Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/0273(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0133/2020

Predložena besedila :

A9-0133/2020

Razprave :

PV 18/01/2021 - 23
CRE 18/01/2021 - 23

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P9_TA(2021)0004

Sprejeta besedila
PDF 138kWORD 48k
Torek, 19. januar 2021 - Bruselj
Izvrševanje pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine ***I
P9_TA(2021)0004A9-0133/2020
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. januarja 2021 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 654/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine (COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0623),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0197/2019),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja 2/15 Sodišča(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. novembra 2019 o krizi pritožbenega organa STO(2),

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 74(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 4. novembra 2020, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A9-0133/2020),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  odobri skupni izjavi Parlamenta, Sveta in Komisije, priloženi tej resoluciji;

3.  se seznanja z izjavami Komisije, priloženimi tej resoluciji;

4.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) ECLI:EU:C:2017:376.
(2) Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0083.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 19. januarja 2021 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2021/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 654/2014 o izvrševanju pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine
P9_TC1-COD(2019)0273

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2021/167.)


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Skupna izjava Komisije, Sveta in Evropskega parlamenta o instrumentu za odvračanje tretjih držav od prisilnih ukrepov in odzivanje nanje

Komisija je seznanjena z zaskrbljenostjo Parlamenta in držav članic glede prakse nekaterih tretjih držav, da skušajo Unijo in/ali njene države članice prisiliti, da sprejmejo ali umaknejo določene ukrepe politike. Komisija se strinja, da take prakse vzbujajo veliko zaskrbljenost. Komisija potrjuje, da namerava nadalje preučiti, kakšen instrument bi bilo mogoče sprejeti za odvračanje prisilnih ukrepov tretjih držav ali izravnavo njihovih učinkov, ki bi omogočil hitro sprejetje protiukrepov, ki bi jih sprožili takšni ukrepi. Nadaljevati namerava oceno in na podlagi nje ob upoštevanju vseh relevantnih okoliščin sprejeti zakonodajni predlog, ki bo določal mehanizem za odvračanje ali izravnavo takih ukrepov na način, ki je skladen z mednarodnim pravom. Kot je bilo napovedano v pismu o nameri predsednice Komisije z dne 16. septembra 2020, naslovljenem na predsednika Parlamenta in predsedujočega Svetu, bo Komisija ta predlog v vsakem primeru sprejela najpozneje do konca leta 2021 ali prej, če bi bilo to potrebno zaradi prisilnega ukrepa tretje države.

Svet in Evropski parlament sta seznanjena z namero Komisije, da predloži predlog instrumenta za odvračanje tretjih držav od prisilnih ukrepov in odzivanje nanje. Obe instituciji sta zavezani izpolnitvi svoje institucionalne vloge sozakonodajalcev in pravočasni obravnavi predloga, pri čemer bosta upoštevali obveznosti Unije v skladu z mednarodnim javnim pravom in pravom STO ter ustrezen razvoj dogodkov v mednarodni trgovini.

Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije

Unija ostaja zavezana večstranskemu pristopu k reševanju mednarodnih sporov, na pravilih temelječi trgovini in mednarodnemu sodelovanju, da bi dosegli cilje Združenih narodov glede trajnostnega razvoja. Sodelovala bo pri vseh prizadevanjih za reformo mehanizma STO za reševanje sporov, ki lahko zagotovi učinkovito delovanje Pritožbenega organa STO.

Izjave Komisije

1.  Izjava Komisije o skladnosti z mednarodnim pravom

Ko Unija začne spor na podlagi Dogovora o reševanju sporov proti drugi članici Svetovne trgovinske organizacije (STO), si Komisija po najboljših močeh prizadeva za čimprejšnjo pridobitev soglasja te članice, da se v skladu s členom 25 Dogovora o reševanju sporov uporabi arbitraža kot začasni pritožbeni postopek, ki ohranja bistvene značilnosti pritožb pred Pritožbenim organom (v nadaljnjem besedilu: arbitražni pritožbeni postopek), dokler ni Pritožbeni organ sposoben v celoti nadaljevati svojih nalog v skladu s členom 17 dogovora o reševanju sporov.

Komisija bo pri sprejemanju izvedbenih aktov na podlagi člena 3(aa) uredbe ravnala v skladu z zahtevami mednarodnega prava o protiukrepih, kakor so kodificirane v členih o odgovornosti držav za mednarodno protipravno ravnanje, ki jih je sprejela komisija za mednarodno pravo.

Komisija bo pred sprejetjem izvedbenih aktov v skladu s členom 3(aa) zlasti pozvala zadevno članico STO, naj izvede ugotovitve in priporočila odbora, uradno obvestila to članico STO o nameri Unije, da sprejme protiukrepe, in ponovno poudarila svojo pripravljenost za pogajanja o sporazumni rešitvi v skladu z zahtevami Dogovora o reševanju sporov.

Kadar so izvedbeni akti že sprejeti v skladu s členom 3(aa), Komisija prekine njihovo uporabo, če začne Pritožbeni organ ponovno opravljati svoje naloge v zvezi z zadevnim primerom v skladu s členom 17 Dogovora o reševanju sporov ali če se začne začasni pritožbeni postopek, pod pogojem, da se tak postopek izvaja v dobri veri.

2.  Izjava Komisije

Komisija pozdravlja sprejetje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 654/2014.

Komisija opozarja na izjavo, ki jo je dala ob sprejetju prvotne uredbe, med drugim da bodo izvedbeni akti, za sprejetje katerih je pooblaščena, oblikovani na podlagi objektivnih meril in da bodo pod nadzorom držav članic. Pri izvajanju tega pooblastila namerava ravnati v skladu z izjavo, ki jo je dala ob sprejetju prvotne uredbe, in to izjavo.

Komisija pri pripravi osnutkov izvedbenih aktov, ki vplivajo na trgovino s storitvami ali trgovinske vidike pravic intelektualne lastnine, opozori na svoje obveznosti v skladu s členom 9(1a) in potrdi, da bo opravila intenzivna predhodna posvetovanja, s katerimi bo zagotovila, da se ji lahko sporočijo vsi relevantni interesi in posledice, da so z njimi seznanjene tudi države članice ter da so ustrezno upoštevani pri morebitnem sprejetju ukrepov. Na teh posvetovanjih bo zaprosila za in pričakovala mnenja zasebnih deležnikov, na katere bi vplivali morebitni ukrepi trgovinske politike, ki naj bi jih Unija sprejela na teh področjih. Enako bo zaprosila za in pričakovala mnenja javnih organov, ki so vključeni v izvajanje morebitnih ukrepov trgovinske politike, ki naj bi jih sprejela Unija, ali na katere bi to izvajanje vplivalo.

Pri ukrepih na področju trgovine s storitvami in trgovinskih vidikov pravic intelektualne lastnine se bo pri pripravi osnutkov izvedbenih aktov ustrezno upošteval zlasti prispevek javnih organov držav članic, ki sodelujejo pri oblikovanju ali izvajanju zakonodaje, ki ureja zadevna področja, med drugim o tem, kako bi bili morebitni ukrepi trgovinske politike učinkovali skupaj z zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo. Podobno bodo imeli drugi deležniki, na katere vplivajo takšni ukrepi trgovinske politike, priložnost, da podajo svoja priporočila in pomisleke glede izbire in zasnove ukrepov, ki bodo sprejeti. Če se sprejmejo ukrepi v skladu s členom 8 uredbe, se opažanja posredujejo državam članicam. V rednem pregledu vseh takih uvedenih ukrepov med njihovo uporabo ali po njihovem zaključku se bo prav tako upošteval prispevek organov držav članic in zasebnih deležnikov v zvezi z delovanjem takih ukrepov ter omogočile prilagoditve, če bi se pojavile težave.

Nazadnje Komisija ponovno potrjuje, da pripisuje velik pomen zagotavljanju, da bo uredba uspešno in učinkovito orodje za uveljavljanje pravic Unije v skladu z mednarodnimi trgovinskimi sporazumi, tudi na področju trgovine s storitvami in trgovinskih vidikov pravic intelektualne lastnine. Zato morajo ukrepi, ki bodo izbrani na teh področjih, zagotavljati tudi učinkovito izvrševanje v skladu s pravicami Unije, tako da zadevno tretjo državo spodbudijo k spoštovanju teh pravic in so skladni z veljavnimi mednarodnimi pravili o vrsti dovoljenih izvršilnih ukrepov.

Izjava Komisije

Komisija se je po sprejetju uredbe leta 2014 zavezala učinkovitemu komuniciranju in izmenjavi mnenj z Evropskim parlamentom in Svetom o trgovinskih sporih, ki bi lahko pripeljali do sprejetja ukrepov na podlagi uredbe, in o izvršilnih ukrepih na splošno. Ob upoštevanju glavnega cilja uspešnega in učinkovitega uveljavljanja pravic Unije v skladu z njenimi mednarodnimi trgovinskimi sporazumi bo še naprej spodbujala in racionalizirala svoje sodelovanje z Evropskim parlamentom in Svetom v obojestransko korist.

Zlasti se zavezuje, da bo v okviru svojega okrepljenega sistema izvrševanja preučila domnevne kršitve mednarodnih trgovinskih sporazumov Unije, na katere opozorijo Parlament, njegovi poslanci in poslanke ali njegovi odbori ali Svet, pri čemer se razume, da so takšnim zahtevam priloženi dokazi. Parlament in Svet bo obveščala o rezultatih svojega okrepljenega dela na področju izvrševanja.

Komisija bo pri uporabi okrepljenega sistema izvrševanja enako pozornost namenila tako domnevnim kršitvam trgovinskih določb in določb o trajnostnem razvoju iz trgovinskih sporazumov EU kot tudi domnevnim kršitvam sistemov dostopa do trga. Obravnava domnevnih kršitev trgovinskih določb in določb o trajnostnem razvoju bo v celoti vključena v sistem. Komisija bo dala prednost tistim primerom, ki so zaradi vpliva na delavce ali okolje v kontekstu trgovine posebej resni, imajo sistemski pomen in so pravno utemeljeni.

Komisija bo še naprej polno sodelovala na ustreznih sejah s pristojnim parlamentarnim odborom, da bi z njim izmenjala mnenja o trgovinskih sporih in izvršilnih ukrepih, tudi v zvezi z učinki na industrijo Unije. V zvezi s tem bo nadaljevala svojo prakso poročanja, tako da bo redno zagotavljala informacije o trenutnem stanju v zvezi z vsemi nerešenimi spori, informacije o pomembnih dogodkih v zvezi s spori pa bo zagotovila ob istem času, kot jih sporoči državam članicam. Poročanje in izmenjava informacij bosta potekala prek pristojnih odborov v Svetu in Parlamentu.

Komisija bo obenem Parlament in Svet redno obveščala o mednarodnem razvoju dogodkov, ki bi lahko privedli do razmer, v katerih bi bilo treba sprejeti ukrepe na podlagi uredbe.

Komisija tudi ponovno potrjuje svoje zaveze v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta, da bo Parlamentu in Svetu nemudoma posredovala osnutke izvedbenih aktov, ki jih predloži odboru, sestavljenemu iz predstavnikov držav članic, ter končne osnutke izvedbenih aktov, ko bo odbor podal mnenja. To bo potekalo prek registra komitologije.

Zadnja posodobitev: 22. april 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov