Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
 ΠΔΠ, αιρεσιμότητα σε σχέση με το κράτος δικαίου και ίδιοι πόροι
 Εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ»
 Εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή
 Συνεργασία της OLAF με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αποτελεσματικότητα των ερευνών της ***II
 Κανόνες και γενικές αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή ***I
 Γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
 Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο ή τρία από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 89034, MIR162 και MON 87411
 Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
 Τροποποιημένος αραβόσιτος MON 88017 (MON-88Ø17-3)
 Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 89034 (MON-89Ø34-3)
 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών - Minority SafePack
 Μία ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις
 Βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση
 Σύσταση του Συμβουλίου που αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα
 Δράση της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 ***I
 Αναγκαστική εργασία και η κατάσταση των Ουιγούρων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Xinjiang
 Ιράν, και ειδικότερα η υπόθεση της νικήτριας του Βραβείου Ζαχάρωφ 2012 Nasrin Sotoudeh
 Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα
 Στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας
 Ανάγκη για ειδική σύνθεση του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων
 Τροποποίηση του Κανονισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία του Κοινοβουλίου σε έκτακτες συνθήκες
 Oρισμένες πτυχές της ασφάλειας και της συνδεσιμότητας των σιδηροδρόμων όσον αφορά τη Σήραγγα της Μάγχης ***I
 Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2019
Κείμενα (1605 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου