Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0105(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0174/2020

Predkladané texty :

A9-0174/2020

Rozpravy :

PV 20/01/2021 - 12
CRE 20/01/2021 - 12

Hlasovanie :

PV 21/01/2021 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0015

Prijaté texty
PDF 129kWORD 43k
Štvrtok, 21. januára 2021 - Brusel
FEAD: osobitné opatrenia na riešenie krízy spôsobenej ochorením COVID-19 ***I
P9_TA(2021)0015A9-0174/2020
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 21. januára 2021 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0223),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 175 tretí odsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0151/2020),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. júna 2020(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 18. decembra 2020, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A9-0174/2020),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 311, 18.9.2020, s. 82.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 21. januára 2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy súvisiacej s výskytom ochorenia COVID-19
P9_TC1-COD(2020)0105

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2021/177.)

Posledná úprava: 22. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia