Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0205(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0268/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0268/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0001

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 118kWORD 42k
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 - Βρυξέλλες
Συμφωνία για τη συνεργασία για την καταπολέμηση της ρύπανσης της Βόρειας Θάλασσας από τους υδρογονάνθρακες και άλλες επικίνδυνες ουσίες (συμφωνία της Βόννης): επέκταση του καθ’ ύλην και του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της ***
P9_TA(2021)0001A9-0268/2020

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη των τροποποιήσεων της συμφωνίας για τη συνεργασία για την καταπολέμηση της ρύπανσης της Βόρειας Θάλασσας από τους υδρογονάνθρακες και άλλες επικίνδυνες ουσίες (συμφωνία της Βόννης) όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας και σχετικά με την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας στην εν λόγω συμφωνία (11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11487/2020),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας συνεργασίας για την αντιμετώπιση της ρύπανσης της Βόρειας Θάλασσας από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες σχετικά με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας με σκοπό τη συνεργασία στον τομέα της επιτήρησης όσον αφορά τις απαιτήσεις του παραρτήματος VI της σύμβασης MARPOL (11490/2020),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας για τη συνεργασία για την καταπολέμηση της ρύπανσης της Βόρειας Θάλασσας από τους υδρογονάνθρακες και άλλες επικίνδυνες ουσίες σχετικά με την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας στη συμφωνία (11493/2020),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 1, το άρθρο 196 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9‑0351/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4 καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A9-0268/2020),

1.  εγκρίνει τη σύναψη των τροποποιήσεων της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου