Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2013(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0001/2021

Predkladané texty :

A9-0001/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0009

Prijaté texty
PDF 197kWORD 66k
Streda, 20. januára 2021 - Brusel
Umelá inteligencia: otázky výkladu a uplatňovania medzinárodného práva
P9_TA(2021)0009A9-0001/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. januára 2021 o umelej inteligencii: otázky výkladu a uplatňovania medzinárodného práva, pokiaľ ide o EÚ, v oblastiach civilného a vojenského využitia a štátnej moci mimo rozsahu trestnej justície (2020/2013(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na preambulu Zmluvy o Európskej únii a na jej články 2, 3, 10, 19, 20, 21, 114, 167, 218, 225 a 227,

–  so zreteľom na petičné právo ustanovené v článkoch 20 a 227 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na smernicu Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod(1) (smernica o rasovej rovnosti),

–  so zreteľom na smernicu Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní(2) (smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES(3) (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), a smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania, alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV(4),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2018/1488 z 28. septembra 2018, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku(5),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 6. júna 2018, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 (COM(2018)0434),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2017 s odporúčaniami pre Komisiu k normám občianskeho práva v oblasti robotiky(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2017 o digitalizácii európskeho priemyslu(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2018 o autonómnych zbraňových systémoch(8),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. septembra 2018 o rovnosti jazykov v digitálnom veku(9),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. februára 2019 o komplexnej európskej priemyselnej politike v oblasti umelej inteligencie a robotiky(10),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 11. decembra 2019 o Európskej zelenej dohode (COM(2019)0640),

–  so zreteľom na bielu knihu Komisie z 19. februára 2020 o umelej inteligencii – európsky prístup k excelentnosti a dôvere (COM(2020)0065),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 19. februára 2020 s názvom Európska dátová stratégia (COM(2020)0066),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 19. februára 2020 s názvom Formovanie digitálnej budúcnosti Európy (COM(2020)0067),

–  so zreteľom na správu expertnej skupiny na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu, ktorú zriadila Komisia v júni 2018, z 8. apríla 2019 s názvom Etické usmernenia pre dôveryhodnú umelú inteligenciu,

–  so zreteľom na Rámcový dohovor Rady Európy na ochranu národnostných menšín, Protokol č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Európsku chartu regionálnych alebo menšinových jazykov,

–  so zreteľom na Európsku etickú chartu o používaní umelej inteligencie v justičných systémoch a ich prostredí, ktorú prijala pracovná skupina Rady Európy pre kvalitu súdnictva (CEPEJ-GT-QUAL) v decembri 2018,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady OECD o umelej inteligencii prijaté 22. mája 2019,

–  so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanoviská Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A9-0001/2021),

Úvod

A.  keďže umelá inteligencia, robotika a súvisiace technológie sa vyvíjajú rýchlo a priamo ovplyvňujú všetky aspekty našej spoločnosti vrátane základných sociálnych a ekonomických zásad a hodnôt;

B.  keďže umelá inteligencia spôsobuje revolúciu vo vojenskej doktríne a vybavení prostredníctvom zásadnej zmeny v spôsobe fungovania armád, najmä z dôvodu integrácie a využívania nových technológií a autonómnych kapacít;

C.  keďže vývoj a navrhovanie tzv. umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií uskutočňujú ľudia a ich voľby predurčujú potenciál technológií prospievať spoločnosti;

D.  keďže spoločný rámec Únie musí pokrývať vývoj, zavádzanie a využívanie umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií a musí zabezpečovať rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a ľudských práv, ako sú zakotvené v Charte základných práv Európskej únie;

E.  keďže Únia a jej členské štáty majú osobitnú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby umelá inteligencia, robotika a súvisiace technológie, keďže ich možno používať aj za hranicami, boli zamerané na človeka, t. j. boli v zásade určené na použitie v službách ľudstva a spoločného blaha s cieľom prispieť k dobrým životným podmienkam a všeobecnému záujmu svojich občanov; keďže Únia by to mala pomáhať dosiahnuť členským štátom, najmä tým, ktoré začali uvažovať o možnom vývoji právnych noriem alebo legislatívnych zmien v tejto oblasti;

F.  keďže európski občania by mohli mať prospech z vhodného, účinného, transparentného a koherentného regulačného prístupu na úrovni Únie, ktorý stanovuje dostatočne jasné podmienky pre spoločnosti na vývoj aplikácií a plánovanie ich obchodných modelov, a zároveň by zabezpečil, aby si Únia a jej členské štáty zachovali kontrolu nad nariadeniami, ktoré sa majú ustanoviť tak, aby neboli nútení osvojiť si alebo prijímať normy stanovené inými;

G.  keďže etické usmernenia, ako sú zásady prijaté expertnou skupinou na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu, sú dobrým východiskovým bodom, ale nestačia na zabezpečenie toho, aby podniky konali spravodlivo a zaručili účinnú ochranu jednotlivcov;

H.  keďže táto osobitná zodpovednosť si vyžaduje predovšetkým preskúmať otázky výkladu a uplatňovania medzinárodného práva, týkajúce sa aktívnej účasti EÚ na medzinárodných rokovaniach, pokiaľ ide o EÚ, v oblastiach civilného a vojenského využitia tohto druhu umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií, ako aj otázky týkajúce sa štátnej moci vo vzťahu k týmto technológiám, ktoré spočívajú mimo rozsahu trestnej justície;

I.  keďže je nevyhnutné poskytnúť vhodný a komplexný právny rámec pre etické aspekty týchto technológií, ako aj pre zodpovednosť, transparentnosť a vyvodenie zodpovednosti (najmä pre umelú inteligenciu, robotiku a súvisiace technológie, ktoré sú považované za vysoko rizikové); keďže tento rámec musí odrážať skutočnosť, že skutočné európske a univerzálne humanistické hodnoty sú uplatniteľné na celý hodnotový reťazec pri vývoji, vykonávaní a využívaní umelej inteligencie; keďže tento etický rámec sa musí vzťahovať na vývoj (vrátane výskumu a inovácií), zavádzanie a využívanie umelej inteligencie pri plnom rešpektovaní práva Únie a hodnôt stanovených v Charte základných práv Európskej únie;

J.  keďže účelom tohto preskúmania je zistiť, v akom rozsahu sú pre tieto technológie vhodné pravidlá medzinárodného práva verejného a súkromného a práva EÚ, ako aj objasniť výzvy a riziká, ktorým štátna moc v súvislosti s týmito technológiami čelí, aby mohli byť správne a primerane riadené;

K.  keďže Európska komisia vo svojej bielej knihe nezohľadňuje vojenské aspekty využívania umelej inteligencie;

L.  keďže harmonizovaný európsky prístup k týmto problémom si vyžaduje spoločné vymedzenie pojmu umelá inteligencia a zabezpečenie dodržiavania základných hodnôt Európskej únie, zásad Charty základných práv a medzinárodných právnych predpisov o ľudských právach;

M.  keďže umelá inteligencia poskytuje bezprecedentné možnosti zlepšenia výkonnosti v odvetví dopravy tým, že rieši problémy zvyšujúceho sa dopytu po cestovaní, bezpečnosti a životného prostredia, a zároveň zvyšuje inteligentnosť, účinnosť a pohodlnosť všetkých druhov dopravy;

N.  keďže riešenie otázky využitia umelej inteligencie v oblasti obrany na úrovni EÚ je nevyhnutné na rozvoj spôsobilostí EÚ v tomto sektore;

Vymedzenie umelej inteligencie

1.  domnieva sa, že je potrebné prijať spoločný európsky právny rámec s harmonizovaným vymedzením pojmov a spoločnými etickými zásadami vrátane využívania umelej inteligencie na vojenské účely; vyzýva preto Komisiu, aby prijala toto vymedzenie pojmov:

   „systém umelej inteligencie“ je systém, ktorý je buď založený na softvéri, alebo je súčasťou hardvérových zariadení, a ktorý vykazuje správanie simulujúce inteligenciu okrem iného zhromažďovaním a spracúvaním údajov, analýzou a interpretáciou svojho prostredia a vykonávaním krokov s určitým stupňom autonómie na dosiahnutie konkrétnych cieľov,
   „autonómny“ je systém umelej inteligencie, ktorý funguje na základe interpretácie určitých vstupov a používania súboru vopred stanovených inštrukcií bez toho, aby bol týmito inštrukciami obmedzovaný, hoci správanie systému je obmedzené cieľom, ktorý mu bol stanovený, a ďalšími príslušnými možnosťami týkajúcimi sa jeho návrhu, ktoré zvolil jeho vývojár, a je zamerané na splnenie tohto cieľa;

2.  zdôrazňuje, že bezpečnostná a obranná politika Európskej únie a jej členských štátov sa riadi zásadami zakotvenými v Charte základných práv Európskej únie a v Charte OSN, ktorá vyzýva všetky štáty, aby sa vo svojich vzájomných vzťahoch vyhýbali používaniu hrozieb a násilia, a takisto sa riadi zásadami medzinárodného práva, zásadami ľudských práv, rešpektovaním ľudskej dôstojnosti a spoločným chápaním všeobecných hodnôt nedotknuteľných a neodňateľných práv človeka, slobody, demokracie, rovnosti a právneho štátu; zdôrazňuje, že všetky činnosti súvisiace s obranou v rámci Únie musia rešpektovať tieto všeobecné hodnoty a zároveň podporovať mier, stabilitu, bezpečnosť a pokrok v Európe a vo svete;

Medzinárodné právo verejné a vojenské využitie umelej inteligencie

3.  domnieva sa, že umelá inteligencia využívaná vo vojenskom a civilnom kontexte musí podliehať zmysluplnej ľudskej kontrole, aby mal človek vždy prostriedky na jej nápravu, zastavenie alebo deaktiváciu v prípade nepredvídaného správania, náhodnej intervencie, kybernetických útokov alebo zasahovania tretích strán s technológiou založenou na umelej inteligencii, alebo ak tretie strany takúto technológiu získajú;

4.  domnieva sa, že dodržiavanie medzinárodného verejného práva, najmä humanitárneho práva, ktoré sa jednoznačne uplatňuje na všetky zbraňové systémy a ich operátorov, je základnou požiadavkou, ktorú musia členské štáty dodržiavať, najmä pri ochrane civilného obyvateľstva alebo prijímaní preventívnych opatrení v prípade útoku, ako je vojenská agresia alebo kybernetická vojna;

5.  zdôrazňuje, že umelá inteligencia a súvisiace technológie môžu takisto hrať úlohu v neregulárnej alebo nekonvenčnej vojne; navrhuje, aby sa na výskum, vývoj a využívanie umelej inteligencie v takýchto prípadoch vzťahovali rovnaké podmienky ako na využívanie v konvenčných konfliktoch;

6.  zdôrazňuje, že využívanie umelej inteligencie poskytuje príležitosť na posilnenie bezpečnosti Európskej únie a jej občanov a že je nevyhnutné, aby EÚ v budúcich medzinárodných diskusiách na túto tému zaujala integrovaný prístup;

7.  vyzýva výskumnú obec zaoberajúcu sa umelou inteligenciou, aby túto zásadu začlenila do všetkých uvedených systémov založených na umelej inteligencii, určených na vojenské účely; domnieva sa, že žiadny orgán nemôže stanoviť žiadnu výnimku z týchto zásad alebo osvedčiť takýto systém;

8.  opätovne potvrdzuje, že autonómne rozhodovanie by nemalo zbaviť ľudí zodpovednosti a že ľudia musia vždy niesť konečnú zodpovednosť za rozhodovacie procesy, aby bolo možné identifikovať človeka zodpovedného za dané rozhodnutie;

9.  zdôrazňuje, že počas využívania umelej inteligencie vo vojenskom kontexte musia členské štáty, strany konfliktu a jednotlivci vždy dodržiavať svoje povinnosti vyplývajúce z platného medzinárodného práva a prevziať zodpovednosť za kroky vyplývajúce z používania takýchto systémov; zdôrazňuje, že za každých okolností musia byť očakávané, náhodné alebo nežiaduce činy a účinky systémov založených na umelej inteligencii posudzované v rámci zodpovednosti členských štátov, strán konfliktu a jednotlivcov;

10.  víta možnosti využitia systémov umelej inteligencie na odbornú prípravu a cvičenia, ktorých potenciál by sa nemal podceňovať, najmä vzhľadom na to, že EÚ organizuje cvičenia dvojakej, civilnej a vojenskej, povahy;

11.  zdôrazňuje, že počas fázy navrhovania, vývoja, testovania, zavádzania a využívania systémov založených na umelej inteligencie je potrebné kedykoľvek náležite zohľadniť potenciálne riziká, najmä pokiaľ ide o náhodné civilné obete a zranenia, náhodné straty na životoch a škody na civilnej infraštruktúre, ako aj riziká spojené s neúmyselným angažovaním, manipuláciou, šírením, kybernetickými útokmi, zasahovaním tretích strán s autonómnou technológiou založenou na umelej inteligencii, alebo ak tretie strany takúto technológiu získajú;

12.  pripomína, že podľa poradného stanoviska Medzinárodného súdneho dvora z 8. júla 1996 nemožno na podporu akejkoľvek výnimky týkajúcej sa dodržiavania súčasných noriem medzinárodného humanitárneho práva uviesť zásadu originality;

13.  domnieva sa, že okrem podpory operácií bude umelá inteligencia prínosom aj pre personál ozbrojených síl prostredníctvom hromadného spracovania ich zdravotných údajov a rozšírenia monitorovania zdravia, identifikuje rizikové faktory súvisiace s ich prostredím a pracovnými podmienkami a navrhne vhodnú ochranu na obmedzenie vplyvov na zdravie pre služobný personál;

14.  opätovne potvrdzuje, že regulačné snahy musia byť podporené zmysluplnými systémami certifikácie a dohľadu, ako aj jasnými mechanizmami auditovateľnosti, vysvetliteľnosti, zodpovednosti a vysledovateľnosti, aby regulačný rámec v dôsledku technologického vývoja nezastaral;

15.  zdôrazňuje význam zapojenia Európskej únie v hyperprepojenom svete do vytvorenia medzinárodného právneho rámca pre používanie umelej inteligencie: naliehavo žiada EÚ, aby sa ujala vedenia a spolu s Organizáciou Spojených národov a medzinárodným spoločenstvom prevzala aktívnu úlohu pri podpore tohto globálneho rámca upravujúceho využívanie umelej inteligencie na vojenské a iné účely a zabezpečila, aby toto použitie zostalo v prísnych medziach stanovených medzinárodným právom a medzinárodným humanitárnym právom, najmä Ženevskými dohovormi z 12. augusta 1949; zdôrazňuje, že tento rámec sa nikdy nesmie porušovať alebo povoľovať jeho porušenie, diktát verejného svedomia a ľudskosti, ako sa uvádza v Martensovej doložke, a musí byť v súlade s bezpečnostnými pravidlami a požiadavkami na ochranu spotrebiteľa; naliehavo žiada EÚ a členské štáty, aby vymedzili spoľahlivé systémy dohľadu a hodnotenia pre vývoj technológií umelej inteligencie, najmä tých, ktoré sa používajú na vojenské účely v autoritárskych štátoch;

16.  zdôrazňuje, že robotika umožní vojenskému personálu nielen zdržiavať sa v určitej vzdialenosti, ale zabezpečí aj lepšiu osobnú ochranu, napríklad pri operáciách v kontaminovanom prostredí, pri hasení požiarov, odstraňovaní mín na zemi alebo na mori a pri ochrane pred rojmi bezpilotných vzdušných prostriedkov;

17.  zdôrazňuje, že pri vývoji, zavádzaní, používaní a riadení umelej inteligencie sa musia rešpektovať základné práva, hodnoty a slobody zakotvené v zmluvách EÚ a vyzýva členské štáty, aby sa zdržali zavádzania vysokorizikových systémov umelej inteligencie, ktoré predstavujú hrozbu pre základné práva; berie na vedomie bielu knihu o umelej inteligencii, ktorú uverejnila Komisia, a nabáda na podrobnejší výskum možného rizika pre základné práva v dôsledku používania umelej inteligencie štátnymi orgánmi a agentúrami, orgánmi a inštitúciami Európskej únie;

18.  vyzýva Komisiu, aby uľahčila výskum a diskusiu v oblasti možností využitia umelej inteligencie pri zmierňovaní následkov katastrof, predchádzaní krízam a udržiavaní mieru;

19.  víta zriadenie skupiny vládnych expertov OSN pre posilňovanie zodpovedného správania štátov v kybernetickom priestore v kontexte medzinárodnej bezpečnosti a vyzýva EÚ, aby sa v plnom rozsahu zúčastňovala na jej činnostiach;

20.  vyzýva vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedu Komisie (VP/PK), aby pripravil podmienky na globálne rokovania s cieľom zaviesť režim kontroly zbraní založených na umelej inteligencii a aktualizovať všetky existujúce nástroje zmluvy na kontrolu zbraní, odzbrojenie a nešírenie zbraní, aby zohľadňovali systémy založené na umelej inteligencii používané vo vojne; žiada prijatie spoločnej pozície Rady, v ktorej sa vymedzia spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a vybavenia, pričom sa plne zohľadnia a zahrnú zbraňové systémy založené na umelej inteligencii;

21.  opätovne potvrdzuje, že tieto pravidlá musia vždy rešpektovať zásady zákazu zločinov genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov, ktoré sú uvedené v Rímskom dohovore zo 17. júla 1998;

22.  poukazuje na jasné riziká spojené s rozhodnutiami prijatých ľuďmi, ak sa spoliehajú výlučne na údaje, profily a odporúčania, ktoré vytvorili stroje; poukazuje na to, že celkový návrh systémov umelej inteligencie by mal zahŕňať aj usmernenia týkajúce sa ľudského dozoru a dohľadu; žiada, aby sa zaviedla povinnosť transparentnosti a vysvetliteľnosti aplikácií umelej inteligencie a potreby ľudského zásahu, ako aj ďalšie opatrenia, ako sú nezávislé audity a špecifické záťažové testy, na uľahčovanie dodržiavania predpisov a na ich presadzovanie; zdôrazňuje, že takéto audity by mal pravidelne vykonávať nezávislý orgán, ktorý by dohliadal na vysokorizikové aplikácie umelej inteligencie, ktoré používajú štátne orgány alebo armáda;

23.  zdôrazňuje, že je dôležité overovať, akým spôsobom vysokorizikové technológie umelej inteligencie dospievajú k rozhodnutiam; pripomína, že je potrebné rešpektovať zásadu nediskriminácie a proporcionality a objasniť otázky príčinnej súvislosti a zodpovednosti, ako aj transparentnosti, vyvodenia zodpovednosti a vysvetliteľnosti, aby sa určilo, či alebo v akom rozsahu štát ako subjekt medzinárodného práva verejného, ale aj pri výkone svojej vlastnej právomoci, môže konať s pomocou systémov založených na umelej inteligencii, s určitou autonómiou, a to bez porušovania povinností vyplývajúcich z medzinárodného práva, ako je právo na riadny proces;

24.  trvá na tom, že je dôležité investovať do ľudských zručností vrátane digitálnych zručností s cieľom prispôsobiť sa vedeckému pokroku zahŕňajúcemu riešenia založené na umelej inteligencii pre jednotlivcov, ktorí vykonávajú regulované povolania, vrátane činností spojených s výkonom štátnej moci, ako je výkon spravodlivosti; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby to náležite zohľadnili v rámci vykonávania smernice 2005/36/ES(11);

25.  trvá na tom, že systémy umelej inteligencie musia vždy dodržiavať zásady zodpovednosti, spravodlivosti, riadenia, obozretnosti, zodpovednosti, pripísateľnosti, predvídateľnosti, vysledovateľnosti, spoľahlivosti, dôveryhodnosti, transparentnosti, vysvetliteľnosti, schopnosti odhaliť možné zmeny okolností a prevádzkového prostredia, rozdiel medzi bojujúcimi a nebojujúcimi a proporcionalitu; zdôrazňuje, že posledná uvedená zásada podmieňuje zákonnosť vojenskej akcie rovnováhou medzi cieľom a použitými prostriedkami a aby posúdenie proporcionality vždy vykonávala ľudská bytosť;

26.  zdôrazňuje, že pri používaní systémov založených na umelej inteligencii v oblasti bezpečnosti a obrany je potrebné, aby ľudský operátor mal komplexný prehľad o situácii, systém založený na umelej inteligencii bol predvídateľný, spoľahlivý a odolný a ľudský operátor bol schopný odhaliť možné zmeny okolností a prevádzkového prostredia a zastaviť alebo prerušiť útok, aby bolo možné zabezpečiť, že v celom reťazci velenia a kontroly sa budú v plnej miere uplatňovať zásady medzinárodného humanitárneho práva, najmä zásady rozlišovania, primeranosti a predbežnej opatrnosti pri útoku; zdôrazňuje, že systémy založené na umelej inteligencii musia umožniť zodpovedným ľuďom vykonávať zmysluplnú kontrolu, aby mohli prevziať plnú zodpovednosť za systémy a niesť zodpovednosť za všetky ich použitia; vyzýva Komisiu, aby podporovala dialóg, užšiu spoluprácu a synergie medzi členskými štátmi, výskumnými pracovníkmi, akademickými pracovníkmi, subjektmi občianskej spoločnosti, súkromným sektorom, najmä vedúcimi spoločnosťami, a armádou, aby sa zabezpečila inkluzívnosť procesov tvorby politiky, pokiaľ ide o právne predpisy týkajúce sa umelej inteligencie v oblasti obrany;

27.  zdôrazňuje, že Európsky parlament vyzval na vypracovanie a urýchlené prijatie spoločnej pozície k smrtiacim autonómnym zbraňovým systémom (LAWS), ktorá zabráni vývoju, výrobe a použitiu LAWS schopných útoku bez zmysluplnej ľudskej kontroly, ako aj na začatie účinných rokovaní za ich zákaz; pripomína v tejto súvislosti svoje uznesenie z 12. septembra 2018 o autonómnych zbraňových systémoch; pripomína, že pojem smrtiace autonómne zbraňové systémy (LAWS) sa vzťahuje na zbraňové systémy bez významnej ľudskej kontroly nad kritickými funkciami, ako je zameranie na jednotlivé ciele a útok na ne; zdôrazňuje, že rozhodnutie zvoliť si cieľ a vykonať smrtiaci útok pomocou zbraňových systémov s určitým stupňom autonómnosti musia vždy prijímať ľudskí operátori, ktorí vykonávajú zmysluplnú kontrolu, dohľad a uplatňujú potrebný úsudok v súlade so zásadami primeranosti a nutnosti; zdôrazňuje, že systémom založeným na umelej inteligencii sa nemôže za žiadnych okolností povoliť, aby nahradili ľudské rozhodovanie v tejto oblasti;

28.  okrem toho konštatuje, že autonómne zbraňové systémy ako osobitná kategória umelej inteligencie vo vojenskej oblasti by mali byť predmetom diskusií a schvaľovania na medzinárodnej úrovni, presnejšie na fóre dohovoru OSN o používaní určitých konvenčných zbraní; upozorňuje na prebiehajúcu medzinárodnú diskusiu o systéme LAWS s cieľom regulovať nové vojenské technológie, v rámci ktorej sa doteraz nedosiahla dohoda; poukazuje na to, že EÚ iba nedávno súhlasila, že bude rokovať o vplyvoch vývoja umelej inteligencie a digitalizácie na odvetvie obrany; domnieva sa, že EÚ môže zohrať kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o pomoc členským štátom zosúladiť ich prístupy k umelej inteligencii vo vojenskej oblasti, s cieľom viesť medzinárodné diskusie;

29.  trvá na potrebe celoeurópskej stratégie proti systému LAWS a zákazu takzvaných „vraždiacich robotov“;

30.  zdôrazňuje, že umelá inteligencia používaná vo vojenskom kontexte musí spĺňať minimálny súbor požiadaviek, konkrétne by mala byť schopná rozlišovať medzi bojujúcimi, nebojujúcimi a bojujúcimi na bojisku, rozpoznať, keď sa bojujúca strana vzdá alebo je mimo boja, nesmie mať nerozlišujúce účinky, nespôsobovať zbytočné ľudské utrpenie, nebyť zaujatá alebo naprogramovaná na základe zámerne neúplných údajov a dodržiava zásady medzinárodného humanitárneho práva, proporcionalitu použitia sily a preventívne opatrenia pred zásahom;

31.  domnieva sa, že používanie smrtiacich autonómnych zbraňových systémov nastoľuje základné etické a právne otázky týkajúce sa schopnosti ľudí ovládať tieto systémy, a vyžaduje, aby technológia založená na umelej inteligencii nemohla prijímať autonómne rozhodnutia zahŕňajúce právne zásady rozlišovania, proporcionality a obozretnosti;

32.  žiada transparentné opatrenia na zníženie rizika na medzinárodnej úrovni týkajúce sa vývoja a používania umelej inteligencie vo vojenskej oblasti, a to najmä pokiaľ ide o zásady územnej celistvosti, nezasahovania a použitia sily; zdôrazňuje, že pri riešení právnych a etických otázok súvisiacich s európskym rámcom pre umelú inteligenciu je dôležité zohľadniť vojenské aspekty; pripomína svoju pozíciu k zákazu vývoja, výroby a používania systému LAWS; vyjadruje poľutovanie nad tým, že neexistujú žiadne výslovné celosvetové dohovory o používaní týchto zbraní;

33.  uznáva, že dynamika moderných pretekov v zbrojení, v dôsledku vývoja smrtiacich autonómnych zbraňových systémov hlavnými vojenskými štátmi, napreduje rýchlejšie ako pokrok a účinné všeobecné uplatňovanie a presadzovanie spoločných pravidiel a právnych rámcov, keďže informácie o vývoji a zavádzaní týchto systémov podliehajú utajeniu a štáty majú prirodzený záujem o vytvorenie tých najrýchlejších a najúčinnejších obranných prostriedkov bez ohľadu na súčasné a potenciálne budúce právne rámce alebo zásady;

34.  domnieva sa, že systém LAWS by sa mal používať iba ako posledná možnosť a je zákonný, iba ak podlieha prísnej ľudskej kontrole, keď je človek schopný kedykoľvek prevziať velenie, pretože v procese prijímania smrtiacich rozhodnutí je nevyhnutný zmysluplný ľudský zásah a dohľad, a keďže ľudia by mali byť vždy zodpovední pri rozhodovaní medzi životom a smrťou; je presvedčený, že systémy bez akejkoľvek ľudskej kontroly („human off the loop“) a ľudského dohľadu musia byť zakázané bez výnimiek a za každých okolností;

35.  vyzýva VP/PK, členské štáty a Európsku radu, aby súrne vytvorili a prijali spoločné stanovisko k autonómnym zbraňovým systémom, ktorým sa zabezpečí zmysluplná ľudská kontrola nad kľúčovými funkciami zbraňových systémov, a to aj počas ich nasadenia, vystupovali jednotne na príslušných fórach a podľa toho konali; v tejto súvislosti vyzýva VP/PK, členské štáty a Radu, aby si vymieňali najlepšie postupy a zbierali príspevky odborníkov, akademických pracovníkov a občianskej spoločnosti, ako sa odzrkadľuje v pozícii z 12. septembra 2018 k autonómnym zbraňovým systémom, v ktorej sa uvádza, že útoky by sa mali vždy uskutočňovať s významným ľudským zásahom;

36.  nabáda všetky štáty, aby posúdili, či a ako autonómne vojenské zariadenia prispievajú k ich národnej bezpečnosti a ako by mohli zbraňové systémy založené na umelej inteligencii posilniť ich národnú bezpečnosť, najmä z potenciálu takýchto technológií podporovať a zlepšovať ľudské rozhodovanie v súlade s medzinárodným humanitárnym právom a jeho zásadami; pripomína, že v prípade akéhokoľvek systému LAWS alebo zbrane s vysokým stupňom autonómie môže dôjsť k poruche v dôsledku zle napísaného kódu alebo kybernetického útoku zo strany nepriateľského štátu alebo neštátneho subjektu;

37.  trvá na tom, že systémy LAWS by sa mali používať len v osobitných prípadoch a v súlade s vopred stanovenými postupmi udeľovania povolení, ktoré sú podrobne uvedené v textoch, ku ktorým príslušný štát – bez ohľadu na to, či je členom Organizácie Severoatlantickej zmluvy – zabezpečuje prístup verejnosti alebo aspoň prístup svojmu národnému parlamentu;

38.  domnieva sa, že LAWS musia dodržiavať ustanovenia dohovoru z 10. októbra 1980 o určitých konvenčných zbraniach vrátane zákazu vyvolávania „nadmerných zranení“;

39.  v záujme zabránenia ich nekontrolovanému šíreniu navrhuje, aby sa LAWS zaradili do zoznamu zbraní, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Zmluvy o obchodovaní so zbraňami z 2. apríla 2013, ktorý je uvedený v článku 2 tejto zmluvy;

40.  požaduje zákaz antropomorfizácie LAWS s cieľom zabrániť zámene človeka s robotom;

41.  víta dohodu medzi Radou a Európskym parlamentom o vylúčení smrtiacich autonómnych zbraní „bez možnosti zmysluplnej ľudskej kontroly nad rozhodnutiami o výbere cieľa a použití pri vykonávaní útokov“ z akcií financovaných z Európskeho obranného fondu (EDF); pripomína svoje stanovisko, že použitie, vývoj alebo výroba LAWS bez zmysluplnej ľudskej kontroly nie sú oprávnené na financovanie v rámci EDF;

42.  vyzýva Komisiu, aby podporovala výskum, vývoj, zavádzanie a využívanie umelej inteligencie na zachovávanie mieru a predchádzanie konfliktom;

43.  konštatuje, že v globálnom ekosystéme umelej inteligencie dominujú americké a čínske digitálne giganty, ktoré rozvíjajú domáce schopnosti a kupujú veľa nádejných spoločností; zastáva pevný názor, že na to, aby sa zabránilo zaostávaniu v oblasti technológie umelej inteligencie, musí EÚ dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi základným výskumom a priemyselnými aplikáciami a zároveň rozvíjať komparatívne strategické výhody ďalším budovaním svojho vlastného potenciálu a zdrojov;

44.  zdôrazňuje, že vzhľadom na to, že na roboty sa vzťahuje vymedzenie strojového zariadenia stanovené v smernici 2006/42/ES(12), mali by byť navrhované a konštruované v súlade s normami a bezpečnostnými opatreniami stanovenými v tejto smernici;

45.  pripomína ambíciu EÚ stať sa globálnym aktérom za mier a požaduje, aby Únia posilnila svoju úlohu v úsilí o globálne odzbrojenie a nešírenie jadrových zbraní a aby sa v rámci svojich aktivít a politík zameriavala na zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti pri zaistení rešpektovania medzinárodného humanitárneho práva a práva v oblasti ľudských práv a ochrany civilného obyvateľstva a civilnej infraštruktúry;

46.  zdôrazňuje potrebu preskúmať možný vplyv umelej inteligencie ako strategického faktora pre spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku (SBOP) EÚ, najmä vo vojenských a civilných misiách a operáciách, a rozvoja spôsobilostí EÚ;

47.  pripomína, že naši spojenci v rámcoch jednotlivých štátov, NATO alebo EÚ sú sami v procese integrácie umelej inteligencie do svojich vojenských systémov; domnieva sa, že interoperabilita s našimi spojencami sa musí zachovať prostredníctvom spoločných noriem, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie operácií v koalícii; pripomína, že okrem toho by spolupráca v oblasti umelej inteligencie mala prebiehať v európskom rámci, ktorý je jediným relevantným rámcom na skutočné vytváranie silných synergií, ako sa navrhuje v stratégii EÚ v oblasti umelej inteligencie;

48.  domnieva sa, že EÚ musí starostlivo monitorovať a zvážiť dôsledky pokroku v oblasti umelej inteligencie pre obranu a vojnu vrátane potenciálne destabilizujúcich vývojov a nasadení, a usmerňovať etický výskum a dizajn, ktorý zabezpečí integritu osobných údajov a individuálny prístup a kontrolu, ako aj zohľadnenie hospodárskych a humanitárnych otázok;

49.  pripomína svoju pozíciu z 12. septembra 2018 k autonómnym zbraňovým systémom, v ktorej sa uvádza, že útoky sa nesmú vykonávať bez zmysluplného ľudského zásahu; vyzýva VP/PK, členské štáty a Európsku radu, aby prijali spoločné stanovisko k autonómnym zbraňovým systémom, ktorým sa zabezpečí zmysluplná ľudská kontrola nad kľúčovými funkciami zbraňových systémov, a to aj počas ich nasadenia; opätovne potvrdzuje svoju podporu činnosti skupiny vládnych expertov OSN vysokých zmluvných strán dohovoru o používaní určitých konvenčných zbraní (CCW) v súvislosti so smrtiacimi autonómnymi zbraňovými systémami, ktorá naďalej zostáva relevantným medzinárodným fórom pre diskusie a rokovania o právnych výzvach, ktoré predstavujú autonómne zbraňové systémy; vyzýva na zintenzívnenie súčasného viacstranného úsilia, aby technologický vývoj a nové metódy vedenia vojen nepredstihli normatívne a regulačné rámce; vyzýva VP/PK, aby v rámci prebiehajúcich rokovaní štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru o používaní určitých konvenčných zbraní, o medzinárodnej regulácii smrtiacich autonómnych zbraňových systémov zostal angažovaný a pomohol bezodkladne prispieť k pokroku v úsilí o vytvorenie nového globálneho regulačného rámca a právne záväzného nástroja zameraného na definície, koncepcie a charakteristiky vznikajúcich technológií v oblasti smrtiacich autonómnych zbraňových systémov, etických a právnych otázok súvisiacich s ľudskou kontrolou, najmä pokiaľ ide o ich kľúčové funkcie, ako je výber a zameranie cieľa, zachovanie ľudskej zodpovednosti a o nevyhnutný stupeň interakcie človek – stroj vrátane koncepcie ľudskej kontroly a ľudského úsudku; žiada, aby sa v rámci tohto úsilia zabezpečilo dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva a práva v oblasti ľudských práv počas rôznych etáp životného cyklu zbraní založených na umelej inteligencii s cieľom dohodnúť sa na konkrétnych odporúčaniach na objasnenie, zváženie a rozvoj aspektov normatívneho rámca týkajúceho sa vznikajúcich technológií v oblasti LAWS;

50.  domnieva sa, že účinný mechanizmus na presadzovanie pravidiel nešírenia LAWS ani akýchkoľvek budúcich útočných technológií založených na umelej inteligencii má zásadný význam pre globálnu bezpečnosť;

Štátna moc: príklady z civilných oblastí vrátane zdravia a spravodlivosti

51.  zdôrazňuje, že členské štáty musia účinne konať, aby znížili svoju závislosť od zahraničných údajov, a bez toho, aby významne narušili trh, zabezpečiť, aby vlastníctvo vysoko sofistikovaných technológií umelej inteligencie silnými súkromnými skupinami neviedlo k spochybňovaniu alebo dokonca k uzurpovaniu právomoci štátu súkromnými subjektmi, najmä ak tieto súkromné skupiny vlastní tretia krajina mimo Európskej únie;

52.  zdôrazňuje, že používanie systémov umelej inteligencie v rozhodovacom procese verejných orgánov môže mať za následok zaujaté rozhodnutia, ktoré majú negatívny vplyv na občanov, a preto by mali podliehať prísnym kontrolným kritériám, pokiaľ ide o ich bezpečnosť, transparentnosť, zodpovednosť, nediskrimináciu, sociálne a environmentálne aspekty a zodpovednosť, okrem iných; naliehavo žiada členské štáty, aby vyhodnotili riziká spojené s rozhodnutiami založenými na umelej inteligencii, ktoré sa týkajú výkonu štátnej moci, a aby poskytli záruky, ako sú zmysluplný ľudský dohľad, požiadavky na transparentnosť a možnosť napadnúť tieto rozhodnutia;

53.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby pred automatizáciou činností súvisiacich s výkonom štátnej moci, ako je výkon spravodlivosti, posúdili riziká súvisiace s technológiami založenými na umelej inteligencii; vyzýva členské štáty, aby zvážili potrebu poskytovať záruky, ako napríklad dohľad kvalifikovanými odborníkmi a prísne pravidlá profesijnej etiky;

54.  zdôrazňuje, že je dôležité podniknúť kroky na európskej úrovni s cieľom podporiť potrebné investície, dátovú infraštruktúru, výskum vrátane výskumu využívania umelej inteligencie verejnými orgánmi a spoločného etického rámca;

55.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa Európska únia usilovala o dosiahnutie strategickej odolnosti, aby v prípade krízy už nikdy nebola nepripravená, a prízvukuje, že to má zásadný význam najmä pre umelú inteligenciu a jej vojenské využitie; zdôrazňuje, že dodávateľské reťazce vojenských systémov s umelou inteligenciou, ktoré môžu viesť k technologickej závislosti, by sa mali preskúmať a takáto závislosť by sa mala postupne ukončiť; vyzýva na zvýšenie investícií do európskej umelej inteligencie v oblasti obrany a do kritickej infraštruktúry, o ktorú sa opiera;

56.  vyzýva Komisiu, aby posúdila dôsledky moratória na používanie systémov rozpoznávania tváre a aby v závislosti od výsledkov tohto posúdenia zvážila zavedenie moratória na používanie týchto systémov vo verejných priestoroch verejnými orgánmi a v priestoroch určených na vzdelávanie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako aj na používanie systémov rozpoznávania tváre orgánmi presadzovania práva v poloverejných priestoroch, ako sú letiská, kým sa nedosiahne úplný súlad technických noriem s ľudskými právami, kým vyvodené výsledky nebudú objektívne a nediskriminačné a kým sa nezavedú prísne záruky proti zneužívaniu, ktorými sa zabezpečí, že používanie týchto technológií bude v súlade so zásadami nevyhnutnosti a primeranosti;

57.  zdôrazňuje význam kybernetickej bezpečnosti pre umelú inteligenciu v ofenzívnych, ako aj v defenzívnych scenároch; v tejto súvislosti poukazuje na význam medzinárodnej spolupráce a uverejňovania a výmeny slabých miest a prostriedkov nápravy v oblasti bezpečnosti informačných technológií; žiada medzinárodnú spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti v záujme účinného používania a zavádzania umelej inteligencie a záruky proti zneužívaniu umelej inteligencie a kybernetickým útokom; ďalej poukazuje na povahu dvojakého použitia systémov informačných technológií (napr. civilné a vojenské použitie) a umelej inteligencie a žiada v tejto oblasti účinnú reguláciu;

58.  je presvedčený, že členské štáty by mali podporovať technológie umelej inteligencie, ktoré pracujú pre ľudí, a že osoby, ktoré boli predmetom rozhodnutia orgánu verejnej moci na základe informácií zo systému umelej inteligencie, by o nich mali byť informované, mali by bezodkladne dostávať informácie uvedené v predchádzajúcemu odseku, mala by im byť ponúknutá možnosť napadnúť toto rozhodnutie a rozhodnúť sa, že toto odvolanie bude vyriešené bez zásahu systému umelej inteligencie; vyzýva členské štáty, aby zvážili potrebu zaviesť záruky stanovené v smernici (EÚ) 2018/958(13), ako napríklad dohľad kvalifikovanými odborníkmi a pravidlá profesijnej etiky;

59.  zdôrazňuje, že vypracúvanie predpovedí založených na výmene údajov, prístupe k nim alebo ich používaní sa musí riadiť požiadavkami na kvalitu, integritu, transparentnosť, bezpečnosť, súkromie a kontrolu; zdôrazňuje, že pri vývoji, zavádzaní a používaní umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií je potrebné rešpektovať právny rámec EÚ v oblasti ochrany údajov a súkromia s cieľom zvýšiť bezpečnosť občanov a ich dôveru v tieto technológie;

60.  konštatuje rýchly vývoj aplikácií umelej inteligencie, ktoré rozpoznávajú jedinečné charakteristické prvky, ako napríklad rysy tváre, pohyby a postoje; upozorňuje na otázky narúšania súkromia, nediskriminácie a ochrany osobných údajov v súvislosti s používaním aplikácií automatického rozpoznávania;

61.  zdôrazňuje, že akékoľvek rozhodnutie o fyzickej osobe, ktoré sa zakladá výlučne na automatickom spracúvaní vrátane profilovania a ktoré má negatívne právne účinky na dotknutú osobu alebo má na ňu významný vplyv, je zakázané podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ nie je prípustné podľa práva Únie alebo právnych predpisov členského štátu a nepodlieha príslušným opatreniam na ochranu práv, slobôd a legitímnych záujmov dotknutej osoby;

62.  žiada vysvetliteľnosť algoritmov, transparentnosť a regulačný dohľad v prípade používania umelej inteligencie verejnými orgánmi a posúdenia vplyvu, ktoré sa majú vykonať predtým, ako štátne orgány zavedú nástroje využívajúce technológie umelej inteligencie; vyzýva Komisiu a Európsky výbor pre ochranu údajov, aby vydali usmernenia a odporúčania a vypracovali najlepšie postupy s cieľom bližšie uviesť kritériá a podmienky uplatniteľné pre rozhodnutia založené na profilovaní a používaní umelej inteligencie verejnými orgánmi;

63.  poznamenáva, že umelá inteligencia má zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu v oblasti zdravotnej starostlivosti, najmä prostredníctvom algoritmov na pomoc pri diagnostike, chirurgii asistovanej robotom, inteligentných protézach, personalizovanej liečbe založenej na modelovaní tela každého pacienta v troch rozmeroch, sociálnych robotoch na pomoc starším ľuďom, digitálnych terapiách určených na zlepšenie nezávislosti niektorých duševne chorých ľudí, prediktívnej medicíne a softvéri na predchádzanie epidémiám;

64.  trvá však na tom, že pri každom použití umelej inteligencie v oblasti verejného zdravia by sa mala dodržiavať ochrana osobných údajov pacientov a malo by sa zabrániť nekontrolovanému šíreniu týchto údajov;

65.  žiada, aby sa pri všetkých využitiach umelej inteligencie vo verejnom zdraví dodržiavala zásada rovnakého zaobchádzania s pacientmi, pokiaľ ide o prístup k liečbe, zachovanie vzťahu medzi pacientom a lekárom, a aby sa za každých okolností dodržiavala Hippokratova prísaha, aby bol lekár vždy schopný odchýliť sa od riešenia navrhovaného umelou inteligenciou, a tým si ponechať zodpovednosť za akékoľvek rozhodnutie;

66.  konštatuje, že používanie umelej inteligencie v boji proti trestnej činnosti a počítačovej kriminalite by mohlo priniesť širokú škálu možností a príležitostí; zároveň potvrdzuje, že by mala naďalej prevažovať zásada, podľa ktorej platí, že to, čo je nezákonné offline, je nezákonné aj online;

67.  poznamenáva, že umelá inteligencia sa čoraz viac využíva v oblasti spravodlivosti s cieľom prijímať rozhodnutia racionálnejšie, v lepšom súlade s platnými právnymi predpismi a rýchlejšie; víta skutočnosť, že použitie umelej inteligencie by malo urýchliť súdne konanie;

68.  domnieva sa, že je potrebné objasniť, či je vhodné, aby boli rozhodnutia v oblasti presadzovania práva čiastočne delegované na umelú inteligenciu, pri zachovaní ľudskej kontroly nad konečným rozhodnutím;

69.  zdôrazňuje, že používanie umelej inteligencie v oblasti justície by mohlo prispieť k zlepšeniu analýzy a zhromažďovania údajov a ochrany obetí a že by sa to mohlo preskúmať v rámci výskumu a vývoja a doplniť o posúdenia vplyvu, najmä pokiaľ ide o záruky riadneho procesu a záruky proti zaujatosti a diskriminácii, pričom by sa mala uplatňovať zásada predbežnej opatrnosti; pripomína však, že to v nijakom prípade nenahrádza účasť človeka pri vynášaní rozsudkov alebo rozhodovaní;

70.  pripomína význam zásad riadenia, transparentnosti, nestrannosti, zodpovednosti, spravodlivosti a intelektuálnej integrity, pokiaľ ide o používanie umelej inteligencie v oblasti trestnej justície;

71.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby pred automatizáciou činností spojených s výkonom štátnej moci, najmä v oblasti justície, posúdili riziká súvisiace s technológiami založenými na umelej inteligencii; vyzýva členské štáty, aby zvážili potrebu poskytovať záruky, ako je dohľad vykonávaný kvalifikovanými odborníkmi a pravidlá profesijnej etiky.

72.  konštatuje, že isté technológie umelej inteligencie umožňujú automatizáciu spracúvania informácií a opatrení v bezprecedentnom rozsahu, ako napríklad hromadné civilné a vojenské sledovanie, ktoré ohrozuje základné práva a umožňuje nezákonný zásah do štátnej zvrchovanosti; žiada kontrolu činností hromadného sledovania v rámci jurisdikcie medzinárodného práva, a to aj pokiaľ ide o otázky právomoci a presadzovania; vyjadruje vážne znepokojenie nad niektorými vysoko rušivými aplikáciami sociálneho hodnotenia, ktoré boli vyvinuté, keďže vážne ohrozujú rešpektovanie základných práv; žiada výslovný zákaz používania masového sociálneho hodnotenia verejnými orgánmi ako prostriedku na obmedzenie práv občanov; žiada, aby sa zvýšila zodpovednosť súkromných subjektov podľa medzinárodného práva vzhľadom na hegemóniu rozhodovania a kontrolu určitých súkromných subjektov nad vývojom týchto technológií; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť pri rokovaniach, uzatváraní a ratifikácii medzinárodných dohôd týkajúcich sa cezhraničných rodinných prípadov, ako sú medzinárodné únosy detí, a aby v tejto súvislosti zabezpečili, že systémy umelej inteligencie sa vždy používajú na základe účinného overenia človekom a rešpektujú riadny proces v rámci EÚ a krajín, ktoré sú signatármi týchto dohôd;

73.  žiada, aby bola verejnosť nepretržite informovaná o využívaní umelej inteligencie v oblasti spravodlivosti a aby toto použitie nespôsobilo rast diskriminácie v dôsledku programových predsudkov; zdôrazňuje, že sa musí rešpektovať právo každého jednotlivca na prístup k verejnému činiteľovi, ako aj právo zodpovedného úradníka osobne prijať rozhodnutie a odchýliť sa od informácií získaných od umelej inteligencie, keď to považuje za potrebné z hľadiska podrobností o príslušnej záležitosti; zdôrazňuje právo obžalovaného na odvolanie proti rozhodnutiu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi bez toho, aby sa vylúčila konečná zodpovednosť súdnictva;

74.  žiada preto, aby sa všetky tieto verejné a administratívne použitia považovali za verejne dostupné informácie a aby sa zabránilo diskriminácii v dôsledku programových predsudkov;

75.  zdôrazňuje, že je dôležité umožniť riadne zavádzanie a používanie umelej inteligencie; vyzýva členské štáty, aby svojim civilným a vojenským zamestnancom poskytli primeranú odbornú prípravu s cieľom umožniť im správne identifikovať diskrimináciu a zaujatosť v dátových súboroch a predchádzať im;

76.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tzv. technológiami deepfake, ktoré umožňujú vytvárať čoraz realistickejšie falšované fotografie, zvukové záznamy a videá, ktoré by sa mohli použiť na vydieranie, vytváranie falošných správ alebo oslabenie dôvery verejnosti a ovplyvňovanie verejnej diskusie; domnieva, že takéto praktiky majú potenciál destabilizovať krajiny, šíriť dezinformácie a ovplyvňovať voľby; žiada preto, aby sa tvorcom uložila povinnosť uviesť v prípade všetkých materiálov vytvorených pomocou technológií deepfake alebo akýchkoľvek iných syntetických videí, ktoré vyzerajú realisticky, že nejde o originál, a aby sa zaviedli prísne obmedzenia, pokiaľ ide o využívanie týchto materiálov a videí na volebné účely, a spoľahlivé presadzovanie; žiada primeraný výskum v tejto oblasti s cieľom zabezpečiť, že technológie na boj proti týmto javom budú držať krok so škodlivým používaním umelej inteligencie;

Doprava

77.  berie na vedomie značný hospodársky potenciál aplikácií umelej inteligencie, a to aj na účely optimalizácie dlhodobej výkonnosti, údržby, prognózy zlyhania a plánovania výstavby v dopravnej infraštruktúre a budovách, ako aj bezpečnosti, energetickej efektívnosti a nákladov; vyzýva preto Komisiu, aby pokračovala v podpore výskumu umelej inteligencie a výmeny osvedčených postupov v doprave;

78.  zdôrazňuje potrebu podporiť umelú inteligenciu v záujme podpory multimodality, interoperability a energetickej efektívnosti všetkých druhov dopravy, zvýšenia efektívnosti organizácie a riadenia dopravných tokov tovarov a pasažierov, lepšieho využívania infraštruktúry a zdrojov v transeurópskej dopravnej sieti (TEN‑T) a riešenia prekážok pri vytváraní skutočného jednotného európskeho dopravného priestoru;

79.  pripomína výhody, pokiaľ ide o spoľahlivosť, kapacitu, náklady, bezpečnosť, rýchlosť a údržbu Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS), ktorý je plynulým automatickým vlakovým zabezpečovacím systémom a podporuje vývoj a medzinárodnú štandardizáciu automatizácie vlakovej dopravy;

80.  víta činnosť projektu Výskumu manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR) zameraného na bezpilotné letecké systémy a systémy riadenia letovej prevádzky, a to civilné, ako aj vojenské;

81.  pripomína, že autonómne vozidlá majú veľký potenciál zlepšiť mobilitu, bezpečnosť a môžu byť prínosom pre životné prostredie, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili spoluprácu medzi regulačnými orgánmi a všetkými zúčastnenými stranami relevantnými pri zavádzaní automatizovaných cestných vozidiel v EÚ;

82.  poukazuje na to, že svetové odvetvie lodnej dopravy sa v posledných rokoch výrazne zmenilo vďaka integrácii umelej inteligencie; pripomína súčasné komplexné rokovania v rámci Medzinárodnej námornej organizácie o účinnom začleňovaní nových a vznikajúcich technológií, ako sú autonómne lode, do svojho regulačného rámca;

83.  zdôrazňuje, že inteligentné dopravné systémy zmierňujú dopravné preťaženie, zvyšujú bezpečnosť a prístupnosť a prispievajú k zlepšeniu riadenia dopravných tokov, účinnosti a riešení v oblasti mobility; upozorňuje na to, že tradičné prepravné siete sú viac vystavené kybernetickým hrozbám; pripomína význam dostatočných zdrojov a ďalšieho výskumu bezpečnostných rizík pri zaisťovaní bezpečnosti automatizovaných systémov a ich údajov; víta zámer Komisie zahrnúť kybernetickú bezpečnosť medzi pravidelné body programu s diskusiou v rámci medzinárodných organizácií v oblasti dopravy;

84.  víta úsilie o zavedenie systémov umelej inteligencie do verejného sektora a bude podporovať ďalšie diskusie o zavádzaní umelej inteligencie do dopravy; vyzýva Komisiu, aby uskutočnila hodnotenie využívania umelej inteligencie a podobných technológií v odvetví dopravy a zostavila neúplný zoznam vysokorizikových segmentov v systémoch umelej inteligencie, ktoré nahrádzajú rozhodnutia v rámci výsad verejnej moci v tejto oblasti;

85.  zdôrazňuje, že Európsky obranný fond a stála štruktúrovaná spolupráca by mali stimulovať spoluprácu medzi členskými štátmi a európskym obranným priemyslom s cieľom rozvíjať nové európske obranné spôsobilosti v rámci umelej inteligencie a zaistiť bezpečnosť dodávok, pričom sa zohľadnia etické aspekty; zdôrazňuje, že je potrebné predísť fragmentácii tým, že sa budú budovať mosty medzi rôznymi subjektmi a oblasťami uplatňovania, že sa bude podporovať kompatibilita a interoperabilita na všetkých úrovniach a klásť dôraz na spoločnú prácu na štruktúre a platformových riešeniach; okrem toho pripomína, že ďalším Nástrojom na prepájanie Európy, ktorý takisto podporuje inteligentnú infraštruktúru, sa zabezpečí fond na adaptáciu a rozvoj civilnej alebo vojenskej dopravnej infraštruktúry s dvojakým použitím v TEN‑T s cieľom zvýšiť synergie medzi civilnými a vojenskými potrebami a zlepšiť civilnú a vojenskú mobilitu v rámci Únie; zdôrazňuje preto potrebu ďalšej európskej investície, výskumu a vedenia v oblasti technológií s veľkým vplyvom na hospodársky rast, ako aj významným dvojakým použitím;

86.  zdôrazňuje, že mnohé investície do nových technológií v doprave a mobilite sú trhovo orientované, ale že bežne dostupné komerčné technológie a produkty s dvojakým použitím sa často inovatívnymi spôsobmi využívajú na vojenské účely; zdôrazňuje preto, že pri vypracovávaní noriem pre využitie umelej inteligencie v rôznych oblastiach obchodného a vojenského sektora sa musí zohľadniť potenciál dvojakého použitia riešení založených na umelej inteligencii; žiada, aby sa pri vývoji obranných technológií, produktov a prevádzkových zásad zohľadnili prísne etické normy a politika;

87.  poukazuje na to, že účinná preprava tovarov, munície, zbraní a vojenských jednotiek je nevyhnutnou zložkou úspešných vojenských operácií; zdôrazňuje, že sa očakáva, že umelá inteligencia bude zohrávať kľúčovú úlohu a vytvorí početné možnosti vo vojenskej logistike a doprave; poukazuje na to, že krajiny na celom svete vrátane členských štátov EÚ zavádzajú zbrane využívajúce umelú inteligenciu a iné systémy do pozemných, námorných a leteckých platforiem; pripomína, že aplikácie založené na umelej inteligencii v odvetví dopravy by mohli priniesť nové spôsobilosti a umožniť nové formy taktiky, ako napríklad kombináciu viacerých systémov, ako sú bezpilotné vzdušné prostriedky, lode alebo tanky bez posádky pri samostatnej a koordinovanej operácii;

Medzinárodné právo súkromné

88.  poznamenáva, že keďže čoraz väčší počet sporov v rámci medzinárodného práva súkromného vzniká na základe internacionalizácie ľudských činností, buď online, alebo v reálnom svete, umelá inteligencia ich môže pomôcť vyriešiť vytvorením modelov umožňujúcich určiť príslušnú jurisdikciu a rozhodné právo pre každý prípad, ale aj identifikovať najcitlivejšie kolízie právnych poriadkov a navrhnúť spôsoby ich riešenia;

89.  domnieva sa však, že využívanie umelej inteligencie v medzinárodnom práve súkromnom si vyžaduje, aby bola verejnosť primerane informovaná, aby sa predchádzalo diskriminácii prostredníctvom programovania, čo by viedlo k systematickému uprednostňovaniu jedného vnútroštátneho práva na úkor iného, a že musí rešpektovať práva súdu stanovené zákonom, povoliť odvolanie v súlade s platnými právnymi predpismi a umožniť ktorémukoľvek sudcovi ignorovať riešenie navrhované umelou inteligenciou;

90.  zdôrazňuje, že pohyb autonómnych vozidiel v Európskej únii, ktorý môže spôsobiť mimoriadne vysoký počet súkromných medzinárodných právnych sporov, musí byť predmetom osobitných európskych pravidiel stanovujúcich právny režim uplatni teľný v prípade cezhraničných škôd;

91.  poukazuje na to, že vzhľadom na rastúci význam výskumu a vývoja v súkromnom sektore a rozsiahle investície tretích krajín, čelí EÚ silnej konkurencii; podporuje preto úsilie EÚ o ďalší rozvoj jej konkurenčných výhod a domnieva sa, že EÚ by sa mala usilovať o to, aby bola tvorcom noriem v oblasti umelej inteligencie v hyperprepojenom svete, a to tak, že prijme účinnú stratégiu voči svojim vonkajším partnerom, pričom zintenzívni jej úsilie o stanovenie globálnych etických noriem pre umelú inteligenciu na medzinárodnej úrovni v súlade s bezpečnostnými pravidlami a požiadavkami na ochranu spotrebiteľa, ako aj s európskymi hodnotami a právami občanov vrátane základných práv; domnieva sa, že je to kľúčové aj z hľadiska konkurencieschopnosti a udržateľnosti európskych spoločností; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili spoluprácu s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, ako sú OSN, OECD, G7 a G20, a aby sa zapojili do širšieho dialógu s cieľom riešiť problémy spojené s rozvojom tejto rýchlo sa meniacej technológie; domnieva sa, že v rámci tohto úsilia by sa mali usilovať najmä o stanovenie spoločných noriem a zlepšiť interoperabilitu systémov založených na umelej inteligencii; vyzýva Komisiu, aby podporovala dialóg, užšiu spoluprácu a synergie medzi členskými štátmi, výskumnými pracovníkmi, akademickými pracovníkmi, subjektmi občianskej spoločnosti, súkromným sektorom, najmä vedúcimi spoločnosťami, a armádou, aby sa zabezpečila inkluzívnosť procesov tvorby politiky, pokiaľ ide o právne predpisy týkajúce sa umelej inteligencie v oblasti obrany;

Hlavné zásady

92.  domnieva sa, že technológie umelej inteligencie a sieťové systémy by sa mali zameriavať na zabezpečenie právnej istoty pre občanov; zdôrazňuje preto, že by sa mali naďalej uplatňovať pravidlá o kolízii právnych poriadkov a právomocí pri súčasnom zohľadnení záujmov občanov, ako aj potreba znížiť riziko taktizovania pri výbere súdu; pripomína, že umelá inteligencia nemôže nahradiť človeka v súdnom procese, pokiaľ ide o vynesenie rozsudku alebo konečné rozhodnutie akéhokoľvek druhu, pretože tieto rozhodnutia musí vždy prijímať človek a musia prísne podliehať ľudskému overovaniu a riadnemu procesu; trvá na tom, že pri používaní dôkazov poskytovaných technológiami podporovanými umelou inteligenciou by mali mať justičné orgány povinnosť odôvodniť svoje rozhodnutia;

93.  pripomína, že umelá inteligencia predstavuje vedecký pokrok, ktorý by nemal viesť k zhoršeniu právnych predpisov, ale naopak, musí byť vždy právnymi predpismi regulovaný – v Európskej únii podľa práva stanoveného jej inštitúciami a členskými štátmi –, a že za žiadnych okolností nemôžu umelá inteligencia, robotika a súvisiace technológie porušovať základné práva, demokraciu a právny štát;

94.  zdôrazňuje, že umelá inteligencia používaná na obranné účely by mala byť: zodpovedná, spravodlivá, vysledovateľná, spoľahlivá a riaditeľná;

95.  domnieva sa, že umelá inteligencia, robotika a súvisiace technológie vrátane softvéru, algoritmov a údajov používaných alebo produkovaných týmito technológiami bez ohľadu na oblasť, v ktorej sa používajú, by sa mali vyvíjať bezpečným a technicky dôsledným spôsobom;

o
o   o

96.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22.
(2) Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16.
(3) Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89.
(5) Ú. v. EÚ L 252, 8.10.2018, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 239.
(7) Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 163.
(8) Ú. v. EÚ C 433, 23.12.2019, s. 86.
(9) Ú. v. EÚ C 433, 23.12.2019, s. 42.
(10) Ú. v. EÚ C 449, 23.12.2020, s. 37.
(11) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22).
(12) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 24).
(13) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/958 z 28. júna 2018 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní (Ú. v. EÚ L 173, 9.7.2018, s. 25).

Posledná úprava: 22. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia