Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0154(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0227/2020

Indgivne tekster :

A9-0227/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0002

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 44k
Tirsdag den 19. januar 2021 - Bruxelles
Undtagelse for visse valutabenchmarks fra tredjelande og udpegelse af erstatninger for visse benchmarks, som snart ophører ***I
P9_TA(2021)0002A9-0227/2020
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. januar 2021 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår undtagelsen for visse valutabenchmarks fra tredjelande og udpegelse af erstatningsbenchmarks for visse benchmarks, som snart ophører (COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0337),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0209/2020),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 18. september 2020 fra Den Europæiske Centralbank(1),

–  der henviser til udtalelse af 29. oktober 2020 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 9. december 2020 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0227/2020),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 366 af 30.10.2020, s. 4.
(2) EUT C 10 af 11.1.2021, s. 35.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. januar 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/... om ændring af forordning (EU) 2016/1011, for så vidt angår undtagelsen for visse valutaspotbenchmarks fra tredjelande og udpegelse af erstatninger for visse benchmarks, som snart ophører, og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012
P9_TC1-COD(2020)0154

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2021/168.)

Seneste opdatering: 22. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik