Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2019/2132(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A9-0270/2020

Testi mressqa :

A9-0270/2020

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 20/01/2021 - 17

Testi adottati :

P9_TA(2021)0011

Testi adottati
PDF 167kWORD 58k
L-Erbgħa, 20 ta' Jannar 2021 - Brussell
Monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea fl-2017, fl-2018 u fl-2019
P9_TA(2021)0011A9-0270/2020

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' Jannar 2021 dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea fl-2017, fl-2018 u fl-2019 (2019/2132(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), u b'mod partikolari l-Artikoli 2 u 3 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapporti annwali tal-Kummissjoni dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea għas-snin 2017, 2018 u 2019 (COM(2018)0540, COM(2019)0319) u COM(2020)0350),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu "It-tisħiħ tal-istat tad-dritt fl-Unjoni – Pjan ta' azzjoni" (COM(2019)0343),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Ġunju 2018 dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fl-2016(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Ġunju 2016 għal amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea miftuħa, effiċjenti u indipendenti(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2013 bir-rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar Liġi ta' Proċedura Amministrattiva tal-Unjoni Ewropea(3),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Diċembru 2016 bit-titolu "Id-Dritt tal-UE: Riżultati aħjar permezz ta' applikazzjoni aħjar"(4) (C(2016)8600),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' April 2012 bit-titolu "L-aġġornament tal-immaniġġjar tar-relazzjonijiet mal-kwerelant rigward l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni" (COM(2012)0154),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet(5),

–  wara li kkunsidrat il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu "Ir-Rapport tal-2020 dwar l-Istat tad-Dritt. Is-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt fl-Unjoni Ewropea" (COM(2020)0580),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill ibbażat fuq l-Artikolu 10 tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2008/841/ĠAI tal-24 ta' Ottubru 2008 dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata (COM(2016)0448),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill bit-titolu "Id-disa' rapport ta' progress lejn Unjoni tas-Sigurtà effettiva u ġenwina" (COM(2017)0407),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE(6) (ir-Raba' Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus), kif emendata mid-Direttiva (UE) 2018/843 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, u li temenda d-Direttivi 2009/138/KE u 2013/36/UE(7) (il-Ħames Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus),

–  wara li kkunsidra r-Rapport Analitiku Nru 07/2018 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri bit-titolu "L-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fil-prattika: Ir-responsabbiltajiet ta' sorveljanza tal-Kummissjoni Ewropea skont l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (Analiżi Panoramika)",

–  wara li kkunsidra r-Rapport Analitiku Nru 02/2020 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri bit-titolu "It-tfassil tal-liġijiet fl-Unjoni Ewropea wara kważi 20 sena ta' Regolamentazzjoni Aħjar",

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A9-0270/2020),

A.  billi skont l-Artikolu 4(3) TUE u l-Artikoli 288(3) u 291(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), l-Istati Membri għandhom ir-responsabbiltà primarja li jittrasponu, japplikaw u jimplimentaw id-dritt tal-UE b'mod korrett u fiż-żmien previst, kif ukoll li jipprovdu rimedji suffiċjenti biex jiżguraw il-protezzjoni legali effettiva fl-oqsma koperti mill-kompetenzi tal-UE; billi l-leġiżlazzjoni tal-UE hija effettiva biss sa fejn tkun, fuq naħa, trasposta fil-ħin, b'mod sħiħ u preċiż u, min-naħa l-oħra, applikata kif xieraq fil-liġi nazzjonali mill-Istati Membri, ħaġa neċessarja biex jiġu ggarantiti l-benefiċċji tal-politiki tal-UE għaċ-ċittadini Ewropej kollha u kundizzjonijiet ekwi għan-negozji fis-suq intern kollu; billi l-leġiżlazzjoni tal-UE għandha tirrispetta l-prinċipji ta' kooperazzjoni sinċiera, konferiment, sussidjarjetà u proporzjonalità;

B.  billi huwa neċessarju li tiġi rikonoxxuta l-importanza tal-kontribut attiv tal-parlamenti nazzjonali fil-funzjonament xieraq tal-UE, u li jiġi żgurat ir-rispett għall-prinċipju tas-sussidjarjetà skont il-proċedura stipulata fil-Protokoll 2 TFUE dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità; billi għandna nkomplu nrawmu kooperazzjoni aktar mill-qrib mal-parlamenti nazzjonali fil-proċess tat-tfassil tal-liġijiet; ifakkar li fl-2019, tressqu 159 rapport u l-ebda opinjoni motivata minn total ta' 4 918-il rapport u 439 opinjoni motivata f'dawn l-aħħar disa' snin; billi sal-lum, il-proċedura tal-"karta s-safra" ġiet attivata biss tliet darbiet, u l-"karta oranġjo" qatt ma ntużat;

C.  billi d-djalogu bejn l-Istituzzjonijiet tal-UE u l-awtoritajiet nazzjonali kien strumentali biex jiġu riżolti 90 % tal-proċedimenti ta' ksur mill-2014 'l hawn mingħajr l-involviment tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE); billi l-proċedimenti ta' ksur għandhom jintużaw bħala miżura tal-aħħar istanza; billi l-leġiżlazzjoni tal-UE għandha tiġi fformulata b'mod li jiffaċilita t-traspożizzjoni tagħha fil-liġi nazzjonali;

D.  billi ġew introdotti proċedimenti tal-EU Pilot sabiex jiġi riżolt malajr il-ksur potenzjali tad-dritt tal-UE fi stadju bikri f'każijiet xierqa permezz ta' djalogu strutturat għas-soluzzjoni tal-problemi bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri; billi l-użu tagħhom ilu jonqos mill-2017 peress li ġie rikonoxxut li żiedu livell burokratiku addizzjonali mal-proċedura mingħajr ma żiedu l-valur reali; billi l-Kummissjoni għadha ma weġbitx għat-talbiet ripetuti tal-Parlament biex jinżamm infurmat dwar l-EU Pilot u l-proċedura ta' ksur mibdija, speċjalment meta jirriżultaw minn petizzjonijiet;

E.  billi fl-2016 il-Kummissjoni stabbiliet il-prijoritajiet fil-ħidma tagħha dwar każijiet ta' ksur u lmenti u ffukat fuq l-aktar ksur importanti tad-dritt tal-UE li jaffettwa b'mod sinifikanti l-interessi taċ-ċittadini u tan-negozji u billi s-sena 2017 kienet l-ewwel waħda li fiha dan l-approċċ il-ġdid, aktar immirat, ġie applikat mill-Kummissjoni;

F.  billi l-proċedimenti ta' ksur, flimkien ma' mekkaniżmi oħra ta' implimentazzjoni u ta' promozzjoni tal-konformità, jiggarantixxu li ċ-ċittadini u n-negozji tal-UE ma jiġux affettwati b'mod negattiv mit-traspożizzjoni tardiva jew inkompleta jew mill-applikazzjoni mhux korretta tad-dritt tal-UE mill-Istati Membri; billi l-proċedimenti ta' ksur għandhom l-effett pervers li jġiegħlu li ċ-ċittadini jħallsu għat-traspożizzjoni inkompleta jew għall-applikazzjoni mhux korretta tad-dritt Ewropew min-naħa tal-Istati Membri; billi hija mixtieqa kooperazzjoni interistituzzjonali aktar effettiva, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak tal-UE, u li jiġu introdotti mekkaniżmi ġodda jew riveduti l-mekkaniżmi eżistenti biex tiġi ggarantita l-applikazzjoni korretta tad-dritt tal-UE;

G.  billi r-rispett tal-istat tad-dritt huwa l-pedament għad-demokrazija u jirfed id-drittijiet fundamentali; billi l-ħarsien tal-istat tad-dritt huwa prerekwiżit għaż-żamma tad-drittijiet u l-obbligi kollha li joriġinaw mit-Trattati u minn leġiżlazzjoni sekondarja; billi l-UE għandha rwol x'taqdi fir-riżoluzzjoni ta' kwistjonijiet tal-istat tad-dritt kull fejn iqumu; billi l-qrati nazzjonali fl-Istati Membri jiżguraw li d-drittijiet u l-obbligi previsti fid-dritt tal-UE jiġu infurzati b'mod effettiv; billi sistemi tal-ġustizzja indipendenti u effettivi fl-Istati Membri huma l-bażi għall-fiduċja reċiproka, li hija l-pedament tal-ispazju komuni ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, ambjent li jiffavorixxi l-investiment, is-sostenibbiltà tat-tkabbir fit-tul, u l-ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-UE;

H.  billi l-ħarsien tad-drittijiet fundamentali u tal-libertajiet ċivili, qrati imparzjali u indipendenti, il-libertà tal-espressjoni, il-pluraliżmu u l-indipendenza tal-midja mill-influwenza jew il-pressjoni politika, ir-rispett għal-legalità minn entitajiet subnazzjonali, u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-infiltrazzjonijiet tal-kriminalità organizzata fl-ekonomiji legali huma kundizzjonijiet fundamentali biex ikun garantit trattament ekwu quddiem il-liġi, id-difiża tad-drittijiet taċ-ċittadini, il-prevenzjoni tal-abbużi u l-iżgurar tal-obbligu ta' rendikont ta' dawk li jamministraw l-affarijiet pubbliċi; billi l-libertà, il-pluraliżmu u l-indipendenza tal-midja huma elementi essenzjali tad-dritt għal-libertà tal-espressjoni, u billi l-midja indipendenti u libera għandha rwol kruċjali f'soċjetà demokratika, kif speċifikat fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea( il-Karta’) u fit-TUE; billi kampanji ta' diżinformazzjoni li għandhom l-għan li jqarrqu bil-pubbliku dwar l-attivitajiet tal-UE jimmiraw ukoll lejn il-miżuri meħuda sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni xierqa tad-dritt tal-UE fl-Istati Membri;

I.  billi l-Artikolu 21 tal-Karta jipprojbixxi kull forma ta' diskriminazzjoni, inkluż abbażi ta' diżabilità; billi bosta atti leġiżlattivi li għandhom l-għan li jimplimentaw b'mod konkret dan il-prinċipju fundamentali għadhom mhux qed jiġu implimentati b'mod korrett f'diversi Stati Membri;

J.  billi l-Europol sab li bejn 0,7 % u 1,28 % tal-prodott domestiku gross annwali tal-UE ntuża għal attività finanzjarja suspettuża, bħall-ħasil ta' fondi miksuba b'mod illeċitu, u billi l-Kummissjoni nediet proċedimenti ta' ksur fil-konfront tal-biċċa l-kbira tal-Istati Membri minħabba li naqsu milli jittrasponi b'mod xieraq id-Direttivi kontra l-Ħasil tal-Flus, b'mod partikolari r-Raba' u l-Ħames Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus;

K.  billi xi Stati Membri introduċew skemi li, direttament jew indirettament, ibigħu ċ-ċittadinanza tal-UE, u billi hemm tħassib serju li skemi bħal dawn jistgħu jiffaċilitaw l-abbuż, li jwassal għal kwistjonijiet relatati mas-sigurtà u t-trasparenza, u dan idgħajjef il-fiduċja taċ-ċittadini fil-valuri u l-prinċipji tal-UE, u jiffaċilita t-terroriżmu, il-kriminalità organizzata u l-ħasil tal-flus;

L.  billi, skont ir-rapport tal-Kummissjoni, id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2008/841/ĠAI dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata(8) ma tilħaqx il-livell minimu ta' approssimazzjoni rigward it-tmexxija jew il-parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali abbażi ta' definizzjoni unika ta' tali organizzazzjoni; billi d-Deċiżjoni Kwadru tippermetti lill-Istati Membri ma jintroduċux il-kunċett ta' organizzazzjoni kriminali fid-dritt nazzjonali tagħhom, iżda li jkomplu japplikaw id-dritt kriminali nazzjonali attwali billi jkollhom rikors għar-regoli ġenerali dwar il-parteċipazzjoni f'reati speċifiċi u t-tħejjija tagħhom, u billi dan jista' jkollu l-effett li joħloq disparitajiet addizzjonali fl-implimentazzjoni prattika tad-deċiżjoni kwadru;

M.  billi l-kriżi tar-rifuġjati wriet il-bżonn ta' riforma urġenti tas-sistema Ewropea komuni ta' asil u ta' kondiviżjoni aktar effettiva tar-responsabbiltà bejn l-Istati Membri; billi l-iskemi obbligatorji għar-rilokazzjoni ta' emerġenza ta' persuni li jfittxu asil mill-Italja u l-Greċja wrew li ma kinux effettivi, u jinvolvu, b'mod partikolari, konsegwenzi fiżiċi u psikoloġiċi serji fuq minorenni, u speċjalment minorenni mhux akkumpanjati; billi l-Kummissjoni fetħet proċedimenti ta' ksur fil-konfront tar-Repubblika Ċeka, tal-Polonja u tal-Ungerija talli rrifjutaw li jikkonformaw ruħhom mad-deċiżjonijiet ta' rilokazzjoni;

N.  billi, skont il-kodiċi tal-fruntieri Schengen, ir-reintroduzzjoni temporanja tal-kontrolli fil-fruntieri interni hija biss permessa f'ċirkostanzi eċċezzjonali u bħala soluzzjoni tal-aħħar istanza; billi bosta Stati Membri kisru r-regoli billi żammew il-kontrolli fil-fruntieri stabbiliti mingħajr ġustifikazzjoni xierqa; billi l-Kummissjoni ma dehrilhiex opportun tibda proċedimenti ta' ksur fil-konfront ta' dawn l-Istati Membri;

O.  billi l-libertà, il-pluraliżmu u l-indipendenza tal-midja huma elementi essenzjali tad-dritt għal-libertà tal-espressjoni, u billi l-midja għandha rwol kruċjali f'soċjetà demokratika, kif speċifikat fil-Karta u fit-TUE;

P.  billi l-għan tad-Direttiva 2014/59/UE li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment huwa li tillimita l-ħsara kkawżata mill-impatt ta' kriżijiet ekonomiċi fuq il-baġits pubbliċi, tillimita permezz ta' rikapitalizzazzjoni interna l-effetti ta' inadempjenzi ta' banek fuq l-azzjonisti, id-detenturi ta' bonds u d-detenturi ta' kontijiet kurrenti li fihom aktar minn EUR 100 000; billi d-detenturi tal-kontijiet kurrenti, u għalhekk dawk li jfaddlu, jirriskjaw li jkollhom iħallsu għal ġestjoni ħażina li tikkawża l-inadempjenza tal-banek, skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni tal-Banek (BRRD), u b'mod partikolari r-rikapitalizzazzjonijiet interni previsti minnha;

Q.  billi fl-2019 il-Kummissjoni kompliet timmonitorja l-implimentazzjoni mill-Istati Membri tad-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti ta' Kapital IV, id-Direttiva dwar Skemi ta' Garanzija tad-Depożiti, il-BRRD u d-Direttiva dwar il-Ġerarkija tal-Kredituri Bankarji; billi fl-2019 inbdew proċedimenti ta' ksur fil-konfront ta' 12-il Stat Membru talli ma adottawx il-miżuri meħtieġa għat-traspożizzjoni sħiħa tad-Direttiva dwar il-Ġerarkija tal-Kredituri Bankarji;

1.  Jilqa' r-rapporti tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tad-dritt tal-UE għas-snin 2017, 2018 u 2019, inklużi r-rapporti pajjiż b'pajjiż; jirrikonoxxi li dawn ir-rapporti annwali, id-dritt ta' petizzjoni u l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej huma għodod siewja li jippermettu lil-leġiżlaturi tal-UE jidentifikaw kwistjonijiet potenzjali; jilqa' b'sodisfazzjon l-impenn tal-Kummissjoni li tagħti importanza kbira lill-kontribut taċ-ċittadini, tan-negozji u ta' partijiet ikkonċernati oħra biex jinstab ksur tad-dritt tal-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni ttejjeb id-dibattitu pubbliku dwar ir-rapporti annwali tagħha;

2.  Jinnota għadd sinifikanti ta' petizzjonijiet li jesprimu t-tħassib taċ-ċittadini dwar il-ksur allegat tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri, u jilqa' l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fl-eżerċitar tad-drittijiet tagħhom; iqis li dan il-monitoraġġ huwa essenzjali biex jiġu identifikati u esklużi r-riskji għall-istat tad-dritt u d-drittijiet u l-libertajiet taċ-ċittadini tal-UE qabel ma tkun meħtieġa risposta formali; jilqa', f'dan ir-rigward, l-ewwel Rapport Annwali tal-Kummissjoni dwar l-Istat tad-Dritt bħala għodda preventiva ġdida u bħala parti mill-Mekkaniżmu Ewropew tal-Istat tad-Dritt annwali l-ġdid; itenni l-appoġġ tiegħu għat-twaqqif ta' mekkaniżmu tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali, li għandu jiġi rregolat minn ftehim interistituzzjonali;

3.  Ifakkar li kull sena l-Parlament jirċievi għadd sinifikanti ta' petizzjonijiet minn ċittadini kkonċernati li jesprimu nuqqas ta' sodisfazzjon bl-istat ta' implimentazzjoni tad-dritt tal-UE fl-Istati Membri; huwa partikolarment imħasseb dwar il-prattika li għadd sinifikanti ta' petizzjonanti jiġu riferuti lil korpi oħra; itenni t-tħassib tiegħu li dan l-approċċ jista' jwassal biex iċ-ċittadini jaħsbu li leħinhom ma jinstemax mill-istituzzjonijiet tal-UE; jenfasizza r-rwol importanti li għandhom is-soċjetà ċivili u partijiet ikkonċernati oħra, b'mod partikolari l-informaturi, fil-monitoraġġ u r-rappurtar dwar l-applikazzjoni tad-dritt tal-UE;

4.  Jinsab imħasseb li, fl-2019, il-Kummissjoni nediet 797 proċedura ta' ksur ġdida, ammont akbar minn dak fl-2018 (644) u fl-2017 (716); jinsab inkwetat ukoll li fl-2019 l-Kummissjoni bagħtet 316-il opinjoni motivata, meta mqabbla ma' 157 fl-2018 u 275 fl-2017; jinnota, madankollu, li fl-2019, kienu għadhom miftuħa 1 564 proċedura ta' nuqqas ta' konformità, tnaqqis żgħir ħafna meta mqabbel mal-1 571 proċedura li kienu għadhom miftuħa fi tmiem l-2018, u żieda żgħira ħafna meta mqabbla ma' dawk li kienu għadhom miftuħa fl-2017 (1 559); jilqa' l-fatt li l-għadd ta' proċeduri għal nuqqas ta' konformità ma' obbligi ta' traspożizzjoni fil-ħin li kienu għadhom miftuħa fl-2019 naqas għal 599, 21 % inqas mill-għadd ta' proċeduri li kienu għadhom miftuħa fi tmiem l-2018 (758);

5.  Jissottolinja r-rwol kruċjali tal-QĠUE bħala l-unika istituzzjoni responsabbli li tiddeċiedi dwar il-validità tad-dritt tal-UE, biex b'hekk jiġu żgurati l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni korretti tiegħu mill-istituzzjonijiet tal-UE u mill-Istati Membri; ifakkar li l-proċedura għal deċiżjoni preliminari hija mekkaniżmu fundamentali tad-dritt tal-UE li jgħin biex jiċċara kif għandu jiġi interpretat u applikat id-dritt tal-UE; iħeġġeġ lill-qrati nazzjonali jirreferu l-mistoqsijiet tagħhom lill-QĠUE fil-każ ta' dubju, u b'hekk jevitaw il-proċedimenti ta' ksur;

6.  Jinnota li, fl-2019, infetħu proċedimenti ta' ksur fl-oqsma ta' politika ewlenin li ġejjin, ikklassifikati minnfuq għal isfel skont in-numru ta' każijiet: l-ambjent, is-suq intern, l-industrija, in-negozju u l-SMEs, il-mobilità u t-trasport; jinnota b'dispjaċir li l-leġiżlazzjoni ambjentali ġġenerat l-akbar numru ta' kwistjonijiet ta' traspożizzjoni u infurzar fl-2019 filwaqt li fl-2018 l-ambjent kien fit-tielet post f'termini tan-numru ta' proċedimenti ġodda ta' ksur;

7.  Jinnota li, skont dawn ir-rapporti, l-oqsma li fihom infetħu l-akbar numru ta' proċedimenti ta' ksur tat-traspożizzjoni fil-konfront tal-Istati Membri f'dawk is-snin kienu l-ambjent, il-mobilità, it-trasport u s-suq intern;

8.  Jenfasizza li nuqqas ta' infurzar mhux biss idgħajjef l-effiċjenza tas-suq intern, iżda għandu wkoll impatt dirett fuq id-drittijiet individwali u b'hekk jaffettwa l-kredibbiltà u l-immaġni tal-Unjoni; iqis li l-għadd kbir ta' proċedimenti ta' ksur juri li l-iżgurar tal-applikazzjoni f'waqtha, korretta u effettiva tad-dritt tal-UE fl-Istati Membri għadu jikkostitwixxi sfida kbira u prijorità; jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi aktar informazzjoni dwar il-kriterji applikati taħt l-approċċ metodoloġiku l-ġdid applikat mill-2017 bl-għan li jiġu ddeterminati l-aktar każijiet serji ta' ksur u l-aktar ilmenti serji dwar id-dritt tal-UE; jesprimi dispjaċir għall-fatt li n-numru dejjem akbar ta' proċeduri wassal biex il-medja taż-żmien biex jiġu investigati każijiet ta' ksur potenzjali tad-dritt tal-UE żdiedet b'mod kontinwu mill-2017; jistieden lill-Kummissjoni tnaqqas iż-żmien medju biex jiġu ttrattati l-ilmenti u l-proċedimenti ta' ksur; jistieden lill-Kummissjoni biex, meta jkun xieraq, tnaqqas drastikament iż-żmien li tieħu biex tressaq lill-Istati Membri quddiem il-Qorti skont l-Artikolu 258 TFUE u l-Artikolu 260TFUE;

9.  Jinnota bi tħassib li ż-żmien medju ta' traspożizzjoni fl-UE żdied, u d-direttivi fl-2019 ħadu tliet xhur aktar biex jiġu trasposti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali meta mqabbla ma' dawk tal-2018; jitlob li l-proċeduri leġiżlattivi jiġu skedati b'mod xieraq sabiex iħallu biżżejjed żmien għat-traspożizzjoni; jissottolinja li d-dritt tal-UE jeħtieġ li jiġi fformulat b'mod ċar u li jinftiehem, filwaqt li jirrispetta l-prinċipji taċ-ċarezza tad-dritt, tat-trasparenza u taċ-ċertezza tad-dritt; jitlob li jsiru valutazzjonijiet tal-impatt ex ante u ex post xierqa tad-dritt tal-UE; ifakkar li l-leġiżlazzjoni li tagħti lok għall-proċedimenti ta' ksur l-aktar serji ġejja mid-direttivi; ifakkar li r-regolamenti huma applikabbli b'mod dirett u obbligatorju fl-Istati Membri kollha; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni biex kemm jista' jkun tagħmel użu mir-regolamenti meta tikkunsidra proposti leġiżlattivi;

10.  Jisħaq fuq ir-rwol ta' skrutinju tal-Parlament li jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni għan-nuqqasijiet fl-implimentazzjoni tad-dritt tal-UE fl-Istati Membri permezz ta' petizzjonijiet u ta' mistoqsijiet; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli ssaħħaħ is-sorveljanza tagħha tal-mod kif jiġi applikat id-dritt tal-UE fl-Istati Membri, f'konformità mal-Analiżi Panoramika mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri; jisħaq li djalogu mill-qrib u strutturat bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri fi stadju bikri huwa essenzjali għall-applikazzjoni effettiva u korretta tad-dritt tal-UE, u anki biex jiġu indirizzati l-kwistjonijiet relatati mar-regolamentazzjoni żejda ("gold-plating") matul it-traspożizzjoni u l-applikazzjoni tad-dritt tal-UE; ifakkar fil-ħtieġa li jiġu stabbiliti bażi tad-data u sit web komuni għall-partijiet kollha tal-proċedura leġiżlattiva sabiex tiżdied it-trasparenza fid-diskussjonijiet leġiżlattivi; jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi l-konformità b'mod aktar konsistenti fl-oqsma differenti ta' politika, u, fejn possibbli u xieraq, ittejjeb l-istrumenti preventivi bħal, pereżempju, it-tħejjija ta' pjanijiet ta' implimentazzjoni, pjanijiet direzzjonali, dokumenti ta' spjegazzjoni, siti web dedikati, u l-iskambju ta' prattiki tajba maħsuba biex jgħinu lill-Istati Membri jidentifikaw il-problemi tat-traspożizzjoni, jindirizzawhom fi stadju bikri tal-proċedimenti ta' ksur u jgħinuhom isibu soluzzjonijiet konġunti u għalhekk itejbu l-effettività tal-leġiżlazzjoni tal-UE;

11.  Jirrikonoxxi l-ħidma mwettqa mill-Kummissjoni Ewropea u r-rispett tagħha għall-prinċipju tas-sussidjarjetà; jenfasizza r-rwol kruċjali tal-parlamenti nazzjonali, u, fejn rilevanti, tal-parlamenti reġjonali, fl-iskrutinju preleġiżlattiv tal-abbozzi tal-liġijiet tal-UE; jinnota li l-forom attwali ta' kooperazzjoni mal-parlamenti nazzjonali jistgħu jittejbu; jesprimi dispjaċir għall-istruttura attwali tal-proċedura għall-mekkaniżmu ta' kontroll tas-sussidjarjetà, li ġġiegħel lill-kumitati tal-UE fil-parlamenti nazzjonali jiddedikaw ħin eċċessiv għal valutazzjonijiet tekniċi u legali filwaqt li jkollhom jikkonformaw ma' skadenzi qosra; jissuġġerixxi reviżjoni ta' dawn il-mekkaniżmi sabiex isiru aktar funzjonali u effettivi, u sabiex ikun jista' jiġi żviluppat approċċ aktar politiku għall-kontroll tas-sussidjarjetà madwar l-UE; jissuġġerixxi aktar involviment tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, li jirrappreżenta lill-awtoritajiet reġjonali u lokali, fil-kontroll tas-sussidjarjetà;

12.  Jinsab serjament imħasseb li ħafna Stati Membri għadhom ma implimentawx id-Direttivi kontra l-Ħasil tal-Flus (ir-Raba' u l-Ħames Direttiva Kontra l-Ħasil tal-Flus); iħeġġeġ lill-Istati Membri jittrasponu b'urġenza u kif dovut dawn id-Direttivi; jilqa' l-adozzjoni mill-Kummissjoni tal-komunikazzjoni bit-titolu "Fit-triq lejn implimentazzjoni aħjar tal-qafas tal-UE dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u kontra l-finanzjament tat-terroriżmu", li, flimkien ma' sensiela ta' rapporti, tista' tipprovdi appoġġ lill-awtoritajiet Ewropej u nazzjonali biex jindirizzaw aħjar il-ħasil tal-flus, inkluż ir-riskju ta' finanzjament tat-terroriżmu;

13.  Jesprimi tħassib dwar l-implikazzjonijiet ta' ċerti skemi ta' investiment u ta' ċittadinanza li dan l-aħħar adottaw xi Stati Membri; jistieden lill-Kummissjoni ddaħħal leġiżlazzjoni biex tipprojbixxi dawn il-prattiki;

14.  Jiddeplora l-inkonsistenzi u n-nuqqasijiet fil-leġiżlazzjoni Ewropea mfassla biex tiġġieled il-kriminalità organizzata transfruntiera inkluż, fost l-oħrajn, it-traffikar tad-droga jew it-traffikar ta' bnedmin; jitlob lill-Kummissjoni tkompli timmonitorja t-traspożizzjoni korretta tad-Deċiżjoni Kwadru dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata billi tagħmel użu mis-setgħat li jagħtuha t-Trattati; jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta proposta leġiżlattiva għal Direttiva bbażata fuq l-Artikolu 83(1) TFUE biex tirrevedi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2008/841/ĠAI dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, inkluż aġġornament tad-definizzjonijiet ta' reati kriminali biex tiġi enfasizzata n-natura transfruntiera tal-organizzazzjonijiet kriminali, kif enfasizzat b'mod ripetut fir-rapporti tal-aġenziji Ewropej rilevanti, b'mod partikolari l-Europol u l-Eurojust, inklużi pieni ogħla u ż-żieda tar-reat ta' assoċjazzjoni kriminali, li fil-mudell tal-mafja huwa kkaratterizzat minn tattiċi ta' intimidazzjoni, assoċjazzjoni bl-intenzjoni deliberata li jkun hemm attività kriminali, u l-kapaċità li jiġu influwenzati korpi pubbliċi; jilqa', f'dan il-kuntest, leġiżlazzjoni Ewropea ġenerali dwar il-protezzjoni ta' dawk li jikkooperaw mal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi;

15.  Jisħaq fuq l-importanza ta' leġiżlazzjoni li tippermetti lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jindirizzaw b'mod effettiv l-assi miksuba b'mod illeċitu, billi jipprevjenu lill-kriminali milli jibbenefikaw mir-reati tagħhom u mbagħad jerġgħu jdaħħlu l-qligħ lura fl-ekonomija legali jew jużawh biex jiffinanzjaw attivitajiet kriminali oħrajn; jinnota li l-leġiżlazzjoni Ewropea għandha xi nuqqasijiet f'dan ir-rigward, minkejja d-dħul fis-seħħ li ġej tar-Regolament (UE) 2018/1805; jilqa', għalhekk, l-impenn tal-Kummissjoni li tirrevedi l-qafas legali sħiħ għall-iffriżar u l-konfiska tal-mezzi strumentali u r-rikavat kriminali fl-UE, u li tanalizza l-ħtieġa possibbli għal aktar regoli komuni, b'attenzjoni partikolari għall-qbid jew il-konfiska tar-rikavat kriminali fin-nuqqas ta' kundanna, u l-ġestjoni ta' dawn l-assi;

16.  Jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni biex tkompli tissorvelja t-traspożizzjoni sħiħa tad-direttivi dwar id-drittijiet proċedurali fl-ispazju Ewropew ta' libertà, sigurtà u ġustizzja; jissottolinja, madankollu, it-tħassib tiegħu dwar id-diffikultajiet persistenti ffaċċjati fit-traspożizzjoni tad-Direttiva 2012/29/UE li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità(9); jissottolinja t-tħassib tiegħu fir-rigward tal-proċedimenti ta' ksur mibdija fil-konfront ta' diversi Stati Membri għan-nuqqas ta' traspożizzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/800 dwar il-garanziji proċedurali għal tfal li huma suspettati jew li huma persuni akkużati fi proċedimenti kriminali(10);

17.  Jenfasizza l-ħtieġa li tittejjeb il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni sabiex is-sistemi tat-taxxa jsiru aktar trasparenti, responsabbli u effettivi, kif ukoll biex titrażżan il-kompetizzjoni inġusta bejn l-Istati Membri, u l-proliferazzjoni tar-rifuġji fiskali; iqis li tassazzjoni ġusta u l-ġlieda deċiża kontra l-frodi tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa, l-ippjanar aggressiv tat-taxxa u l-ħasil tal-flus għandhom jiżvolġu rwol ċentrali fil-politika tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw sistema ta' tassazzjoni kompetittiva, ġusta u robusta li tkun adattata għall-era diġitali u mudelli ġodda ta' negozju;

18.  Jesprimi dispjaċir għall-fatt li l-Kummissjoni ma ddeċidietx li tiftaħ proċedimenti ta' ksur fil-konfront ta' dawk l-Istati Membri li kisru r-regoli ta' Schengen;

19.  Jikkritika n-nuqqas ta' rispett min-naħa tal-Istati Membri lejn l-impenji favur is-solidarjetà u l-qsim tar-responsabbiltà fir-rilokazzjoni tal-applikanti għall-asil;

20.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jittrasponu l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu; jinnota b'mod partikolari n-nuqqasijiet tat-traspożizzjoni f'diversi Stati Membri identifikati mill-Kummissjoni fir-rigward tad-Direttiva (UE) 2017/541 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu(11) ; jinnota li l-biċċa l-kbira tal-Istati Membri li l-Kummissjoni ressqet proċedimenti ta' ksur fil-konfront tagħhom fl-2019 għan-nuqqas ta' traspożizzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/681 dwar ir-reġistru tal-ismijiet tal-passiġġieri (PNR)(12)sadanittant innotifikaw lill-Kummissjoni dwar l-adozzjoni tal-miżuri meħtieġa biex jittrasponu b'suċċess dan l-att;

21.  Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE jiggarantixxu l-implimentazzjoni sħiħa tal-Karta fid-deċiżjonijiet, fl-azzjonijiet u fil-politiki kollha tagħhom, bil-għan li jiġi żgurat ir-rispett totali tal-pluraliżmu, tal-indipendenza u tal-libertà tal-midja; jinsab imħasseb bil-qagħda tal-midja fl-UE; jikkundanna bil-kbir il-prattiki kollha maħsuba biex jintimidaw jew jheddu lill-ġurnalisti; itenni, f'dan ir-rigward, it-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tressaq proposta komprensiva għal att leġiżlattiv li jkollu l-għan li jistabbilixxi standards minimi kontra kawżi strateġiċi kontra l-parteċipazzjoni pubblika (SLAPP) madwar l-UE; jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi miżuri biex trażżan l-użu mhux xieraq tal-qrati biex jiġu intimidati jew imminati l-ġurnalisti;

22.  Jikkundanna n-numru dejjem akbar ta' kampanji ta' diżinformazzjoni li għandhom l-għan li jqarrqu bil-pubbliku dwar l-attivitajiet tal-UE, kif ukoll jimmiraw lejn il-miżuri meħuda sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni xierqa tad-dritt tal-UE fl-Istati Membri; jistieden lill-Kummissjoni tiġġieled dan il-fenomenu, peress li għandu l-għan li jdgħajjef il-proċess demokratiku u l-fiduċja taċ-ċittadini fl-istituzzjonijiet demokratiċi tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni timplimenta sett ċar, komprensiv u wiesa' ta' azzjonijiet biex tindirizza t-tixrid u l-impatt tad-diżinformazzjoni online fl-Ewropa, u biex tiżgura l-protezzjoni tal-valuri Ewropej u tas-sistemi demokratiċi;

23.  jesprimi tħassib dwar in-nuqqasijiet gravi li nstabu fl-ambitu tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fil-qasam tal-ambjent u l-enerġija, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mal-immaniġġjar u r-rimi tal-iskart, mal-effiċjenza enerġetika, mat-telfien tal-bijodiversità, mal-isfruttament tar-riżorsi naturali u ż-żoni protetti, mat-trattament insuffiċjenti tal-ilma urban mormi u mat-tniġġis tal-arja, li għandhom ukoll impatti serji fuq is-saħħa tal-bniedem; jinnota bi tħassib li hemm 19-il proċedura ta' ksur li għadhom għaddejjin għal traspożizzjoni ħażina tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali, li hija essenzjali biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni korretta tal-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas" u tar-responsabbiltà għall-ħsara ambjentali b'mod ġenerali;

24.  Jinnota, b'mod partikolari, li l-maġġoranza tal-Istati Membri b'mod persistenti u sistematiku kisru l-istandards Ewropej dwar il-valuri ta' limitu għas-sustanzi li jniġġsu fl-arja; jenfasizza li d-degradazzjoni tal-ekosistemi u t-telfien tal-bijodiversità huma kwistjonijiet ewlenin madwar l-UE; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi liġi ġdida dwar il-ksib mill-ġdid tal-ekosistemi li tibni fuq l-obbligi eżistenti li diġà jinsabu fid-Direttiva dwar il-Ħabitats u f'leġiżlazzjoni oħra tal-UE u lil hinn minnhom; jistieden lill-Kummissjoni tiggarantixxi b'mod sod it-traspożizzjoni rapida, kompleta u korretta tad-direttivi ambjentali kollha tal-UE fl-Istati Membri kollha, filwaqt li tqis il-prijoritajiet stabbiliti fil-komunikazzjoni tagħha bit-titolu "Id-Dritt tal-UE: Riżultati aħjar permezz ta' applikazzjoni aħjar";

25.  Jisħaq li n-nuqqas ta' ġabra koerenti u komprensiva ta' regoli kodifikati dwar l-amministrazzjoni tajba applikabbli madwar l-Unjoni jagħmilha diffiċli għaċ-ċittadini u għan-negozji biex jifhmu faċilment u b'mod sħiħ id-drittijiet tagħhom skont id-dritt tal-Unjoni; jenfasizza, għalhekk, li l-kodifikazzjoni tar-regoli dwar l-amministrazzjoni tajba bħala regolament li jistabbilixxi d-diversi aspetti tal-proċeduri amministrattivi – inklużi n-notifiki, il-limiti ta' żmien vinkolanti, id-dritt għas-smigħ u d-dritt ta' kull persuna li jkollha aċċess għall-fajl tagħha – tirriżulta fit-tisħiħ tad-drittijiet taċ-ċittadini u tat-trasparenza; jemmen li dan ir-regolament iżid l-effettività, l-effiċjenza u l-kapaċità tal-amministrazzjonijiet u s-servizzi pubbliċi, u f'dan ir-rigward jirrispondi għall-ħtieġa ta' investiment u riforma fl-Unjoni Ewropea;

26.  Itenni s-sejħa tiegħu għall-adozzjoni ta' regolament dwar amministrazzjoni tal-UE miftuħa, effiċjenti u indipendenti skont l-Artikolu 298TFUE, u jinnota li l-Kummissjoni ma ressqet l-ebda proposta ta' segwitu għal din it-talba; jistieden, għalhekk, għal darb'oħra lill-Kummissjoni tressaq proposta leġiżlattiva dwar liġi Ewropea tal-proċedura amministrattiva, filwaqt li tqis il-passi li ttieħdu s'issa mill-Parlament f'dan il-qasam;

27.  Jieħu nota tal-fatt li hemm nuqqas partikolari ta' traspożizzjoni, implimentazzjoni u superviżjoni tad-dritt tal-UE dwar l-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, minkejja l-insistenza tal-Kummissjoni u tal-Kunsill dwar l-urġenza kbira ta' dawn il-proposti matul il-proċess leġiżlattiv; jistieden lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet nazzjonali jimmonitorjaw u jinfurzaw b'mod proattiv u komprensiv l-applikazzjoni tad-dritt tal-UE f'dan il-qasam;

28.  Jirrikonoxxi li sabiex jiġu żgurati l-applikazzjoni korretta tad-dritt tal-UE u l-funzjonament tajjeb tas-suq intern, iċ-ċittadini u l-intraprendituri jeħtieġ li jiġu infurmati dwar kwistjonijiet li jirriżultaw mill-applikazzjoni ta' kuljum tad-dritt tal-UE; jitlob kooperazzjoni aktar b'saħħitha f'dan il-qasam, inkluż permezz tas-servizz SOLVIT;

29.  Jesprimi dispjaċir għan-nuqqas kontinwu ta' omoġeneità bejn l-Istati Membri fl-implimentazzjoni effettiva tal-leġiżlazzjoni li għandha l-għan li tibni Unjoni soċjali u inklużiva, filwaqt li tiġġieled il-forom kollha ta' diskriminazzjoni kontra gruppi vulnerabbli; jinsab imħasseb dwar in-nuqqasijiet serji u d-dewmien fl-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fil-qafas tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, b'mod partikolari fl-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol, id-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol(13), u l-leġiżlazzjoni dwar it-trattament u s-salarju ndaqs bejn in-nisa u l-irġiel; jissottolinja l-interpretazzjoni wiesgħa mogħtija mill-QĠUE fis-sentenzi tagħha dwar il-kunċett ta' paga ugwali għal xogħol ugwali, u jitlob lill-Kummissjoni tagħmel aktar biex tindirizza d-diskriminazzjoni u d-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa fil-livell Ewropew;

30.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-pandemija tal-COVID-19 ma tintużax mill-Istati Membri bħala skuża għall-applikazzjoni mhux korretta tad-dritt tal-UE, u li kwalunkwe dewmien fit-traspożizzjoni tad-direttivi fl-ordnijiet legali nazzjonali jkun ġustifikat kif xieraq;

31.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, lill-Kumitat tar-Reġjuni, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU C 28, 27.1.2020, p. 108.
(2) ĠU C 86, 6.3.2018, p. 126.
(3) ĠU C 440, 30.12.2015, p. 17.
(4) ĠU C 18, 19.1.2017, p. 10.
(5) ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
(6) ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73.
(7) ĠU L 156, 19.6.2018, p. 43.
(8) Ir-Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill ibbażat fuq l-Artikolu 10 tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2008/841/ĠAI tal-24 ta' Ottubru 2008 dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata (COM(2016)0448).
(9) ĠU L 315, 14.11.2012, p. 57.
(10) ĠU L 132, 21.5.2016, p. 1.
(11) ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6.
(12) ĠU L 119, 4.5.2016, p. 132.
(13) Id-Direttiva 2003/88/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-4 ta' Novembru 2003 li tikkonċerna ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol (ĠU L 299, 18.11.2003, p. 9).

Aġġornata l-aħħar: 22 ta' April 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza