027 (ΕΕ L …, σ. …).
(11)+ ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός και στη συνοδευτική υποσημείωση ο αριθμός και η ημερομηνία του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο ST 9970/20 (2018/0166(APP)) και να συμπληρωθεί η αναφορά της ΕΕ.
(12) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).
(13) Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/… του Συμβουλίου, της …, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ (ΕΕ L …).
(14)++ ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός και στη συνοδευτική υποσημείωση ο αριθμός και η ημερομηνία του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο ST 10046/20 (2018/0135(CNS)) και να συμπληρωθεί η αναφορά της ΕΕ.
(15)+ ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία τελευταίας υπογραφής της παρούσας συμφωνίας.
(16) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(17) Όπως ορίζεται στην εσωτερική συμφωνία μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014 έως 2020, δυνάμει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 210 της 6.8.2013, σ. 1) και στις προηγούμενες εσωτερικές συμφωνίες.
(18) Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1971, περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες (ΕΕ L 124 της 8.6.1971, σ. 1).
(19) Στα διάφορα στάδια περιλαμβάνονται: ο προϋπολογισμός του τρέχοντος οικονομικού έτους (συμπεριλαμβανομένων των εγκεκριμένων διορθωτικών προϋπολογισμών), το αρχικό σχέδιο του προϋπολογισμού, η θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου του προϋπολογισμού, οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της θέσης του Συμβουλίου και οι διορθωτικές επιστολές της Επιτροπής (εάν δεν έχουν ακόμη εγκριθεί πλήρως από τα θεσμικά όργανα).
(20) Μια γραμμή του προϋπολογισμού θεωρείται τεχνικά κλειστή όταν για αυτήν δεν υπάρχει διαφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και δεν έχει υποβληθεί διορθωτική επιστολή.
(21) Όταν η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση πράξης του Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 122 ΣΛΕΕ που ενδέχεται να έχει σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις, εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της …, σχετικά με τον δημοσιονομικό έλεγχο των νέων προτάσεων βάσει του άρθρου 122 ΣΛΕΕ που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ …, σ. …).
(22)+ ΕΕ: να εισαχθεί στην υποσημείωση η ημερομηνία της κοινής δήλωσης που περιέχεται στο έγγραφο SN 3633/3/20 REV 3 ADD 1 και να συμπληρωθεί η αναφορά στην ΕΕ.
(23) Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).


Μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ
PDF 224kWORD 74k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ (2020/2131(INI))
P9_TA(2020)0359A9-0237/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αναφέρεται στην εσωτερική αγορά, την αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική οικονομία της αγοράς,

–  έχοντας υπόψη την σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές(2) (οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014 – 2020) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/EK(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικές ευκαιρίες(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαΐου 2020, σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τους ίδιους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Ιουλίου 2020, σχετικά με τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2011, με τίτλο «Ανασκόπηση της πρωτοβουλίας για τις μικρές επιχειρήσεις «Small Business Act» για την Ευρώπη» (COM(2011)0078) και το σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση» (COM(2011)0870),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2013, με τίτλο «Έξυπνη νομοθεσία - Ανταπόκριση στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» (COM(2013)0122),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Οι μελλοντικοί οδηγοί της Ευρώπης: πρωτοβουλία για τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις» (COM(2016)0733),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο «Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης» (COM(2020)0067),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Στρατηγική για τις ΜΜΕ με στόχο μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη» (COM(2020)0103),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη» (COM(2020)0102),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία. Για μια πιο καθαρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη» (COM(2020)0098),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2020, με τίτλο «Η ώρα της Ευρώπης: Ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά» (COM(2020)0456),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2020, με τίτλο «Προσαρμοσμένο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020» (COM(2020)0440),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2020, με τίτλο «Ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα» (COM(2020)0274),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2018/2019 για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ του Νοεμβρίου του 2019,

–  έχοντας υπόψη τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2020,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 02/2020 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 22ας Ιανουαρίου 2020, με τίτλο: «Το μέσο για τις ΜΜΕ στην πράξη: ένα αποτελεσματικό και καινοτόμο πρόγραμμα που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις»,

–  έχοντας υπόψη τα ευρήματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας του 2020, που δημοσιεύτηκαν στις 11 Ιουνίου 2020,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο «Παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές» του Ιουνίου του 2020,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΑΣΕ, της 10ης Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «The Missing Entrepreneurs 2019» (Η έλλειψη επιχειρηματιών το 2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A9-0237/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής «Μια στρατηγική για τις ΜΜΕ για μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη» δημοσιεύτηκε στις 10 Μαρτίου 2020, ενώ στις 11 Μαρτίου 2020 η ΠΟΥ εξέδωσε τον συναγερμό σχετικά με την πανδημία COVID-19(10), που επηρέασε σημαντικά το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι ΜΜΕ, και κατέστησε απαραίτητη μια αναθεώρηση της στρατηγικής, λόγω των αλλαγών σε πολλές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική που παρουσίασε η Επιτροπή τον Μάρτιο του 2020 εξακολουθεί να προτείνει έγκυρες λύσεις για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετώπιζαν οι ΜΜΕ πριν από την κρίση της νόσου COVID-19 και των επικείμενων προκλήσεων που σχετίζονται με την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει μια επικαιροποιημένη έκδοση της ανακοίνωσής της σχετικά με τη στρατηγική για τις ΜΜΕ, η οποία θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τα σημεία που θίγονται στο παρόν ψήφισμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα παρουσιάζει υστέρηση σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, και αυτό θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα της Ευρώπης να δημιουργεί πλούτο και ευημερία·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 24 εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ των 27 αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και, πριν από την πανδημία, παρήγαγαν πάνω από το ήμισυ του ΑΕγχΠ της ΕΕ, ενώ απασχολούν περίπου 100 εκατομμύρια εργαζομένους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 98,9 % των επιχειρήσεων στη μη χρηματοοικονομική επιχειρηματική οικονομία της ΕΕ είναι μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 49 εργαζομένους(11)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΠΜΜΜΕ), τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, είναι πολύπλοκες και ετερογενείς, λόγω του μεγέθους τους και της μεγάλης ποικιλομορφίας των τομέων δραστηριότητας που καλύπτουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανικών αλυσίδων αξίας και συμβάλλουν σημαντικά στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές οικονομίες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της ψηφιακής στρατηγικής, και να υποστηρίζονται κατάλληλα από ειδικά προσαρμοσμένα χρηματοδοτικά μέσα και ένα ευνοϊκό νομοθετικό περιβάλλον για τις ΜΜΕ, προκειμένου να μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και στους ευρύτερους στρατηγικούς στόχους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών στόχων έως το 2050· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του σχετικά με μια συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της, το Κοινοβούλιο τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα διευκολύνουν την υλοποίηση των στρατηγικών ανάκαμψης και ανασυγκρότησης μετά την κρίση της νόσου COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και να υποστηρίζονται στην ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους και να απελευθερωθεί το δυναμικό τους για ψηφιοποίηση, ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και αντιμετώπιση των πιεστικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών ανησυχιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή των ΜΜΕ θα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία αυτών των στρατηγικών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση και οι επακόλουθες δυσοίωνες οικονομικές προοπτικές που προκλήθηκαν από την πανδημία οδήγησαν ένα σημαντικό και απροσδιόριστο αριθμό ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων στα πρόθυρα της αφερεγγυότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 έγκαιρες πληρωμές σημειώθηκαν μόνο στο 40 % των εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση ρευστότητας που πλήττει πολλές ΜΜΕ δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις μόνο στις καθημερινές τους δραστηριότητες, αλλά και στις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξής τους, εμποδίζοντας τον κατάλληλο σχεδιασμό μακροπρόθεσμων επενδύσεων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έκτακτο πρόγραμμα για αγορές στοιχείων ενεργητικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας, βοηθά κυρίως τις μεγαλύτερες εταιρείες, καθώς βασίζονται περισσότερο στην αγορά εμπορικών χρεογράφων, αλλά δεν βελτιώνει τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες για τις ΜΜΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργήσουν με σθένος και ταχύτητα για να ελαχιστοποιήσουν τους οικονομικούς, κοινωνικούς και στρατηγικούς κινδύνους που συνδέονται με την εξαφάνιση των εν λόγω εταιρειών· αναγνωρίζει ότι η τραπεζική δανειοδότηση αποτελούσε ανέκαθεν την κύρια πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης των ΜΜΕ στην Ένωση, και αντιστοιχεί σε περισσότερο από τα τρία τέταρτα της χρηματοδότησης των ΜΜΕ, γεγονός που καθιστά τις ΜΜΕ ιδιαίτερα ευάλωτες στη συρρίκνωση της τραπεζικής δανειοδότησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ δεν διαθέτουν τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν μια παρατεταμένη κρίση και ότι τα εθνικά μέτρα δεν θα πρέπει να επηρεάζουν αρνητικά την εσωτερική αγορά της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος των κεφαλαιακών ελλειμμάτων λόγω της κρίσης της νόσου COVID-19 θα διαφέρουν μεταξύ τομέων, τύπων εταιρειών και κρατών μελών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αποκλίσεις στην εσωτερική αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς, ενώ η διαφορά στις επιδόσεις ανάπτυξης μεταξύ των κρατών μελών είναι μία από τις αιτίες άνισης οικονομικής ανάπτυξης εντός της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ πλήττονται ακόμη περισσότερο από τον συντριπτικό και συχνά απορρυθμισμένο παγκόσμιο ανταγωνισμό·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές προοπτικές του ΟΟΣΑ δεν αποκλείουν, σε περίπτωση ενός ακόμη σοβαρού κύματος της COVID-19, η απώλεια εισοδήματος έως το τέλος του 2021 να υπερβεί οποιαδήποτε προηγούμενη ύφεση κατά τα τελευταία 100 έτη(12)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως απάντηση στην κρίση από τη νόσο COVID-19, οι κρατικές ενισχύσεις δεν θα πρέπει να οδηγούν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά μεταξύ ΜΜΕ από διαφορετικές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία έχει καταδείξει ότι η ψηφιακή μετάβαση είναι υψίστης σημασίας και έχει τονίσει την ανάγκη ψηφιοποίησης της οικονομίας προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο μέλλον, ενώ οι περιβαλλοντικές προκλήσεις εξακολουθούν να υφίστανται και πρέπει να αντιμετωπιστούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό από παγκόσμιους παράγοντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο για να διασφαλίσουν οι ΜΜΕ μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υιοθέτηση περιβαλλοντικά βιώσιμων πρακτικών, καινοτομιών και τεχνολογιών αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ και, παράλληλα, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά τους και μειώνει το κόστος τους, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες διοικητικές, ρυθμιστικές και τεχνικές προϋποθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές ΜΜΕ επιθυμούν να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, την αποδοτική χρήση των πόρων και της ενέργειας, τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, που όλες είναι ζωτικής σημασίας για τη στήριξη της μακροπρόθεσμης και βιώσιμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητάς τους, και για τη δυνατότητά τους να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην άμεση υλοποίηση οικολογικών καινοτομιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση και τεχνική υποστήριξη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2020(13), πολλές ΜΜΕ εξακολουθούν να μην έχουν πλήρη πρόσβαση στην ψηφιοποίηση και υστερούν σε σχέση με τις μεγάλες εταιρείες όσον αφορά τόσο τις ψηφιακές τους δεξιότητες, όσο και την ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων τους, εν μέρει λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ίδιοι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται τόσο στην ψηφιακή όσο και στη μη ψηφιακή ενιαία αγορά, προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, αποφεύγοντας παράλληλα τον αρνητικό αντίκτυπο στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να επιτρέψει στις ΜΜΕ να αποκομίσουν τα οφέλη της ψηφιακής μετάβασης, ενώ η εστίαση στον ψηφιακό γραμματισμό και τις ψηφιακές δεξιότητες θα πρέπει να συμβαδίζει με την ενίσχυση των επενδύσεων της ΕΕ σε ψηφιακές υποδομές, καθώς και με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε δεδομένα και σε δίκαια εμπορικά και κανονιστικά πλαίσια σε όλα τα είδη πλαισίων της αγοράς, δηλαδή μεταξύ επιχείρησης και επιχείρησης, επιχείρησης και καταναλωτή, και επιχείρησης και κυβέρνησης··

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις κύριες προκλήσεις για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιοποίησης είναι η εύρεση ειδικευμένων εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι τοπικές κυβερνήσεις θα πρέπει να αναλάβουν δράση για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, καθώς και η βιώσιμη και μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης αποτελεί μια ευκαιρία προώθησης της επιχειρηματικότητας των υποεκπροσωπούμενων ομάδων ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που απορρέουν από την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της επιχειρηματικής νοοτροπίας μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να συμβάλουν πλήρως και να επωφεληθούν από τη διττή μετάβαση και να αυξήσουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και, ως εκ τούτου, τον αντίκτυπο των ΜΜΕ στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιστοιχούν στο 52 % του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού, αλλά μόλις στο 34,4 % των αυτοαπασχολούμενων στην ΕΕ και στο 30 % των επιχειρηματιών σε νεοφυείς επιχειρήσεις(14)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργικότητα και οι επιχειρηματικές δυνατότητες των γυναικών παραμένουν αναξιοποίητες και θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να μειωθεί ο κανονιστικός φόρτος, όπως το οικονομικό κόστος και το κόστος συμμόρφωσης που δημιουργούνται από την υπερβολική ρύθμιση και τις υπερβολικά περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων επίλυσης διαφορών σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, για παράδειγμα στον τομέα της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, αλλά και σε σχέση με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία δεν έχει άμεση σχέση με τις ρυθμίσεις, αλλά προωθείται από συνεργατικές προσπάθειες στις οποίες οι επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν για την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών, και συνδυάζουν ιδέες και χρηματοδότηση με συνεργάτες στο πλαίσιο ευρύτερων συστημάτων καινοτομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχορηγήσεις είναι κατά κανόνα πιο πιθανό να φθάσουν στις ΜΜΕ ή σε δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν ΜΜΕ, από τις φορολογικές ελαφρύνσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός της ΕΕ για τις ΜΜΕ αναφέρεται σε περισσότερες από 100 νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα εξετάσει περαιτέρω τον ισχύοντα ορισμό και θα υποβάλει εκθέσεις σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα που ανέκυψαν στην πλέον πρόσφατη δημόσια διαβούλευση, όπως είναι οι περίπλοκες δομές ιδιοκτησίας ή τα δυνητικά «φαινόμενα εγκλωβισμού»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή οφείλει ακόμη να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ της 15ης Σεπτεμβρίου 2016, σύμφωνα με την οποία απαιτείται αποσαφήνιση των κριτηρίων της «ανεξαρτησίας» και της «αυτονομίας»·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και πολύ συχνά δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, καθώς και να αποκτήσουν γνώση των ευκαιριών που είναι διαθέσιμες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η κατηγορία επιχειρήσεων έχει επίσης πληγεί πολύ σκληρά από την κρίση COVID-19 και, με την επιφύλαξη του ισχύοντος ορισμού των ΜΜΕ, αξίζει να λάβει περισσότερη βοήθεια και να προωθηθεί καλύτερα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης συμβάλλουν σημαντικά στην απασχόληση και την ανάπτυξη, ιδίως σε ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας REFIT, να αξιολογήσει την ανάγκη για ξεχωριστό ορισμό της μεσαίας κεφαλαιοποίησης προκειμένου να καταστεί δυνατή η λήψη στοχευμένων μέτρων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι αυτό δεν διευρύνει τον υφιστάμενο ορισμό των ΜΜΕ ούτε διακυβεύει με κανέναν τρόπο τη στήριξη των ΜΜΕ·

Διαρθρωτικές προκλήσεις πριν από την κρίση COVID - 19

1.  επικροτεί τη στρατηγική της Επιτροπής για τις ΜΜΕ και συμμερίζεται την άποψη ότι οι ΜΜΕ είναι απαραίτητες για την ευρωπαϊκή οικονομία· τονίζει την ανάγκη επικαιροποίησης της στρατηγικής για τις ΜΜΕ υπό το πρίσμα της κρίσης COVID-19, διατηρώντας παράλληλα την εστίαση στην προώθηση της μετάβασης προς μια κοινωνία αφενός κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά ανθεκτική και αφετέρου ανταγωνιστική, και ζητεί, ως εκ τούτου, η στρατηγική για τις ΜΜΕ να ευθυγραμμιστεί με τη βιομηχανική στρατηγική, την ευρωπαϊκή στρατηγική(15) για τα δεδομένα και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με σκοπό την ενεργό συμμετοχή και στήριξη όλων των ΜΜΕ στη διττή μετάβαση, προς επίτευξη μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας, μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και βελτιωμένης ανθεκτικότητας·

2.  ζητεί, επιπλέον, τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση του περιβάλλοντος δημιουργίας επιχειρήσεων και την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος, μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης του διοικητικού φόρτου για τις ΜΜΕ· ζητεί, προς τούτο, την έγκριση ενός σχεδίου δράσης για τις ΜΜΕ με σαφείς στόχους, ορόσημα και χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα συνοδεύεται από τακτική παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και αξιολογήσεις· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να ενισχυθεί το επιχειρηματικό πνεύμα εντός της Ένωσης και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στις νέες επιχειρήσεις και τις υφιστάμενες ΜΜΕ να ευδοκιμήσουν και να καινοτομήσουν, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την οικονομική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης·

3.  αναγνωρίζει ότι ο υπερβολική διοικητική και ρυθμιστική επιβάρυνση παρεμποδίζει την ικανότητα των ΜΜΕ να εξελιχθούν, καθώς δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να αντιμετωπίσουν τις σύνθετες γραφειοκρατικές απαιτήσεις·

4.  επικροτεί, ως εκ τούτου, τη δέσμευση της Επιτροπής να εισαγάγει την εξισορροπητική αρχή «one in - one out» (θέσπιση μίας ρύθμισης, άρση μίας ρύθμισης), αλλά υπενθυμίζει ότι η αρχή αυτή απλώς διατηρεί το status quo στη νομοθεσία, και άρα δεν είναι αρκετά φιλόδοξη, και τονίζει την ανάγκη τα κράτη μέλη να αποφεύγουν τον κανονιστικό υπερθεματισμό ως ένα πρώτο βήμα για την αναχαίτιση της παλίρροιας νέων ρυθμίσεων· υπενθυμίζει ότι η δημόσια διοίκηση, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, διαδραματίζει καίριο ρόλο στην διευκόλυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, για παράδειγμα στην προώθηση των επενδύσεων που στοχεύουν στην τόνωση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, διασφαλίζοντας συγχρόνως ύψιστα πρότυπα όσον αφορά τη διαφάνεια και την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων·

5.  καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναγνωρίσουν την ανάγκη για βελτίωση και απλούστευση της νομοθεσίας και να εγκρίνουν χάρτη πορείας με συγκεκριμένους και δεσμευτικούς στόχους και δείκτες, ως σημαντική προϋπόθεση ανάκαμψης της οικονομίας και της καινοτομίας, καθώς και για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών της ΕΕ· σημειώνει ότι αρκετά κράτη μέλη έχουν θέσει ποσοτικούς στόχους έως και 30 %(16) για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και καλεί την Επιτροπή να θέσει φιλόδοξους και δεσμευτικούς ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, το συντομότερο δυνατόν μετά τη διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2021, και πριν από την ανακοίνωση της Επιτροπής·

6.  σημειώνει ότι ο εν λόγω χάρτης πορείας θα πρέπει να προσδιορίζει τους τομείς στους οποίους θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά ο διοικητικός και κανονιστικός φόρτος για τις ΜΜΕ, προκειμένου να μειωθεί το κόστος συμμόρφωσης και η γραφειοκρατία, και να στηριχθούν τα κράτη μέλη στην επίτευξη ταχείας μείωσης του αριθμού των ρυθμίσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα κοινωνικά και υγειονομικά πρότυπα και την προστασία του περιβάλλοντος· υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να παρακολουθείται η αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη μείωση της γραφειοκρατίας, είναι επίσης σημαντικό να αξιολογούνται τέτοιου είδους μέτρα εκ των υστέρων, από την προοπτική των ΜΜΕ και χωρίς να υπονομεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων·

7.  ζητεί η βελτίωση της κανονιστικής ευθυγράμμισης να συνοδεύεται από έξυπνη ψηφιοποίηση, αυξημένη φιλικότητα προς τον χρήστη, πιο εξορθολογισμένες διαδικασίες και πιο ασφαλείς διαδικασίες όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, αυξημένη και πιο στοχευμένη τεχνική και διοικητική βοήθεια σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ευκαιρίες κατάρτισης για τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να διαχειριστεί ένα πραγματικά ενιαίο ψηφιακό σημείο εισόδου για όλες τις έρευνες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης της ΕΕ για τις ΜΜΕ και να διασφαλίσει ότι τα καθεστώτα στήριξης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα επακόλουθα της νόσου COVID-19, περιλαμβάνουν μια ισχυρή συνιστώσα για τις ΜΜΕ·

8.  εκφράζει ικανοποίηση για τις επιτυχίες της εφαρμογής των αρχών βελτίωσης της νομοθεσίας μέχρι σήμερα· σημειώνει ότι απαιτείται περαιτέρω πρόοδος, ιδίως όσον αφορά την απλούστευση και την τυποποίηση εντύπων και διαδικασιών, με συνεκτική εφαρμογή των αρχών «μόνον άπαξ» και «εξ ορισμού ψηφιακά», τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, και μείωση του διοικητικής επιβάρυνσης γενικότερα·

9.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει προσεκτικά τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 στις ΜΜΕ και να λάβει υπόψη τις ανησυχίες των ΜΜΕ που προκύπτουν από την κρίση COVID-19 κατά τη διενέργεια εκτιμήσεων επιπτώσεων πριν από την υποβολή νομοθετικών προτάσεων·

10.  ζητεί, ως εκ τούτου, μια δεσμευτική μέθοδο αξιολόγησης όσον αφορά τις ΜΜΕ, του κόστους και της ωφέλειας των νομοθετικών προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών τους επιπτώσεων και των συνεπειών στους υπαλλήλους των ΜΜΕ· αναμένει ότι τα αποτελέσματα των τεστ ΜΜΕ θα ληφθούν πλήρως υπόψη σε όλες τις νομοθετικές προτάσεις και ότι θα καταδειχθεί σαφώς ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί η απλούστευση και, όπου είναι δυνατόν, θα διατυπωθούν πρόσθετες συστάσεις για την αποφυγή περιττών διοικητικών ή κανονιστικών επιβαρύνσεων για τις ΜΜΕ· υπενθυμίζει ότι κύριος στόχος κατά τη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ θα πρέπει να είναι η ποιότητα των εκτιμήσεων επιπτώσεων και όχι η ταχύτητα με την οποία ολοκληρώνονται οι πρωτοβουλίες· καλεί τα κράτη μέλη να συγκεντρώσουν και να προαγάγουν βέλτιστες πρακτικές και να αναπτύξουν κατευθυντήριες γραμμές για τη συστηματική εφαρμογή των τεστ ΜΜΕ και σε εθνικό επίπεδο·

11.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την εύρυθμη λειτουργία της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου (RSB) διασφαλίζοντας ότι αποτελείται κατά πλειοψηφία από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και διαθέτει υποστήριξη από το Κοινό Κέντρο Ερευνών· τονίζει ότι πρέπει να διασφαλίζονται η ανεξαρτησία, η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου και του έργου της, και τα μέλη της επιτροπής αυτής δεν πρέπει να υπόκεινται σε πολιτικό έλεγχο, σύγκρουση συμφερόντων ή μεροληπτικές πρακτικές· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ισόρροπη εκπροσώπηση μεγάλων και μικρών εταιρειών σε όλους τους σχετικούς φορείς και επιτροπές που συνδέονται με τη χάραξη πολιτικής της ΕΕ, ξεκινώντας από την επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου· θεωρεί ανεπαρκή την τρέχουσα απαίτηση να υπάρχει μόνο ένας εκπρόσωπος των ΜΜΕ στην επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου για όλες τις ΜΜΕ σε όλους τους τομείς, δεδομένης της μεγάλης ποικιλίας ΜΜΕ στην Ευρώπη·

12.  ζητεί να εντατικοποιηθεί η εφαρμογή της πρωτοβουλίας για τις μικρές επιχειρήσεις «Small Business Act»· υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεπή εφαρμογή της αρχής «think small first» (προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις) και για ενίσχυση της αρχής «big on big things, small on small things» (μεγάλη φιλοδοξία για τα μεγάλα ζητήματα και μικρή φιλοδοξία για τα μικρά), προκειμένου να διασφαλιστεί η δέουσα εστίαση στις ΜΜΕ στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, και να τεθεί η βάση για μια νέα διοργανική δέσμευση για τη μείωση του διοικητικού φόρτου·

13.  σημειώνει το σχέδιο της Επιτροπής να διορίσει ειδικό απεσταλμένο της ΕΕ για τις ΜΜΕ προκειμένου να προβάλει περισσότερο τις ανησυχίες των ΜΜΕ, και καλεί επιπλέον την Επιτροπή να τοποθετήσει τον απεσταλμένο για τις ΜΜΕ σε κεντρική μονάδα υπό την προεδρία της Επιτροπής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εποπτεία των θεμάτων που αφορούν τις ΜΜΕ σε όλες τις Γενικές Διευθύνσεις· καλεί την Επιτροπή να βασιστεί στην υπάρχουσα διαδικασία ανασκόπησης των επιδόσεων των ΜΜΕ και να συμμετέχει σε ετήσια συζήτηση σχετικά με την κατάσταση των ΜΜΕ, σε συνεδρίαση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· υπογραμμίζει την ευκαιρία να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ του δικτύου απεσταλμένων για τις ΜΜΕ και των εθνικών και τοπικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τις ΜΜΕ·

14.  θεωρεί ότι οι στόχοι της ΕΕ στον τομέα της βιωσιμότητας και της ψηφιοποίησης θα πρέπει να συνοδεύονται από χρηματοδοτικούς και άλλους πόρους που θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να προωθήσουν τη μετάβαση των ΜΜΕ προς αυτές τις κατευθύνσεις, πράγμα το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες · τονίζει ότι οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν να είναι αντιφατικοί και πρέπει, αντιθέτως, να αλληλοενισχύονται και να συνοδεύονται από μέτρα για τη διασφάλιση της απασχόλησης με δικαιώματα και βελτιωμένες συνθήκες εργασίας·

15.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες από τις μεγαλύτερες εταιρείες όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων λόγω των διαφόρων νομισματικών μέτρων και του κανονιστικού πλαισίου· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε πιστώσεις, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών και των νεοσύστατων επιχειρήσεων· υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ συνήθως δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για να συμμετέχουν σε ισότιμη βάση σε σχέση με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως τις πολυεθνικές εταιρείες, στη διεργασία διαμόρφωσης πολιτικών και κανόνων που τις επηρεάζουν·

16.  εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τις δυσκολίες πρόσβασης της πλειονότητας των ΜΜΕ, ιδίως αυτών με τη μικρότερη κεφαλαιοποίηση, στις γραμμές χρηματοδότησης της ΕΤΕπ, και ζητεί οι όροι πρόσβασης να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη για ισχυρότερη συμμετοχή των ΜΜΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλές ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των νεοσύστατων επιχειρήσεων, δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση της ΕΕ διότι δεν γνωρίζουν τι είναι διαθέσιμο, αλλά και λόγω της βραδύτητας και της υπερβολικής πολυπλοκότητας των σχετικών διαδικασιών και των κριτηρίων επιλεξιμότητας· καλεί την Επιτροπή να εξαλείψει αυτά τα εμπόδια απλοποιώντας τις διαδικασίες, διασφαλίζοντας την επιγραμμική πρόσβαση σε πληροφορίες και υποστηρίζοντας περαιτέρω προσαρμοσμένα κίνητρα για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις·

17.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, ότι υπάρχει άμεση ανάγκη να αποκατασταθεί η ρευστότητα των ΜΜΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η βασική τους λειτουργικότητα, και προειδοποιεί ότι η επιβίωση των ΜΜΕ μετά τη νόσο COVID-19, ιδίως των πολύ μικρών επιχειρήσεων, δεδομένων των διαρθρωτικών αδυναμιών τους σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, θα εξαρτηθεί από την ταχεία λήψη αποφάσεων, την επαρκή χρηματοδότηση και την ταχεία διαθεσιμότητα ρευστότητας·

18.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα μελλοντικά μέσα της ΕΕ στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων και λαμβάνοντας υπόψη, όποτε είναι δυνατόν, τις υφιστάμενες τομεακές και εθνικές ιδιαιτερότητες· υπενθυμίζει ότι αναμένεται επίσης, να προσανατολίσουν επενδύσεις προς τις ΜΜΕ·

19.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το σχέδιο ανάκαμψης επικεντρώνεται ελάχιστα στις ΜΜΕ και ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης στις ΜΜΕ·

20.  παροτρύνει την Επιτροπή να εξατομικεύσει καλύτερα τη χρηματοδότηση της ΕΕ ώστε να προσελκύσει μεγαλύτερη συμμετοχή μη ψηφιακών, υψηλής τεχνολογίας και καινοτόμων ΜΜΕ και ζητεί, επιπλέον, κατά τον σχεδιασμό νέων μέσων της ΕΕ να λαμβάνεται υπόψη κατά πόσον η χρηματοδότηση μπορεί εύλογα να χρησιμοποιηθεί από τις ΜΜΕ και ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, και να διασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ είναι σε θέση να επωφεληθούν όσο και όλοι οι άλλοι εταίροι της αλυσίδας αξίας, με στόχο τη βελτίωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης· υπενθυμίζει ότι, προκειμένου οι νεοσύστατες επιχειρήσεις να ευδοκιμήσουν, είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί η παροχή «υπομονετικών κεφαλαίων» που αποσκοπούν στην αποκόμιση οφελών ειδικά για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και των οποίων οι πάροχοι είναι σε θέση να διατηρήσουν τις επενδύσεις τους ακόμη και σε αντίξοες βραχυπρόθεσμες συνθήκες·

21.  τονίζει την ανάγκη για μια πιο προορατική προσέγγιση των δικτύων και των οργανώσεων των ΜΜΕ σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να παρέχεται έγκαιρη ενημέρωση και καθοδήγηση για την αξιοποίηση των διαθέσιμων και σχεδιαζόμενων δυνατοτήτων χρηματοδότησης από την ΕΕ· υπενθυμίζει στην Επιτροπή να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας, καθώς και διαγωνισμούς για σπουδαστές και νέους επιχειρηματίες·

22.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εγγυηθούν μια χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό για τις ΜΜΕ, ιδίως για όσες επικεντρώνουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο σε άυλα περιουσιακά στοιχεία· υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης, βιώσιμου μετασχηματισμού και καινοτομίας και ζητεί περαιτέρω στήριξη για καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα· εκφράζει τη λύπη του για τις διαφορές στις πιστωτικές συνθήκες που προσφέρονται στις ΜΜΕ στις διάφορες χώρες της ΕΕ, και καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τους χρηματοπιστωτικούς και τραπεζικούς φορείς όσον αφορά την υποχρέωσή τους να εξασφαλίζουν πλήρη και δίκαιη πρόσβαση στα τραπεζικά δάνεια για τις ΜΜΕ·

23.  τονίζει ότι η χρηματοδότηση μόνο μέσω των κεφαλαιαγορών δεν επαρκεί για την παροχή κατάλληλων λύσεων για τις ΜΜΕ και πιστεύει ότι ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών πρέπει να είναι σταθερός και να προσφέρει στις ΜΜΕ, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες ευρύ φάσμα εξατομικευμένων επιλογών χρηματοδότησης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των παραδοσιακών τραπεζικών μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων των μικρών περιφερειακών τραπεζών και των αποταμιευτικών συνεταιρισμών· καλεί την ΕΤΕπ να συνεργαστεί στενότερα με τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές της στα κράτη μέλη για τη διάδοση σχετικών πληροφοριών στις ΜΜΕ, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση·

Νέες προκλήσεις που προκύπτουν από την πανδημία COVID-19

24.  υπενθυμίζει ότι πρέπει να βρεθούν μέσα ταχείας παροχής ρευστότητας στις ΜΜΕ, ενώ τα μέτρα για την εκ νέου κεφαλαιοποίηση των ΜΜΕ θα πρέπει επίσης να ενισχυθούν· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των καθυστερήσεων πληρωμών, οι οποίες εξακολουθούν να δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις ρευστότητας για τις ΜΜΕ, και προτρέπει τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει να εφαρμόσουν την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών, ιδίως όσον αφορά τους δημόσιους διοικητικούς φορείς και τις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων·

25.  παροτρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει την παρακολούθηση και την επιβολή της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών και να αξιολογήσει την ανάγκη για την αναθεώρησή της, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι έγκαιρες πληρωμές αποτελούν τον κανόνα σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά τόσο για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, ιδίως από τις μεγαλύτερες προς τις μικρότερες, όσο και για τις συναλλαγές μεταξύ κυβερνήσεων και επιχειρήσεων· καλεί τις αρχές σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να δώσουν το σωστό παράδειγμα πληρώνοντας πάντα εγκαίρως τις ΜΜΕ και, στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει την ενεργό χρήση των διαδικασιών επί παραβάσει σε περιπτώσεις όπου η οδηγία δεν εφαρμόζεται σωστά·

26.  αναγνωρίζει την ανάγκη για προσωρινή χαλάρωση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και σε αναγνώριση ότι έχουν οδηγήσει σε άνιση εφαρμογή των μέτρων σε ολόκληρη την Ένωση· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εγγυηθούν ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών·

27.  επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μελλοντική αξιολόγηση και αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα γεωγραφικά μειονεκτήματα που επηρεάζουν τις ΜΜΕ που βρίσκονται στις πιο απομακρυσμένες ζώνες, συμπεριλαμβανομένων των νησιών, των εξόχως απόκεντρων και των ορεινών περιοχών, καθώς και σε άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των μη περιφερειακών περιοχών, που πλήττονται από πρωτοφανείς φυσικές καταστροφές·

28.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι τομείς όπως ο τουρισμός, η φιλοξενία, ο πολιτισμός, οι δημιουργικές βιομηχανίες, οι μεταφορές, οι εμπορικές εκθέσεις και εκδηλώσεις, στις οποίες εμπλέκονται κυρίως ΜΜΕ, έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση της νόσου COVID-19· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν άμεσα διαρκή μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης μεταξύ ταξιδιωτών και επιχειρηματιών· υπογραμμίζει την ανάγκη να ανακουφιστούν οι εν λόγω τομείς από διοικητικές επιβαρύνσεις και δαπανηρές ρυθμίσεις, να προσδιοριστεί η μελλοντική πορεία για την ανάκαμψη των τομέων και να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στους πληγέντες τομείς· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες και να προβλεφθούν προγράμματα στήριξης για τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, δεδομένου ότι η κρίση της νόσου COVID-19 ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν στην οικονομία και την κοινωνική ζωή μας·

29.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ως κορυφαίες πολιτικές προτεραιότητες την προστασία της απασχόλησης και την επιβίωση των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη οικονομικά βιώσιμων ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων που διατρέχουν κίνδυνο αφερεγγυότητας, ιδίως υπό το πρίσμα της ακύρωσης του Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Μέσου Στήριξης για τον Μετριασμό των Κινδύνων Ανεργίας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης (SURE) που στοχεύει στην κάλυψη του κόστους των εθνικών καθεστώτων μειωμένου ωραρίου εργασίας· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει ενεργά τα κράτη μέλη στη μεταφορά της οδηγίας για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα(17), προκειμένου να διασφαλίσουν στην πράξη μια δεύτερη ευκαιρία για τις ΜΜΕ που βρίσκονται σε δυσχερή θέση·

30.  σημειώνει ότι η κρίση COVID-19 ώθησε τις ΜΜΕ σε καινοτόμους τεχνολογίες, νέους τρόπους οργάνωσης της εργασίας τους και ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, η «συνεργατική οικονομία» και η εξ αποστάσεως εργασία· επισημαίνει ότι πολλές ΜΜΕ δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να διασφαλίσει ότι οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία (Ε&Κ) προσανατολίζονται προς τη συμμετοχή των ΜΜΕ, επιτυγχάνοντας παράλληλα ισορροπία μεταξύ της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και της προώθησης της καινοτομίας· ζητεί, περαιτέρω, τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτή τη διαδικασία·

31.  υπενθυμίζει ότι η καινοτομία στις ΜΜΕ αποτελεί βασικό παράγοντα παραγωγικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς μπορεί να συνδράμει στην επίλυση παγκόσμιων και κοινωνικών προκλήσεων και να προσφέρει καλύτερες εργασιακές συνθήκες· υπενθυμίζει ότι η τεχνολογική ανάπτυξη και η ψηφιοποίηση αυξάνουν τις ευκαιρίες για καινοτομία και ευδοκίμηση των ΜΜΕ, καθώς επιταχύνουν τη διάδοση γνώσεων και την ανάδυση νέων επιχειρηματικών μοντέλων και αυξάνουν την ικανότητά τους να αναπτύσσονται ταχύτερα·

32.  τονίζει ότι οι επενδύσεις στην καινοτομία θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα σε οικοσυστήματα που περιλαμβάνουν τις ΜΜΕ και ενισχύουν τη συνδημιουργία, την ωρίμανση και τη μεταφορά άριστης τεχνολογίας στη βιομηχανία, καθώς και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία στοχευμένων δημόσιων πολιτικών για τη στήριξη των οριζόντιων αναγκών που σχετίζονται με τις διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, όπως η απλούστευση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων, και καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πιλοτικές πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της υιοθέτησης λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου από τις ΜΜΕ, για παράδειγμα μέσω δραστηριοτήτων κατάρτισης και παροχής συμβουλών, τεχνικής βοήθειας, βέλτιστων πρακτικών ή ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης (εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία), και με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και των τοπικών αρχών·

33.  χαιρετίζει την ένταξη των ΜΜΕ στο Ευρωπαϊκό διαστημικό πρόγραμμα, μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη πολλών κατάντη υπηρεσιών και εφαρμογών· αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στις αλυσίδες εφοδιασμού στον τομέα της άμυνας στην Ευρώπη·

34.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπόσχεση της Επιτροπής να αναπτύξει κύκλους εντατικών ψηφιακών μαθημάτων, ώστε να μπορέσουν οι εργαζομένοι στις ΜΜΕ να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια και οι τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού· υπογραμμίζει ότι οι κύκλοι εντατικών ψηφιακών μαθημάτων για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» θα πρέπει να έπονται επιδοτούμενων προγραμμάτων τα οποία θα παρέχουν στους ιδιοκτήτες και τα διευθυντικά στελέχη των ΜΜΕ τη δυνατότητα να προσδιορίζουν τις ψηφιακές τους ανάγκες και ευκαιρίες· επισημαίνει ότι το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό είναι απαραίτητο για να ευδοκιμήσουν οι ΜΜΕ και για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν επιτυχώς όχι μόνο στην περιβαλλοντική και ψηφιακή μετάβαση, αλλά και στις παραδοσιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές οι επιχειρήσεις·

35.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μόνο το 17 % των ΜΜΕ έχουν μέχρι στιγμής ενσωματώσει επιτυχώς την ψηφιακή τεχνολογία στις επιχειρήσεις τους· ζητεί να ενισχυθεί η δράση που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών και των ελλείψεων δεξιοτήτων και στον εξοπλισμό των ΜΜΕ με ψηφιακό γραμματισμό και δεξιότητες, καθώς και στη βελτίωση των δεξιοτήτων σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις και την χρηματοοικονομική εκπαίδευση, πέραν των δεξιοτήτων διαχείρισης των πιστώσεων και της αλυσίδας εφοδιασμού για τις ταχέως μεταβαλλόμενες αγορές εργασίας, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα της επιτάχυνσης που προκάλεσε η κρίση COVID-19·

36.  τονίζει την ανάγκη προώθησης επενδύσεων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητείας στις ΜΜΕ· ζητεί, προς τούτο, να αναπτυχθεί μια εξατομικευμένη προσέγγιση όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις· υπογραμμίζει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το θεματολόγιο δεξιοτήτων της Επιτροπής προς το σκοπό αυτό και επισημαίνει ότι, προκειμένου να καλυφθεί το χάσμα στους τομείς της ψηφιακής ανάπτυξης και καινοτομίας, είναι απαραίτητο να αυξηθεί το μερίδιο των αποφοίτων στους τομείς STEM και να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες σε σχέση με τις γυναίκες σε αυτούς τους τομείς· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων·

37.  σημειώνει τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη (COM(2020)0065) και την άποψή της ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον έναν κόμβο ψηφιακής καινοτομίας με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης στην τεχνητή νοημοσύνη·

38.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων για την αναβάθμιση του παρωχημένου εξοπλισμού, την ενίσχυση της μεταφοράς γνώσεων και τον εντοπισμό των πλέον αποτελεσματικών χρήσεων τεχνολογιών όπως η βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη, και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού με τις άμεσα αναγκαίες δεξιότητες ώστε να καταστεί δυνατός ο εξ αποστάσεως έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων, η παρακολούθηση της παραγωγής και η συνεργασία των εργαζομένων, καθώς και περιβαλλοντικά βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, προσεγγίσεις κυκλικής οικονομίας, και την αποδοτικότητα της ενέργειας και των πόρων, τομείς στους οποίους η ψηφιακή τεχνογνωσία είναι συχνά ζωτικής σημασίας και επιτρέπει στις ΜΜΕ να παραμείνουν ανταγωνιστικές· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός προγράμματος κουπονιών για τις ΜΜΕ για τη στήριξη αυτών των προσπαθειών τους·

39.  ζητεί την ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων γνώσεων και δεξιοτήτων των ΜΜΕ σε σχέση με τις περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογίες, πρακτικές και επιχειρηματικά μοντέλα, ιδίως για τους τομείς στους οποίους η αειφόρος ενέργεια και οι περιβαλλοντικοί στόχοι της ΕΕ απαιτούν θεμελιώδεις αλλαγές·

40.  υπενθυμίζει τη σημασία μέσων όπως το δίκτυο Enterprise Europe Network και οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, που μπορούν να προωθήσουν τη διεθνοποίηση, την ψηφιοποίηση και την επιδίωξη της καινοτομίας των ΜΜΕ σε τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων στον περιβαλλοντικό τομέα, και να συμβάλουν στη διασφάλιση της καταλληλότητάς τους για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενδελεχή ενδιάμεση και εκ των υστέρων αξιολόγηση αυτών των μέσων, συμβουλευόμενη εκπροσώπους των ΜΜΕ καθ 'όλη τη διαδικασία αξιολόγησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτά τα δίκτυα προσεγγίζουν αποτελεσματικά τις ΜΜΕ·

41.  υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο των μη προσωπικών δεδομένων και της μεταφοράς τεχνολογιών από τον ακαδημαϊκό χώρο στις ΜΜΕ, καθώς και τη σημασία δημιουργίας ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων για την χωρίς διακρίσεις, αξιόπιστη και ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την αύξηση των ροών δεδομένων μεταξύ των επιχειρήσεων και με τις κυβερνήσεις, με τη χρήση ενός μοντέλου ανοικτών δεδομένων·

42.  ζητεί την έγκριση μιας παράλληλης και ισχυρότερης πολιτικής για τη βελτίωση των υποδομών διαδικτύου και των συνθηκών συνδεσιμότητας υπέρ των ΜΜΕ στις απομακρυσμένες περιοχές, ως βασική προϋπόθεση για να βελτιωθεί η ψηφιοποίηση και να υιοθετηθεί ο αποτελεσματικός μετασχηματισμός· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δεσμευτικών στόχων συνδεσιμότητας·

Στρατηγική ανάκαμψης

43.  επιμένει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» αποτελεί προτεραιότητα αλλά χρειάζεται ισχυρή χρηματοδότηση· ζητεί να διατεθεί σημαντικό μέρος του για τις ΜΜΕ, και τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι, όποτε είναι δυνατόν, μέσα έρευνας και καινοτομίας, όπως το Accelerator του ΕΣΚ, θα προσφέρουν ταχείες ευκαιρίες σε ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καινοτόμους τεχνολογίες·

44.  ζητεί οι διαδεδομένες πολιτικές και τα μέσα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ να παραμείνουν όσο το δυνατόν πιο ουδέτερα από τομεακή άποψη και να παρασχεθεί μεγαλύτερη στήριξη όχι μόνο στις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη σε έργα καινοτομίας, αλλά και, ανάλογα με τις ανάγκες τους, σε όσες υστερούν, ιδίως στην παραδοσιακή μεταποίηση· ζητεί να διατεθεί περισσότερη χρηματοδότηση έρευνας και καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μη ψηφιακές ΜΜΕ, και σε ΜΜΕ που επιθυμούν να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους και την αποδοτική χρήση των πόρων·

45.  υπογραμμίζει ότι η συνεργασία και ο συντονισμός αποτελούν σημαντικότατους παράγοντες βελτίωσης των επιδόσεων των ΜΜΕ· σημειώνει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι οι συνεργατικοί σχηματισμοί και οι συμπράξεις με όλους τους παράγοντες του τριγώνου της γνώσης (εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία) θα προωθηθούν και θα ενθαρρυνθούν καλύτερα με τη μείωση του διοικητικού φόρτου, την απλούστευση των διαδικασιών και τη δημιουργία κοινών υπηρεσιών για τη συμμετοχή των ΜΜΕ σε συνεργατικούς σχηματισμούς· καλεί επίσης την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εταιρικές σχέσεις και οι αποστολές του «Ορίζων Ευρώπη» θα είναι διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής τους, ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή των ΜΜΕ και τον καθορισμό του στρατηγικού θεματολογίου ερευνών τους και των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας τους· τονίζει περαιτέρω την ανάγκη να εξασφαλιστούν δίκαιες ρυθμίσεις για την ανταλλαγή των πορισμάτων και των τελικών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την αρχή «ανοικτοί στο μέτρο του δυνατού, κλειστοί στο μέτρο του αναγκαίου»·

46.  υπογραμμίζει, περαιτέρω, τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας και των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας, δεδομένου ότι αποτελούν αποτελεσματικό τρόπο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΜΜΕ, των ερευνητικών κέντρων και των πανεπιστημίων, με στόχο την προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας και την αντιμετώπιση των πλέον επειγουσών κοινωνικών προκλήσεων της εποχής μας·

47.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν, μεταξύ άλλων, στην οικονομία των δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη παραγωγή, το διαδίκτυο των πραγμάτων και την κβαντική υπολογιστική και να διασφαλίσουν μια ισχυρή συνιστώσα ΜΜΕ σε αυτούς τους τομείς· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι οι περισσότερες ΜΜΕ δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που δημιουργούν· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας αυθεντικής αγοράς δεδομένων, στην οποία οι ΜΜΕ θα έχουν πρόσβαση και χρήση των δεδομένων σε όλους τους τύπους οργάνωσης αγοράς, δηλαδή μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή, επιχείρησης και επιχείρησης, και επιχείρησης και κυβέρνησης·

48.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι ΜΜΕ θα έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται στις ευκαιρίες καινοτομίας, και να μεγιστοποιήσουν τις συνέργειες με τα προγράμματα της ΕΕ στις εθνικές τους στρατηγικές καινοτομίας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο των καινοτόμων ΜΜΕ που ειδικεύονται σε πρωτοπόρους τεχνολογίες·

49.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να αυξηθεί η ενημέρωση των ιδιοκτητών και των διευθυντικών στελεχών των ΜΜΕ, των ενώσεων ΜΜΕ και των υποστηρικτικών οργανώσεων όσον αφορά τις δυνατότητες χρηματοδότησης για τεχνολογίες βελτιωμένων περιβαλλοντικών επιδόσεων, τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (π.χ. συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση και επιμόρφωση) που σχετίζονται με τον οικολογικό σχεδιασμό και την αποδοτική χρήση και διαχείριση των πόρων, και σχετικά με την πράσινη επιχειρηματικότητα και τις πράσινες τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες·

50.  τονίζει ότι οι επενδύσεις σε νέες και σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες μπορούν να μετατρέψουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία σε μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική μέσω της οποίας οι ΜΜΕ θα μπορούν να επωφεληθούν και να ενισχύσουν το δυναμικό καινοτομίας τους·

51.  αναγνωρίζει ότι, παρόλο που πολλές ΜΜΕ είναι πρόθυμες να επενδύσουν σε ενεργειακά αποδοτικές, κυκλικές και φιλικές προς το περιβάλλον διεργασίες, προϊόντα και υπηρεσίες, υπάρχουν σημαντικοί φραγμοί, ιδίως οικονομικοί, οι οποίοι τις αποτρέπουν από τις επενδύσεις αυτές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, παράλληλα με τη μείωση της κανονιστικής επιβάρυνσης, να άρουν αυτούς τους φραγμούς με τη θέσπιση ευνοϊκού ρυθμιστικού πλαισίου και συστημάτων τεχνικής και χρηματοδοτικής στήριξης, μεταξύ άλλων μέσω ιδιωτικών επενδύσεων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις ΜΜΕ να υιοθετήσουν με επιτυχία και ταχύτητα πράσινες πρακτικές, προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες· είναι της γνώμης ότι η ενίσχυση της στοχευμένης τεχνικής και χρηματοδοτικής βοήθειας θα είναι ουσιαστικής σημασίας για την προώθηση πράσινων ευκαιριών μεταξύ αυτών των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων· τονίζει ότι η εν λόγω βοήθεια θα πρέπει να επιτρέπει στις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να αξιοποιούν πλήρως τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την Πράσινη Συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη τη δομή, το επιχειρηματικό μοντέλο και, γενικότερα, τις ανάγκες τους, δεδομένου ότι δεν υπάρχει προσέγγιση ενιαία, κατάλληλη για όλους· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη ενεργού συμμετοχής εκπροσώπων των οργανώσεων των ΜΜΕ·

52.  επικροτεί τις πρωτοβουλίες που προσφέρουν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας στις ΜΜΕ, όπως η εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, η δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας και η παροχή σημαντικών επιχειρηματικών ευκαιριών και ευκαιριών καινοτομίας για τις ΜΜΕ· λαμβάνει υπό σημείωση τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι πρωτοβουλίες του επονομαζόμενου «κύματος ανακαινίσεων», συμπεριλαμβανομένων των έργων αστικής ανάπλασης· επισημαίνει ότι το δικαίωμα επισκευής, παρόλο που ωφελεί τους καταναλωτές, μπορεί να ωθήσει τις ΜΜΕ να εισχωρήσουν στο επισκευαστικό τμήμα της αγοράς και ότι οι πολιτικές που στοχεύουν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων ενδέχεται να είναι ωφέλιμες όχι μόνο για τις ΜΜΕ του κατασκευαστικού τομέα, αλλά όλες τις ΜΜΕ στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, και άρα στη συμβολή στη μείωση των λειτουργικών τους δαπανών· ζητεί την ανάπτυξη μιας πιο ανταγωνιστικής αγοράς για εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ)·

53.  τονίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις είναι ένα στρατηγικό εργαλείο για την προώθηση βιώσιμων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης· πιστεύει ότι το εργαλείο αυτό, με τη σωστή στήριξη και βοήθεια, μπορεί επίσης να προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες στις τοπικές, καινοτόμους ΜΜΕ· επισημαίνει τον παρόμοιο ρόλο των πράσινων και κυκλικών δημόσιων συμβάσεων και υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάρτιση και στήριξη για τους δημόσιους φορείς και τις ΜΜΕ·

54.  σημειώνει ότι η ύπαρξη ενός ισορροπημένου πλαισίου δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) είναι γνωστό ότι αποτελεί σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στο ανακοινωθέν σχέδιο δράσης για τη διανοητική ιδιοκτησία, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία σε επίπεδο ΕΕ των προϊόντων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και των κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφευρέσεων και να ενισχυθεί η ικανότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών, και ιδίως των ΜΜΕ, να καινοτομούν με βάση ισχυρά και ισορροπημένα καθεστώτα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα οποία θα ωφελήσουν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των καινοτόμων ΜΜΕ και θα ελαχιστοποιήσουν το κόστος και την πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις προκλήσεις που σχετίζονται με τις διαφορές σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και παρέχοντας μοντέλα ανοιχτής πηγής και ανοικτών δεδομένων για μελλοντική καινοτομία·

55.  υπενθυμίζει τον ρόλο της επαγγελματικής κατάρτισης και της διά βίου μάθησης, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, και ενθαρρύνει την ενσωμάτωση επιχειρηματικών δεξιοτήτων στα πρώιμα στάδια της εκπαίδευσης και την προώθηση της επανειδίκευσης και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των ανέργων, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξή τους στην αγορά εργασίας και να διασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ μπορούν να βασίζονται σε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό·

56.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν και να επεκτείνουν τις πρωτοβουλίες για τον προσδιορισμό των αναγκών σε δεξιότητες και την αντιμετώπιση των κενών στην αγορά εργασίας μέσω της εκπαίδευσης, των στρατηγικών επαγγελματικής κατάρτισης και των προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων που απευθύνονται στις ΜΜΕ, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται χάσμα στην επιχειρηματικότητα και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ που διευθύνονται από γυναίκες · καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τα προσκόμματα που εξακολουθούν να εμποδίζουν τις γυναίκες να ιδρύσουν και να διευθύνουν επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι η ανάλυση δεδομένων κατανεμημένων ανά φύλο θα συμβάλει στο να καταστεί αυτή η αξιολόγηση πιο εμπεριστατωμένη και θα βελτιώσει τη συνολική ποιότητα της διαδικασίας χάραξης αποφάσεων· ζητεί την δρομολόγηση πρωτοβουλιών εκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων για τις γυναίκες, ώστε να βοηθηθούν να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες και την αυτοπεποίθησή τους· πιστεύει, επιπλέον, ότι τα εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και οι ψηφιακές δεξιότητες θα πρέπει να προωθηθούν εντός του δημόσιου τομέα προκειμένου η δημόσια διοίκηση να καταστεί περισσότερο φιλική προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, και καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ανταλλαγή εθνικών και περιφερειακών βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτό, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική ανταγωνιστικότητα·

57.  υπενθυμίζει ότι η στρατηγική για τις ΜΜΕ πρέπει να καλύπτει διαφορετικά μεγέθη και είδη ΜΜΕ, ανεξάρτητα από το αν δραστηριοποιούνται σε παραδοσιακούς, κοινωνικούς ή υψηλής τεχνολογίας τομείς· θεωρεί ότι οι ΜΜΕ που ασχολούνται με την παραδοσιακή βιοτεχνία, τον τουρισμό, τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και την κοινωνική οικονομία αντιπροσωπεύουν ένα ιδιαίτερα ευάλωτο τμήμα του δικτύου των ΜΜΕ· αναγνωρίζει την ιστορική, πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική αξία τους και καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα των τομέων αυτών, μεταξύ άλλων με την προώθηση της μετάβασης των γενεών και της αυτοεπιχειρηματικότητας, με την προώθηση της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες καινοτομίας και με τη στήριξη της προστασίας και της ενίσχυσης αυτών των τομέων·

58.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των ενωσιακών προγραμμάτων στήριξης των ΜΜΕ, ιδίως του προγράμματος για την ενιαία αγορά, να δώσει επίσης ιδιαίτερη προσοχή στις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, δεδομένου ότι έχουν τοπική βάση, παρέχουν ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών σε ολόκληρη την ενιαία αγορά της ΕΕ, και δημιουργούν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας, προωθούν δε την κοινωνική καινοτομία·

59.  ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει και να δεσμευτεί σε έναν χάρτη πορείας για μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, ο οποίος θα περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα δράσεων και μεσοπρόθεσμων ελέγχων, και να παρουσιάσει την εφαρμογή της στρατηγικής για τις ΜΜΕ σε ετήσια συζήτηση της ολομέλειας σχετικά με την κατάσταση των ΜΜΕ στην Ένωση· σημειώνει ότι, μετά την προειδοποίηση της ΠΟΥ για την πανδημία και την εφαρμογή μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου COVID-19, πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες αναγκάστηκαν να σταματήσουν ή να επιβραδύνουν την παραγωγή λόγω εμπορικών περιορισμών, διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού και ελλείψεων πρώτων υλών και κατασκευαστικών στοιχείων από τρίτες χώρες, καταδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ανάγκη να αποκτήσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία στρατηγική αυτονομία, να μειώσει την εξάρτησή της από τρίτες χώρες και να διασφαλίσει ότι βασικά τμήματα των στρατηγικών αλυσίδων αξίας, συμπεριλαμβανομένης της μεταποιητικής βιομηχανίας, είναι προτιμότερο να βρίσκονται εντός των συνόρων της· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες που προμηθεύουν ιατρικά εφόδια δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν στο μέλλον τις ίδιες δυσκολίες που προέκυψαν στην εσωτερική αγορά και θα διδαχθούν από τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά τα πρώτα στάδια της κρίσης COVID-19·

60.  ζητεί την ενίσχυση των κανόνων ανταγωνισμού για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και την προστασία τους από αθέμιτες πρακτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κοινωνικό ντάμπινγκ και απορρύθμιση της εργασίας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματική επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της προώθησης του κοινωνικού διαλόγου κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών για τις ΜΜΕ και της εξασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι επωφελούνται από την εσωτερική αγορά σε δίκαιη βάση και είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης·

61.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ΜΜΕ θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο οικοσυστημάτων που εγγυώνται μια χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση, με τη συμμετοχή όλων των παραγόντων που δραστηριοποιούνται σε μια αλυσίδα αξίας, προκειμένου να προωθηθεί η ηγεσία της Ευρώπης σε στρατηγικούς τομείς και η ανταγωνιστικότητά της στην παγκόσμια σκηνή·

62.  θεωρεί ότι η στρατηγική της ΕΕ για τις ΜΜΕ θα πρέπει να συνεκτιμά πλήρως και μόνιμα τις εθνικές ιδιαιτερότητές τους, διασφαλίζοντας, σε ένα γενικό κοινοτικό πλαίσιο, την μέριμνα για ευρεία εθνική αυτονομία των κρατών μελών·

63.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το πολύ έως 600 000 ΜΜΕ πραγματοποιούν επί του παρόντος εξαγωγές εκτός ΕΕ· υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους μόνο εάν υποστηριχθούν τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο από ένα δομημένο και προβλέψιμο και ευνοϊκό κανονιστικό πλαίσιο, διαρθρωμένα δίκτυα, αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης και πρόσβαση σε επενδυτικές ευκαιρίες και ειδικευμένο εργατικό δυναμικό· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των ΜΜΕ τόσο όσον αφορά την εσωτερική αγορά όσο και τις διεθνείς αγορές, τους κανόνες και τα εργαλεία τους, μέσω της απλούστευσης του πλαισίου αναφοράς και της βελτίωσης της επικοινωνίας σχετικά με εξατομικευμένες ευκαιρίες· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο των κεντρικών οργανώσεων και δικτύων και των εμπορικών επιμελητηρίων των ΜΜΕ στα κράτη μέλη και διεθνώς, καθώς και των αντιπροσωπειών της ΕΕ·

64.  καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να θεσπίσει εργαλεία όπως ένα ενιαίο ψηφιακό σημείο εισόδου για τον εύκολο εντοπισμό από τις ΜΜΕ ευκαιριών που απορρέουν από διεθνείς εμπορικές συμφωνίες· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δρομολόγηση της νέας πύλης της Επιτροπής με την ονομασία « Access2Markets» σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες και διατυπώσεις και παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει πολυγλωσσική πρόσβαση σε αυτό το εργαλείο·

65.  υπενθυμίζει την ανάγκη ενεργού συμμετοχής των ΜΜΕ στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, και προώθησης της αμοιβαιότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβασή τους στις δημόσιες συμβάσεις σε τρίτες χώρες· ζητεί, προς τούτο, να συμπεριληφθεί στις εμπορικές συμφωνίες ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για τις ΜΜΕ, το οποίο θα διαφοροποιεί τις διατάξεις που είναι φιλικές προς τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ από άλλα κεφάλαια και θα αποτελεί ένα μέσο για να προσδιορίζουν οι ιδιοκτήτες πολύ μικρών επιχειρήσεων και ΜΜΕ τις σχετικές και ωφέλιμες πτυχές των συμφωνιών·

66.  παροτρύνει την Επιτροπή να επιδιώξει ισότιμους όρους ανταγωνισμού και ένα ρυθμιστικό περιβάλλον στο οποίο οι ΜΜΕ θα μπορούν να ευδοκιμούν και να ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, και να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης μέσων εμπορικής άμυνας (ΜΕΑ) προκειμένου να μειωθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός που προκύπτει από παράνομες ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων εμπορικής άμυνας που εμποδίζουν άδικα τις επιχειρήσεις της ΕΕ να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών·

67.  θεωρεί ότι οι εθνικές και ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα και να διευκολύνουν και να αυξάνουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, απλουστεύοντας την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με προσκλήσεις υποβολής προσφορών και διαδικασίες, αποφεύγοντας παράλληλα δυσανάλογες απαιτήσεις και πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις, όπως κριτήρια υποβολής προσφορών που θέτουν απαιτήσεις ή προσόντα πέραν των θεμελιωδών στοιχείων της υπηρεσίας ή των αγαθών που αγοράζονται, και, έτσι, να συμβάλλουν στη συντόμευση και τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού·

68.  ζητεί, για τον σκοπό αυτό, να παρασχεθεί περισσότερη καθοδήγηση στις δημόσιες αρχές και τις ΜΜΕ σχετικά με την υφιστάμενη ευελιξία και την προσαρμογή των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις·

69.  σημειώνει ότι η διαίρεση μεγαλύτερων συμβάσεων σε μικρότερες θα μπορούσε να συμβάλει στη συντόμευση και τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού, προσφέροντας καλύτερα κίνητρα στις τοπικές ΜΜΕ, μεταξύ άλλων διευκολύνοντας τη συμμετοχή των ΜΜΕ σε δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας και σε προεμπορικές δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες σε γενικές γραμμές είναι προσβάσιμες μόνο για τους μεγάλους βιομηχανικούς ομίλους·

70.  ζητεί να αναγνωριστεί η αξία των «συμβάσεων μηδενικής χιλιομετρικής απόστασης» μέσω του ορισμού κριτηρίων πριμοδότησης για τις τοπικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το παράδειγμα, εν προκειμένω, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη γεωργία και τις βραχύτερες αλυσίδες εφοδιασμού· ζητεί να υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιούν οι φορείς χάραξης δημόσιας πολιτικής τοπικές ΜΜΕ σε ορισμένο βαθμό·

71.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας με τις εθνικές διοικήσεις για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς δημόσιων συμβάσεων, η οποία θα βασίζεται σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών μετρίου μεγέθους που θα επιτρέπουν στις ΜΜΕ να συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων και όπου θα είναι δυνατός ο πραγματικός και θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των παραγόντων της αγοράς, επίσης και μέσω της διάσπασης των μεγαλύτερων συμβάσεων σε μικρότερες, και όπου θα μπορεί να υπάρξει πραγματικός και θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των παραγόντων της αγοράς, και υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ESPD) πιο προσιτό στις ΜΜΕ ·

o
o   o

72.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.
(2) ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 33.
(4) ΕΕ C 68 E της 7.3.2014, σ. 40.
(5) ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 57.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0124.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0206.
(9) ΕΕ C 377 E της 7.12.2012, σ. 102.
(10) Εισαγωγικές παρατηρήσεις του Γενικού Διευθυντή της ΠΟΥ κατά την ενημέρωση Τύπου σχετικά με τη νόσο COVID-19, 11 Μαρτίου 2020.
(11) https://ec.europa.eu/growth/smes_el
(12) ΟΟΣΑ Οικονομικές Προοπτικές, τόμος 2020, τεύχος I.
(13) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2020
(14) Έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων από την Innovation Finance Advisory, Funding women entrepreneurship - How to empower growth (Χρηματοδότηση γυναικών επιχειρηματιών - Πώς να δοθούν κίνητρα ανάπτυξης), Ιούνιος 2020.
(15) Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα» (COM(2020)0066).
(16) Έκθεση Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων και Ενέργειας της Γερμανίας που παρουσιάστηκε από το Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Μελέτη σκοπιμότητας: Εισαγωγή της αρχής «one-in-one-out» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 5 Δεκεμβρίου 2019.
(17) Οδηγία (EΕ) 2019/1023, της 20ής Ιουνίου 2019, για τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης, για την απαλλαγή από τα χρέη και την ανικανότητα ή την έκπτωση και για μέτρα με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που αφορούν την αναδιάρθρωση, την αφερεγγυότητα και την απαλλαγή από τα χρέη, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 172 της 26.6.2019, σ. 18).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου