Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0105(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0174/2020

Indgivne tekster :

A9-0174/2020

Forhandlinger :

PV 20/01/2021 - 12
CRE 20/01/2021 - 12

Afstemninger :

PV 21/01/2021 - 2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0015

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 44k
Torsdag den 21. januar 2021 - Bruxelles
Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede: foranstaltninger til imødegåelse af covid-19-krisen ***I
P9_TA(2021)0015A9-0174/2020
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. januar 2021 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 223/2014 for så vidt angår indførelsen af specifikke foranstaltninger til imødegåelse af covid-19-krisen (COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0223),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 175, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0151/2020),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 10. juni 2020(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 18. december 2020 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A9‑0174/2020),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 311 af 18.9.2020, s. 82.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. januar 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/... om ændring af forordning (EU) nr. 223/2014, for så vidt angår indførelsen af specifikke foranstaltninger til imødegåelse af krisen forbundet med udbruddet af covid-19
P9_TC1-COD(2020)0105

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2021/177.)

Seneste opdatering: 22. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik