Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 17 декември 2020 г. - Брюксел
 МФР, обвързаност с условието за спазване на принципите на правовата държава и собствени ресурси
 Прилагането на Регламента „Дъблин III“
 Доклад за изпълнение на Директивата за връщането
 Сътрудничество на OLAF с Европейската прокуратура и ефективност на разследванията на OLAF ***II
 Правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията ***I
 Генетично модифицирана соя MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
 Генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от единичните събития MON 87427, MON 89034, MIR162 и MON 87411
 Генетично модифицирана царевица MIR604 (SYN-IR6Ø4–5)
 Генетично модифицирана царевица MON 88017 (MON-88Ø17–3)
 Генетично модифицирана царевица MON 89034 (MON-89Ø34–3)
 Европейска гражданска инициатива „Minority SafePack“
 Силна социална Европа за справедливи промени
 Устойчиво корпоративно управление
 Препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО) за устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост
 Действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за годините 2020 – 2033 ***I
 Принудителен труд и положението на уйгурите в Уйгурския автономен район Синцзян
 Иран, по-специално случаят на носителката на наградата „Сахаров“ за 2012 г. Насрин Сотуде
 Прилагане на законодателството на ЕС в областта на водите
 Стратегия на ЕС за Съюза на сигурност
 Необходимост от специален състав на Съвета по въпросите на равенството между половете
 Изменения на Правилника за дейността с цел да се гарантира функционирането на Парламента при извънредни обстоятелства
 Някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност по отношение на Тунела под Ламанша ***I
 Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата
 Разисквания на комисията по петиции през 2019 г.
Текстове (1537 kb)
Правна информация - Политика за поверителност