Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2902(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0055/2021

Teksty złożone :

B9-0055/2021

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0005

Teksty przyjęte
PDF 125kWORD 42k
Wtorek, 19 stycznia 2021 r. - Bruksela
Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: data rozpoczęcia stosowania zmian niektórych szczegółowych przepisów dotyczących produkcji produktów ekologicznych
P9_TA(2021)0005B9-0055/2021

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2020/427 w odniesieniu do daty rozpoczęcia stosowania zmian niektórych szczegółowych przepisów dotyczących produkcji produktów ekologicznych w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 (C(2020)08462 – 2020/2902(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2020)08462),

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 17 grudnia 2020 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2021 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007(1), w szczególności jego art. 12 ust. 2 lit. e), art. 14 ust. 2 lit. c) oraz art. 15 ust. 2 lit. a) i d),

–  uwzględniając art. 111 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie dotyczące decyzji Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

A.  mając na uwadze, że z powodu trwającej pandemii COVID-19 i wynikających z niej daleko idących ograniczeń w przemieszczaniu się wszystkie państwa członkowskie i rolnicy we wszystkich państwach członkowskich napotykają wyjątkowe trudności;

B.  mając na uwadze, że data rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2018/848, pierwotnie ustalona na dzień 1 stycznia 2021 r., została ostatnio zmieniona rozporządzeniem (UE) 2020/1693 na dzień 1 stycznia 2022 r.;

C.  mając na uwadze, że celem rozporządzenia delegowanego jest dostosowanie daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/427(2) do zmienionej daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2018/848;

D.  mając na uwadze, że w trosce o uniknięcie zamieszania oraz o zagwarantowanie sektorowi produktów ekologicznych pewności prawa sprawą najwyższej wagi jest przyspieszenie wejścia w życie rozporządzenia delegowanego;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1.
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/427 z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów dotyczących produkcji produktów ekologicznych (Dz.U. L 87 z 23.3.2020, s. 1).

Ostatnia aktualizacja: 22 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności