Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2902(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0055/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0055/2021

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0005

Hyväksytyt tekstit
PDF 111kWORD 38k
Tiistai 19. tammikuuta 2021 - Bryssel
Delegoidun asetuksen vastustamatta jättäminen: luonnonmukaisten tuotteiden tiettyihin yksityiskohtaisiin tuotantosääntöihin tehtyjen muutosten soveltamispäivä
P9_TA(2021)0005B9-0055/2021

Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta delegoidun asetuksen (EU) 2020/427 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II oleviin luonnonmukaisten tuotteiden tiettyihin yksityiskohtaisiin tuotantosääntöihin tehtyjen muutosten soveltamispäivästä 4. joulukuuta 2020 annettua komission delegoitua asetusta (C(2020)08462 – 2020/2902(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2020)08462),

–  ottaa huomioon komission 17. joulukuuta 2020 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 14. tammikuuta 2021 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta 30. toukokuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848(1) ja erityisesti sen 12 artiklan 2 kohdan e alakohdan, 14 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja 15 artiklan 2 kohdan a ja d alakohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan suosituksen päätökseksi,

A.  ottaa huomioon, että meneillään oleva covid-19-pandemia ja käyttöön otetut laajat liikkumisrajoitukset ovat aiheuttaneet poikkeuksellisia ongelmia kaikille jäsenvaltioille ja viljelijöille kaikissa jäsenvaltioissa;

B.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) 2018/848 soveltamisen alkamispäivää, joka alun perin oli asetettu tammikuun 1. päiväksi 2021, muutettiin äskettäin asetuksella (EU) 2020/1693 tammikuun 1. päiväksi 2022;

C.  ottaa huomioon, että delegoidulla asetuksella pyritään yhdenmukaistamaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/427(2) soveltamisen alkamispäivä asetuksen (EU) 2018/848 muutetun soveltamisen alkamispäivän kanssa;

D.  katsoo, että on erittäin tärkeää, että delegoidun asetuksen voimaantuloa nopeutetaan sekaannusten välttämiseksi ja oikeusvarmuuden takaamiseksi luonnonmukaisen tuotannon alalla;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 150, 14.6.2018, s. 1.
(2) Komission delegoitu asetus (EU) 2020/427, annettu 13 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 liitteen II muuttamisesta luonnonmukaisten tuotteiden tiettyjen yksityiskohtaisten tuotantosääntöjen osalta (EUVL L 87, 23.3.2020, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 22. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö