Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2902(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0055/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0055/2021

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0005

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 116kWORD 43k
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 - Βρυξέλλες
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ημερομηνία εφαρμογής των τροποποιήσεων ορισμένων λεπτομερών κανόνων παραγωγής για τα βιολογικά προϊόντα
P9_TA(2021)0005B9-0055/2021

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2020, που τροποποιεί τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/427 όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής των τροποποιήσεων ορισμένων λεπτομερών κανόνων παραγωγής για τα βιολογικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2020)08462 – 2020/2902(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2020)08462),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 17 Δεκεμβρίου 2020 επιστολή της Επιτροπής διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2021 επιστολή της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο ε), το άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχεία α) και δ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της τρέχουσας πανδημίας COVID-19 και των επακόλουθων εκτεταμένων περιορισμών στις μετακινήσεις, όλα τα κράτη μέλη και οι γεωργοί όλων των κρατών μελών αντιμετωπίζουν υπέρμετρες δυσχέρειες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, που είχε οριστεί αρχικά για την 1η Ιανουαρίου 2021, τροποποιήθηκε πρόσφατα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1693 για την 1η Ιανουαρίου 2022·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της ημερομηνίας εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/427 της Επιτροπής(2) με την τροποποιημένη ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να αποφευχθεί η σύγχυση και να κατοχυρωθεί η ασφάλεια δικαίου στον τομέα της βιολογικής παραγωγής, είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιταχυνθεί η έναρξη ισχύος του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 1.
(2) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/427 της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2020, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους λεπτομερείς κανόνες παραγωγής για τα βιολογικά προϊόντα (ΕΕ L 87 της 23.3.2020, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 22 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου