Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0103(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0173/2020

Ingediende teksten :

A9-0173/2020

Debatten :

PV 18/01/2021 - 21
CRE 18/01/2021 - 21

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0003

Aangenomen teksten
PDF 123kWORD 45k
Dinsdag 19 januari 2021 - Brussel
Instrument voor technische ondersteuning ***I
P9_TA(2021)0003A9-0173/2020
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 januari 2021 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een instrument voor technische ondersteuning (COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2020)0409),

–  gezien artikel 294, lid 2, artikel 175, lid 3, en artikel 197, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0148/2020),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 15 juli 2020(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 14 oktober 2020(2),

–  gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissies goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 16 december 2020 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het gezamenlijk overleg van de Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire zaken overeenkomstig artikel 58 van het Reglement,

–  gezien het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0173/2020),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 364 van 28.10.2020, blz. 132.
(2) PB C 440 van 18.12.2020, blz. 160.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 19 januari 2021 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2021/... van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een instrument voor technische ondersteuning
P9_TC1-COD(2020)0103

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2021/240.)

Laatst bijgewerkt op: 22 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid