Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/0273(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0133/2020

Indgivne tekster :

A9-0133/2020

Forhandlinger :

PV 18/01/2021 - 23
CRE 18/01/2021 - 23

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0004

Vedtagne tekster
PDF 137kWORD 48k
Tirsdag den 19. januar 2021 - Bruxelles
Udøvelse af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler ***I
P9_TA(2021)0004A9-0133/2020
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. januar 2021 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 654/2014 om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler (COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2019)0623),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0197/2019),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Domstolens udtalelse 2/15(1),

–  der henviser til sin beslutning af 28. november 2019 om krisen i WTO's appelinstans(2),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 4. november 2020 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A9-0133/2020),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  tager Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

4.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) ECLI:EU:C:2017:376.
(2) Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0083.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. januar 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/... om ændring af forordning (EU) nr. 654/2014 om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler
P9_TC1-COD(2019)0273

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2021/167.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Fælles erklæring fra Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet om et instrument, der skal hindre og modvirke tredjelandes tvangsforanstaltninger

Kommissionen noterer sig Parlamentets og medlemsstaternes betænkeligheder med hensyn til visse tredjelandes praksis med at søge at tvinge Unionen og/eller medlemsstaterne til at træffe eller tilbagetrække bestemte politiske foranstaltninger. Kommissionen er enig i, at en sådan praksis giver anledning til betydelige betænkeligheder. Kommissionen bekræfter sin hensigt om at foretage yderligere undersøgelser af et muligt instrument, som kunne vedtages for at modvirke eller kompensere for tredjelandes tvangsforanstaltninger, og som ville muliggøre en hurtig vedtagelse af modforanstaltninger, der udløses af sådanne foranstaltninger. Kommissionen agter at fortsætte sin vurdering og på grundlag af denne vurdering og under hensyntagen til alle relevante omstændigheder vedtage et lovgivningsforslag om en mekanisme, der gør det muligt at modvirke eller kompensere for sådanne handlinger på en måde, der er i overensstemmelse med folkeretten. Som bebudet i hensigtserklæringen fra formanden for Kommissionen til formanden for Parlamentet og formanden for Rådet af 16. september 2020 vedtager Kommissionen under alle omstændigheder forslaget senest ultimo 2021 eller tidligere, hvis det bliver nødvendigt som følge af tvangsforanstaltninger truffet af et tredjeland.

Rådet og Europa-Parlamentet noterer sig, at Kommissionen agter at forelægge et forslag til et instrument, der skal hindre og modvirke tredjelandes tvangsforanstaltninger. Begge institutioner har forpligtet sig til at opfylde deres institutionelle rolle som medlovgivere og til at behandle forslaget rettidigt under hensyntagen til Unionens forpligtelser i henhold til folkeretten og WTO's lovgivning samt den relevante udvikling i den internationale handel.

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

Unionen støtter fortsat en multilateral tilgang til international tvistbilæggelse, regelbaseret handel og internationalt samarbejde for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling. Unionen vil samarbejde om alle bestræbelser på at reformere WTO's tvistbilæggelsesmekanisme, der kan sikre, at WTO's appelinstans fungerer effektivt.

Erklæringer fra Kommissionen

1.  Erklæring fra Kommissionen om overholdelse af folkeretten

Når Unionen indbringer en tvist i henhold til tvistbilæggelsesforståelsen (DSU) mod et andet medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO), vil Kommissionen gøre sit yderste for så tidligt som muligt at opnå samtykke fra det pågældende medlem til voldgift i henhold til artikel 25 i DSU som en midlertidig appelprocedure, der bevarer de væsentligste funktioner i appelsager ved appelinstansen ("voldgiftsproceduren for appel"), så længe appelinstansen ikke fuldt ud kan genoptage sine opgaver i overensstemmelse med artikel 17 i DSU.

I forbindelse med vedtagelsen af gennemførelsesretsakter i henhold til forordningens artikel 3, litra aa), vil Kommissionen handle i overensstemmelse med kravene i folkeretten om modforanstaltninger som kodificeret i artiklerne om statsansvar for folkeretsstridige handlinger, der er vedtaget af Folkeretskommissionen.

Navnlig vil Kommissionen, inden den vedtager gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 3, litra aa), opfordre det pågældende WTO-medlem til at gennemføre WTO-panelets konklusioner og henstillinger, meddele det pågældende WTO-medlem, at Unionen agter at træffe modforanstaltninger, og gentage, at den er åben over for at forhandle en gensidigt acceptabel løsning i overensstemmelse med kravene i DSU.

Når gennemførelsesretsakter allerede er vedtaget i henhold til artikel 3, litra aa), suspenderer Kommissionen deres anvendelse, hvis Appelinstansen genoptager sine opgaver i den pågældende sag i overensstemmelse med artikel 17 i DSU, eller hvis der indledes en midlertidig appelprocedure, forudsat at proceduren følges i god tro.

2.  Erklæring fra Kommissionen

Kommissionen hilser vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 654/2014 velkommen.

Kommissionen minder om den erklæring, den fremsatte efter vedtagelsen af den oprindelige forordning, herunder bl.a., at de gennemførelsesretsakter, som Kommissionen har beføjelse til at vedtage, vil blive udformet på grundlag af objektive kriterier og underlagt medlemsstaternes kontrol. Ved udøvelsen af denne beføjelse agter Kommissionen at handle i overensstemmelse med den erklæring, der blev fremsat efter vedtagelsen af den oprindelige forordning, og denne erklæring.

I forbindelse med udarbejdelsen af udkast til gennemførelsesretsakter, der påvirker handelen med tjenesteydelser eller handelsrelaterede aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder, minder Kommissionen om sine forpligtelser i henhold til artikel 9, stk. 1a, og bekræfter, at den vil foretage grundige forudgående høringer for at sikre, at Kommissionen får kendskab til alle relevante interesser og konsekvenser, og at de deles med medlemsstaterne og tages behørigt i betragtning ved en eventuel vedtagelse af foranstaltninger. Under disse høringer vil Kommissionen søge og forvente at modtage input fra private interessenter, der påvirkes af mulige handelspolitiske foranstaltninger, der skal vedtages af Unionen på disse områder. Kommissionen vil ligeledes søge og forvente at modtage input fra offentlige myndigheder, som kan blive inddraget i eller påvirket af gennemførelsen af eventuelle handelspolitiske foranstaltninger, som Unionen vedtager.

For så vidt angår foranstaltninger inden for handel med tjenesteydelser og handelsrelaterede aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder, vil der i forbindelse med udarbejdelsen af udkast til gennemførelsesretsakter blive taget behørigt hensyn til navnlig input fra medlemsstaternes offentlige myndigheder, som er inddraget i udformningen eller gennemførelsen af lovgivning til regulering af de berørte områder, bl.a. om, hvordan eventuelle handelspolitiske foranstaltninger kan indgå i et samspil med EU-lovgivning og national lovgivning. Ligeledes vil andre interessenter, der påvirkes af sådanne handelspolitiske foranstaltninger, få mulighed for at formulere deres anbefalinger og bekymringer med hensyn til valget og udformningen af de foranstaltninger, der skal vedtages. Bemærkningerne vil blive delt med medlemsstaterne, når der vedtages foranstaltninger i henhold til forordningens artikel 8. I forbindelse med den regelmæssige gennemgang, der foretages af sådanne foranstaltninger i deres anvendelsesperiode eller efter deres ophør, tages der ligeledes hensyn til input fra medlemsstaternes myndigheder og private interessenter vedrørende gennemførelsen af sådanne foranstaltninger, og det gøres muligt at foretage justeringer, hvis der er opstået problemer.

Endelig bekræfter Kommissionen, at den lægger stor vægt på at sikre, at forordningen er et effektivt redskab til håndhævelse af Unionens rettigheder i henhold til internationale handelsaftaler, herunder inden for handel med tjenesteydelser og handelsrelaterede aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder. De foranstaltninger, der skal vælges på disse områder, skal derfor også sikre en effektiv håndhævelse i overensstemmelse med Unionens rettigheder, således at de tilskynder det pågældende tredjeland til at overholde de gældende regler og er i overensstemmelse med de gældende internationale regler for den type håndhævelsesforanstaltninger, der er tilladt.

Erklæring fra Kommissionen

Efter vedtagelsen af forordningen i 2014 forpligtede Kommissionen sig til en effektiv kommunikation og udveksling af synspunkter med Europa-Parlamentet og Rådet om handelstvister, der kan føre til vedtagelse af foranstaltninger i henhold til forordningen, og om håndhævelsesforanstaltninger generelt. Under hensyntagen til det overordnede mål om en effektiv håndhævelse af Unionens rettigheder i henhold til Unionens internationale handelsaftaler vil Kommissionen fortsætte med at fremme og strømline sine interaktioner med Europa-Parlamentet og Rådet til gensidig fordel.

Kommissionen forpligter sig navnlig til som led i sit forbedrede håndhævelsessystem at undersøge påståede krænkelser af Unionens internationale handelsaftaler, når disse er blevet bragt op af Parlamentet, dets medlemmer eller dets udvalg eller af Rådet under forudsætning af, at sådanne anmodninger ledsages af dokumentation. Kommissionen vil holde Parlamentet og Rådet underrettet om resultaterne af det udvidede håndhævelsesarbejde.

Ved anvendelsen af det forbedrede håndhævelsessystem vil Kommissionen være lige så opmærksom på påståede overtrædelser af bestemmelserne om handel og bæredygtig udvikling i Unionens handelsaftaler som på påståede overtrædelser af bestemmelserne om markedsadgangssystemerne. Behandlingen af påståede overtrædelser af bestemmelserne om handel og bæredygtighed vil blive fuldt integreret i systemet. Kommissionen vil prioritere de sager, som er særligt alvorlige med hensyn til deres indvirkning på arbejdstagerne eller miljøet i en handelsmæssig sammenhæng, som har systemisk betydning, og som er juridisk velfunderede.

Kommissionen vil fortsat deltage fuldt ud i målrettede møder med det ansvarlige parlamentariske udvalg for at udveksle synspunkter om handelstvister og håndhævelsesforanstaltninger, herunder med hensyn til virkningerne for Unionens erhvervsgrene. I denne forbindelse vil Kommissionen fortsætte sin rapporteringspraksis ved regelmæssigt at give en status over verserende tvister og øjeblikkelige oplysninger om den vigtigste udvikling i forbindelse med tvister, samtidig med at disse oplysninger deles med medlemsstaterne. Denne rapportering og deling af oplysninger vil finde sted gennem de ansvarlige udvalg i Rådet og i Parlamentet.

Kommissionen vil samtidig løbende holde Parlamentet og Rådet orienteret om international udvikling, der kan føre til situationer, som kræver vedtagelse af foranstaltninger i henhold til forordningen.

Endelig bekræfter Kommissionen sine tilsagn i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 om straks at tilsende Parlamentet og Rådet de udkast til gennemførelsesretsakter, som den forelægger udvalget for medlemsstaterne, samt det endelige udkast til gennemførelsesretsakter efter afgivelsen af udtalelser i udvalget. Dette administreres via komitologiregistret.

Seneste opdatering: 22. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik