Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2020(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0250/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0250/2020

Συζήτηση :

PV 18/01/2021 - 19
CRE 18/01/2021 - 19

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0007

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 213kWORD 65k
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 - Βρυξέλλες
Ενίσχυση της ενιαίας αγοράς: το μέλλον της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών
P9_TA(2021)0007A9-0250/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2021 σχετικά με την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς: το μέλλον της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών (2020/2020(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά («οδηγία για τις υπηρεσίες»)(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων («οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων»)(2),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά(3),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/957 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2018, σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων («οδηγία για τον έλεγχο αναλογικότητας»)(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1724, της 2ας Οκτωβρίου 2018, για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής θύρας με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, σε διαδικασίες και σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012(6) («κανονισμός για την ενιαία ψηφιακή πύλη»),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης («οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη»)(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά(8),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Contribution to Growth: The Single Market for Services – Delivering Economic benefits for citizens and businesses» (Συμβολή στην ανάπτυξη: Η ενιαία αγορά υπηρεσιών – Επίτευξη οικονομικών οφελών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις), που εκπονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 για λογαριασμό της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2018, με τίτλο «Ένας ευρωπαϊκός τομέας του λιανικού εμπορίου κατάλληλος για τον 21ο αιώνα» (COM(2018)0219),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2020, σχετικά με τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των φραγμών στην ενιαία αγορά (COM(2020)0093),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2020, σχετικά με μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής των κανόνων της ενιαίας αγοράς (COM(2020)0094),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2020, με τίτλο «COVID-19: Προς μια σταδιακή και συντονισμένη προσέγγιση για την αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας και την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα» (C(2020)3250),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την προαγωγή της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης των τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και των αποτελεσμάτων περιόδων μάθησης στο εξωτερικό(9),

–   έχοντας υπόψη την επιστολή των πρωθυπουργών των κρατών μελών προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2019, με θέμα τη μελλοντική ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς,

–   έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 14ης Μαρτίου 2016, με τίτλο «Διασφάλισε η Επιτροπή την αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες;»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A9-0250/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η οδηγία για τις υπηρεσίες και η οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων αποτελούν βασικά μέσα για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορισμένες δυνατότητες της ενιαίας αγοράς για τις υπηρεσίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 73 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ και συμβάλλουν στο 74 %(10) της απασχόλησης, όπως καταδεικνύεται από το γεγονός ότι 9 στις 10 νέες θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούν αυτόν τον τομέα, ενώ το μερίδιο των υπηρεσιών στο ενδοενωσιακό εμπόριο ανέρχεται μόλις στο 20 %, παράγοντας μόλις το 6,5 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτες, τα δυνητικά οφέλη που συνδέονται με την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής και καλύτερης εναρμόνισης των κανόνων θα μπορούσαν δυνητικά να ανέλθουν σε 297 δισεκατομμύρια EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 2 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 27 %(11) της προστιθέμενης αξίας των μεταποιημένων προϊόντων στην ΕΕ παράγεται από τις υπηρεσίες, ενώ 14 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που στηρίζουν τη μεταποίηση αντιστοιχούν στον τομέα των υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ορισμένες υπηρεσίες που έχουν πολύπλοκες αλυσίδες εφοδιασμού και, επομένως, είναι λιγότερο εκτεθειμένες στο εμπόριο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξισορρόπηση των οικονομικών ελευθεριών, των κοινωνικών δικαιωμάτων, των συμφερόντων των καταναλωτών, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, και του γενικού συμφέροντος είναι ζωτικής σημασίας για το πλαίσιο της ενιαίας αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευθυγράμμιση της οικονομικής μεγέθυνσης με πτυχές ποιοτικής ανάπτυξης, όπως, για παράδειγμα, η αύξηση της ποιότητας και της ασφάλειας της ζωής και η προώθηση υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, έχει καθοριστική για την αξιολόγηση της ανάπτυξης της ενιαίας αγοράς και θα πρέπει να επιφέρει περαιτέρω βελτίωση όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών και των εργαζομένων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ωφελούν τους καταναλωτές και ότι ο κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς μέσω αδικαιολόγητων εθνικών ρυθμίσεων και ορισμένων επιχειρηματικών πρακτικών, οι οποίες, μεταξύ άλλων, οδηγούν σε περιορισμό του ανταγωνισμού, όχι μόνο βλάπτουν τις επιχειρήσεις, αλλά πλήττουν και τους καταναλωτές, οι οποίοι έχουν λιγότερες επιλογές και πληρώνουν υψηλότερες τιμές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα ειδικά ρυθμιστικά πλαίσια γενικού συμφέροντος, το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 26 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και το άρθρο 14 ΣΛΕΕ, η οδηγία για τις υπηρεσίες, η οποία καλύπτει περίπου τα δύο τρίτα των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής της, εν όλω ή εν μέρει, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και άλλες δημόσιες υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες γενικού συμφέροντος ενδέχεται να πρέπει να παρέχονται, να ανατίθενται και να οργανώνονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις και συνθήκες, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών στο μέγιστο δυνατό τοπικό επίπεδο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει σήμερα ύφεση και αυξανόμενη ανεργία λόγω της πανδημίας COVID-19, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών αποτελεί σημαντικό μέσο για την αύξηση των εμπορικών ροών της ΕΕ και τη βελτίωση των αλυσίδων αξίας, γεγονός που με τη σειρά του συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα των υπηρεσιών που εργάστηκαν άοκνα καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 στην Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζονται αρνητικά, είτε λόγω σοβαρής οικονομικής ανασφάλειας είτε λόγω έκθεσης στην πρώτη γραμμή· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό σε επίπεδο ΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν και να παρακολουθούν την αναθεωρημένη οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων(12) με ορθό και έγκαιρο τρόπο, ώστε να προστατεύονται οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους και να αποφεύγονται αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, θεσπίζοντας υποχρεωτικές διατάξεις όσον αφορά τους όρους εργασίας και απασχόλησης και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο ολοκληρωμένη και διασυνδεδεμένη αγορά υπηρεσιών είναι απαραίτητη προκειμένου να υλοποιηθεί ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, να επιτευχθεί μια βιώσιμη οικονομία, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού εμπορίου, και να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορετικές ρυθμιστικές επιλογές τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, και η ατελής και ανεπαρκής μεταφορά και εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας δημιουργούν ένα κενό στην επιβολή της, δεδομένου ότι οι διατάξεις που δεν εφαρμόζονται ορθά ενδέχεται επίσης να είναι αδύνατο να επιβληθούν αποτελεσματικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεκτική και σαφής νομοθεσία αποτελεί προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις της νομοθεσίας για τις υπηρεσίες μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν με τους υφιστάμενους μηχανισμούς επιβολής, ιδίως σε τοπικό επίπεδο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διοικητικές διαδικασίες, οι αποκλίνουσες εθνικές ρυθμίσεις, και ιδίως τα εμπόδια στην πρόσβαση σε απαραίτητες πληροφορίες, έχουν καταστήσει περίπλοκη τη συμμετοχή, ιδίως των μικρότερων και μεσαίων εταιρειών, στο διασυνοριακό εμπόριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να προωθηθούν καλύτερα τα υφιστάμενα εργαλεία για την υποστήριξη των αναγκών των μικρότερων εταιρειών, όπως, για παράδειγμα, η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου — Επιχειρήσεις», τα κέντρα διεκπεραίωσης υποθέσεων SOLVIT, τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης, οι πύλες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η ενιαία ψηφιακή πύλη και άλλα μέσα, προκειμένου να ενισχυθεί το διασυνοριακό εμπόριο υπηρεσιών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε επίπεδο ΕΕ, δεν πραγματοποιείται συστηματική συλλογή δεδομένων προκειμένου να παρέχονται επαρκή στοιχεία σχετικά με τους μετακινούμενους εργαζόμενους ή να μπορούν οι εργαζόμενοι να εξακριβώνουν το καθεστώς τους ως προς την κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης και να αξιώνουν διάφορα σωρευμένα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενημέρωση σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες, καθώς και η αποτελεσματική συμμόρφωση, παρακολούθηση και επιβολή είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δίκαιη κινητικότητα και την καταπολέμηση των καταχρήσεων του συστήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή τεχνολογία, η οποία μπορεί να διευκολύνει τον έλεγχο και την επιβολή νομοθεσίας που διασφαλίζει τα δικαιώματα των μετακινούμενων εργαζομένων, θα πρέπει επομένως να προωθείται και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη εργαλείων αυτόματης αναγνώρισης για τίτλους σπουδών, προσόντα, δεξιότητες και ικανότητες μεταξύ των κρατών μελών έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κινητικότητα των εκπαιδευομένων, των μαθητευόμενων, των αποφοίτων και των ειδικευμένων εργαζομένων, γεγονός το οποίο υπονομεύει τη ροή ιδεών εντός της ΕΕ, το δυναμικό καινοτομίας της οικονομίας της και την ανάπτυξη μιας πραγματικά ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς·

Αντιμετώπιση των φραγμών στην ενιαία αγορά

1.  υπογραμμίζει ότι, για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει η νόσος COVID-19, είναι εξαιρετικά σημαντικό να προωθηθούν η ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης, δίκαιης και ασφαλούς κυκλοφορίας των υπηρεσιών και των προσώπων, η προστασία των καταναλωτών και η αυστηρή επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ· παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να μειώσουν τους αδικαιολόγητους και δυσανάλογους φραγμούς που εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών εντός της ενιαίας αγοράς, το συντομότερο δυνατόν· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το σχέδιο ανάκαμψης που προτείνει η Επιτροπή δεν προβλέπει καμία ειδική χρηματοδότηση σχετικά με την κυκλοφορία των υπηρεσιών, αναγνωρίζοντας τη σημασία του ως εργαλείου για την οικονομική ανάκαμψη·

2.  τονίζει ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αλλά ότι η ανεπαρκής εφαρμογή και επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς, οι αδικαιολόγητοι κανονιστικοί περιορισμοί για τους παρόχους υπηρεσιών και τα εμπόδια στην πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα εξακολουθούν να δημιουργούν φραγμούς που στερούν θέσεις εργασίας από τους πολίτες, επιλογές από τους καταναλωτές, και ευκαιρίες από τους επιχειρηματίες, ιδίως τις ΜΜΕ, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους· καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν τις περιττές απαιτήσεις και να ψηφιοποιήσουν τη διαδικασία τεκμηρίωσης για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών· υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία της «υπηρεσιοποίησης», δηλαδή του αυξανόμενου ρόλου των υπηρεσιών στον μεταποιητικό τομέα, και τονίζει ότι οι φραγμοί στο εμπόριο υπηρεσιών συνιστούν, ολοένα και περισσότερο, φραγμούς στη μεταποίηση· επισημαίνει ότι η πλήρης εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας για τις υπηρεσίες έχει τη δυνατότητα να περιορίσει τους εμπορικούς φραγμούς και να αυξήσει τις ενδοενωσιακές εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένων δράσεων σε σχέση με τα συμπεράσματα των ανακοινώσεων της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2020, σχετικά με τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των φραγμών στην ενιαία αγορά (COM(2020)0093) και ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής των κανόνων της ενιαίας αγοράς (COM(2020)0094

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η εναρμόνιση των προσόντων μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης, βάσει της οδηγίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, υπήρξε επιτυχής σε σχέση με διάφορα επαγγέλματα, ενθαρρύνει δε τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν και να συντονίσουν τους κανόνες που διέπουν τις απαιτήσεις εισόδου και άσκησης σε σχέση με συγκεκριμένες δραστηριότητες ή επαγγέλματα· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η συγκρισιμότητα των επιπέδων επαγγελματικών προσόντων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευκολότερη μετάβαση προς την αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων εκπαίδευσης και κατάρτισης όσον αφορά τον τομέα των υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ·

4.  επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα χρησιμοποιείται μόνο για πέντε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα και, επομένως, δεν αξιοποιείται πλήρως· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να αυξήσει τον αριθμό των επαγγελμάτων στα οποία εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα, ιδίως στον τομέα της μηχανικής·

5.  υπενθυμίζει το ειδικό καθεστώς στο οποίο υπάγονται τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα εντός της ενιαίας αγοράς και τον ρόλο που διαδραματίζουν στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος· τονίζει ότι αυτό το ειδικό καθεστώς δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διατήρηση αδικαιολόγητων εθνικών μονοπωλίων στην παροχή υπηρεσιών με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς·

6.  επισημαίνει ότι η αυτόματη αμοιβαία αναγνώριση τίτλων σπουδών, προσόντων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων μεταξύ των κρατών μελών θα έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά και στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των υπηρεσιών· επικροτεί την προθυμία των κρατών μελών να προωθήσουν την αυτόματη αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό και των αποτελεσμάτων των περιόδων μάθησης στο εξωτερικό· καλεί, ωστόσο, τα κράτη μέλη να επεκτείνουν την αμοιβαία αναγνώριση σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και να βελτιώσουν ή να θεσπίσουν τις απαραίτητες διαδικασίες το συντομότερο δυνατόν·

7.  ζητεί να προωθηθεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων και να διευκολυνθεί η εφαρμογή του σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να καταστεί ένα ευρέως αποδεκτό εργαλείο αναγνώρισης· χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να εξαλείψει τους αδικαιολόγητους περιορισμούς στα επαγγελματικά προσόντα και θεωρεί ότι, εάν τα κράτη μέλη δεν συμμορφωθούν με τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, θα πρέπει να παραμείνει δραστήρια και να επαγρυπνεί όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής της για τις παραβάσεις·

8.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται αδικαιολόγητες νομικές πολυπλοκότητες και διοικητικοί φραγμοί όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των υπηρεσιών εντός της ΕΕ λόγω των συνεχιζόμενων αποκλινουσών εφαρμογών της οδηγίας 2014/24/ΕΕ(13) σε εθνικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να ενθαρρύνει την περαιτέρω εναρμόνιση ανά τομέα και την καθοδήγηση σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, με απώτερο στόχο να αξιοποιηθούν τα δυνητικά οφέλη και να μειωθεί το κόστος των διασυνοριακών δημόσιων συμβάσεων για τις ΜΜΕ, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους· τονίζει τη σημασία των υπηρεσιών που διευκολύνουν τη μετρήσιμη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ΕΕ («πράσινες υπηρεσίες») και παροτρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ενημέρωση και να αξιοποιήσουν καλύτερα τα υφιστάμενα συστήματα για την προώθηση βιώσιμων υπηρεσιών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου να επιτευχθεί μια κυκλική και βιώσιμη οικονομία·

9.  επισημαίνει ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ποιοτικές υπηρεσίες, να μειώσει τον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, να εμβαθύνει την ολοκλήρωση και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς με βάση τη διαφάνεια και τον θεμιτό ανταγωνισμό και να προετοιμάσει το έδαφος, ώστε οι επιχειρήσεις να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους και να εξυπηρετούν τους καταναλωτές, καθώς και να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ·

10.  θεωρεί ότι η ανάπτυξη υπηρεσιών που συνδέονται με ανατρεπτικές ή αναδυόμενες τεχνολογίες απαιτεί κατάλληλη κλίμακα αγοράς για τη δικαιολόγηση των επενδύσεων και τη στήριξη της ανάπτυξης των εμπλεκόμενων εταιρειών· σημειώνει ότι ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς συχνά αποθαρρύνει τέτοιου είδους επενδύσεις·

11.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι πολλές καινοτόμες ή αναπτυσσόμενες εταιρείες επιδιώκουν να εγκατασταθούν εκτός της ΕΕ μόλις φθάσουν σε ένα ορισμένο μέγεθος, συνεχίζοντας παράλληλα να δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά· πιστεύει ότι η υλοποίηση της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών μπορεί να συμβάλει στον επαναπατρισμό της παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ στις παγκόσμιες αγορές·

12.  σημειώνει ότι τα δύο τρίτα των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες, ενθαρρύνει δε την Επιτροπή να αξιολογήσει και να βελτιώσει την εφαρμογή της, ώστε να ενισχυθεί το νομικό πλαίσιο της ενιαίας αγοράς·

13.  υπενθυμίζει ότι οι διασυνοριακές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης εμπίπτουν στο πεδίο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, την οδηγία για τον έλεγχο αναλογικότητας και τη νομολογία του Δικαστηρίου, εφόσον αναγνωρίζεται ο ειδικός χαρακτήρας των υπηρεσιών υγείας και προστατεύεται η δημόσια υγεία· σημειώνει ότι η οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη εγκρίθηκε επίσης βάσει του άρθρου 114 ΣΛΕΕ· τονίζει ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, το οποίο εφαρμόζει τις διατάξεις της Συνθήκης σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών, η εθνική νομοθεσία δεν πρέπει να δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια στην παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, σε σύγκριση με την οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη· υπογραμμίζει την ανάγκη να αρθούν επίσης τα αδικαιολόγητα και δυσανάλογα εμπόδια σε εθνικό επίπεδο, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης για όλους τους πολίτες της ΕΕ·

14.  υπενθυμίζει ότι οι αρχές της οδηγίας για τις υπηρεσίες και της οδηγίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την οδηγία για τις υπηρεσίες, ώστε να ενισχυθούν η επιβολή, η εναρμόνιση και η συμμόρφωση μεταξύ των κρατών μελών και των παρόχων υπηρεσιών·

15.  αναγνωρίζει το ειδικό καθεστώς των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος και την ανάγκη διασφάλισης τους προς το δημόσιο συμφέρον, όπως αποφάνθηκε το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που διαλαμβάνονται στο Πρωτόκολλο (αριθ. 26) ΣΛΕΕ για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος· αποδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να χρησιμοποιούν αναιτιολόγητους λόγους δημόσιου συμφέροντος για να στεγανοποιήσουν την εγχώρια αγορά έναντι υπηρεσιών που ενδέχεται να μην θεωρούνται υπηρεσίες γενικού συμφέροντος ή υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος·

16.  τονίζει ότι απαιτήσεις όπως, για παράδειγμα, οι αδικαιολόγητοι εδαφικοί περιορισμοί, οι αδικαιολόγητες γλωσσικές απαιτήσεις και η εξέταση των οικονομικών αναγκών, μπορούν να δημιουργήσουν αδικαιολόγητους και δυσανάλογους φραγμούς στις διασυνοριακές ανταλλαγές·

17.  αντιτίθεται σθεναρά στην επίκληση της νόσου COVID-19 ως δικαιολογίας για τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών εντός της ενιαίας αγοράς, εκτός εάν αιτιολογείται δεόντως, και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να επαγρυπνεί για τυχόν καταχρήσεις αυτής της αιτιολόγησης·

18.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη, ενώ αναγνωρίζουν το ειδικό καθεστώς των δημόσιων υπηρεσιών και την ανάγκη διασφάλισης τους προς το δημόσιο συμφέρον, ενίοτε χρησιμοποιούν την έννοια των μη οικονομικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος για να αποκλείσουν ορισμένους τομείς από το πεδίο εφαρμογής των κανόνων της εσωτερικής αγοράς, μολονότι αυτό δεν δικαιολογείται από το γενικό συμφέρον· υπογραμμίζει την ανάγκη να προσδιοριστεί περαιτέρω ο όρος, ώστε να αποφευχθούν ο κατακερματισμός σε εθνικό επίπεδο και οι διαφορετικές ερμηνείες·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τους εποχιακούς εργαζομένους, της 16ης Ιουλίου 2020, όσον αφορά την άσκηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των διασυνοριακών, των αποσπασμένων και των εποχιακών εργαζομένων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19 στην ΕΕ, και καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν ότι οι διασυνοριακοί και εποχικοί εργαζόμενοι μπορούν να διασχίζουν τα σύνορα, διασφαλίζοντας παράλληλα ασφαλείς συνθήκες εργασίας·

20.  σημειώνει ότι η Επιτροπή αποφάσισε να αποσύρει την πρότασή της για διαδικασία κοινοποίησης υπηρεσιών· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί νομοθετικό αποτέλεσμα με βάση τη θέση του Κοινοβουλίου, η οποία είχε ως στόχο την αποφυγή της εισαγωγής περιττών κανονιστικών φραγμών στον τομέα των υπηρεσιών μέσω μιας προσέγγισης εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής·

21.  σημειώνει ότι η Επιτροπή αποφάσισε πρόσφατα να αποσύρει τις προτάσεις της για την ηλεκτρονική κάρτα υπηρεσιών· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών απέρριψε τις εν λόγω προτάσεις, οι οποίες υποτίθεται ότι αντιμετώπιζαν τις διοικητικές πολυπλοκότητες που εξακολουθούν να υφίστανται για τους παρόχους διασυνοριακών υπηρεσιών· ζητεί να αξιολογηθεί εκ νέου η κατάσταση, προκειμένου να επιλυθούν τα υφιστάμενα διοικητικά προβλήματα, ενώ παράλληλα θα τηρούνται η οδηγία για τις υπηρεσίες, καθώς και οι αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας·

22.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή και επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας, να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 7 της οδηγίας για τις υπηρεσίες, τυχόν νέες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που θεσπίζουν απαιτήσεις δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 6 της οδηγίας για τις υπηρεσίες, και σχέδια αυτών, καθώς και τους λόγους των εν λόγω απαιτήσεων, προκειμένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητες απαιτήσεις, και να θεσπίσει απλές ηλεκτρονικές διαδικασίες για την απόκτηση των εγγράφων που απαιτούνται για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας έτσι ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, και διασφαλίζοντας παράλληλα το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών·

23.  υπογραμμίζει ότι η αυξημένη διασυνοριακή κινητικότητα μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, καθώς και μέσω του συντονισμού των κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει και συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 153 ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ρητά ότι οι κανόνες της ΕΕ που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 153 δεν θίγουν την αναγνωρισμένη ευχέρεια των κρατών μελών να καθορίζουν τις θεμελιώδεις αρχές του δικού τους συστήματος κοινωνικής ασφαλίσεως και δεν πρέπει να επηρεάζουν αισθητά την οικονομική ισορροπία του, και επίσης δεν πρέπει να εμποδίζουν την εκ μέρους των κρατών μελών διατήρηση ή θέσπιση αυστηρότερων προστατευτικών μέτρων τα οποία συμβιβάζονται με τις Συνθήκες·

24.  τονίζει ότι τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια εξαιτίας των οποίων είναι δύσκολο ή αδύνατο να επωφεληθούν πλήρως από την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αμελλητί την ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα, ώστε να αρθούν αποτελεσματικά τα εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία και να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα προσβάσιμων υπηρεσιών, καθώς και η καταλληλότητα των συνθηκών υπό τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες· υπογραμμίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιτευχθεί μια πλήρως προσβάσιμη ενιαία αγορά που θα διασφαλίζει την ίση μεταχείριση και την ένταξη των ατόμων με αναπηρία·

25.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει δομημένη βοήθεια και καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο διενέργειας εκ των προτέρων αξιολογήσεων της αναλογικότητας των νέων εθνικών ρυθμίσεων που αφορούν τις υπηρεσίες σύμφωνα με την οδηγία για τον έλεγχο αναλογικότητας·

26.  καλεί τα εθνικά κοινοβούλια να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην υποστήριξη της επιβολής των υφιστάμενων κανόνων και να ασκούν τις εξουσίες ελέγχου που διαθέτουν έναντι των εθνικών αρχών·

27.  προτρέπει τους ενδιαφερόμενους φορείς, την επιχειρηματική κοινότητα και τους κοινωνικούς εταίρους να συνεχίσουν να συμβάλλουν στην ενθάρρυνση των κυβερνήσεων να αναζωογονήσουν τον τομέα υπηρεσιών της ΕΕ και να ενισχύσουν τόσο την τομεακή όσο και τη διατομεακή διαλειτουργικότητα σε τομείς όπως το περιβάλλον, οι μεταφορές και η υγεία, προς την κατεύθυνση διασυνδεδεμένων διασυνοριακών υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να προωθούν μια βιώσιμη, δίκαιη και βασισμένη σε κανόνες ενιαία αγορά υπηρεσιών με υψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ποιοτικές υπηρεσίες και θεμιτό ανταγωνισμό·

Διασφάλιση της επιβολής της κείμενης νομοθεσίας

28.  επισημαίνει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών βρίσκεται στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς και θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη, καθώς και υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα, πρότυπα προστασίας των καταναλωτών και των εργαζομένων, όταν τηρείται η ισορροπία μεταξύ της οικονομίας της αγοράς και της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής και ενεργός επιβολή από τις αρμόδιες αρχές, τα εθνικά δικαστήρια και την Επιτροπή, και υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τις εθνικές και ενωσιακές ρυθμίσεις· τονίζει ότι, προκειμένου να διασφαλίζονται οι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ, τα σύνορα μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να παραμένουν ανοικτά· επισημαίνει ότι οποιαδήποτε προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε καταστάσεις κρίσης, όπως για παράδειγμα η κρίση στον τομέα της υγείας, πρέπει να γίνεται με προσοχή και μόνο ως έσχατη λύση, βάσει προσεκτικού συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, καθώς το κλείσιμο των συνόρων απειλεί τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ, τονίζει δε ότι η άρση των εθνικών μέτρων περιορισμού πρέπει να επικεντρώνεται άμεσα στην κατάργηση των συνοριακών ελέγχων·

29.  επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση επωφελούνται από την ορθή εφαρμογή και επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να επιβάλλει πλήρως τους υφιστάμενους κανόνες και για να αποφασίζει αμέσως σχετικά με καταγγελίες, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων από τη σκοπιά του τελικού χρήστη· ζητεί να διερευνηθούν εναλλακτικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών και να εφαρμόζονται με συνέπεια και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση οι διαδικασίες επί παραβάσει, όταν εντοπίζονται παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας που παρεμποδίζουν την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και όταν θεσπίζονται δυσανάλογες επιβαρύνσεις·

30.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να επικαλούνται επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος μόνο όταν αυτό είναι θεμιτό· υπογραμμίζει, ωστόσο, το δικαίωμα των κρατών μελών να ρυθμίζουν τον τομέα των υπηρεσιών προς το γενικό δημόσιο συμφέρον για να προστατεύουν τους καταναλωτές και την ποιότητα των υπηρεσιών·

31.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί καλύτερα τις επιδόσεις και το επίπεδο ποιότητας που επιδεικνύουν τα κράτη μέλη κατά τη μεταφορά, την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας, μεταξύ άλλων εκπονώντας ετήσια έκθεση για τα ζητήματα αυτά, και να αναπτύξει, από κοινού με τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, διαφανείς και συμμετοχικές αξιολογήσεις που θα βασίζονται σε ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια·

32.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι είκοσι κράτη μέλη καθυστέρησαν να μεταφέρουν την οδηγία για τις υπηρεσίες στο εθνικό δίκαιο· υπενθυμίζει ότι το φάσμα των μέσων, όπως τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης, εξακολουθεί να είναι περιορισμένο και ότι οι πάροχοι υπηρεσιών δεν ενημερώνονται επαρκώς σχετικά με όλες τις δυνατότητες που έχουν στη διάθεσή τους· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη, μέσω, μεταξύ άλλων, της διαδικτυακής διαφήμισης, σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχει η οδηγία·

33.  τονίζει ότι η εγκαθίδρυση μιας δυναμικής αγοράς και η καθιέρωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας αποτελεί βασική συνιστώσα της μελλοντικής ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα εναπομένοντα εμπόδια στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας στο πλαίσιο της νομοθετικής δέσμης για τις ψηφιακές υπηρεσίες·

34.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει τον αποτελεσματικό συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να αποφευχθεί η επικάλυψη διαδικασιών και ελέγχων που σχετίζονται με τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών·

35.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθορίσουν τη δομή και τη λειτουργία της νεοσυσταθείσας ειδικής ομάδας για την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς (Single Market Enforcement Task Force – SMET), συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής διάστασής της, και να καταρτίσουν χρονοδιάγραμμα ειδικών δράσεων σύμφωνα με τις προτεραιότητες που θέτει η SMET(14), θεσπίζοντας ένα νέο μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για την καλύτερη εφαρμογή και επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών· πιστεύει ότι η SMET μπορεί να προσφέρει πρόσθετη αξία διασφαλίζοντας τη συνεπή εφαρμογή όλων των στρατηγικών της ενιαίας αγοράς και την ανταλλαγή δεδομένων και μετρήσεων σχετικά με τα επιτεύγματα· ενθαρρύνει τη SMET να δημιουργήσει μια ανοικτή και διαφανή βάση δεδομένων για συγκεκριμένους εθνικούς μη δασμολογικούς φραγμούς και εν εξελίξει διαδικασίες επί παραβάσει·

36.  τονίζει τη σημασία των προδικαστικών αποφάσεων στη διαμόρφωση του δικαίου της ΕΕ· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, παρά τη σημαντική μείωση της διάρκειας της διαδικασίας έκδοσης απόφασης, ο μέσος όρος των 14.4 μηνών(15) εξακολουθεί να είναι υψηλός· καλεί το Δικαστήριο να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο θα μειωθεί περαιτέρω η διάρκεια, προκειμένου να αποφεύγονται προβλήματα για τους παρόχους υπηρεσιών και τους αποδέκτες υπηρεσιών στην ενιαία αγορά· τονίζει ότι οι προδικαστικές αποφάσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και στη μείωση των αδικαιολόγητων εμποδίων στο εσωτερικό της·

Προώθηση της κανονιστικής ενημέρωσης και σαφήνειας με την ενίσχυση του ρόλου των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης

37.  σημειώνει ότι η πανδημία COVID-19 ανέδειξε την έλλειψη κανονιστικής σαφήνειας και αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις συχνά τροποποιούμενες ρυθμίσεις· υπογραμμίζει την καίρια σημασία της ενιαίας ψηφιακής πύλης και των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης ως σημείων επιγραμμικής πρόσβασης σε ενωσιακές και εθνικές πληροφορίες, διαδικασίες και υπηρεσίες υποστήριξης σχετικά με την ενιαία αγορά, όπως προβλέπεται στην οδηγία για τις υπηρεσίες·

38.  συνιστά στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την ενιαία ψηφιακή πύλη με τρόπο φιλικό προς τον καταναλωτή και τις ΜΜΕ και να μετατρέψουν τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης από αμιγώς ρυθμιστικές σε πλήρως λειτουργικές πύλες· φρονεί ότι αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί με την παροχή χρηστοκεντρικών πληροφοριών, υπηρεσιών υποστήριξης και απλουστευμένων διαδικασιών σχετικά με την πύλη, καθώς και με τη σύνδεση της ενιαίας ψηφιακής πύλης με τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης, ώστε αυτή να καταστεί μια εικονική «υπηρεσία μίας στάσης» (one-stop shop) στο μέτρο του δυνατού, και να εξασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός χρηστοκεντρικότητας· προτείνει να εγκριθούν τα πρότυπα σχεδιασμού του διαδικτυακού οδηγού Europa, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια φιλική προς τον χρήστη και αναγνωρίσιμη διεπαφή για όλα τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης·

39.  συνιστά στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν συστηματικά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης, φιλικές προς τον χρήστη πληροφορίες για κάθε νέο νομοθέτημα της ΕΕ που δημιουργεί δικαιώματα ή υποχρεώσεις για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις· συνιστά, για τον σκοπό αυτό, στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαβουλεύονται συχνά με τα ενδιαφερόμενα μέρη· τονίζει ότι η διαφάνεια, η ίση μεταχείριση και η απαγόρευση των διακρίσεων έχουν καίρια σημασία για την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών·

40.  σημειώνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλες οι εύλογες διοικητικές διαδικασίες όσον αφορά την εγκατάσταση εταιρειών και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών μπορούν να ολοκληρωθούν σε ψηφιακό περιβάλλον σύμφωνα με τον κανονισμό για την ενιαία ψηφιακή πύλη· προτρέπει τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις εργασίες ψηφιοποίησης, ιδίως για διαδικασίες που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, ώστε να μπορούν να διεκπεραιώνουν τις διοικητικές διαδικασίες εξ αποστάσεως και επιγραμμικά· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα εμπλεκόμενα μέρη θα εντείνουν τις προσπάθειές τους, και ιδίως να στηρίξει ενεργά τα κράτη μέλη με χαμηλές επιδόσεις·

41.  συνιστά στην Επιτροπή να συνδράμει τις εθνικές αρχές κάθε κράτους μέλους στη βελτίωση των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης, προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων αρχών στα αγγλικά, πέραν της τοπικής τους γλώσσας, και να ενεργεί ως διαμεσολαβητής, όταν δεν τηρούνται οι προθεσμίες ή όταν τα αιτήματα παραμένουν αναπάντητα· υπογραμμίζει ότι το κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης θα πρέπει να παρέχει στους καταναλωτές, τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις τις ακόλουθες πληροφορίες και υποστήριξη, τηρώντας παράλληλα βραχείες προθεσμίες:

   τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες που πρέπει να εφαρμόζουν οι εταιρείες στο οικείο κράτος μέλος, και τις πληροφορίες για τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων του εργατικού δικαίου, των πρωτοκόλλων υγείας και ασφάλειας, των εφαρμοστέων συλλογικών συμβάσεων, των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων, και των συμβουλευτικών δομών μέσω των οποίων εργαζόμενοι και απασχολούμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με τα δικαιώματά τους και να καταγγέλλουν καταχρήσεις·
   τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι εταιρείες για να συμμορφωθούν με τους κανόνες αυτούς, συνοπτικά ανά διαδικασία και με οδηγίες βήμα προς βήμα·
   τα έγγραφα που πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους οι εταιρείες, και εντός ποιας προθεσμίας·
   τις αρχές με τις οποίες πρέπει να επικοινωνήσουν οι εταιρείες για να αποκτήσουν την απαραίτητη άδεια κ.λπ.·

42.  υπογραμμίζει ότι τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης θα πρέπει να παρέχουν στις εταιρίες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τυχόν απαιτήσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις στο οικείο κράτος μέλος· επισημαίνει ότι πρόκειται, ενδεικτικά, για απαιτήσεις περί επαγγελματικών προσόντων, και για υποχρεώσεις σχετικά με τον ΦΠΑ (συντελεστές, απαιτήσεις εγγραφής σε μητρώο, υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων κ.λπ.), τον φόρο εισοδήματος, την κοινωνική ασφάλιση και την εργατική νομοθεσία· τονίζει ότι όλες οι σχετικές κανονιστικές και διοικητικές πληροφορίες, καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα που παρέχονται από κάθε κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης, θα πρέπει να διατίθενται στα αγγλικά, εφόσον είναι δυνατόν και σκόπιμο, καθώς και στην τοπική γλώσσα·

43.  συνιστά στα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης να συνδέονται καλύτερα μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούν οι εταιρείες στα κράτη μέλη τους, καθώς και ειδικές ανά τομέα πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα· συνιστά περαιτέρω τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης να παρέχουν στήριξη σε ξένες εταιρείες που επιθυμούν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στο οικείο κράτος μέλος, καθώς και σε τοπικές εταιρείες που επιθυμούν να εξάγουν υπηρεσίες και αγαθά σε άλλα κράτη μέλη, παρέχοντάς τους τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω συνέργειες, για παράδειγμα, με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (European Labour Authority – ELA), προκειμένου να προωθηθεί αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εάν τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης θα απαιτήσουν πρόσθετους πόρους για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων·

44.  ζητεί να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης των κρατών μελών, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εταιρείες, οι εργαζόμενοι και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη λαμβάνουν άμεσες, ορθές, πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες στην τοπική γλώσσα και στα αγγλικά·

45.  ζητεί από την Επιτροπή να διαδραματίσει συντονιστικό ρόλο στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης και, κατά περίπτωση, να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να εξορθολογίσουν τις διαδικασίες, ιδίως για τις ΜΜΕ· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω συνεργασία θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των μετακινούμενων εργαζομένων, όσον αφορά τόσο τις βέλτιστες επικοινωνιακές πρακτικές όσο και τις διοικητικές και περιττές απαιτήσεις της ενιαίας αγοράς·

46.  τονίζει ότι όλα τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης και θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες και να προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες των κρατών μελών χρησιμοποιώντας προσβάσιμη ορολογία και όντας πλήρως διαθέσιμα, με εκπαιδευμένο προσωπικό εξυπηρέτησης που θα παρέχει αποτελεσματική και φιλική προς τον χρήστη υποστήριξη·

47.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να δεσμευτούν πλήρως για την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και να εφαρμόσουν όλες τις συνιστώσες του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και να διευκολυνθεί η ελεύθερη και δίκαιη κινητικότητα των εργαζομένων της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης·

48.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, και από τα κράτη μέλη συγκεκριμένα να παρέχουν στις Επιθεωρήσεις Εργασίας επαρκείς πόρους για την αντιμετώπιση κάθε μορφής κατάχρησης· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει πρωτοβουλία για τη θέσπιση ενός αριθμού κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ, ο οποίος θα παρέχει νομική ασφάλεια στους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, ελέγχοντας παράλληλα αποτελεσματικά τις πρακτικές υπεργολαβίας και καταπολεμώντας την κοινωνική απάτη, όπως η ψευδής αυτοαπασχόληση, η ψευδής απόσπαση και οι εικονικές εταιρείες· επιπλέον, ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι έλεγχοι που διενεργούνται είναι αναλογικοί, αιτιολογημένοι και αμερόληπτοι· παροτρύνει την Επιτροπή να καταστήσει την ELA πλήρως λειτουργική το συντομότερο δυνατόν, ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερος συντονισμός μεταξύ των εθνικών Επιθεωρήσεων Εργασίας και να αντιμετωπιστεί το διασυνοριακό κοινωνικό ντάμπινγκ·

49.  παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τυχόν νέες οδηγίες, κανονισμοί ή συστάσεις σχετικά με την ενιαία αγορά υπηρεσιών θα περιλαμβάνουν την απαίτηση να ενισχυθούν τα καθήκοντα των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης και να διατεθούν επαρκείς πόροι για την άσκηση πιθανών πρόσθετων καθηκόντων στο πλαίσιο της οδηγίας για τις υπηρεσίες, με την επιφύλαξη της κατανομής αρμοδιοτήτων και εξουσιών μεταξύ των αρχών στο πλαίσιο των εθνικών συστημάτων·

Πραγματοποίηση της αξιολόγησης: ο πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς και οι δείκτες έντασης των ρυθμίσεων

50.  υποστηρίζει την προκαταρκτική πρωτοβουλία της Επιτροπής να επικαιροποιήσει τον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς με μια νέα δέσμη δεικτών για την αξιολόγηση της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας για την ενιαία αγορά στα κράτη μέλη· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συμπληρώσει τα δεδομένα που δημοσιεύονται με σχετικά δεδομένα που απορρέουν από το ΙΜΙ, το SOLVIT, το κεντρικό μητρώο καταγγελιών CHAP και άλλες σχετικές πηγές· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ποιότητα της εφαρμογής·

51.  συνιστά ο επικαιροποιημένος πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς να δίνει έμφαση στην αναφορά σχετικών ζητημάτων από τη σκοπιά του τελικού χρήστη και να αξιολογεί κατά πόσον αντιμετωπίζονται τυχόν ανησυχίες και καταγγελίες, για παράδειγμα στο πλαίσιο του SOLVIT ή του Δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το εργαλείο SOLVIT χρησιμοποιείται ελάχιστα σε πολλά κράτη μέλη, ενώ συχνά δεν διαθέτει τις πλέον εξελιγμένες ψηφιακές ικανότητες· υπογραμμίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις παραβιάσεις της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών· θεωρεί ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού των καταγγελιών, των αριθμών των υποθέσεων για τις οποίες κινήθηκαν διαδικασίες, του τομέα στον οποίο σημειώθηκε η παραβίαση, του αριθμού των περατωθεισών υποθέσεων και της έκβασης ή των λόγων για την περάτωση κάθε υπόθεσης·

52.  παροτρύνει την Επιτροπή να υιοθετήσει μια μέθοδο ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και η οποία θα περιλαμβάνει ιδίως τους στόχους γενικού συμφέροντος και την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας· υπογραμμίζει ότι η μέθοδος για τους ποιοτικούς δείκτες θα πρέπει να είναι διαφανής και να αξιολογεί τις διαφορές πριν και μετά τη ρύθμιση· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να αξιολογείται κατά πόσον οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ εφαρμόζονται εγκαίρως και όπως προβλέπεται από τους νομοθέτες της ΕΕ·

53.  συνιστά ο επικαιροποιημένος πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς να συνδέει την ποιότητα της εφαρμογής με τους υφιστάμενους δείκτες έντασης των ρυθμίσεων και να εντοπίζει τους περιορισμούς των υπηρεσιών σε νέους και υφιστάμενους τομείς πολιτικής, καθώς και τα διαφορετικά επίπεδα εφαρμογής και επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ· συνιστά περαιτέρω να αξιοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, καθώς η άρση των πλέον προβληματικών κανονιστικών και διοικητικών επιβαρύνσεων εξακολουθεί να αποτελεί πηγή προβληματισμού· ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει, στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις της, τις μεσοπρόθεσμες δραστηριότητες των κρατών μελών οι οποίες αποσκοπούν στην άρση των εναπομενόντων διοικητικών και κανονιστικών φραγμών στην ενιαία αγορά υπηρεσιών·

54.  θεωρεί ότι, κατά την αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τις επιδόσεις τους όσον αφορά την αξιοποίηση του δυναμικού της ενιαίας αγοράς και τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη οικονομία·

55.  καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τους υφιστάμενους δείκτες και να θεσπίσει νέους, οι οποίοι θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να εντοπίσουν τομείς στους οποίους μπορούν να καταβάλουν προσπάθειες για να βελτιώσουν τα αποτελέσματα των πολιτικών τους, καθώς και να παρακολουθεί τις προσπάθειές τους για μείωση των περιορισμών·

56.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να καθορίσουν ετήσιους εθνικούς στόχους για το άνοιγμα του εμπορίου υπηρεσιών και να διενεργήσουν σχετικές αξιολογήσεις· συνιστά στην Επιτροπή να αξιοποιήσει τον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς για να καταδείξει τον ανοικτό χαρακτήρα του εμπορίου υπηρεσιών στα κράτη μέλη, όπως καταδεικνύεται στον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων για την καινοτομία, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να αναλάβουν αξιόπιστες, συγκεκριμένες και μετρήσιμες δεσμεύσεις για τη βελτίωση των επιδόσεών τους εφαρμογής και επιβολής στον τομέα του ενδοενωσιακού εμπορίου υπηρεσιών·

o
o   o

57.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.
(2) ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22.
(3) ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11.
(4) ΕΕ L 173 της 9.7.2018, σ. 16.
(5) ΕΕ L 173 της 9.7.2018, σ. 25.
(6) ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 1.
(7) ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 45.
(8) ΕΕ C 388 της 13.11.2020, σ. 39.
(9) ΕΕ C 444 της 10.12.2018, σ. 1.
(10) Eurostat, The European economy since the start of the millennium (Η ευρωπαϊκή οικονομία από την αρχή της χιλιετίας), Ευρωπαϊκή Ένωση, Βρυξέλλες, 2018.
(11) Rytter Synesen, E. και Hvidt Thelle, M., Making EU Trade in Services Work for All (Καθιστώντας το εμπόριο υπηρεσιών της ΕΕ αποτελεσματικό για όλους), Copenhagen Economics, Κοπεγχάγη, 2018.
(12) Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1).
(13) Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
(14) Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των φραγμών στην ενιαία αγορά (COM(2020)0093).
(15) Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ανασκόπηση του έτους: Ετήσια έκθεση 2019.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου