Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0105(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0174/2020

Ingediende teksten :

A9-0174/2020

Debatten :

PV 20/01/2021 - 12
CRE 20/01/2021 - 12

Stemmingen :

PV 21/01/2021 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0015

Aangenomen teksten
PDF 124kWORD 41k
Donderdag 21 januari 2021 - Brussel
Invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis ***I
P9_TA(2021)0015A9-0174/2020
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 21 januari 2021 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 223/2014 wat de invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis betreft (COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2020)0223),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 175, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0151/2020),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 10 juni 2020(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

–  gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 18 december 2020 om het standpunt van het Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A9‑0174/2020),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 311 van 18.9.2020, blz. 82.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 21 januari 2021 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2021/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 223/2014 wat betreft de invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de met de COVID-19-uitbraak verband houdende crisis
P9_TC1-COD(2020)0105

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2021/177.)

Laatst bijgewerkt op: 22 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid