Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2902(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0055/2021

Predkladané texty :

B9-0055/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0005

Prijaté texty
PDF 124kWORD 42k
Utorok, 19. januára 2021 - Brusel
Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: dátum začatia uplatňovania zmien určitých podrobných pravidiel výroby platných pre produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby
P9_TA(2021)0005B9-0055/2021

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie zo 4. decembra 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2020/427, pokiaľ ide o dátum začatia uplatňovania zmien určitých podrobných pravidiel výroby platných pre produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby uvedených v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 (C(2020)08462 – 2020/2902(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2020)08462),

–  so zreteľom na list Komisie zo 17. decembra 2020, ktorým žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka predsedovi Konferencie predsedov výborov zo 14. januára 2021,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007(1), a najmä na jeho článok 12 ods. 2 písm. e), článok 14 ods. 2 písm. c) a článok 15 ods. 2 písm. a) a d),

–  so zreteľom na článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie k rozhodnutiu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

A.  keďže všetky členské štáty a poľnohospodári vo všetkých členských štátoch čelia nebývalým ťažkostiam v dôsledku súčasnej pandémie COVID-19 a následných rozsiahlych obmedzení pohybu;

B.  keďže dátum začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848, pôvodne stanovený na 1. január 2021, bol nedávno nariadením (EÚ) 2020/1693 zmenený na 1. január 2022;

C.  keďže cieľom delegovaného nariadenia je zosúladiť dátum začatia uplatňovania delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/427(2) so zmeneným dátumom začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848;

D.  keďže je mimoriadne dôležité urýchliť nadobudnutie účinnosti delegovaného nariadenia, aby sa predišlo nejasnostiam a zabezpečila právna istota pre odvetvie ekologickej poľnohospodárskej výroby;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1.
(2) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/427 z 13. januára 2020, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o určité podrobné pravidlá výroby platné pre produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby (Ú. v. EÚ L 87, 23.3.2020, s. 1).

Posledná úprava: 22. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia