Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2208(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0259/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0259/2020

Συζήτηση :

PV 19/01/2021 - 11
CRE 19/01/2021 - 11

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0014

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 300kWORD 103k
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 - Βρυξέλλες
Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση για το 2019
P9_TA(2021)0014A9-0259/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση για το 2019 (2020/2208(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ), καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις του ΟΗΕ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων»),

–  έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και ιδίως τις αρχές 2, 3, 11 και 17,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 8, 21 και 23 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 17 και 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας που παρουσιάστηκε στις 28 Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ και την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR) και τα γενικά σχόλια της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα (ICESCR) και τα γενικά σχόλια της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), και τις γενικές συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (UNCRC) της 20ής Νοεμβρίου 1989 και τα δύο προαιρετικά πρωτόκολλα αυτής, που εγκρίθηκαν στις 25 Μαΐου 2000,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία της 30ής Μαρτίου 2007,

–  έχοντας υπόψη την πολιτική δήλωση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά με τον HIV και το AIDS: «On the Fast Track to Accelerating the Fight against HIV and to Ending the AIDS Epidemic by 2030» (Πλήρης επιτάχυνση για καταπολέμηση του HIV και εξάλειψη της πανδημίας του AIDS έως το 2030), που εγκρίθηκε στις 8 Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές ή εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες, η οποία εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 1992,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 22ας Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με μια παγκόσμια έκκληση για συγκεκριμένη δράση με στόχο την πλήρη εξάλειψη του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της συναφούς μισαλλοδοξίας και την ολοκληρωμένη εφαρμογή και παρακολούθηση της Διακήρυξης και του Προγράμματος Δράσης του Ντέρμπαν,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 28ης Μαΐου 2019, με την οποία ορίστηκε η 22α Αυγούστου ως διεθνής ημέρα μνήμης για τα θύματα πράξεων βίας λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2467 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 29ης Απριλίου 2019, σχετικά με τη σεξουαλική βία στο πλαίσιο συγκρούσεων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και τη στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια 2019-2024 (ΓΕΑ),

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία Spotlight ΕΕ-ΟΗΕ για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών,

–  έχοντας υπόψη την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και το πρόγραμμα δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, και τα αποτελέσματα των διασκέψεων αναθεώρησής τους,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση αριθ. 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), της 21ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τη βία και την παρενόχληση,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της εκατονταετηρίδας της ΔΟΕ, της 21ης Ιουνίου 2019, σχετικά με το μέλλον της εργασίας,

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο συνεννόησης, της 16ης Αυγούστου 2019, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ του Προγράμματος του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις περιφερειακές και τις μειονοτικές γλώσσες που εγκρίθηκε στις 5 Νοεμβρίου 1992,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας («Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης»), της 11ης Μαΐου 2011, που δεν έχει επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2015-2019 – «Η ένταξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ημερήσια διάταξη», της 28ης Απριλίου 2015 (JOIN(2015)0016), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2015, και την ενδιάμεση επανεξέταση του Ιουνίου του 2017 (SWD(2017)0254),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2020-2024, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 17 Νοεμβρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ στα φόρουμ του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2019,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τη δράση της ΕΕ για την ενίσχυση της βασισμένης σε κανόνες πολυμέρειας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2019, σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ στον ΟΗΕ και στην 74η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με τη δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους και τα αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ), οι οποίες εγκρίθηκαν στις 24 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν στις 24 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή, οι οποίες επικαιροποιήθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Απριλίου 2013, σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης επιγραμμικά και απογραμμικά, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Μαΐου 2014, και σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 14 Ιουνίου 2004,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την απαγόρευση των διακρίσεων στην εξωτερική δράση, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 18 Μαρτίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά το ασφαλές πόσιμο νερό και την αποχέτευση, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 17 Ιουνίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την αναθεώρηση, το 2019, των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την πολιτική της ΕΕ απέναντι σε τρίτες χώρες σε θέματα βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 16 Σεπτεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2020, με τίτλο «Ανακοίνωση του 2020 σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ» (COM(2020)0660), και το γεωπολιτικό θεματολόγιο της νομοθετικής περιόδου 2019-2024 της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, του Ιουνίου του 2020, με τίτλο «Legal gender recognition in the EU – The journey of trans people towards full equality» (Νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου στην ΕΕ – Η πορεία των διεμφυλικών ατόμων προς την πλήρη ισότητα),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2020, με τίτλο «Σχέδιο δράστης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (GAP III) – Ένα φιλόδοξο θεματολόγιο για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στην εξωτερική δράση της ΕΕ» (JOIN(2020)0017), και τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 για το GAP III,

–  έχοντας υπόψη την Έρευνα ΙΙ για τα άτομα ΛΟΑΔΜ στην ΕΕ του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), της 14ης Μαΐου 2020, με τίτλο «A long way to go for LGBTI equality» (Η απόσταση μέχρι την ισότητα των ατόμων ΛΟΑΔΜ είναι μεγάλη),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 30ής Ιουλίου 2020, σχετικά με τον ρόλο του ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ και τις εκθέσεις της διακομματικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θρησκευτική ελευθερία, την ελευθερία των πεποιθήσεων και τη θρησκευτική ανοχή,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2019,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της αρπαγής γαιών(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και την εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση για το 2018(4), καθώς και τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις,

–  έχοντας υπόψη όλα τα εγκριθέντα το 2019 ψηφίσματά του σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (γνωστά ως κατεπείγοντα ψηφίσματα), σύμφωνα με το άρθρο 144 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης, το οποίο απένειμε το 2019 στον Ilham Tohti, Ουιγούρο υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθηγητή οικονομικών, υπέρμαχο των δικαιωμάτων της μειονότητας των Ουιγούρων της Κίνας και πολιτικό κρατούμενο στην Κίνα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0259/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εορτασμός, το 2019, της 10ης επετείου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ υπενθύμισε στην Ένωση την εκπεφρασμένη δέσμευσή της και την υποχρέωσή της βάσει της Συνθήκης να αναλάβει αποφασιστικά δράσεις για την προστασία, την προώθηση και την πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την ευκαιρία αυτή, η ΕΕ επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να παραμείνει σημαντικός παράγοντας στην παγκόσμια σκηνή και να συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο ως παγκόσμιος υπερασπιστής της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί βασική αξία της ΕΕ και ότι το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση και την απαγόρευση των διακρίσεων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου θα πρέπει, ως εκ τούτου, να εφαρμόζεται και να ενσωματώνεται ως οριζόντια αρχή σε όλες τις δραστηριότητες και τις πολιτικές της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χριστιανοί είναι η θρησκευτική ομάδα που υφίσταται τους περισσότερους διωγμούς παγκοσμίως και αποτελούν το 80 % του συνόλου των διωκόμενων πιστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διώξεις αυτές καλύπτουν ένα φάσμα που εκτείνεται από συνήθεις διακρίσεις όσον αφορά την εκπαίδευση, την απασχόληση και τον κοινωνικό βίο μέχρι και περιορισμούς σε κάθε μορφή έκφρασης, και φτάνει ακόμη και σε σωματικές επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων, οι οποίες σχεδόν εμπίπτουν στον διεθνή ορισμό της γενοκτονίας που έχει εγκριθεί από τα Ηνωμένα Έθνη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διακήρυξη και η πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου, του 1995, για εικοσιπέντε χρόνια τώρα επιμένει στη σημασία των ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών για τις γυναίκες, καθώς και στην ισότιμη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και στη δημοκρατική διαδικασία για την εδραίωση της δημοκρατίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη συμμετοχής των γυναικών στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) αυξάνει τον κίνδυνο μεροληψίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστημονική εκπαίδευση είναι σημαντική για την απόκτηση δεξιοτήτων, αξιοπρεπούς εργασίας και για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος, καθώς και για την κατάλυση των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο βάσει των οποίων οι τομείς αυτοί θεωρούνται στερεοτυπικά ανδρικοί, προκειμένου να επιτραπεί στις γυναίκες να απολαύσουν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματά τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, καθόλη τη διάρκεια του εορτασμού της 30ής επετείου της UNCRC τον Νοέμβριο του 2019, η ΕΕ τόνισε τη δέσμευσή της να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού και τα δικαιώματα των γονέων και να τα θέσει στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο διοργάνωσε ειδική διάσκεψη στις 20 Νοεμβρίου 2019, στην οποία εξετάστηκαν διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό κόσμο, ιδίως αναφορικά με την απαγόρευση της πρόσβασης σε παιδική πορνογραφία και την καταπολέμηση της παρενόχλησης και της βίας, καθώς και της υπέρβασης των εμποδίων στην πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών και της αντιμετώπισης του μεταβαλλόμενου χαρακτήρα των ένοπλων συγκρούσεων και του αντίκτυπού τους στο μέλλον των παιδιών, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου των εν λόγω συγκρούσεων στην ανάπτυξη, την εκπαίδευση και τη μετέπειτα ζωή τους, δίνοντας παράλληλα έμφαση στις δηλώσεις των παιδιών κατά τη διάρκεια της συζήτησης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση που προκλήθηκε από την παγκόσμια πανδημία COVID-19, οι τρόποι με τους οποίους τα κράτη ανταποκρίθηκαν σε αυτήν, η επιδείνωση των ανισοτήτων και οι δυσκολίες που προκάλεσε, ιδίως για τις πλέον ευπαθείς και περιθωριοποιημένες ομάδες, καθώς και τις γυναίκες, και ο αντίκτυπός της στις διεθνείς σχέσεις, στη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη και τις συγκρούσεις έχουν όλα μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε όλα τα ζητήματα που άπτονται του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για παράδειγμα, η κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία έχει οδηγήσει τις περισσότερες χώρες στη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης, που περιόρισαν την ελευθερία άσκησης πολλών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται κυρίως οι ελευθερίες κυκλοφορίας και του συνέρχεσθαι, ή στη θέσπιση νέων μέσων επιτήρησης με σκοπό την πρόληψη της μετάδοσης του ιού της COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω μέτρα έχουν εγείρει θεμιτά ερωτήματα ως προς την αναγκαιότητα, τη νομιμότητα, την αναλογικότητα, τον μη εισάγοντα διακρίσεις χαρακτήρα, τη διάρκειά τους και τις επιπτώσεις τους, με σκοπό τη διασφάλιση των θεμελιωδών ελευθεριών βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία συνοδεύεται επίσης από περαιτέρω αρνητικές τάσεις που υπονομεύουν τη δημοκρατία και συρρικνώνουν τον χώρο της κοινωνίας των πολιτών σε ορισμένες χώρες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια ύφεση που προκλήθηκε από την πανδημία μπορεί να οδηγήσει τις κυβερνήσεις να δώσουν προτεραιότητα στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και στην προσέλκυση επενδύσεων· τονίζει ότι αυτό δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος της φιλοδοξίας τους όσον αφορά τους πολιτικούς στόχους και τα πρότυπα για ορισμένους άλλους τομείς, όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η δράση για το κλίμα και η καταπολέμηση της φτώχειας, ιδίως των παιδιών και των οικογενειών τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση, σε παγκόσμιο επίπεδο, αυταρχικών και λαϊκιστικών κινημάτων συνιστά απειλή για τις αξίες και τις αρχές στις οποίες βασίζεται η Ένωση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανελεύθερα καθεστώτα απομακρύνονται ολοένα και περισσότερο από την πορεία των ώριμων δημοκρατιών και των δυτικών δημοκρατικών προτύπων, και εδραιώνονται σε θέσεις που πυροδοτούν διαρκείς και εσκεμμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα ανελεύθερα καθεστώτα περιορίζουν θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, και με τον τρόπο αυτό παρουσιάζουν μια ψευδή εικόνα εκλογικής νομιμότητας καθώς διεξάγουν εκλογές που δεν μπορούν να θεωρηθούν ελεύθερες, δίκαιες ή διαφανείς·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιβαλλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής και της αποψίλωσης, είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων ενεργειών και οδηγούν σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων όχι μόνο εις βάρος των ατόμων που πλήττονται άμεσα αλλά και εις βάρος ολόκληρης της ανθρωπότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημασία να αναγνωριστεί η σχέση ανάμεσα σε ανθρώπινα δικαιώματα και προστασία του περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση της πρόσβασης σε πόσιμο νερό είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη των εντάσεων σε ορισμένες περιοχές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη συνοχή μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, όπως και των εξωτερικών πολιτικών της μεταξύ τους, συνιστά απαρέγκλιτη προϋπόθεση για μια επιτυχή και αποτελεσματική ενωσιακή πολιτική στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές στήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της ατιμωρησίας θα πρέπει να ενσωματώνονται σε όλες τις άλλες πολιτικές της ΕΕ που έχουν εξωτερική διάσταση, όπως η ανάπτυξη, η μετανάστευση, η ασφάλεια, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα των φύλων, η διεύρυνση και το εμπόριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια συνεπέστερη εφαρμογή θα επέτρεπε στην ΕΕ να ανταποκρίνεται ταχύτερα ήδη από τα πρώτα στάδια των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να είναι ένας πιο ενεργός και πιο αξιόπιστος παράγοντας σε παγκόσμιο επίπεδο στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ευρωπαϊκών προτύπων μεταξύ των εταίρων και των γειτόνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης και της αντιμετώπισης της μετανάστευσης, αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία επηρεάστηκε από την πανδημία της COVID-19, αποτελεί αντικείμενο ανησυχίας στις γειτονικές χώρες, οι οποίες οφείλουν να λάβουν κατάλληλα μέτρα σε αυτό το πλαίσιο και να συνεργαστούν με την κοινωνία των πολιτών τους, στα μέλη της οποίας συγκαταλέγονται φιλοευρωπαίοι και δημοκράτες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα και περισσότερες χώρες, ιδίως στην Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, επιβάλλουν απαγορεύσεις ταξιδιών για να εμποδίσουν τη συμμετοχή υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνείς εκδηλώσεις·

Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία: γενικές τάσεις και βασικές προκλήσεις

1.  επιδοκιμάζει τις αποκρίσεις στην πανδημία COVID-19 των κρατών που έχουν θέσει τα δικαιώματα στη ζωή και την υγεία ως πρώτιστες επιταγές τους· τονίζει ότι, ταυτόχρονα, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλίζεται επαρκές βιοτικό επίπεδο για τους πολίτες· υπενθυμίζει ότι όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας πρέπει να βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές της μη εισαγωγής διακρίσεων, να συμμορφώνονται με αυτά και να διασφαλίζουν την περαιτέρω πρόοδο στην υλοποίηση των ΣΒΑ·

2.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστούν ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η τήρηση της αρχής ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά και αναφαίρετα, αδιαίρετα, αλληλεξαρτώμενα και αλληλένδετα, και καταδικάζει κάθε απόπειρα σχετικοποίησής τους·

3.  εκφράζει πολύ σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την υποβάθμιση των δημοκρατικών προτύπων και των προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υποβάθμιση στην άσκηση θεμελιωδών ελευθεριών, που έχει προκαλέσει η κρίση σε ορισμένες χώρες· είναι της άποψης ότι αυτή η οπισθοδρόμηση οφείλεται κυρίως στον αυξανόμενο αυταρχισμό καθώς και στις καταστροφικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της κρίσης και στο γεγονός ότι χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για τη χειραγώγηση των κρατικών θεσμών και των εκλογικών χρονοδιαγραμμάτων, την καταστολή των δραστηριοτήτων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως των υπερασπιστών των μειονοτήτων, των πολιτικών αντιπάλων, των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης ή της κοινωνίας των πολιτών, και τον περιορισμό των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων ή ομάδων που εκτίθενται σε διακρίσεις, όπως οι μειονότητες που σχετίζονται με τη θρησκεία και τις πεποιθήσεις και τα άτομα ΛΟΑΔΜ, για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την πανδημία· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αύξηση της ρητορικής μίσους, με βάση τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή κάστα, την παραπληροφόρηση, τη στόχευση ευάλωτων ομάδων που κατηγορούνται για εξάπλωση του ιού, την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας λόγω φύλου και της ανισότητας των φύλων· εκφράζει την ανησυχία του για τις περιπτώσεις διακρίσεων κατά τη διανομή βοήθειας στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19· απορρίπτει οποιαδήποτε άρνηση παροχής βοήθειας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, μεταξύ άλλων λόγω θρησκείας· τονίζει επίσης με ανησυχία τη χρήση, κατά παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ψηφιακών τεχνολογιών που αποσκοπούν στην ανάσχεση της πανδημίας μέσω της παρακολούθησης των πολιτών και της ανάκτησης προσωπικών δεδομένων τους·

4.  επιβεβαιώνει ότι τα κράτη πρέπει να απόσχουν από την εκμετάλλευση της πανδημίας COVID-19 για σκοπούς εδραίωσης αυταρχικής εξουσίας, αποδυνάμωσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου ή καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την επιδείνωση των μέτρων που λαμβάνονται από απολυταρχικά καθεστώτα, με στόχο την καταστολή των διαφωνιών και τη μείωση του πεδίου δράσης της κοινωνίας των πολιτών· υπογραμμίζει τη σημασία της κοινωνίας των πολιτών, η ύπαρξη της οποίας καθιστά δυνατές τις ευέλικτες, έγκαιρες και αποτελεσματικές αντιδράσεις σε καθεστώτα που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα μέτρα έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της πανδημίας της COVID-19 συχνά δεν συνοδεύονται από σαφείς υποχρεώσεις ανάκλησής τους μετά το τέλος της κρίσης·

5.  υπενθυμίζει ότι η καθολική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και υποστηρίζει κάθε πρόοδο προς την καθολική υγειονομική κάλυψη ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη· εκφράζει ικανοποίηση για την παγκόσμια ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία της COVID-19, βάσει της προσέγγισης «Team Europe» που εστιάζει στην έκφραση αλληλεγγύης και στην παροχή απτής συνδρομής στους εταίρους, ιδίως στις πλέον ευάλωτες και πληγείσες χώρες·

6.  σημειώνει με ανησυχία τις ελλείψεις σε πολλά κράτη του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες υπονομεύουν το δικαίωμα των ανθρώπων στη σωματική και ψυχική υγεία και στην επανόρθωση, καθώς και τις ελλείψεις στις προληπτικές δράσεις για την αποφυγή της μόλυνσης, στα υδατικά και υγειονομικά μέτρα, στην ενημέρωση και στη μη διακριτική μεταχείριση όσον αφορά την πρόσβαση και τα δικαιώματα· επικροτεί τη δήλωση της Επιτροπής ότι τα εμβόλια για την COVID-19 θα πρέπει να καταστούν παγκοσμίως διαθέσιμα και ότι η ΕΕ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προς τούτο·

7.  υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας της COVID-19 τα κράτη πρέπει να φροντίζουν η ανταπόκρισή τους να περιλαμβάνει μια ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου και διατομεακή προσέγγιση, προκειμένου να διασφαλίζονται τα δικαιώματα όλων των γυναικών και των κοριτσιών να ζουν χωρίς διακρίσεις και βία και να έχουν πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας που χρειάζονται·

8.  υπενθυμίζει ότι η πανδημία έχει επίσης οδηγήσει σε μείωση της παρακολούθησης και της τεκμηρίωσης των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο· στηρίζει τις διεθνείς προσπάθειες για την αξιολόγηση των διαφόρων εθνικών αποκρίσεων στην πανδημία, σε σχέση με τους περιορισμούς των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών ελευθεριών και την προσπάθεια για τη θέσπιση ενός κοινού πλαισίου που θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο οποίο θα στηρίζονται οι μελλοντικές αποκρίσεις σε υγειονομικές κρίσεις· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου από την Επιτροπή και το Διεθνές Ινστιτούτο για τη Δημοκρατία και την Εκλογική Βοήθεια (IDEA)·

9.  καταγγέλλει έντονα τις πολυάριθμες περιπτώσεις διακρίσεων, μισαλλοδοξίας, δίωξης και δολοφονιών που συνδέονται με τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, την εθνικότητα, την κοινωνική τάξη, την αναπηρία, την κάστα, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις, τη γλώσσα, την ηλικία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου, διακρίσεις και διώξεις που εξακολουθούν να παρατηρούνται σε πολλές χώρες και κοινωνίες· εκφράζει τη λύπη του για τη στόχευση ατόμων ή κοινοτήτων με μισαλλόδοξες και γεμάτες μίσος δηλώσεις και ενέργειες· θεωρεί απαράδεκτη την επικράτηση του ρατσισμού, του αντισημιτισμού και της ξενοφοβίας σε πολλές χώρες· επιμένει ότι οι κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο πρέπει να καταδικάζουν σαφώς και να υιοθετούν μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής έναντι του ρατσισμού και των διακρίσεων·

10.  υπογραμμίζει την τεράστια και αυξανόμενη απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα που συνεπάγονται η κλιματική αλλαγή, η καταστροφή του περιβάλλοντος και η απώλεια βιοποικιλότητας, στερώντας από τους ανθρώπους το θεμελιώδες δικαίωμα στη ζωή, ιδίως λόγω του υψηλότερου επιπέδου πείνας σε παγκόσμιο επίπεδο, των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, των περιορισμών στην πρόσβαση στο νερό, και των πρόσθετων θανάτων από υποσιτισμό και την αυξημένη εξάπλωση ασθενειών· τονίζει ότι η κλιματική αλλαγή υπονομεύει επίσης την άσκηση άλλων ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων επισιτιστικής ασφάλειας, ασφαλούς πόσιμου νερού και αποχέτευσης, υγείας, επαρκούς στέγασης, αυτοδιάθεσης, εργασίας και ανάπτυξης· εφιστά επίσης την προσοχή στους κινδύνους που εγκυμονεί η κλιματική αλλαγή για την ειρήνη και την ασφάλεια, καθώς η επισιτιστική ανασφάλεια και η λειψυδρία μπορούν να οδηγήσουν σε ανταγωνισμό επί των φυσικών πόρων και, στη συνέχεια, σε αστάθεια και συγκρούσεις εντός και μεταξύ κρατών· εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στη σύνδεση μεταξύ της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και της χρηματοδότησης των συγκρούσεων, των πολέμων και της βίας, που πραγματοποιείται άμεσα ή έμμεσα, μεταξύ άλλων και από ορισμένους παράγοντες από τον ιδιωτικό τομέα· επισημαίνει ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες είναι οι πλέον ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή, καθώς δυσκολεύονται περισσότερο να αντεπεξέλθουν στις καταστροφικές επιπτώσεις της, παρόλο που δημιουργούν λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με πιο πλούσιες χώρες, οι οποίες έχουν λιγότερες πιθανότητες να επηρεαστούν το ίδιο από την κλιματική αλλαγή·

11.  επιβεβαιώνει ότι η προώθηση και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δράση για το κλίμα και το περιβάλλον είναι αλληλένδετες, διότι, ειδικότερα, το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα παρέχει πρόσβαση σε ένδικα μέσα και μέσα για την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, για την εφαρμογή μέτρων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και για τη λογοδοσία των κρατών, των επιχειρήσεων και των ατόμων που φέρουν ευθύνη για τις αποκρίσεις τους στην κλιματική αλλαγή, οι οποίες συμβάλλουν περαιτέρω στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος·

12.  τονίζει ότι η βιοποικιλότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα και υπενθυμίζει ότι τα κράτη έχουν υποχρέωση στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να προστατεύουν τη βιοποικιλότητα από την οποία εξαρτώνται τα εν λόγω δικαιώματα, μεταξύ άλλων μέσω της πρόβλεψης για συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη βιοποικιλότητα, καθώς και μέσω της παροχής πρόσβασης σε αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα σε περιπτώσεις απώλειας και υποβάθμισης της βιοποικιλότητας· εκφράζει την υποστήριξή του στις αναδυόμενες κανονιστικές προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά τα περιβαλλοντικά εγκλήματα· προτρέπει εν προκειμένω την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προάγουν την αναγνώριση της οικοκτονίας ως διεθνούς εγκλήματος βάσει του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ)·

13.  υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη βοήθεια στα άτομα που εκτοπίζονται για λόγους που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα· θεωρεί σημαντικό να διεξαχθούν εργασίες σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να καθοριστεί η έννοια των «περιβαλλοντικά εκτοπισμένων ατόμων» στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό τη θέσπιση ενός διεθνούς νομικού πλαισίου και την υιοθέτηση μιας κοινής προσέγγισης για την προστασία όσων αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο διαμονής τους· αναγνωρίζει ότι οι περιβαλλοντικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής ενδέχεται να επιδεινώσουν τον αναγκαστικό εκτοπισμό και, ως εκ τούτου, επιμένει στην ανάγκη ταχείας εφαρμογής πολιτικών για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού·

14.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την αποψίλωση των δασών και την παράνομη εξόρυξη, την παραγωγή παράνομων ναρκωτικών, ιδίως στον Αμαζόνιο το 2019, δεδομένου ότι τα δάση συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω της απορρόφησης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα· τονίζει ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί είναι συχνά τα πρώτα θύματα της αποψίλωσης των δασών, η οποία θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματά τους στη γη, μεταξύ άλλων δικαιωμάτων, και την πρόσβαση σε ζωτικούς πόρους· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το δικαίωμα προσδιορισμού και θέσπισης προτεραιοτήτων και στρατηγικών για την ατομική ανάπτυξη και τη χρήση της γης τους, των εδαφών τους και άλλων πόρων· τονίζει ότι η ατιμωρησία για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών αποτελεί κινητήριο παράγοντα για την αποψίλωση των δασών και συνεπώς θεωρεί απαραίτητη τη λογοδοσία για αυτές τις παραβιάσεις· σημειώνει ότι η παράνομη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά, ατομικά και πολιτικά δικαιώματα των τοπικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του θεμελιώδους δικαιώματος των λαών στην αυτοδιάθεση και της αρχής της μόνιμης κυριαρχίας επί των φυσικών τους πόρων·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αυξανόμενες προσδοκίες και κινητοποιήσεις των πολιτών, ιδίως των νεότερων γενεών, για πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές που ευνοούν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατική διακυβέρνηση, την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, την πιο φιλόδοξη δράση για το κλίμα και την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος· επισημαίνει την εμφάνιση, το 2019, μαζικών κινημάτων διαμαρτυρίας σε κάθε περιοχή του κόσμου, που αντικατοπτρίζουν αυτές τις προσδοκίες, ζητούν αλλαγές όσον αφορά τη θεσμική και οικονομική τάξη των κοινωνιών, δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και στηρίζουν την ανάπτυξη μιας πιο δίκαιης παγκόσμιας κοινωνίας· καταδικάζει το γεγονός ότι σε πολλές χώρες άνθρωποι στερούνται του δικαιώματός τους να διαδηλώνουν ειρηνικά, καθώς επιστρατεύονται νομικά, διοικητικά και άλλα μέτρα όπως η καταστολή των διαδηλώσεων με τη χρήση βίας, η παρενόχληση και η αυθαίρετη κράτηση· υπογραμμίζει ότι το 2019 συνελήφθησαν εκατοντάδες ειρηνικοί διαδηλωτές, εκ των οποίων πολλοί υπέστησαν κακομεταχείριση και αυθαίρετη κράτηση και υποχρεώθηκαν να πληρώσουν υψηλά πρόστιμα σε δίκες όπου δεν διασφαλίζονταν οι ελάχιστοι δικονομικοί κανόνες· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί ο ειρηνικός χαρακτήρας των διαδηλώσεων και εκφράζει την ανησυχία του για ορισμένες περιθωριακές ομάδες που εκμεταλλεύονται την ευκαιρία που παρέχουν οι διαδηλώσεις και οι εκφράσεις των κοινωνικών κινημάτων για να τις υλοποιήσουν μέσω βίας και διαταραχής της καθημερινής ζωής· καλεί τις κυβερνήσεις να μην κάνουν χρήση δυσανάλογης βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών και να υποχρεώσουν όλους τους δράστες τέτοιων πράξεων να λογοδοτήσουν·

16.  θεωρεί απαραίτητο να δοθούν πολιτικές απαντήσεις στα θεμιτά αιτήματα των κοινωνιών, των οικογενειών και των ατόμων που βασίζονται σε διάλογο χωρίς αποκλεισμούς που οδηγεί στη θετική αλλαγή· καταδικάζει, από την άλλη πλευρά, την καταστολή των ειρηνικών κινημάτων, ιδίως μέσω της υπερβολικής χρήσης βίας από υπαλλήλους ασφαλείας, την οποία επέβαλαν ορισμένες κυβερνήσεις στους πληθυσμούς τους με σκοπό να καταπνίξουν τις αντίθετες και επικριτικές φωνές·

17.  τονίζει ότι οι δολοφονίες, οι σωματικές και δυσφημιστικές επιθέσεις, η φυλάκιση, οι απειλές κατά της ζωής, η παρενόχληση, ο εκφοβισμός και οι περιορισμοί στην ελευθερία της έκφρασης εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται συστηματικά σε ολόκληρο τον κόσμο κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (WHRDs), των υπερασπιστών των θρησκευτικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των πεποιθήσεων, των τοπικών κοινοτήτων, των αυτοχθόνων ομάδων, των υπερασπιστών του περιβάλλοντος και της γης, των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και των δημοσιογράφων· σημειώνει ότι οι υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν απειλές που σχετίζονται με το φύλο·

18.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη χρήση από ορισμένες χώρες κατασταλτικής νομοθεσίας στους τομείς της κυβερνοασφάλειας και της αντιτρομοκρατίας, με σκοπό την πάταξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει την ύπαρξη πολιτικών τάσεων για βαθύτερο εθνικισμό και κατάχρηση της θρησκείας για πολιτικό όφελος, που ευνοούν τη μισαλλοδοξία·

19.  τονίζει ότι αποτελεί καθήκον των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να στηρίζουν ενεργά τις οργανώσεις και τα άτομα που ασχολούνται με την προάσπιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· απαιτεί δικαιοσύνη και λογοδοσία για όλες τις επιθέσεις εναντίον υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ να υποστηρίζει και να προστατεύει όλους τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανεξαιρέτως· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της δράσης του Κοινοβουλίου προκειμένου να ακουστεί η φωνή τους και να ασκηθεί πίεση στις αρχές τρίτων χωρών για την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κρατούνται λόγω του ακτιβισμού τους· υποστηρίζει το έργο των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων ως προς την ενδυνάμωση των δημοκρατικών διαδικασιών και τη δημιουργία μιας νέας γενιάς πολιτικών ηγετών σε όλον τον κόσμο·

20.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τη συνέχιση της μάστιγας των πολέμων και των στρατιωτικών συγκρούσεων, και της παρατεταμένης κατοχής ή προσάρτησης εδαφών, που προκαλούν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως τις μαζικές δολοφονίες, τις αναγκαστικές εκτοπίσεις αμάχων και τη χρήση σεξουαλικής βίας κατά αμάχων, ιδίως γυναικών και παιδιών· καταδικάζει απερίφραστα τη συμμετοχή δικτατορικών ή αυταρχικών δυνάμεων σε πολέμους δια αντιπροσώπων και τονίζει ότι οι πολιτικές λύσεις κατόπιν διαπραγματεύσεων αποτελούν προϋπόθεση για τη βιώσιμη ειρήνη· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις εντεινόμενες διεθνείς πολιτικές εντάσεις, και σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, για την αυξημένη δραστηριότητα μη κρατικών ένοπλων ομάδων και τρομοκρατικών οργανώσεων και για την ανάπτυξη της κοινοτικής βίας·

21.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, ενώ το 2020 εορτάστηκε η εβδομηκοστή πέμπτη επέτειος του ΟΗΕ, ορισμένες κυβερνήσεις, εμπνευσμένες από εσωστρεφείς στάσεις, έχουν αναλάβει δράση κατά των προσπαθειών πολυμέρειας και διεθνούς συνεργασίας υπέρ της ειρήνης, της επίλυσης των συγκρούσεων και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βάση τους σκοπούς και τις αρχές της UDHR, του διεθνούς δικαίου, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της τελικής πράξης του Ελσίνκι· επικρίνει την έλλειψη κοινής διεθνούς ηγεσίας από τις δημοκρατικές χώρες προκειμένου να αντιδράσουν με συνέπεια σε σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, και να διατηρήσουν τα βασιζόμενα σε κανόνες διεθνή συστήματα, και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καλύψουν αυτό το κενό ηγεσίας·

22.  εκφράζει τη λύπη του για τη δεινή θέση των μεταναστών και των προσφύγων σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδίως των εκτοπισμένων γυναικών, των παιδιών, των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες ασθένειες, των ατόμων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό και των ατόμων που ανήκουν σε καταδιωκόμενες θρησκευτικές μειονότητες, που συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον ευάλωτων· σημειώνει ότι ο αριθμός των διεθνών μεταναστών το 2019 εκτιμάται σε σχεδόν 272 εκατομμύρια(5), αριθμός που αντιστοιχεί στο 3,5 % του παγκόσμιου πληθυσμού, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πάνω από 20 εκατομμύρια πρόσφυγες(6) και ότι τα τελευταία δύο χρόνια σημειώθηκαν μεγάλης κλίμακας φαινόμενα εκτοπισμού και μετανάστευσης· σημειώνει την αύξηση του αριθμού των αιτούντων άσυλο το 2019, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη της ΕΕ-27(7) ως συνέπεια των κατασταλτικών πρακτικών και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους, μεταξύ άλλων, δικτατοριών που κατέχουν παράνομα πολιτική εξουσία· καταγγέλλει τα πολιτικά μέτρα που υπονομεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους και τη ζωή τους· καταγγέλλει έντονα τις περιπτώσεις διακρίσεων, μισαλλοδοξίας, διώξεων και δολοφονιών που συνδέονται με τη μετανάστευση ή το καθεστώς πρόσφυγα· απορρίπτει την αρνητική τάση προς την παρενόχληση και την ποινικοποίηση του έργου όσων υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων και τους παρέχουν βοήθεια·

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι προσπάθειες για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή σε παγκόσμιο επίπεδο· σημειώνει, ωστόσο, ότι καμία χώρα στον κόσμο δεν έχει επιτύχει ακόμη την ισότητα των φύλων·

24.  τονίζει τη συνεχιζόμενη εκτεταμένη βία λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης της γυναικοκτονίας, και τις διακρίσεις σε κάθε περιοχή του κόσμου, και στην ΕΕ, οι οποίες συχνά προκύπτουν από την ανισότητα των φύλων, τα άνισα πρότυπα σχετικά με τα φύλα και την άνιση κατανομή ισχύος, από πολιτισμικές πρακτικές όπως οι διακρίσεις βάσει κάστας ή από καθιερωμένα νομικά συστήματα, καθώς και από ενέργειες προπαγάνδας και παραπληροφόρησης που υπονομεύουν τα δικαιώματα των γυναικών· καταδικάζει την εκμετάλλευση των γυναικών μέσω της εμπορίας ανθρώπων και κάθε μορφής βίας λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής, σωματικής και ψυχολογικής βίας, που συγκαταλέγονται στις πλέον διαδεδομένες και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

25.  επισημαίνει, επιπλέον, τη χρήση σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών λόγω των απόψεων, της θρησκείας, του φιλοσοφικού ή σεξουαλικού προσανατολισμού ή του ακτιβισμού τους για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι γυναίκες από εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες και ομάδες μειονοτικών πεποιθήσεων είναι δύο φορές πιο ευάλωτες στη βία και τις διακρίσεις λόγω φύλου· υπενθυμίζει ότι η βία την οποία υφίστανται οι λεσβίες και αμφιφυλόφιλες γυναίκες υπό μορφή «σωφρονιστικού βιασμού» εξακολουθεί να αποτελεί συστημικό πρόβλημα σε μερικές χώρες λόγω του κοινωνικού στίγματος και των νομικών συστημάτων που εισάγουν διακρίσεις·

26.  καταδικάζει τη συνεχόμενη εναντίωση ως προς την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης κάθε απόπειρας κατάργησης ισχυόντων δικαιωμάτων και ισχυουσών προστατευτικών ρητρών στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και συναφών δικαιωμάτων, καθώς και της νομοθεσίας, των πολιτικών και των πρακτικών που εξακολουθούν να αρνούνται ή να περιορίζουν αυτά τα δικαιώματα σε πολλές χώρες του κόσμου· καταδικάζει, σε αυτό το πλαίσιο, την άρνησης πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, υψηλής ποιότητας και ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού, σύγχρονες μεθόδους αντισύλληψης, ασφαλή και νόμιμη περίθαλψη άμβλωσης και υγειονομική περίθαλψη μητέρας, και την κακοποίηση και κακομεταχείριση των γυναικών σε δομές υγειονομικής περίθαλψης μητέρας, καθώς και τις καταναγκαστικές πρακτικές σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας που δεν σέβονται την ελεύθερη και εν επιγνώσει συναίνεση των γυναικών· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να προστατεύονται οι γονείς που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, ιδίως οι άγαμοι γονείς και όσοι έχουν μεγάλη οικογένεια, προκειμένου να αποφεύγουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· τονίζει ότι είναι αναγκαία η διαμόρφωση ενός κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος και συνθηκών που επιτρέπουν στους γονείς να συνεχίσουν την επαγγελματική εξέλιξή τους·

27.  επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να προστατεύονται οι μητέρες που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, ιδίως οι άγαμες μητέρες, προκειμένου να αποφύγουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· τονίζει ότι είναι αναγκαία η διαμόρφωση ενός κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος και συνθηκών που επιτρέπουν στις μητέρες να συνεχίσουν την επαγγελματική εξέλιξή τους·

28.  καταδικάζει επίσης τις κυβερνήσεις παγκοσμίως που αντιτίθενται στα αιτήματα των γυναικών για ίσα δικαιώματα ή ενισχύουν τις αρνητικές αντιδράσεις προς αυτά· υπογραμμίζει τον εξέχοντα ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες μέσω του ακτιβισμού τους στα πολιτικά και κοινωνικά κινήματα και εκφράζει τη λύπη του για το βαρύ τίμημα που έχουν καταβάλει όντας θύματα αφενός της βίας που προκαλεί η βίαιη καταστολή και ο πόλεμος και αφετέρου της σεξουαλικής εκμετάλλευσης κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων·

29.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη συνέχιση των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος παιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο το 2019, έτος της 30ής επετείου της UNCRC, και συγκεκριμένα για την παιδική εργασία, τους πρώιμους και αναγκαστικούς γάμους, την εμπορία και εκμετάλλευση παιδιών, μεταξύ άλλων για σεξουαλικούς σκοπούς, τη χρησιμοποίηση ή στρατολόγηση παιδιών σε ομάδες, τη χρήση παιδιών στρατιωτών σε ένοπλες συγκρούσεις, τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και την παιδική πορνεία, τον χωρισμό οικογενειών και την κράτηση παιδιών, μεταξύ άλλων για λόγους που σχετίζονται με τη μετανάστευση, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια όσον αφορά τη σεξουαλική και έμφυλη βία, την πρόωρη εγκυμοσύνη, τη μόλυνση από HIV και την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της πανδημίας, πολλά παιδιά και νέοι αναγκάστηκαν να βρουν εργασία για να καλύψουν βασικές ανάγκες και να στηρίξουν τις οικογένειές τους, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν το σχολείο· τονίζει ότι αυτή η ανεπιθύμητη εξέλιξη αποτελεί οπισθοδρόμηση όσον αφορά τη σχολική εκπαίδευση των παιδιών·

30.  εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και καταδικάζει τις τρομοκρατικές και βομβιστικές επιθέσεις που διαπράχθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 με στόχο πιστούς και τους αντίστοιχους χώρους λατρείας, οι οποίοι πρέπει να διατηρούνται και να προστατεύονται· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι αυτές οι φρικτές πράξεις συνέπεσαν με εκστρατείες μίσους που ενίσχυσαν ορισμένοι πολιτικοί ηγέτες και τρομοκρατικές ομάδες, που αποσκοπούν στην άρνηση ή τον περιορισμό του δικαιώματος στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων· ζητεί από τα κράτη να προάγουν την ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης, της θρησκείας και των πεποιθήσεων και να προστατεύουν τις ευάλωτες θρησκευτικές μειονότητες και τις ομάδες μειονοτικών πεποιθήσεων, αναλαμβάνοντας ταχεία δράση κατά των δραστών που ασκούν βία ή παρακινούν σε μίσος·

Θέτοντας την προώθηση και την προστασία της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίκεντρο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ

31.  υπενθυμίζει ότι η Ένωση θεμελιώνεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 ΣΕΕ· τονίζει ότι η εξωτερική προώθηση αυτών των αξιών, η προαγωγή της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου βρίσκεται στο επίκεντρο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 21 ΣΕΕ και το στρατηγικό συμφέρον της Ένωσης, και θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται, με αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο, σε όλους τους τομείς των σχέσεων της Ένωσης με τρίτες χώρες·

32.  τονίζει τη σημασία των προσπαθειών της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και της Επιτροπής να αντιμετωπίσουν και να απαντήσουν με σθεναρό και ξεκάθαρο τρόπο στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου κι αν λαμβάνουν χώρα, ακόμα και σε κοντινές χώρες εταίρους, και να ενισχύουν συνεχώς την ευαισθητοποίηση και τις γνώσεις των υπαλλήλων της ΕΕ και των κρατών μελών της όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων· υπενθυμίζει ότι η αποτελεσματική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και ο ουσιαστικός διάλογος μαζί τους αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο μιας επιτυχημένης πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί όλες τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τα αντίστοιχα σημεία επαφής τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα να τηρούν με συνέπεια την υποχρέωσή τους να έχουν συναντήσεις με υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστριών των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και μέλη της κοινωνίας των πολιτών, να επισκέπτονται κρατούμενους ακτιβιστές, αντιφρονούντες δημοκρατικούς και υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, να παρακολουθούν τις δίκες τους και να απαιτούν την προστασία τους επί τόπου· καλεί επίσης τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να διευκολύνουν τέτοιες δράσεις όταν επιχειρούν να τις υλοποιήσουν σε επισκέψεις τους οι βουλευτές του ΕΚ στο πλαίσιο επίσημων αποστολών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν όχι μόνο οι συνέπειες αλλά και οι βασικές αιτίες των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Το έργο της ΕΕ σε πολυμερές επίπεδο

33.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια σαφή στρατηγική για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης κρατικής υποχώρησης και οπισθοχώρησης ως προς το διεθνές πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις ρητές δεσμεύσεις πολυμέρειας που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, καθώς και για την αντιμετώπιση των προσπαθειών υπονόμευσης της έννοιας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως κατοχυρώνεται στην UDHR· τονίζει την άποψή του ότι το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η υπόσχεση επίτευξης των ΣΒΑ έως το 2030 θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους· συνιστά στην ΕΕ να συνεχίσει τις προσπάθειές της συνεργαζόμενη με χώρες και ενδιαφερόμενους φορείς που ενδέχεται να ενστερνίζονται ή να μην ενστερνίζονται τις ίδιες αξίες με την ΕΕ, προκειμένου να διατηρηθούν ή να αναπτυχθούν διεθνή πρότυπα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 21 ΣΕΕ·

34.  ζητεί από τα κράτη μέλη να καταστήσουν αποτελεσματικότερη την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, χρησιμοποιώντας τον κανόνα της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, ιδίως για ζητήματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ειδικά για ζητήματα που υπάγονται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και για την έγκριση ποινών· καλεί τα κράτη μέλη να μιλούν με μια ενιαία και ισχυρή φωνή της ΕΕ στα πολυμερή φόρουμ, και να δρουν ενωμένα όταν αντιμετωπίζουν κρίσεις που θέτουν σε κίνδυνο τις βασικές αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο η Ένωση μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διεθνή σκηνή και να χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να επιφέρει θετικές αλλαγές και πιο συντονισμένες αποκρίσεις στις παγκόσμιες προκλήσεις, και ιδίως την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τις προκλήσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα·

35.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ θα αναγνωριστεί ως αξιόπιστη και αποτελεσματική στην παγκόσμια σκηνή μόνο αν οι βασικές της αξίες, και ιδίως εκείνες του σεβασμού της ελευθερίας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της ισότητας, είναι αξιόπιστες σε εξωτερικό επίπεδο, και αυτό θα είναι εφικτό μόνο αν η ΕΕ διασφαλίσει την εσωτερική και εξωτερική συνοχή των πολιτικών της σε αυτά τα θέματα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δώσουν το παράδειγμα, να διαφυλάσσουν αυστηρά τα ανθρώπινα δικαιώματα, να εξασφαλίζουν τη συνέπεια στην υπεράσπιση και την τήρηση των αξιών της, και να εξασφαλίζουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την κοινωνία των πολιτών·

36.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι απολυταρχικά καθεστώτα έχουν κάνει κατάχρηση των πολυμερών οργάνων, και έχουν ως στόχο να εξουδετερώσουν πολυμερή όργανα και μηχανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα ώστε να μην μπορούν να καταστήσουν τα κράτη υπόλογα για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με ομόγνωμους δημοκρατικούς συμμάχους για την υποστήριξη μιας μεταρρύθμισης των πολυμερών οργάνων προκειμένου να καταστούν πιο ανθεκτικά ενάντια στην αρνητική επιρροή των απολυταρχικών καθεστώτων· καταδικάζει επίσης το γεγονός ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (UNHRC) παραχωρεί συχνά έδρες σε χώρες που είναι αποδεδειγμένο ότι προβαίνουν σε κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ζητεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά ως προς την ψήφο τους και να αποφεύγουν να υποστηρίζουν χώρες που είναι υποψήφια μέλη του UNHRC και που παραβιάζουν σαφώς τα ανθρώπινα δικαιώματα·

37.  θεωρεί ότι ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τα κράτη που δεν είναι μέλη της ΕΕ μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο διμερούς δέσμευσης υπέρ της προαγωγής και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι διεξάγεται με τρόπο προσανατολισμένο προς την επίτευξη αποτελεσμάτων και υπόκειται σε τακτική επανεξέταση· υπενθυμίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σε θέματα διαλόγου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιγράφουν μια σειρά κριτηρίων για την έναρξη διαλόγου, συμπεριλαμβανομένων «του βαθμού στον οποίο η κυβέρνηση προτίθεται να βελτιώσει την κατάσταση, του βαθμού δέσμευσης που επιδεικνύει η κυβέρνηση όσον αφορά τον σεβασμό των διεθνών συμβάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προθυμίας της να συνεργαστεί με τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς του ΟΗΕ που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και της στάσης της απέναντι στην κοινωνία των πολιτών»· καλεί την ΕΥΕΔ να διενεργεί τακτική αξιολόγηση κάθε διαλόγου, όπως προβλέπεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· επιμένει στη σημασία της επισήμανσης μεμονωμένων περιπτώσεων στο πλαίσιο των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην εξασφάλιση επαρκούς παρακολούθησης και διαφάνειας σχετικά με τις περιπτώσεις αυτές·

Ειδικός εντεταλμένος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

38.  χαιρετίζει τον διορισμό, στις 28 Φεβρουαρίου 2019, του Eamon Gilmore ως ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (ΕΕΕΕ)· επαναλαμβάνει ότι πριν από τον διορισμό του ΕΕΕΕ θα πρέπει να προηγείται ακρόαση εντός του Κοινοβουλίου· ενθαρρύνει τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να συνεχίσει τις διπλωματικές προσπάθειες για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να εδραιώσει τις διεθνείς συμμαχίες για την προώθηση του θεματολογίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να πείσει τους συνομιλητές ανά τον κόσμο να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές που συμμορφώνονται με τα υψηλότερα πρότυπα δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτους δικαίου και χρηστής διακυβέρνησης, καθώς και με το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες, και ιδίως το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τη διεθνή ποινική δικαιοσύνη· συνιστά, επιπλέον, στον ΕΕΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες για να διασφαλίσει την εσωτερική συνοχή της ΕΕ κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επιμένει οι τακτικές εκθέσεις του προς το Συμβούλιο να κοινοποιούνται και στο Κοινοβούλιο· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την προβολή του ΕΕΕΕ και τη διαφάνεια των ενεργειών και των αποστολών του, μεταξύ άλλων μέσω ειδικής ενότητας στον ιστότοπο της ΕΥΕΔ, να καταστήσει τη θέση αυτή μόνιμη, με επαρκείς πόρους και δυνατότητα δημόσιας τοποθέτησης, ώστε να ενημερώνει ο ΕΕΕΕ σχετικά με τα επιτεύγματα των επισκέψεων σε τρίτες χώρες και να κοινοποιεί τις θέσεις της ΕΕ σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο μιας συνολικής μεταρρύθμισης της θέσης του ΕΕΕΕ·

Διεθνείς συμφωνίες

39.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να περιλαμβάνονται συστηματικά ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες, ιδίως τις εμπορικές συμφωνίες και τις συμφωνίες σύνδεσης, μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών και να εφαρμόζονται και να παρακολουθούνται δεόντως, μεταξύ άλλων μέσω μετρήσιμων δεικτών αναφοράς και των τακτικών εκτιμήσεων επιπτώσεων, με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει ότι οι ρήτρες αυτές θα πρέπει να προβλέπουν μηχανισμούς για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής επιβολής τους και διαδικασίες για τον καθορισμό σαφών και αξιόπιστων συνεπειών μετά από παραβιάσεις των συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ή, ως έσχατη λύση, της αποχώρησης της ΕΕ από τις συμφωνίες· ζητεί καλύτερο συγχρονισμό και επικοινωνία μεταξύ των εξειδικευμένων φορέων που είναι αρμόδιοι για τους σχετικούς τομείς πολιτικής, όπως το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την πιο αποτελεσματική ενσωμάτωση πτυχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εμπορική και επενδυτική πολιτική· ζητεί να συσταθούν ανεξάρτητοι μηχανισμοί παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με τις εμπορικές συμφωνίες και τις συμφωνίες ξένων επενδύσεων, καθώς και ανεξάρτητος μηχανισμός καταγγελιών, ώστε να παρέχεται στους θιγόμενους πολίτες και στους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς αποτελεσματική προσφυγή σε ένδικα μέσα·

40.  τονίζει ότι η προαγωγή και η προστασία της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά μόνο μέσω της χρήσης της αιρεσιμότητας στα οικονομικά και πολιτικά κίνητρα της ΕΕ, όπως η πρόσβαση στην ενωσιακή χρηματοδότηση, η χορήγηση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) και περαιτέρω δασμολογικών διευκολύνσεων και η παραχώρηση της εξαίρεσης από την υποχρέωση θεωρήσεων Σένγκεν· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1806, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί και να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες που επωφελούνται από την εξαίρεση από την υποχρέωση θεωρήσεων και θα πρέπει να αναστέλλει την απαλλαγή από την υποχρέωση θεωρήσεων σε περίπτωση παραβιάσεων στην ενδιαφερόμενη χώρα·

Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας

41.  ζητεί η εκτέλεση ενός επαρκούς προϋπολογισμού για δραστηριότητες και στήριξη για την προώθηση και την προστασία της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ) να αντιστοιχούν στο επίπεδο δέσμευσης και φιλοδοξίας της Ένωσης·

42.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να περιλαμβάνει, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής της σχετικά με την επίτευξη των στόχων του ΜΓΑΔΣ, κεφάλαιο για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη συμμόρφωση με το άρθρο 8 – Γενικές αρχές του μηχανισμού από τις χώρες εταίρους που επωφελούνται από τη χρηματοδότησή του· καλεί την Επιτροπή να προτείνει κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της χρηματοδότησης της ΕΕ προς κρατικούς φορείς και την ανακατεύθυνση της βοήθειας προς την κοινωνία των πολιτών, σε περίπτωση κατάφωρης παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των αρχών του ΜΓΑΔΣ από τους δικαιούχους του· ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τις διατάξεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στις συμφωνίες χρηματοδότησης και τη διευκρίνιση του μηχανισμού και των κριτηρίων για την αναστολή αυτών των συμφωνιών σε περίπτωση παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου και σε σοβαρές περιπτώσεις διαφθοράς· καλεί την Επιτροπή να απέχει αυστηρά από τη χρήση της δημοσιονομικής στήριξης σε τρίτες χώρες ως λειτουργικής μεθόδου σε χώρες όπου σημειώνονται ευρείες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταπίεση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

43.  ζητεί από την ΕΕ να μεριμνήσει ιδιαίτερα για την αξιολόγηση και πρόληψη κάθε παραβίασης που συνδέεται με τις πολιτικές, τα έργα και τη χρηματοδότηση της ίδιας της Ένωσης σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων δημιουργώντας έναν μηχανισμό καταγγελιών για άτομα ή ομάδες των οποίων τα δικαιώματα ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί από δραστηριότητες της ΕΕ στις εν λόγω χώρες·

44.  χαιρετίζει την ανεκτίμητη βοήθεια που προσφέρεται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ανά τον κόσμο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου, που αποτελούσε το βασικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής της για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί να ενισχυθεί περαιτέρω η χρηματοδότηση προς την κοινωνία των πολιτών και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο του διάδοχου διεθνούς μέσου·

45.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει, σε συνεργασία με την ΕΥΕΔ, ένα πλαίσιο για την υποβολή ετήσιων εκθέσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σχετικά με τις δράσεις της εκτός ΕΕ όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές που διέπουν την εξωτερική δράση της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 ΣΕΕ και το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα έργα που στηρίζονται από την ΕΤΕπ συμμορφώνονται με την πολιτική και τις δεσμεύσεις της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι υπάρχουν μηχανισμοί λογοδοσίας ώστε να μπορούν τα άτομα να καταγγέλλουν παραβιάσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ· καλεί την ΕΤΕπ να αναπτύξει περαιτέρω την πολιτική της για τα κοινωνικά πρότυπα με στόχο μια πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τραπεζικό τομέα· ζητεί στις αξιολογήσεις των προγραμμάτων της να συμπεριληφθούν δείκτες αναφοράς για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία

46.  χαιρετίζει την έγκριση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία το 2020-2024· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η ΕΥΕΔ δεν έδωσε τη δέουσα προσοχή στην προσφορά του Κοινοβουλίου και της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να συμβάλουν ενεργά στην προετοιμασία της, σε πνεύμα καλής διοργανικής συνεργασίας·

47.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να διεξάγουν τακτικές διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών και να συμμετάσχουν σε διαρθρωμένο και τακτικό διάλογο με τα αρμόδια όργανα του Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή του νέου σχεδίου δράσης, προκειμένου να μπορέσει το Κοινοβούλιο να διαδραματίσει τον ρόλο του στις δραστηριότητες του σχεδίου δράσης, ιδίως μέσω της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, και να εκπληρώσει αποτελεσματικά τον ελεγκτικό του ρόλο· συνιστά τη θέσπιση ενός συνόλου σημείων αναφοράς και δεικτών προόδου για την αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης· καλεί την ΕΥΕΔ να ενημερώνει σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του σχεδίου δράσης σε σχέση με τα εν λόγω κριτήρια αναφοράς· ζητεί από την ΕΥΕΔ να παρακολουθεί τακτικά τα ψηφίσματα και τις συζητήσεις του Κοινοβουλίου που σχετίζονται με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης· επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη του σχεδίου δράσης και να συμβάλλουν στην ετήσια έκθεση σχετικά με την υλοποίησή του αναφέροντας τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν βάσει αυτού του στρατηγικού εγγράφου·

Αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας

Δημοκρατική διακυβέρνηση και εξασφάλιση χώρου για την κοινωνία των πολιτών

48.  είναι της άποψης ότι η δημοκρατική διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου δέχονται επιθέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω συνδυασμού παραγόντων, όπως η αύξηση του αυταρχισμού και του λαϊκισμού, η αύξηση των ανισοτήτων και της φτώχειας, η πίεση που δέχεται η κοινωνία των πολιτών, η διάδοση ψευδών ειδήσεων, η παραπληροφόρηση, οι απειλές στον κυβερνοχώρο και ο υβριδικός πόλεμος, η πολιτική παρέμβαση και οι εκστρατείες που πραγματοποιούνται από εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς, η απώλεια της αξιοπιστίας των δημόσιων αρχών, η πόλωση των κοινωνιών και η αποδυνάμωση των συλλογικών οργανώσεων που υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέρον· τονίζει επίσης ότι οι επιθέσεις κατά της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και οι απόπειρες χειραγώγησης του δημόσιου λόγου μέσω της διάδοσης ψευδών ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν υπήρξαν ποτέ τόσο συχνές και τόσο έντονες· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι αυταρχικές πρακτικές, όπως ο στιγματισμός φορέων της κοινωνίας των πολιτών ως «ξένων πρακτόρων», αντιγράφονται και διαδίδονται σε παγκόσμια κλίμακα·

49.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να στηρίζουν την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και των διαφανών και αξιόπιστων εκλογικών διαδικασιών σε όλον τον κόσμο, να ενθαρρύνουν και απελευθερώνουν τον δημοκρατικό διάλογο, να καταπολεμούν τις ανισότητες, να ενδυναμώνουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, να υποστηρίζουν τον διάλογο μεταξύ διαφόρων τμημάτων της κοινωνίας, να καταπολεμούν τη διαφθορά και την ατιμωρησία, και να ενισχύουν την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των δικαστικών συστημάτων και του μηχανισμού λογοδοσίας· καλεί την ΕΕ να εντείνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές της για την παρακολούθηση των εκλογών και για τη στενότερη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, ιδίως με εκείνους που έχουν ιδιαίτερη συνάφεια, όπως ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη·

50.  τονίζει ότι η διαφθορά είναι αλληλένδετη με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ να εντάξει την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ατζέντα της για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ έχει καθήκον να προστατεύει τις οργανώσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τους ερευνητές δημοσιογράφους και τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που εργάζονται για να αποκαλύπτουν τη διαφθορά και την απάτη·

Δράση για το κλίμα και ανθρώπινα δικαιώματα

51.  επιβεβαιώνει ότι η προώθηση και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δράση για το κλίμα και το περιβάλλον είναι αλληλένδετες, διότι, ειδικότερα, το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα παρέχει νομικές οδούς για την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, για την εφαρμογή μέτρων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και για τη λογοδοσία των κρατών, και ιδίως των πλέον ρυπογόνων, καθώς και των επιχειρήσεων και όσων λαμβάνουν αποφάσεις για τις αποκρίσεις τους στην κλιματική αλλαγή·

52.  υποστηρίζει μια συμμετοχική προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα για την τόνωση της δράσης για το κλίμα, η οποία διασφαλίζει τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη κατά τη λήψη, την εφαρμογή και την επανεξέταση πολιτικών αποφάσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της· επιβεβαιώνει ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής συμβαδίζει με τη στήριξη και την προστασία όσων υπερασπίζονται τον πλανήτη και τους φυσικούς πόρους του, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών της γης και του περιβάλλοντος και των αυτοχθόνων κοινοτήτων·

Προσέγγιση της ΕΕ για τις συγκρούσεις, λογοδοσία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταπολέμηση της ατιμωρησίας

53.  υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα των σύγχρονων συγκρούσεων, οι οποίες συχνά αναπτύσσονται εγχώρια σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, ορισμένες φορές με τη μορφή υβριδικών επιθέσεων ή κυβερνοεπιθέσεων και με τη συμμετοχή πολλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων τρομοκρατικών οργανώσεων και μη κρατικών παραγόντων, και έχουν καταστροφικές ανθρωπιστικές συνέπειες, ιδίως λόγω της δυσκολίας στη διάκριση μεταξύ μαχόμενων και αμάχων· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την απόκρισή της στις συγκρούσεις, αντιμετωπίζοντας τα βαθύτερα αίτιά τους, επενδύοντας στις προσπάθειες για πρόληψη των συγκρούσεων και διαμεσολάβηση, αναζητώντας και διατηρώντας χώρο για πολιτικές λύσεις, δημιουργώντας συμμαχίες με χώρες και περιφερειακούς οργανισμούς, παρέχοντας περαιτέρω οικονομική και τεχνική υποστήριξη και προσωπικό στις ειρηνευτικές μη στρατιωτικές αποστολές και στις στρατιωτικές επιχειρησιακές αποστολές, και προάγοντας πρωτοβουλίες οικοδόμησης της εμπιστοσύνης μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών· καλεί επίσης την ΕΕ να διασφαλίσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες αυτές τις προσπάθειες, αυξάνοντας τον ρόλο των γυναικών και των νέων στην πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων, καθώς και στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, την ανθρωπιστική βοήθεια και τις επιχειρήσεις ανασυγκρότησης μετά από συγκρούσεις, τη μεταβατική δικαιοσύνη και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων· καλεί επίσης την ΕΕ να αντιμετωπίσει την εμπορία ανθρώπων και τη σεξουαλική και έμφυλη βία και να διασφαλίσει τη διαρκή πρόσβαση σε βασικές και σωτήριες υγειονομικές υπηρεσίες· επιμένει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η συνοχή της πολιτικής της ΕΕ σε σχέση με καταστάσεις κατοχής ή προσάρτησης εδαφών· υπενθυμίζει ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο θα πρέπει να καθοδηγεί την πολιτική της ΕΕ σε σχέση με όλες αυτές τις καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων παρατεταμένης κατοχής·

54.  καλεί όλες τις κυβερνήσεις να παραχωρούν ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλα τα εδάφη τους στους διεθνείς παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένου του ΕΕΕΕ, του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και των Ειδικών Διαδικασιών του ΟΗΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της απρόσκοπτης πρόσβασης των βασικών διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων και των διεθνών παρατηρητών στις περιοχές που πλήττονται από συνεχιζόμενες συγκρούσεις και στρατιωτικές επιθέσεις·

55.  καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν αυστηρά τις διατάξεις του άρθρου 7 της Συνθήκης του ΟΗΕ για το εμπόριο όπλων σχετικά με τις εξαγωγές και την αξιολόγηση των εξαγωγών και της κοινής θέσης της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων, αρνούμενα κάθε μεταφορά όπλων και εξοπλισμού επιτήρησης που θα οδηγούσε στον κίνδυνο το κράτος εισαγωγής ή μη κρατικοί παράγοντες να διαπράξουν ή να διευκολύνουν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού για την ειρήνη (EPF)·

56.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν έναν πυλώνα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του EPF, ο οποίος θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον στόχο της ενδυνάμωσης και της στήριξης της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων μέσω προγραμμάτων με κονδύλια που διατίθενται ειδικά για τη στήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως συνεισφερόντων στην οικοδόμηση της ειρήνης· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν στον μελλοντικό EPF υποχρεωτικές διασφαλίσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εκτιμήσεις επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με ένα ισχυρό πλαίσιο πολιτικής για τη δέουσα επιμέλεια στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (HRDD) σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, εμπνευσμένο από την πολιτική HRDD του ΟΗΕ·

57.  επαναλαμβάνει την αταλάντευτη υποστήριξή του προς το ΔΠΔ και καλεί τα συμβαλλόμενα κράτη του Καταστατικού της Ρώμης να παράσχουν στο ΔΠΔ τους κατάλληλους χρηματοδοτικούς πόρους ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώνει τα καθήκοντά του στο πλαίσιο της εντολής του· καλεί το ΔΠΔ να συνεχίσει το έργο του με αμεροληψία και ανεξαρτησία· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενθαρρύνουν όλα τα μέλη του ΟΗΕ να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν το Καταστατικό της Ρώμης· καλεί όσους έχουν υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης να συνεργαστούν με το ΔΠΔ· θεωρεί εξαιρετικά λυπηρές τις επιθέσεις κατά του ΔΠΔ και, τέλος, καταδικάζει τις μεμονωμένες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στο προσωπικό του, ιδίως αυτές που επιβλήθηκαν σε βάρος του επικεφαλής εισαγγελέα του ΔΠΔ, οι οποίες είναι απαράδεκτες· καλεί τα συμβαλλόμενα κράτη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να επιδιώξουν την άρση των εν λόγω κυρώσεων και να στηρίξουν όσους επλήγησαν από αυτές· τονίζει ότι το ΔΠΔ είναι το μόνο διεθνές θεσμικό όργανο που έχει τη δυνατότητα να διώκει ορισμένα από τα πλέον φρικτά εγκλήματα στον κόσμο και να υπερασπίζεται τα θύματα που δεν έχουν άλλη προσφυγή· αναγνωρίζει το έργο της επιθεώρησης των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, που είναι επιφορτισμένη με τον εντοπισμό τομέων που χρειάζονται μεταρρύθμιση και καλεί το ΔΠΔ να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση της απόδοσής του, της αποτελεσματικότητάς του και του θετικού του αντίκτυπου, ιδίως όσον αφορά τις κοινότητες και τα θύματα που επηρεάζονται από το έργο του· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, να συνεχίσουν να προστατεύουν την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του ΔΠΔ από επιθέσεις που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση της λειτουργίας της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να διερευνήσουν τρόπους και να παρουσιάσουν νέα εργαλεία που θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση των διεθνών εγκλημάτων, θα βοηθούν τα θύματα παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου να έχουν πρόσβαση στη διεθνή δικαιοσύνη ώστε να επιτυγχάνεται η αποζημίωση και η αποκατάστασή τους, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών και των τρίτων χωρών να εφαρμόζουν την αρχή της διεθνούς δικαιοδοσίας στα εθνικά νομικά τους συστήματα·

58.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) να διορίσει Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τη διεθνή δικαιοσύνη με εντολή να προωθεί, να ενσωματώνει και να εκπροσωπεί τη δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας·

59.  καλεί τα κράτη μέλη και το ευρωπαϊκό δίκτυο για τη γενοκτονία να στηρίξουν την ομάδα έρευνας του ΟΗΕ στη συλλογή, διατήρηση και αποθήκευση των αποδεικτικών στοιχείων για εγκλήματα που διαπράττονται ή έχουν διαπραχθεί προσφάτως, ώστε να μη χαθούν·

60.  εκφράζει την ανάγκη διασφάλισης δικαιοσύνης για όλα τα θύματα παραβιάσεων όσον αφορά τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο, και, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνεχιζόμενες ένοπλες συγκρούσεις, ζητεί την άμεση παύση των εχθροπραξιών· τονίζει ότι η διεθνής κοινότητα έχει την ευθύνη να θέσει τέρμα στην ατιμωρησία και στις σοβαρές παραβιάσεις που έχουν διαπραχθεί σε διάφορες χώρες·

61.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την χρήση της σεξουαλικής και της έμφυλης βίας ως πολεμικών όπλων· υπενθυμίζει ότι στο Καταστατικό της Ρώμης τα εγκλήματα σεξουαλικής και η έμφυλη βία χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή πράξεις που συνιστούν συστατικά στοιχεία γενοκτονίας ή βασανιστηρίων· ζητεί συντονισμένη δράση για την εξάλειψη της χρήσης της σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου· χαιρετίζει το ψήφισμα 2467 του ΣΑΗΕ σχετικά με τη σεξουαλική βία στο πλαίσιο συγκρούσεων και όλες τις σχετικές αποφάσεις του ΣΑΗΕ ξεκινώντας από το ψήφισμα 1325 του ΣΑΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, με το οποίο επιβεβαιώνεται η δέσμευση του ΣΑΗΕ για την πρόληψη της χρήσης της σεξουαλικής βίας ως πολεμικής τακτικής και τρομοκρατικής δράσης με τη χρήση όλων των μέσων που έχει στη διάθεσή του, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων και άλλων στοχευμένων μέτρων κατά των δραστών· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι παρέχεται κάθε απαραίτητη ασφαλής ιατρική και ψυχολογική βοήθεια και υπηρεσίες για τις γυναίκες θύματα βιασμού σε πλαίσιο πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς άμβλωσης, όπως προβλέπεται στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· καλεί την ΕΕ να καταπολεμήσει την ατιμωρησία για παραβιάσεις των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων σε περιοχές συγκρούσεων και υποστηρίζει τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών στην αλήθεια, τα αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας και τις επανορθώσεις για παραβιάσεις των εν λόγω δικαιωμάτων· χαιρετίζει, επιπλέον, τη δημιουργία από τον ΟΗΕ, στις 30 Οκτωβρίου 2019, ενός Παγκόσμιου Ταμείου για τους επιζώντες της σεξουαλικής βίας στο πλαίσιο συγκρούσεων, με σκοπό να τους βοηθήσει να αποκτήσουν πρόσβαση σε επανορθώσεις·

62.  υπενθυμίζει τις εκθέσεις αξιολόγησης του ΟΗΕ για τις ενέργειες αστυνόμευσης και διορθωτικής υποστήριξης σε περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης από το προσωπικό ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ και λοιπού συναφούς προσωπικού· υπογραμμίζει την ανάγκη διερεύνησης, ποινικής δίωξης και τιμωρίας από τον ΟΗΕ, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους φορείς της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ, οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του ΟΗΕ, εθνικού προσωπικού και προσωπικού των κρατών μελών της ΕΕ που διέπραξε πράξεις σεξουαλικής βίας χωρίς καθυστέρηση και με αταλάντευτη αποφασιστικότητα· υπενθυμίζει την ανάγκη μεταρρύθμισης των σχετικών δομών με τρόπο που να θέτει τέλος στην ατιμωρησία του προσωπικού του ΟΗΕ και της ΕΕ και με τη θέσπιση λειτουργικών και διαφανών μηχανισμών επίβλεψης και λογοδοσίας· θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι οι νομικές ενέργειες που αφορούν εικαζόμενες παραβιάσεις εξακολουθούν να είναι προαιρετικές και να εξαρτώνται από τη χώρα που αποστέλλει τους στρατιώτες· είναι πεπεισμένο ότι αυτά τα σοβαρά εγκλήματα θα μπορούσαν να μειωθούν και μέσω της κατάρτισης και της εκπαίδευσης· υπενθυμίζει την επείγουσα ανάγκη να προλαμβάνονται αυτά τα εγκλήματα στο μέλλον, μεταξύ άλλων για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των τοπικών πληθυσμών στις διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές·

63.  τονίζει τη σχέση μεταξύ της αύξησης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εκτεταμένης ατιμωρησίας και έλλειψης λογοδοσίας σε περιοχές και χώρες που έχουν πληγεί από συγκρούσεις ή χαρακτηρίζονται από πολιτικής φύσεως εκφοβισμούς, διακρίσεις, παρενοχλήσεις και επιθέσεις, απαγωγές, αστυνομική βία, αυθαίρετες συλλήψεις, βασανιστήρια και φόνους· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει δράσεις που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας και στην προώθηση της λογοδοσίας στις χώρες όπου η δυναμική της ατιμωρησίας ανταμείβει εκείνους που φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη και αποδυναμώνει τα θύματα·

64.  εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση να ανασταλεί η συμμετοχή στην Κοινότητα του Βραβείου Ζαχάρωφ της τιμηθείσας με το Βραβείο Ζαχάρωφ Aung San Suu Kyi, αλλά επιδοκιμάζει την απόφαση ως απάντηση στην αδυναμία της να ενεργήσει και στην αποδοχή εκ μέρους της των συνεχιζόμενων εγκλημάτων κατά της κοινότητας των Ροχίνγκια στη Μιανμάρ·

65.  εκφράζει την ανησυχία του για τις εξωδικαστικές εκτελέσεις, τα βασανιστήρια και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λαμβάνουν χώρα στο όνομα του πολέμου κατά των παράνομων ναρκωτικών· επαναλαμβάνει ότι στο πλαίσιο καταπολέμησης της εγκληματικότητας δεν δικαιολογείται καμία παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητεί τη συγκέντρωση βέλτιστων πρακτικών που ενέχουν την ελαχιστοποίηση των βλαβών βάσει του κράτους δικαίου·

66.  επαινεί το έργο και τη συμβολή στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας της Agnès Callamard, ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις, κατά τη διεξαγωγή ερευνών για εικαζόμενες εξωδικαστικές δολοφονίες το 2019, για παράδειγμα σχετικά με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi, παρόλο που δέχεται εκφοβισμό και απειλές·

67.  υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις του δικαστικού συστήματος για τη διασφάλιση της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας του, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με τη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν την πρόσληψη και τον διορισμό δικαστών, τη διαφθορά και τις προκαταλήψεις βάσει φύλου εντός του δικαστικού συστήματος·

68.  ζητεί την επείγουσα θέσπιση και εφαρμογή ενός αυτόνομου, ευέλικτου και αποτελεσματικού παγκόσμιου μηχανισμού κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του λεγόμενου Νόμου Magnitsky της ΕΕ, ως ουσιαστικού μέρους της υφιστάμενης εργαλειοθήκης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εξωτερική πολιτική, που θα ενισχύσει τον ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιτρέποντας στοχευμένες κυρώσεις κατά ατόμων και κρατικών ή μη κρατικών παραγόντων και άλλων οντοτήτων που ευθύνονται ή συνεργούν σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών συστηματικής διαφθοράς που σχετίζονται με σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· χαιρετίζει την υιοθέτηση παγκόσμιων μηχανισμών κυρώσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυξανόμενο αριθμό χωρών· τονίζει τη σημασία της συμμόρφωσης του συστήματος αυτού με τον μηχανισμό δικαστικού ελέγχου της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη της διάθεσης επαρκών πόρων για την αποτελεσματική εφαρμογή του· ζητεί τη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής σε επίπεδο ΕΕ με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου· τονίζει ότι ένας τέτοιος μηχανισμός θα συμβάλει στην καταπολέμηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας και στην προστασία των ακτιβιστών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο, καθώς και στην επιβεβαίωση της σημασίας της αποτελεσματικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις κυρώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πράγμα που σημαίνει, ως εκ τούτου, χρήση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία· επιδοκιμάζει την έγκριση από το Συμβούλιο απόφασης για στοχευμένα περιοριστικά μέτρα ώστε να αποτρέπονται και να αντιμετωπίζονται οι κυβερνοεπιθέσεις που συνιστούν εξωτερική απειλή για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της·

69.  θεωρεί ότι η παγκόσμια έξαρση της νόσου COVID-19 δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την υπονόμευση των καθεστώτων κυρώσεων· τονίζει, ωστόσο, ότι οι κυρώσεις δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής βοήθειας, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

70.  καταδικάζει τις δολοφονίες, τις αυθαίρετες κρατήσεις, τα βασανιστήρια, τις διώξεις, την παρενόχληση, τον εκφοβισμό, τον εκβιασμό, την εξ αποστάσεως ψηφιακή και φυσική παρακολούθηση και τις εκστρατείες δυσφήμισης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των οικογενειών και των δικηγόρων τους, καθώς και όσων τους υποστηρίζουν και κατανοούν τον αγώνα τους· σημειώνει με μεγάλη ανησυχία τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γης και περιβάλλοντος που δέχθηκαν βίαιες επιθέσεις ή δολοφονήθηκαν το 2019 επειδή ενήργησαν για την προστασία των φυσικών πόρων και των δικαιωμάτων των ατόμων να ζουν σε ασφαλές και υγιές περιβάλλον· σημειώνει ότι σε ορισμένα μέρη του κόσμου οι επιθέσεις αυτές έχουν φθάσει σε επικίνδυνα επίπεδα· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι εν λόγω υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι και έχουν την ανάγκη επαρκούς προστασίας για ώστε να μπορούν να εκτελούν το σημαντικό τους έργο χωρίς παρενοχλήσεις και διώξεις· υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι οργανώσεις θρησκευτικού χαρακτήρα στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων, στην προώθηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην αντιμετώπιση της μη βίας και στη δραστηριοποίηση ως διαμεσολαβητών στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση συγκρούσεων·

71.  ανησυχεί ιδιαίτερα για τον αυξανόμενο αριθμό θανατικών ποινών που επιβάλλονται χωρίς εγγυήσεις της τήρησης των ελάχιστων προτύπων δίκαιης δίκης που απαιτούνται βάσει του διεθνούς δικαίου· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη συνεργασία και τη διπλωματία για να διασφαλίσει την πλήρη τήρηση του δικαιώματος δίκαιης δίκης για κάθε άτομο·

72.  ζητεί τον τερματισμό όλων των επιθέσεων κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την απελευθέρωση όλων όσων κρατούνται αυθαίρετα, καθώς και τη λογοδοσία των υπευθύνων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναπτύξουν ένα υψηλού επιπέδου στρατηγικό όραμα για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων επιθέσεων κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, μεταξύ άλλων υιοθετώντας τα εντόνως εκπεφρασμένα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σύμφωνα με τα οποία οι Υπουργοί Εξωτερικών θα πρέπει να ζητήσουν φιλόδοξες εξωτερικές δράσεις της ΕΕ για την υπεράσπιση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενισχύσουν τη στήριξή τους προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως βασικό και αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι ο πολιτικός διάλογος και η συνεργασία με τις αρχές τρίτων χωρών, η παρακολούθηση δικών, οι συναντήσεις με υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τις επισκέψεις στις εκάστοτε χώρες, οι επισκέψεις σε κρατούμενους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η στήριξη της μεταφοράς και οι δημόσιες δηλώσεις αποτελούν βασικά μέσα εφαρμογής της πολιτικής αυτής· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειές τους, ενεργώντας με πιο ενωμένο τρόπο και χρησιμοποιώντας τα μέσα αυτά με συνεκτικό και ομοιόμορφο τρόπο, ανεξάρτητα από την ενδιαφερόμενη χώρα, σε περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εκδίδουν, σε αυτό το πνεύμα, τα ετήσια συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία να αποτιμούν τη δράση τους όσον αφορά τους τελευταίους, όπως επίσης να ορίζουν στρατηγικές δεσμεύσεις για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο υψηλότερο επίπεδο· επισημαίνει τη συνεχή δράση που ανέλαβαν το 2019 το Κοινοβούλιο και η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του για να στηρίξουν και να επιστήσουν την προσοχή στην κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βραβευθέντων με το Βραβείο Ζαχάρωφ και των υποψηφίων, ιδίως όταν βρίσκονται σε κίνδυνο ή αντιμετωπίζουν παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους·

73.  καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει την πρόσβαση των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν έμφυλη βία σε μηχανισμούς προστασίας και πόρους, να τους στηρίξει πολιτικά, να αυξήσει τα κονδύλια για τις ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που προωθούν τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, και να εγκρίνει ως παράρτημα στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μια εργαλειοθήκη που θα παρέχει πρακτικά μέτρα στην ΕΕ για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των γυναικών και των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο·

74.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να θέσουν ψηλότερα τον πήχη όσον αφορά τη διασφάλιση της απελευθέρωσης των φυλακισμένων υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εμβληματικών περιπτώσεων φυλακισμένων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι ενδεικτικές του τρόπου με τον οποίο οι καταπιεστικές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν σταθερά τον νόμο σε μια απόπειρα να συκοφαντήσουν και φιμώσουν τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται τιμηθέντες και φιναλίστ με το Βραβείο Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

75.  ζητεί από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τη δημόσια διπλωματία και τις πρωτοβουλίες για να δημοσιοποιούν τις μεμονωμένες υποθέσεις υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, όπου ενδείκνυται, να διευκολύνουν την έκδοση έκτακτων θεωρήσεων και να παρέχουν προσωρινό καταφύγιο στα κράτη μέλη της ΕΕ·

76.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να βελτιώσουν την πρόσβαση στις θεωρήσεις της ΕΕ για τη βραχυπρόθεσμη μετεγκατάσταση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως μέσω της ενσωμάτωσης οδηγιών στο Εγχειρίδιο θεωρήσεων της ΕΕ για τη χορήγηση διευκολύνσεων στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα μέλη των οικογενειών τους, και να εργαστούν για την τροποποίηση των νομικών πράξεων για τις θεωρήσεις, και ιδίως του κώδικα θεωρήσεων·

77.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανανέωση, τον Νοέμβριο του 2019, για τρία ακόμη έτη του μηχανισμού ProtectDefenders.eu της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει τη σημασία του μηχανισμού αυτού σε σχέση με τις αυξανόμενες ανάγκες και την ποικιλομορφία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί την ενίσχυση αυτού του μηχανισμού και τη συνεχή επαναξιολόγησή του σύμφωνα με τις ανάγκες του·

Δικαιώματα των γυναικών και ισότητα των φύλων

78.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων με συνεκτικό τρόπο τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, και να αναλάβουν αποτελεσματικές και συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση της αντίδρασης κατά των δικαιωμάτων των γυναικών, της ισότητας των φύλων, καθώς και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων·

79.  υπενθυμίζει ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να επιβεβαιώσουν τα αναφαίρετα δικαιώματα των γυναικών στη σωματική ακεραιότητα, την αξιοπρέπεια και την αυτόνομη λήψη αποφάσεων, και να διατηρήσουν την καθολικότητα και το αδιαίρετο όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα πλαίσια, καθώς και να υπερασπιστούν και να προωθήσουν ιδιαίτερα εκείνα που βρίσκονται υπό απειλή, όπως η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα·

80.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Συμβουλίου, που υποστηρίχθηκαν από 24 κράτη μέλη, επί του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στις εξωτερικές σχέσεις για την περίοδο 2021-2025 (GAP ΙΙΙ), με ισχυρές δεσμεύσεις και δράσεις για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση της στήριξης της ΕΕ προς τρίτες χώρες, ιδίως χώρες της διεύρυνσης και της γειτονίας, που εφαρμόζουν νέες πολιτικές και νομοθετικές αλλαγές με σκοπό την ευθυγράμμιση των εθνικών νομικών πλαισίων με τις διεθνείς δεσμεύσεις και τις δεσμεύσεις των ΣΒΑ σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, την προστασία των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προώθηση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων των γυναικών, την παροχή στους νέους επιστημονικά τεκμηριωμένης, ολοκληρωμένης και επαρκούς σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, την παροχή της δυνατότητας στα κορίτσια και τις νέες γυναίκες να μεταβαίνουν με ασφάλεια στην ενηλικίωση, καθώς και την πρόληψη και τον τερματισμό της σεξουαλικής και έμφυλης βίας, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και άλλων βλαβερών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένου του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου·

81.  καλεί περαιτέρω την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ισότητα των φύλων και τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα σε όλες τις εξωτερικές δράσεις τους, μεταξύ άλλων σε πολυμερή και διμερή φόρουμ, με ιδιαίτερη προσοχή στις περιθωριοποιημένες ή ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα ΛΟΑΔΜ, και τον στόχο της επίτευξης καθολικής υγειονομικής κάλυψης μέσω συνδεδεμένων παρεμβάσεων που σχετίζονται με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα και τον HIV·

82.  ενθαρρύνει την ανάληψη περαιτέρω δράσης που δεν θα αρκείται στην απλή αντιμετώπιση των βασικών αιτιών των διαρθρωτικών ανισοτήτων μεταξύ των φύλων αλλά θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και θα ενισχύει τη συμμετοχή των γυναικών·

83.  τονίζει ότι είναι αναγκαία η διαμόρφωση ενός κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος και συνθηκών που επιτρέπουν στους γονείς να συνεχίσουν την επαγγελματική εξέλιξή τους·

84.  καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν κοινή προσέγγιση και να συνεργαστούν με τους διεθνείς οργανισμούς για τη λήψη νέων, συγκρίσιμων και αναλυτικών δεδομένων, καθώς και να αναπτύξουν εστιασμένες πολιτικές και νομοθετικές παρεμβάσεις για την καταπολέμηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει δεσμεύσεις και σημεία αναφοράς σχετικά με την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στις διαπραγματεύσεις συνεργασίας και τις συμφωνίες με τις ενδιαφερόμενες χώρες·

85.  υπενθυμίζει ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ως η πρώτη διεθνώς δεσμευτική σύμβαση για την καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, θεσπίζει τον δείκτη αναφοράς για τα διεθνή πρότυπα που πρέπει να επικυρώνονται και να εφαρμόζονται· επαναλαμβάνει ότι η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης έχει αναγνωριστεί ως βασική προτεραιότητα της στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων την περίοδο 2020-2025· καλεί την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με άλλες χώρες ώστε να εντείνουν τις δράσεις τους στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών, της συλλογής δεδομένων, της χρηματοδότησης και του προγραμματισμού, με σκοπό την καλύτερη πρόληψη και απόκριση απέναντι στη σεξουαλική και την έμφυλη βία παγκοσμίως·

86.  τονίζει ότι οι μετανάστριες και πρόσφυγες γυναίκες και κορίτσια που χρήζουν προστασίας θα πρέπει να θεωρούνται κάτοχοι δικαιωμάτων·

87.  επιδοκιμάζει την πρόοδο της πρωτοβουλίας Spotlight ΕΕ-ΟΗΕ· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται από την πρωτοβουλία προωθούν την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της διαιώνισης των επιβλαβών έμφυλων στερεοτύπων·

Δικαιώματα του παιδιού

88.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τη συνεργασία και τον διάλογό τους με τρίτες χώρες, θέτοντας ως προτεραιότητα τα δικαιώματα και την προστασία του παιδιού, με σκοπό τα δικαιώματα του παιδιού να γίνονται σεβαστά σε ολόκληρο τον κόσμο, και κανένα παιδί να μην αποκλείεται από αυτά· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με τις χώρες εταίρους και να δεσμεύσουν περαιτέρω χρηματοδοτικούς πόρους, ιδίως στο πλαίσιο της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες προκλήσεις όσον αφορά την υγεία και την εκπαίδευση των παιδιών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην εκπαίδευση στην πρώτη γλώσσα, την εξάλειψη της παιδικής εργασίας, την καταπολέμηση της βίας, της σεξουαλικής κακοποίησης και των πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων, την εμπορία και εκμετάλλευση, καθώς και τη στρατολόγηση και χρήση σε ένοπλες συγκρούσεις, των οποίων θύματα είναι εκατομμύρια παιδιά· υπενθυμίζει ότι το πρωταρχικό συμφέρον του παιδιού περιλαμβάνει την προστασία, τη φροντίδα και την ασφάλεια του παιδιού σε ένα περιβάλλον κατάλληλο για την ανατροφή του που του προσφέρει την απαιτούμενη υποστήριξη και προστασία, καθώς και την κάλυψη των βασικών του αναγκών· τονίζει ότι η εκπαίδευση αποτελεί ουσιώδες εργαλείο για την καταπολέμηση των διακρίσεων και της βίας κατά των παιδιών· ζητεί τη λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών στην εκπαίδευση·

89.  χαιρετίζει την προσοχή που δόθηκε στις δράσεις της ΕΕ για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού με την ευκαιρία της 30ής επετείου της UNCRC και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε η ΕΕ ως φορέας να προσχωρήσει στη UNCRC·

Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

90.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικύρωση, το 2019, της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και του προαιρετικού πρωτοκόλλου της· τονίζει τη σημασία της πλήρους συνεκτίμησης των ειδικών αναγκών των ατόμων με αναπηρία· καλεί την ΕΕ να ενσωματώσει την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας στην εξωτερική δράση της και στις πολιτικές αναπτυξιακής βοήθειας, μαζί με τον αγώνα για ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και για πρόσβαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση, και να προωθήσει λύσεις που θα διευκολύνουν τα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία· επαναλαμβάνει τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία τόσο από τα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και από τα θεσμικά της όργανα, ιδίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις της ΕΕ σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διεθνή συνεργασία σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ· τονίζει τη σημασία της απαγόρευσης των διακρίσεων και την ανάγκη αξιόπιστης ενσωμάτωσης της αρχής της καθολικής προσβασιμότητας, καθώς και της διασφάλισης του σεβασμού όλων των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία·

Δικαιώματα λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, διεμφυλικών και μεσοφυλικών

91.  καταδικάζει τον στιγματισμό, την αυθαίρετη κράτηση, τα βασανιστήρια, τις διώξεις και τις δολοφονίες ΛΟΑΔΜ και την υποκίνηση βίας εναντίον τους· θεωρεί λυπηρές τις αυξανόμενες αποκλίνουσες εξελίξεις μεταξύ των χωρών που κινούνται προς την κατεύθυνση της καλύτερης προστασίας των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ, ιδίως μέσω της αποποινικοποίησης της ομοφυλοφιλίας, και εκείνων που τα υπονομεύουν και αφήνουν το πεδίο ελεύθερο για διώξεις, διακρίσεις και στιγματισμό κατά των ΛΟΑΔΜ· εκτιμά πως οι πράξεις και οι ενέργειες βίας κατά ατόμων λόγω του πραγματικού ή αντιληπτού σεξουαλικού τους προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου και των σεξουαλικών χαρακτηριστικών δεν θα πρέπει να μένουν ατιμώρητες και πρέπει να εξαλειφθούν·

92.  καλεί την ΕΕ να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση των διακρίσεων και του στιγματισμού κατά των ΛΟΑΔΜ, τη λεγόμενη θεραπεία μετατροπής, τον ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων και την αναγκαστική στείρωση διεμφυλικών ατόμων· καλεί επίσης την ΕΕ να χρησιμοποιήσει όλα τα διπλωματικά εργαλεία της με σκοπό την προαγωγή της αποποινικοποίησης των σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ ομοφυλοφίλων που συναινούν και να δώσει το παράδειγμα στην αντιμετώπιση της βίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και σεξουαλικών χαρακτηριστικών, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της νέας στρατηγικής για την ισότητα των ΛΟΑΔΜ+ τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν διεξοδικά και με συνέπεια τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ στο σύνολο της εξωτερικής πολιτικής της·

93.  επισημαίνει ότι η πανδημία COVID-19 έπληξε σκληρά τις κοινότητες ΛΟΑΔΜ, εξαιτίας της αύξησης της ενδοοικογενειακής βίας εναντίον των ΛΟΑΔΜ που αναγκάστηκαν να τεθούν σε καραντίνα ή να επιστρέψουν σε οικογένειες και σπίτια όπου υπομένουν διακρίσεις, της αυξημένης ανεργίας και αστεγίας, και της αδυναμίας πρόσβασης σε σωτήριες ιατρικές θεραπείες όπως οι υπηρεσίες για τον HIV και η ιατρική περίθαλψη που σχετίζεται με τη μετάβαση, ενώ μετέτρεψε περαιτέρω τα εν λόγω άτομα σε εξιλαστήρια θύματα· ζητεί να συμπεριληφθούν τα άτομα ΛΟΑΔΜ στα προγράμματα αρωγής στο πλαίσιο της COVID-19·

Αυτόχθονες λαοί

94.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την ταλαιπωρία και την ευπάθεια των αυτόχθονων κοινοτήτων και ατόμων που προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, την πανδημία COVID-19, την απώλεια της γης και των μέσων βιοπορισμού τους λόγω εταιρικών δραστηριοτήτων και τις συναφείς ζημίες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εκτεταμένες και συστηματικές διακρίσεις και διώξεις παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαστικών εκτοπίσεων, των αυθαίρετων συλλήψεων και των δολοφονιών υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της γης· συνιστά στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμπεριλάβουν αναφορές στους αυτόχθονες πληθυσμούς και στα δικαιώματα που περιέχονται στη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών στα σχετικά και αναδυόμενα πλαίσια δέουσας επιμέλειας, και να διασφαλίσουν ότι οι πολυεθνικές εταιρείες θα λογοδοτούν σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεών τους·

95.  επαναλαμβάνει την έκκλησή τους προς την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους εταίρους τους στη διεθνή κοινότητα να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αναγνώριση, προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στη γλώσσα, τη γη, τα εδάφη και τους πόρους τους· επικροτεί το έργο που επιτελούν οι ΜΚΟ και η κοινωνία των πολιτών σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα· επαναλαμβάνει την ανάγκη δημιουργίας ενός μηχανισμού καταγγελιών όπου θα υποβάλλονται καταγγελίες σχετικά με παραβιάσεις και καταπατήσεις των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των πολυεθνικών επιχειρήσεων· υπενθυμίζει την απόφασή του για τον διορισμό μόνιμου εισηγητή για τους αυτόχθονες πληθυσμούς εντός του Κοινοβουλίου, με στόχο την παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών· καλεί τις χώρες να κυρώσουν τις διατάξεις της Σύμβασης αριθ. 169 της ΔΟΕ, της 27ης Ιουνίου 1989, περί των αυτόχθονων λαών και των λαών με φυλετική συγκρότηση·

96.  ζητεί από τις κυβερνήσεις να επιδιώξουν αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές πολιτικές που σέβονται τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα και δεν αποκλείουν τους αυτόχθονες και τους τοπικούς πληθυσμούς, σύμφωνα με τους ΣΒΑ του ΟΗΕ·

Ρατσισμός, διακρίσεις, ξενοφοβία και μισαλλοδοξία που συνδέεται με αυτά

97.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση, το 2019, από το Συμβούλιο των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων στην εξωτερική δράση· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να εξασφαλίζουν τη λογοδοσία όλων των υπεύθυνων για παραβιάσεις δικαιωμάτων λόγω διακρίσεων βάσει φυλής, κάστας (εργασία και καταγωγή), θρησκείας, εθνοτικής ή εθνικής καταγωγής·

98.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία την κλίμακα και τις συνέπειες της ιεράρχησης σε κάστες, τις διακρίσεις που έχουν ως βάση την κάστα και τη διαιώνιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για λόγους κάστας, συμπεριλαμβανομένων της άρνησης πρόσβασης στο δικαστικό σύστημα ή στην απασχόληση, του διαρκούς διαχωρισμού, της φτώχειας και του στιγματισμού, καθώς και των φραγμών για λόγους κάστας στην άσκηση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη διευκόλυνση της ανθρώπινης ανάπτυξης· επαναλαμβάνει το αίτημά του για την ανάπτυξη μιας πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά τις διακρίσεις λόγω κάστας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειες και να στηρίξουν πρωτοβουλίες στις αντιπροσωπείες και αποστολές του ΟΗΕ και της ΕΕ σε τρίτες χώρες με σκοπό την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω κάστας·

99.  υπενθυμίζει τη σημασία της ενεργούς υποστήριξης πρωτοβουλιών για την απαγόρευση των διακρίσεων και την καταπολέμηση του ρατσισμού, ιδίως δεδομένης της αύξησης των ξενοφοβικών και ρατσιστικών επιθέσεων παγκοσμίως, στο πλαίσιο των αυξημένων εκκλήσεων για κοινωνική δικαιοσύνη, οι οποίες ενέπνευσαν ένα κύμα παγκόσμιων διαμαρτυριών·

100.  τονίζει εκ νέου τον καίριο ρόλο της εκπαίδευσης στην αποδόμηση των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων, και στην προώθηση της ανεκτικότητας, της κατανόησης και της πολυμορφίας, και υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση αποτελεί βασικό εργαλείο για τον τερματισμό των δομικών διακρίσεων και του ρατσισμού στις κοινωνίες μας· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν πολιτικές απαγόρευσης των διακρίσεων σε όλους τους τομείς· θεωρεί ότι η καταπολέμηση του ρατσισμού είναι οριζόντιο ζήτημα και ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλους τους τομείς πολιτικής της Ένωσης·

101.  καλεί όλες τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τα αντίστοιχα σημεία αναφοράς τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα να τηρούν με συνέπεια την υποχρέωση που έχουν να αξιολογούν και να αναλύουν την κατάσταση της απαγόρευσης των διακρίσεων, να την παρουσιάζουν στις στρατηγικές του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στο κεφάλαιο που αφορά την απαγόρευση των διακρίσεων και του αποκλεισμού, καθώς και στις σχετικές ενότητες με τους ειδικούς λόγους για τις διακρίσεις ή/και για τις ομάδες που υφίστανται διακρίσεις· τονίζει ότι οι επικαιροποιήσεις της κατάστασης της απαγόρευσης των διακρίσεων στις ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής των στρατηγικών των χωρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και στις εκθέσεις των επικεφαλής των αποστολών είναι ζωτικής σημασίας για την προετοιμασία και την τεκμηρίωση των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές η ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε πολυμερή φόρουμ και μηχανισμούς σχετικά με τις διακρίσεις λόγω κάστας (εργασία και καταγωγή)·

Εθνικές, εθνοτικές και γλωσσικές μειονότητες

102.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλές χώρες, παρά τις διεθνείς τους υποχρεώσεις και δεσμεύσεις τους για την προστασία των μειονοτήτων, ακολουθούν μια πολιτική αναγκαστικής αφομοίωσης των εθνικών, εθνοτικών και γλωσσικών μειονοτήτων, αγνοώντας τα θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματά τους·

103.  καλεί τις κυβερνήσεις των χωρών εταίρων της ΕΕ να σέβονται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των εθνικών, εθνοτικών και γλωσσικών μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων του πολιτισμού, της γλώσσας, της θρησκείας, των παραδόσεων και της ιστορίας τους με σκοπό τη διατήρηση των πολιτισμών και της ποικιλομορφίας· επαναλαμβάνει την ανάγκη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει βάσει διεθνών συνθηκών και συμφωνιών, όπως οι συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης·

Ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκεύματος ή πεποιθήσεων

104.  εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τον αριθμό των δολοφονιών, επιθέσεων και πράξεων δίωξης, διακρίσεων, παρενόχλησης και υποκίνησης σε ανταγωνισμό που έλαβαν χώρα, καθώς και για τον αριθμό των περιορισμών δικαιωμάτων που επιβλήθηκαν το 2019 σε άτομα και ομάδες που στοχοποιήθηκαν λόγω της θρησκείας, των πεποιθήσεών τους, του αθεϊσμού ή αγνωστικισμού τους· επαναβεβαιώνει τη στήριξή του προς τα θύματα βίας λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων και τη δέσμευσή του για την εξάλειψη της βίας αυτής· υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των διωκόμενων θρησκευτικών ομάδων ανά τον κόσμο, οι οποίες αντιμετωπίζουν διακρίσεις, απειλές, νόμους περί βλασφημίας, νόμους κατά της αλλαγής θρησκεύματος, κατεδάφιση των τόπων λατρείας τους, βία, δουλεία, βιασμό, βιασμό, βίαιες εξαφανίσεις, εκτελέσεις και γενοκτονία· τονίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των διωκόμενων Χριστιανών σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των θρησκευτικών ομάδων που αντιμετωπίζουν διακρίσεις, βία και θάνατο·

105.  εκφράζει περαιτέρω την ανησυχία του για την κατάχρηση και την εργαλειοποίηση της θρησκείας όσον αφορά την υπονόμευση άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, καθώς και των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένες χώρες ήδη διαθέτουν, επιβάλλουν ή επιδιώκουν να θεσπίσουν ποινική νομοθεσία που προβλέπει κυρώσεις για τη βλασφημία, την αλλαγή θρησκεύματος ή την αποστασία· τονίζει ότι το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων περιλαμβάνει το δικαίωμα μη πίστης, ασπασμού θεϊστικών, μη θεϊστικών, αγνωστικιστικών ή αθεϊστικών απόψεων και το δικαίωμα στην αποστασία·

106.  καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, πριν την έναρξη της διαδικασίας ανανέωσης της εντολής και της θέσης του Ειδικού Εντεταλμένου, να πραγματοποιήσουν μια διαφανή και συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της προστιθέμενης αξίας της θέσης· τονίζει ότι, κατόπιν της αξιολόγησης, το έργο του θα πρέπει να υποστηριχθεί με επαρκείς πόρους ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της ΕΕ στο πεδίο αυτό· εκφράζει τη λύπη του για την καθυστέρηση στη διενέργεια της εν λόγω αξιολόγησης· καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί τη διαφάνεια στον διορισμό, στην εντολή και στις δραστηριότητες και υποχρεώσεις αναφοράς του επόμενου Ειδικού Εντεταλμένου και να διασφαλίσει τη δέσμευσή του για την καθολικότητα, το αδιαίρετο και την αλληλεξάρτηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τις αξίες της ΕΕ· υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ανάγκη επαρκούς στήριξης της θεσμικής εντολής, της ικανότητας και των καθηκόντων του Ειδικού Εντεταλμένου·

107.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την παγκόσμια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη θρησκεία στην κοινωνία, η οποία δρομολογήθηκε από την ΑΠ/ΥΕ στις Βρυξέλλες στις 6 Σεπτεμβρίου 2019· συνιστά, ωστόσο, να δοθεί ίση προσοχή τόσο στις ενδοθρησκευτικές όσο και στις διαθρησκευτικές σχέσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη της στήριξης της ΕΕ στον ενδοθρησκευτικό διάλογο σε τοπικό επίπεδο με στόχο την καταπολέμηση του εξτρεμισμού και της ρητορικής μίσους· ζητεί, επιπλέον, να ενσωματωθούν οι στόχοι της προώθησης και της προστασίας της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή πεποιθήσεων σε ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων της ΕΕ που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

108.  επαναλαμβάνει τη σημασία που αποδίδει στην ακαδημαϊκή ελευθερία και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις διπλωματικές τους προσπάθειες μέσω διμερών και πολυμερών δεσμεύσεων όσον αφορά απειλές ή επιθέσεις στην ακαδημαϊκή ελευθερία από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες, και ιδίως βίαιες επιθέσεις σε θεσμικά όργανα και μέλη της κοινότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και πολιτικές ή πρακτικές διακρίσεων, αδικαιολόγητους περιορισμούς ή πιέσεις στην έρευνα ή έκφραση και εσφαλμένες διώξεις ή κρατήσεις· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να επανεξετάσουν τους υφιστάμενους μηχανισμούς υποστήριξης και προστασίας για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου να αναπτύξουν την ικανότητα εντοπισμού και παροχής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας και υποστήριξης έκτακτης ανάγκης, σε περιπτώσεις που αφορούν επιθέσεις κατά της ακαδημαϊκής ελευθερίας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνεχή, υψηλού επιπέδου υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό Διαπανεπιστημιακό Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Εκδημοκρατισμό, καθώς και την Παγκόσμια Πανεπιστημιούπολη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία, ως εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως·

Ελευθερία της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης και δικαίωμα πληροφόρησης

109.  καταδικάζει τις δολοφονίες, τις απαγωγές, τις φυλακίσεις, την κακοποίηση και τον εκφοβισμό και τις επιθέσεις, μεταξύ άλλων σε σωματικό και δικαστικό επίπεδο, σε βάρος πολλών δημοσιογράφων, διαχειριστών ιστολογίων και μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, καθώς και τον έλεγχο ή τη διακοπή της λειτουργίας του Διαδικτύου και των μέσων ενημέρωσης· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης αποτελούν ουσιαστικά θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας· αναγνωρίζει τη σημασία του δικαιώματος στην πληροφόρηση στις σύγχρονες κοινωνίες, μεταξύ άλλων στη μητρική γλώσσα για όλες τις εθνοτικές κοινότητες, και τον ρόλο που διαδραματίζουν όλες οι μορφές επικοινωνίας στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας πλουραλισμού· υπενθυμίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να τηρούν την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων·

110.  καταγγέλλει τις απόπειρες ορισμένων καθεστώτων και αρχών να καταργήσουν ή να περιορίσουν τα δικαιώματα στην ελευθερία της έκφρασης ή στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τις οποίες παράνομα δικαιολογούν ως αναγκαίες για την ενίσχυση της ασφάλειας ή της δημόσιας υγείας ή για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της δυσφήμησης, της προσβολής ή της βλασφημίας· επισημαίνει το νέο κύμα λογοκρισίας εκ μέρους ορισμένων κυβερνήσεων, οι οποίες χρησιμοποιούν την καταπολέμηση ψευδών ειδήσεων στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 ως δικαιολογία·

111.  καταδικάζει τις επιθέσεις παραπληροφόρησης και προπαγάνδας που σκοπεύουν στην απονομιμοποίηση των αξιών που αντιπροσωπεύει η ΕΕ παγκοσμίως και στη στόχευση μειονοτήτων· ανησυχεί βαθιά για την αύξηση της ρητορικής μίσους και την υποκίνηση βίας στην επικοινωνία εντός και εκτός Διαδικτύου, καθώς αποτελεί άμεση απειλή για το κράτος δικαίου και τις αξίες που ενσωματώνονται στα ανθρώπινα δικαιώματα· σημειώνει ότι η αυξημένη κοινωνική και πολιτική πόλωση που ενισχύεται από τους αλγόριθμους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που χρησιμοποιούν τεχνικής πνευματικής αποπλάνησης, τρέφει τον ριζοσπαστισμό, αναστέλλει εντελώς την κριτική σκέψη, καθιστά τον διάλογο αδύνατο και ανοίγει το δρόμο στον εξτρεμισμό·

112.  προτείνει ότι να εφαρμοστούν οι καλύτερες δυνατές διασφαλίσεις κατά της διάδοσης της παραπληροφόρησης και της εχθρικής προπαγάνδας, μέσω της ανάπτυξης ενός νομικού πλαισίου τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, συμπεριλαμβανομένων του κυβερνοπολέμου και του ηλεκτρονικού πολέμου· εξακολουθεί να στηρίζει τις πρωτοβουλίες που βοηθούν στη διάκριση ανάμεσα στις ψευδείς ειδήσεις ή την προπαγανδιστική αποπληροφόρηση και στις πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο ενός γνήσιου και ανεξάρτητου δημοσιογραφικού έργου·

113.  υπογραμμίζει τις περιπτώσεις συγκέντρωσης των μέσων ενημέρωσης στα ορισμένων ατόμων, καθώς και την έλλειψη διαφάνειας στην ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης, που περιορίζουν την πολυφωνία που είναι απαραίτητη για την πρόσβαση σε αμερόληπτη ενημέρωση·

114.  καταδικάζει απερίφραστα τις αδικαιολόγητες νομικές διαδικασίες κατά δημοσιογράφων με σκοπό την πτώχευση (στρατηγικές μηνύσεις κατά δημόσιας συμμετοχής (μηνύσεις SLAPP)) και τη φίμωσή τους, ιδίως σε υποθέσεις διαφθοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας πλατφορμών που θα παρέχουν έγκαιρη προειδοποίηση όταν κινδυνεύουν οι δημοσιογράφοι, καθώς και πλατφορμών που θα παρέχουν προστασία για το έργου τους, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους συναδέλφους δημοσιογράφους να συνεχίζουν τις υπό εξέλιξη έρευνες χωρίς διακοπή ή φόβο νομικών συνεπειών·

115.  υπενθυμίζει ότι οποιοσδήποτε περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης ή της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης πρέπει να υπηρετεί έναν θεμιτό στόχο σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις που κατοχυρώνονται στο άρθρο 19 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα·

116.  καλεί την ΕΕ να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και όσων προσπαθούν να την υποστηρίξουν· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταδικάσουν κάθε μέσο φυσικού ή δικαστικού εκφοβισμού που χρησιμοποιείται σε βάρος δημοσιογράφων σε μια προσπάθεια φίμωσής τους· καλεί τον ΕΕΕΕ να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως· τονίζει τη σημασία της διασφάλισης αποτελεσματικής και συστηματικής εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός Διαδικτύου και την τακτική παρακολούθηση των επιπτώσεών τους·

117.  τονίζει τη συνεχιζόμενη αλλαγή στα τοπία των μέσων ενημέρωσης και την αυξανόμενη χρήση των κοινωνικών δικτύων παγκοσμίως· υπογραμμίζει τις προκλήσεις και τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτή η εξέλιξη όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις παραβιάσεις της ελευθερίας της έκφρασης εντός και εκτός Διαδικτύου, τη λογοκρισία, την προστασία των δεδομένων, τη ρητορική μίσους, την παρενόχληση και την ασφάλεια των δημοσιογράφων και των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις πολιτικές και τις πρακτικές των εταιρειών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και ιδίως τα εργαλεία αυτορρύθμισής τους που έχουν επιπτώσεις στην άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης παγκοσμίως, και να υποβάλει προτάσεις για αλλαγές πολιτικής ή νομοθεσίας, κατά περίπτωση·

Θανατική ποινή, βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης

118.  καταδικάζει τα βασανιστήρια, την απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση και τη θανατική ποινή, που συνεχίζουν να εφαρμόζονται σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο· καλεί όσες χώρες δεν το έχουν ήδη πράξει να θεσπίσουν άμεσο μορατόριουμ στη θανατική ποινή, ως ένα πρώτο βήμα προς την κατάργησή της· χαιρετίζει τη θετική εξέλιξη, το 2019, της αποδυνάμωσης της πολιτικής στήριξης για τη διατήρηση της θανατικής ποινής σε ορισμένες χώρες που δεν την έχουν καταργήσει· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις αποφάσεις ορισμένων εθνικών δικαστικών αρχών που οδήγησαν σε αύξηση των εκτελέσεων σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να καταδικάζει συστηματικά τη χρήση της θανατικής ποινής και να διεξάγει επικοινωνιακές εκστρατείες κατά της θανατικής ποινής παγκοσμίως· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υπερασπιστούν την κατάργηση σε όλα τα διεθνή φόρα και να επιδιώξουν την ευρύτερη δυνατή υποστήριξη αυτής της θέσης·

119.  επανεπιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την απαγόρευση των βασανιστηρίων σε ολόκληρο τον κόσμο, την υπεράσπιση των θυμάτων και τη λογοδοσία των βασανιστών· χαιρετίζει την επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με την πολιτική της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών όσον αφορά τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας· ζητεί από όλα τα κράτη μέλη και άλλες χώρες που δεν το έχουν πράξει να επικυρώσουν τη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και το προαιρετικό πρωτόκολλό αυτής, της οποίας η 35η επέτειος εορτάστηκε το 2019· αναγνωρίζει τη σημασία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην καταπολέμηση των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης·

Καταπολέμηση της σύγχρονης δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων

120.  ζητεί ισχυρότερη διεθνή απάντηση στην απόκριση για την εξάλειψη της σύγχρονης δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων και των δικτύων τους, με τη θέσπιση νέων υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας για τις επιχειρήσεις ώστε να αναγνωρίζουν, να αξιολογούν, να παύουν, να προλαμβάνουν και να μετριάζουν τέτοιες καταστάσεις, καθώς και να συνεργάζονται με τις αρχές και να βελτιώνουν τις ποινικές πολιτικές κατά των διακινητών και όσων εκμεταλλεύονται ή αντλούν οφέλη από τη σύγχρονη δουλεία· υπενθυμίζει ότι αυτές οι απαράδεκτες συνθήκες εργασίας υπονομεύουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί τα κράτη που δεν το έχουν πράξει να κυρώσουν τις συμβάσεις της ΔΟΕ σχετικά με την καταπολέμηση αυτών των δεινών και της παιδικής εργασίας·

Οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα

121.  καλεί την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την προώθηση και την προστασία των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων μέσω της εξωτερικής πολιτικής και της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, ιδίως με την αποτελεσματική χρήση των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στις διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την εργασία, καθώς και με την επένδυση στον πολιτισμό και την εκπαίδευση ως φορέων βιώσιμων αλλαγών· χαιρετίζει την έγκριση της Σύμβασης της ΔΟΕ για τη βία και την παρενόχληση, η οποία περιλαμβάνει νέα και δεσμευτικά διεθνή πρότυπα εργασίας, τα οποία είναι απαραίτητα για την εξάλειψη αυτών των δεινών από τον τομέα της εργασίας και την προστασία των θυμάτων· τονίζει την ανάγκη ειδικής προστασίας των μητέρων στην εργασία, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους και μετά από αυτήν, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη μητρική υγεία, την άδεια μητρότητας και τις παροχές, την προστασία της απασχόλησης και την απαγόρευση των διακρίσεων, καθώς και τον θηλασμό·

122.  καταγγέλλει το γεγονός ότι οι παραβιάσεις των εργατικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων συνεχίζουν να συμβαίνουν παγκοσμίως και ότι η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων, το δικαίωμα ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής και συλλογικών δράσεων, καθώς και το δικαίωμα σε δίκαιη αμοιβή, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και στην υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας βρίσκονται στον πυρήνα αυτών των παραβιάσεων·

123.  υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση στον πολιτισμό και την εκπαίδευση αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα· επισημαίνει τη σημασία της πολιτιστικής διπλωματίας για την προώθηση των αξιών της ειρήνης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ να ενσωματώσει τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τα σχετικά δικαιώματα στην πολιτική της για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εξωτερικές της συναλλαγές·

Επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα

124.  χαιρετίζει τις προσπάθειες ορισμένων ευρωπαϊκών εταιρειών να εφαρμόσουν πολιτικές εταιρικής ευθύνης, να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εφαρμόζουν τις διάφορες πολιτικές και τη νομοθεσία που έχουν τεθεί σε εφαρμογή προκειμένου να ενθαρρύνουν ή να απαιτήσουν τη δέουσα επιμέλεια σε διάφορα κράτη μέλη· καλεί τις εταιρείες που εδρεύουν στην ΕΕ να ανταποκριθούν στην εταιρική τους ευθύνη επιδιώκοντας την τήρηση των δεοντολογικών κανόνων και προτύπων που ισχύουν στην ενιαία αγορά της ΕΕ·

125.  ζητεί τη θέσπιση ενός υποχρεωτικού μέσου δέουσας επιμέλειας της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, το οποίο θα απαιτεί από τις εταιρείες να συμμετέχουν ενεργά στον εντοπισμό, την αξιολόγηση, τον μετριασμό, την πρόληψη και την κοινοποίηση τυχόν δυσμενών επιπτώσεων των επιχειρήσεων και των αλυσίδων εφοδιασμού τους στα ανθρώπινα δικαιώματα, που θα ισχύει για τα εταιρικά όργανα, τους επικεφαλής επιχειρήσεων και τα διοικητικά στελέχη σε περίπτωση παραβίασης και θα παρέχει στα θύματα πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σε ένδικα μέσα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση ότι η πρόταση της Επιτροπής θα περιλαμβάνει ένα καθεστώς ευθύνης· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν και άλλα είδη ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης της ποινικής ευθύνης, για τις πλέον σοβαρές παραβιάσεις·

126.  συνιστά να συμπεριληφθεί ένα νομικό καθήκον μέριμνας ως ειδικό στοιχείο αυτού του μέσου, προκειμένου να αποτραπεί η χρήση της σύγχρονης δουλείας και της παιδικής εργασίας από τις επιχειρήσεις στις υπερπόντιες αλυσίδες εφοδιασμού τους· συνιστά να αποτελεί μέρος του μέσου δέουσας επιμέλειας μια απαίτηση διαφάνειας προκειμένου να διευκολυνθεί η δυνατότητα των θυμάτων να έχουν πρόσβαση σε μέσα καταγγελιών· ζητεί αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την προστασία από αντίποινα όσων προβαίνουν σε καταγγελίες, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την αποτροπή μηνύσεων SLAPP (στρατηγική μήνυση κατά δημόσιας συμμετοχής)· υπενθυμίζει τις πολλαπλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ενδέχεται να συμβούν σε σχέση με την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων·

127.  τονίζει τη σημασία του να εφαρμόζουν όλες οι χώρες πλήρως τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και καλεί όσα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν ακόμη εγκρίνει εθνικά σχέδια δράσης για τα δικαιώματα των επιχειρήσεων να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στο έργο της διακυβερνητικής ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για τις διεθνικές εταιρείες και τις άλλες εμπορικές επιχειρήσεις σε σχέση με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

128.  τονίζει την ανάγκη έκδοσης ενός διεθνούς δεσμευτικού κειμένου που θα ρυθμίζει, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις δραστηριότητες των πολυεθνικών και διεθνικών επιχειρήσεων και άλλων εταιρειών·

Νέες τεχνολογίες και ανθρώπινα δικαιώματα

129.  εκφράζει την ανησυχία του για τη χρήση, κατά την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, ποικίλων εργαλείων βασισμένων σε δεδομένα και νέων εργαλείων που βασίζονται στην τεχνολογία· υπογραμμίζει τους κινδύνους που θέτουν, οι οποίοι συχνά είναι δύσκολα αντιληπτοί, όσον αφορά την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών, την κατάχρηση εξουσίας και την αυξημένη τρωτότητα σε κυβερνοεπιθέσεις όταν δεν υπάρχουν αποτελεσματικές τεχνικές και νομικές διασφαλίσεις· εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη χρήση της τεχνολογίας για την παρακολούθηση και τον περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης και ως μέσο παρενόχλησης· καλεί την ΕΕ, ως ηγετική δύναμη στον καθορισμό παγκόσμιων προτύπων για την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων, να θεσπίσει νέους κανόνες και βέλτιστες πρακτικές τόσο για ενδοενωσιακή χρήση όσο και ως λύσεις που πρέπει να αναπαραχθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να αποφευχθούν δυνητικά επιβλαβείς επιπτώσεις των νέων εργαλείων που βασίζονται στα δεδομένα·

130.  υπενθυμίζοντας το ψήφισμά του της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών(8), εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία του για τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών εκτός του διεθνούς νομικού πλαισίου· καλεί εκ νέου την ΕΕ να αναπτύξει επειγόντως ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις νομικές τους υποχρεώσεις, δεν διαπράττουν παράνομες στοχευμένες δολοφονίες και δεν διευκολύνουν τη διάπραξη τέτοιων δολοφονιών από άλλα κράτη· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να κρατά δεόντως ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ για όλα τα σχέδια έρευνας και ανάπτυξης που συνδέονται με την κατασκευή τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών· ζητεί αξιολογήσεις αντικτύπου επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά περαιτέρω σχέδια ανάπτυξης τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών· υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα(9)· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν την ανάπτυξη, παραγωγή και χρήση πλήρως αυτόνομων όπλων που δεν διαθέτουν ουσιαστικό ανθρώπινο έλεγχο επί των κρίσιμων λειτουργιών της επιλογής και επίθεσης κατά στόχων· επιμένει στην έναρξη διεθνών διαπραγματεύσεων για ένα νομικά δεσμευτικό μέσο που θα απαγορεύει τα θανατηφόρα αυτόνομα όπλα χωρίς ουσιαστικό ανθρώπινο έλεγχο· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια κοινή θέση στις διεθνείς διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο αυτό·

Μετανάστες και πρόσφυγες

131.  ζητεί από τις κυβερνήσεις να αναλάβουν δράσεις που θα βασίζονται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας, καθώς και λύσεις για την αντιμετώπιση της ευαλωτότητας των μεταναστών και των προσφύγων και της ανάγκης προστασίας τους, σύμφωνα με τις αρχές της αλληλεγγύης και της εταιρικής σχέσης και αποσαφηνίζοντας τις κατάλληλες και προσβάσιμες νόμιμες οδούς μετανάστευσης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις βασικές αιτίες της μετανάστευσης, που οδηγεί τα άτομα και τις οικογένειες να εγκαταλείψουν τη χώρα καταγωγής τους επειδή δεν είναι σε θέση να ζήσουν σε ένα αξιοπρεπές και ασφαλές περιβάλλον·

132.  τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης των εγκληματικών οργανώσεων και ατόμων που επιδίδονται σε εμπορία ανθρώπων· εκφράζει τη λύπη του για τη ζοφερή κατάσταση που βιώνουν οι πρόσφυγες στους καταυλισμούς προσφύγων, την έλλειψη προοπτικών και τη χρονοβόρα διαδικασία για την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου, καθώς επίσης για το πρόβλημα της πρόσβασης σε βασική ιατρική περίθαλψη και, στην περίπτωση των παιδιών, στην εκπαίδευση· επισημαίνει ότι πρέπει να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για την κράτηση μεταναστών και προσφύγων, και απορρίπτει σε αυτό το πλαίσιο οποιαδήποτε απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση των μεταναστών· υπογραμμίζει τη σημασία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια του υποχρεωτικού ελέγχου της υγείας και τονίζει ότι όλοι οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες πρέπει να έχουν εγγυημένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης υγειονομικής περίθαλψης· τονίζει τη σημασία του σεβασμού του δικαιώματος ασύλου παγκοσμίως·

133.  καλεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ να αντιμετωπίζουν με καλή θέληση, επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές του κράτους δικαίου τα άτομα που ζητούν καθεστώς πρόσφυγα, και να υποστηρίζουν την επανένωση των οικογενειών προκειμένου να τερματιστούν καταστάσεις στις οποίες οι πρόσφυγες είναι χωρισμένοι από τους στενούς συγγενείς τους, και ιδίως τα παιδιά·

Στήριξη της δημοκρατίας

134.  καλεί την ΕΕ να αυξήσει τη στήριξή της στον δημοκρατικό ακτιβισμό των πολιτών, ο οποίος έχει αυξηθεί από το 2019 στο πλαίσιο της ανόδου του λαϊκισμού, του εθνικισμού και των αυταρχικών καθεστώτων· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενισχύσουν τα προγράμματα της Ένωσης για τη στήριξη της δημοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο, προωθώντας δημοκρατικές διαδικασίες από τη βάση προς τα πάνω και οικοδομώντας τη θεσμική ανθεκτικότητα· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τις δραστηριότητες στήριξης της δημοκρατίας που υλοποιούνται από το Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων παρακολούθησης εκλογών, διαμεσολάβησης, κατάρτισης και καθοδήγησης, οι οποίες πρέπει να προσαρμοστούν στην εξελισσόμενη κατάσταση των χωρών εταίρων, λαμβάνοντας υπόψη το πολιτιστικό και εθνικό υπόβαθρο των τρίτων χωρών που συμμετέχουν προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος και η εταιρική σχέση με αυτές· επικροτεί την έκκληση για την προώθηση μιας πιο ευέλικτης, καινοτόμου, μακροπρόθεσμης και ευαίσθητης στο θέμα των συγκρούσεων προσέγγισης όσον αφορά τη στήριξη της δημοκρατίας, όπως αυτή εκφράστηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 2019, για τη δημοκρατία και στο σχέδιο δράσης 2020-2024 της για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· χαιρετίζει και, στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει και υποστηρίζει το έργο ανεξάρτητων οργανισμών που λειτουργούν βάσει των βασικών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προάγουν τη δημοκρατική μετάβαση ανά τον κόσμο·

135.  αναλαμβάνει τη δέσμευση να προωθήσει μεγαλύτερη διαφάνεια των δημοκρατικών διαδικασιών και ειδικότερα της χρηματοδότησης πολιτικών και θεματικών εκστρατειών από διάφορους μη κρατικούς παράγοντες·

o
o   o

136.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο της 75ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στην Ύπατη Αρμόστρια του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και στους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ.

(1) ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 82.
(2) ΕΕ C 118 της 8.4.2020, σ. 15.
(3) ΕΕ C 411 της 27.11.2020, σ. 30.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0007.
(5) Έκθεση του 2020 για την παγκόσμια μετανάστευση – Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf).
(6) Σύμφωνα με στοιχεία της UNHCR (https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=fd4J).
(7) Στατιστικές για το άσυλο – Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/el).
(8) ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 110.
(9) ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 86.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου