Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2169(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0234/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0234/2020

Συζήτηση :

PV 21/01/2021 - 4
PV 21/01/2021 - 6
CRE 21/01/2021 - 4
CRE 21/01/2021 - 6

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2021 - 9
PV 21/01/2021 - 13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0025

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 297kWORD 103k
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 - Βρυξέλλες
Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων
P9_TA(2021)0025A9-0234/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (2019/2169(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα άρθρα 6, 8, 10, 83, 153, 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 και 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), ιδίως τον στόχο 5 και τους επιμέρους στόχους και δείκτες του,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

–  έχοντας υπόψη τις οδηγίες από το 1975 και έπειτα σχετικά με διάφορες πτυχές της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών (οδηγία 79/7/ΕΟΚ(1), οδηγία 86/613/ΕΟΚ(2), οδηγία 92/85/ΕΟΚ(3), οδηγία 2004/113/ΕΚ(4), οδηγία 2006/54/ΕΚ(5), οδηγία 2010/18/ΕΕ(6) και οδηγία 2010/41/ΕΕ(7)),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου(8) (οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2012, για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα (οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια) (COM(2012)0614),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου, της 4ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (COM(2016)0109),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 6ης Μαρτίου 2019, με τίτλο «2019 Report on equality between women and men in the EU» (Έκθεση όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2019 στην ΕΕ) (SWD(2019)0101),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Ιανουαρίου 2020 σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2018 σχετικά με την ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ(13),

–  έχοντας υπόψη τον δείκτη ισότητας των φύλων για το 2019 του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την ισότητα των φύλων και τις φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της ΕΕ(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης μιας στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2014-2015(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την προώθηση της ισότητας των φύλων στην ψυχική υγεία και την κλινική έρευνα(19),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση 100 του 1951 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για την ισότητα των αμοιβών και τη Σύμβαση 190 της ΔΟΕ του 2019 για τη βία και την παρενόχληση,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την ενίσχυση της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω της διαφάνειας(20),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων 2016-2019,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ 2017-2019: αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων» (COM(2017)0678),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για το 2019 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2019, με τίτλο «Γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων: κυριότερες πολιτικές και μέτρα»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη φτώχεια: η διάσταση του φύλου(21),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλό για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης(22),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την πορνεία καθώς και τον αντίκτυπό τους στην ισότητα των φύλων(23),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τους εξωτερικούς παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη(24),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις γυναίκες και τους ρόλους τους στις αγροτικές περιοχές(25),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με τις υπηρεσίες φροντίδας στην ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων(26),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της(27),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με τις γυναίκες, την ισότητα των φύλων και την κλιματική δικαιοσύνη(28),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή(29),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα γυναικών και ανδρών μετά το 2015(30),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2019, για τις οικονομίες ίσων ευκαιριών στην ΕΕ: Η μελλοντική πορεία,

–  έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και, ιδίως, τις αρχές 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12 και 15,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου ΙΙ και το κοινό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας με τίτλο «Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020» (Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020) (SWD(2015)0182),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου και τα αποτελέσματα των διασκέψεων αναθεώρησής της,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD), το πρόγραμμα δράσης της και τα αποτελέσματα των διασκέψεων αναθεώρησής της,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού του 2016 που συνάφθηκε με βάση τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCC) και το βελτιωμένο πρόγραμμα εργασίας της Λίμα σχετικά με την ισότητα των φύλων, καθώς και το σχέδιο δράσης της για την ισότητα των φύλων του Δεκεμβρίου του 2019,

–  έχοντας υπόψη την έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) με τίτλο «Violence against women: an EU-wide survey» (Βία κατά των γυναικών: έρευνα σε επίπεδο ΕΕ), η οποία δημοσιεύτηκε το 2014,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Μια Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025» (COM(2020)0152),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2020, με τίτλο «Δημογραφικά ζητήματα στην ΕΕ υπό το φως των οικονομικών και αναπτυξιακών ανισοτήτων»,

–  έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την ισότητα γυναικών και ανδρών στις τοπικές κοινωνίες,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (Α9-0234/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση συνιστά καθοριστικό θεμελιώδες δικαίωμα, κατοχυρωμένο από τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και ότι είναι ουσιώδες για την περαιτέρω ανάπτυξή του,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά μέσο όρο, τα κράτη μέλη έλαβαν 67,4/100 μονάδες στον δείκτη ισότητας των φύλων της ΕΕ για το 2019, βαθμολογία η οποία έχει βελτιωθεί κατά μόλις 5,4 μονάδες από το 2005·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιβλαβείς δομές και τα στερεότυπα σε όλο τον κόσμο διαιωνίζουν την ανισότητα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη αυτών των δομών και στερεοτύπων θα προωθήσει την ισότητα των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της ισότητας των φύλων και η επένδυση στις γυναίκες και τα κορίτσια όχι μόνο ωφελούν την κοινωνία στο σύνολό της αλλά αποτελούν επίσης αυτοσκοπό· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να εξεταστούν η επιμονή και τα βαθύτερα αίτια του φαινομένου της διαρροής· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται ένα ισχυρό κίνημα για τα δικαιώματα των γυναικών για την προάσπιση των δημοκρατικών αξιών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιδίως των δικαιωμάτων των γυναικών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές προς τα δικαιώματα των γυναικών αποτελούν επίσης απειλές για τη δημοκρατία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις λόγω φύλου συχνά συνδυάζονται με διακρίσεις λόγω ταυτότητας όπως το φύλο, η φυλή, το χρώμα, η εθνοτική ή η κοινωνική καταγωγή, τα γενετικά χαρακτηριστικά, η γλώσσα, η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα ή κάθε άλλη άποψη, η ιδιότητα του μέλους εθνικής μειονότητας, η περιουσία, το γένος, η αναπηρία, η ηλικία, ο γενετήσιος προσανατολισμός, η ταυτότητα και η έκφραση φύλου, η τάξη και/ή το μεταναστευτικό καθεστώς που πυροδοτούν διπλές και πολλαπλές διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οριζόντια διατομεακή προοπτική είναι ουσιώδης στο πλαίσιο κάθε πολιτικής για την ισότητα των φύλων προκειμένου να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται αυτές οι πολλαπλές απειλές διακρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές της ΕΕ δεν έχουν αναπτύξει μέχρι στιγμής καμία διατομεακή προσέγγιση και ότι έχουν επικεντρωθεί ως επί το πλείστον στην ατομική διάσταση των διακρίσεων, με αποτέλεσμα να παραμελείται η θεσμική, η διαρθρωτική και η ιστορική διάστασή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή μιας διατομεακής ανάλυσης δεν μας παρέχει μόνο τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τα διαρθρωτικά εμπόδια, αλλά προσφέρει επίσης αποδεικτικά στοιχεία για τη δημιουργία δεικτών αναφοράς και τον καθορισμό πορείας προς τη χάραξη στρατηγικών και αποτελεσματικών πολιτικών κατά των συστημικών διακρίσεων, του αποκλεισμού και των κοινωνικών ανισοτήτων και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται πρέπει να στοχεύουν στην αντιμετώπιση όλων των μορφών διακρίσεων για την επίτευξη ισότητας των φύλων για όλες τις γυναίκες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θεσπίσει σημαντική νομοθεσία και έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση της επίτευξης ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι προσπάθειες αυτές έχουν επιβραδυνθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ τα κινήματα που αντιτίθενται στις πολιτικές για την ισότητα των φύλων και στα δικαιώματα των γυναικών έχουν γνωρίσει άνθηση, καθώς επιχειρούν να επανεδραιώσουν τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων ως τον κανόνα, αμφισβητούν το status quo και παρεμποδίζουν την περαιτέρω πρόοδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κινήματα αυτά, που αντιτίθενται στις πολιτικές για την ισότητα των φύλων, την οικογενειακή ποικιλομορφία, τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, καθώς και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, επιχειρούν να επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό να περιορίσουν, με ανησυχητικό τρόπο, κατοχυρωμένα θεμελιώδη δικαιώματα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές για τα δικαιώματα των γυναικών ισοδυναμούν επίσης πάντα με απειλές για τη δημοκρατία και την κοινωνική και οικονομική πρόοδο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας είναι θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών, ότι θα πρέπει να ενισχύονται και ότι δεν επιτρέπεται να υποβαθμίζονται κατά κανέναν τρόπο ή να αφαιρούνται·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται ορατή εναντίωση σε κάποια κράτη μέλη, μεταξύ άλλων στους τομείς της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών, και ότι υπάρχει κίνδυνος η ισότητα των φύλων να υποβαθμιστεί περαιτέρω στην ατζέντα των κρατών μελών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις τρεις γυναίκες στην ΕΕ ηλικίας 15 ετών και πάνω έχει υποστεί κάποια μορφή σωματικής και/ή σεξουαλικής βίας(31), μία στις δύο έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση και 1 στις 10 έχει υποστεί παρενόχληση μέσω του διαδικτύου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών σε όλες τις μορφές της (σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, οικονομική ή διαδικτυακή βία) συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην επίτευξη της ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαλλαγμένη από βία ζωή αποτελεί προϋπόθεση για την ισότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία στον τομέα της υγείας όπως, π.χ., η μαιευτική και γυναικολογική βία, αποτελεί μορφή βίας που ήρθε στο φως μόλις τα τελευταία χρόνια, καθώς και ότι η βία κατά ηλικιωμένων γυναικών εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να μην αναγνωρίζεται επαρκώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκστρατείες παραπληροφόρησης που αποσκοπούν στην υπονόμευση της ισότητας των φύλων ανακόπτουν επίσης την πρόοδο στο ζήτημα της εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, όπως έχει διαπιστωθεί αναφορικά με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα να υπάρχει δημόσια εναντίωση και επιβλαβείς πολιτικές αποφάσεις σε ορισμένα κράτη μέλη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί μία από τις πλέον κατάφωρες παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιστοιχούν στο 80 % των καταγεγραμμένων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και στο 95 % των καταγεγραμμένων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί ένα ολοένα και μεγαλύτερο σκέλος του οργανωμένου εγκλήματος, ότι συνιστά ένα είδος δουλείας και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι αφορά κυρίως τις γυναίκες και τα παιδιά, ιδίως για τον σκοπό της σεξουαλικής εκμετάλλευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά πορνείας ενισχύει την εμπορία γυναικών και παιδιών και επιτείνει τη βία εναντίον τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διαμορφώσουν τις κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές τους κατά τρόπο ώστε να βοηθούν ευάλωτες γυναίκες και κορίτσια να εγκαταλείψουν την πορνεία, μεταξύ άλλων θεσπίζοντας ειδικές κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές σχεδιασμένες για να τις υποστηρίξουν·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός έχουν διαρθρωτικές αιτίες που πρέπει να εκριζωθούν και να αναστραφούν, κυρίως με πολιτικές για την απασχόληση, τη στέγαση, την κινητικότητα και την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πορνεία, η εμπορία ανθρώπων, κυρίως γυναικών και παιδιών, με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση συνιστά μια μορφή δουλείας και δεν συνάδει με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ιδίως σε χώρες όπου η βιομηχανία του σεξ έχει νομιμοποιηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα της αύξησης του οργανωμένου εγκλήματος και της κερδοφορίας του, η εμπορία ανθρώπων σημειώνει ανοδική πορεία παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά της πορνείας ενισχύει την εμπορία γυναικών και παιδιών και επιτείνει τη βία εναντίον τους, ιδίως σε χώρες όπου η βιομηχανία του σεξ έχει νομιμοποιηθεί·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν το 35 % των γυναικών παγκοσμίως βιώνει ψυχολογική ή σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας ή παρενόχληση με σοβαρές επιπτώσεις στις προσωπικές και επαγγελματικές προσδοκίες και με επιβλαβείς συνέπειες στην αυτοεκτίμηση και τη διαπραγματευτική θέση των γυναικών για μια πιο δίκαιη αμοιβή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίκαιη αμοιβή και η οικονομική ανεξαρτησία αποτελούν ουσιαστική προϋπόθεση για να είναι οι γυναίκες σε θέση να εγκαταλείψουν μια καταχρηστική ή βίαια σχέση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν διασφαλιστεί η ισότητά τους ενώπιον του νόμου, καθώς και η ισότητα ευκαιριών στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραδοσιακοί ρόλοι και τα στερεότυπα όσον αφορά τα φύλα εξακολουθούν να επηρεάζουν την κατανομή των εργασιών μεταξύ γυναικών και ανδρών στο σπίτι, στην εκπαίδευση, στον χώρο εργασίας και στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη αμειβόμενη παροχή φροντίδας και οι οικιακές εργασίες εκτελούνται κυρίως από γυναίκες και έχουν αντίκτυπο στην απασχόληση και την επαγγελματική εξέλιξη, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στο μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, όπως η οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, αποτελούν σημαντικά πρώτα βήματα, τα οποία, πρέπει, καταρχάς, να μεταφερθούν ορθά στο εθνικό δίκαιο κρατών μελών της ΕΕ, να εφαρμοστούν πλήρως και εγκαίρως και να συμπληρωθούν με περαιτέρω μέτρα για να αυξηθεί η συμμετοχή των ανδρών στη μη αμειβόμενη παροχή φροντίδας, και να τονιστεί με αυτόν τον τρόπο η εξίσου μεγάλη σημασία της με τη σημασία της επαγγελματικής δραστηριότητας, και σε καθήκοντα παροχής φροντίδας και για να προαχθεί το μοντέλο της ισότητας μεταξύ αμειβόμενης εργασίας και εργασίας παροχής φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραδοσιακές δομές, η μη αμειβόμενη παροχή φροντίδας και τα αντικίνητρα στις εθνικές φορολογικές πολιτικές συμβάλλουν στην εξώθηση ή στη διατήρηση των γυναικών στο καθεστώς του δεύτερου εργαζόμενου, γεγονός που έχει αρνητικές συνέπειες για τις γυναίκες και την οικονομική ανεξαρτησία τους, καθώς και για την κοινωνία στο σύνολό της·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 80 % της συνολικής φροντίδας σε ολόκληρη την ΕΕ παρέχεται από άτυπους παρόχους φροντίδας, οι οποίοι είναι κυρίως γυναίκες (75 %), γεγονός που καταδεικνύει την ύπαρξη χάσματος μεταξύ των φύλων όσον αφορά τη φροντίδα, το οποίο επηρεάζει σημαντικά το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 50 % των φροντιστών, ηλικίας κάτω των 65 ετών, συνδυάζουν την παροχή φροντίδας με την απασχόληση, γεγονός που δυσχεραίνει την εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πάροχοι φροντίδας απασχολούνται συχνά σε θέσεις εργασίας χαμηλών προσόντων με χαμηλές αποδοχές, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν στο πρόγραμμά τους για την παροχή φροντίδας, ενώ παράλληλα υποχρεούνται, ενίοτε, να μειώσουν το ωράριο εργασίας τους ή να εγκαταλείψουν την αμειβόμενη εργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό μεταξύ 7 % και 21 % των άτυπων παρόχων φροντίδας μειώνουν το ωράριο εργασίας τους, ενώ ποσοστό μεταξύ 3 % και 18 % αποσύρονται από την αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή ποιοτικής φροντίδας στην ΕΕ εμφανίζει μεγάλες αποκλίσεις τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, αστικών και αγροτικών περιοχών και διαφορετικών ηλικιακών ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα σχετικά με την παροχή φροντίδας στην ΕΕ είναι μάλλον κατακερματισμένα και ότι, παράλληλα, απουσιάζει μια ολιστική προσέγγιση με την οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν οι δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ και η συνακόλουθη πίεση που υφίστανται οι δημόσιες δαπάνες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν προβλήματα στην αντιστοίχιση των συστημάτων παιδικής μέριμνας των διαφόρων κρατών μελών με τις ανάγκες των γονέων, συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών οικογενειών (κυρίως των οικογενειών ανύπαντρων μητέρων) και εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στον συνδυασμό οικογενειακής, ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής, ιδίως για τις γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πάνω από 45 ετών συχνά θεωρούνται υποαπασχολούμενες και ότι απασχολούνται υπό πολύ χειρότερες συνθήκες από ότι οι άνδρες, ιδίως όταν επιστρέφουν στην εργασία κατόπιν άδειας μητρότητας ή γονικής άδειας, ή όταν αναγκάζονται να συνδυάσουν την εργασία με την παροχή φροντίδας σε εξαρτώμενα πρόσωπα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να προωθηθεί η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, θα πρέπει να προβλεφθεί ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα αδειών για την παροχή φροντίδας, με υψηλής ποιότητας, και οικονομικά προσιτές υποδομές στις οποίες θα υπάρχει εύκολη πρόσβαση, και τα έξοδα ενός τέτοιου συστήματος θα πρέπει να θεωρούνται μέρος των επενδύσεων σε υποδομές· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι υπηρεσίες αποτελούν προϋπόθεση για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και σε ηγετικές θέσεις στην επιστήμη και την έρευνα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία της μητρότητας είναι δικαίωμα το οποίο θα πρέπει να αναγνωρίζεται και ότι θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα η αύξηση των περιόδων άδειας μητρότητας, με πλήρη δικαιώματα και το 100 % του μισθού·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα σε ίση αμοιβή για ίση εργασία ή για εργασία ίσης αξίας, δεν διασφαλίζεται σε πολλές περιστάσεις, ακόμη κι όταν προβλέπεται από τον νόμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτελούν σημαντικό στοιχείο ενεργητικού για την αναστροφή και την υπερνίκηση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων στην ωριαία αμοιβή στην ΕΕ είναι 16 %, αν και παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων ανέρχεται στο 40 % όταν λαμβάνονται υπόψη τα ποσοστά απασχόλησης και η συνολική συμμετοχή στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεκτάσεις του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων περιλαμβάνουν χάσμα μεταξύ των φύλων της τάξης του 37 % όσον αφορά το εισόδημα από συντάξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, το 8 % των ανδρών στην ΕΕ εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης σε σύγκριση με το 31 % των γυναικών, γεγονός που αποκαλύπτει επίμονες ανισότητες, τα βαθύτερα αίτια των οποίων πρέπει να αντιμετωπιστούν·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας έχει αυξηθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν χάσματα μεταξύ των φύλων που μπορούν να τοποθετήσουν τις γυναίκες σε ευάλωτες ή επισφαλείς καταστάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα στην απασχόληση μεταξύ των δύο φύλων στην ΕΕ ανέρχεται σε 11,6 %(32)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στους καλά αμειβόμενους τομείς και σε θέσεις λήψης αποφάσεων, και εργάζονται συχνότερα σε θέσεις εργασίας για τις οποίες διαθέτουν υπερβολικά υψηλά προσόντα, ενώ μία στις πέντε εργαζόμενες γυναίκες στην ΕΕ ανήκει στην κατώτερη μισθολογική κατηγορία, σε σύγκριση με έναν στους δέκα άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεκτάσεις του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων περιλαμβάνουν ένα χάσμα 37 % (33)όσον αφορά το εισόδημα από συντάξεις, κατάσταση που θα εξακολουθήσει να υφίσταται επί δεκαετίες καθώς και ένα άνισο επίπεδο οικονομικής ανεξαρτησίας μεταξύ γυναικών και ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται φιλόδοξες προσπάθειες για τη γεφύρωση όλων αυτών των ανισοτήτων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποεκπροσώπηση των γυναικών στην αγορά εργασίας οδηγεί μεταξύ άλλων στην άνιση συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων ή στους μισθούς και, ως εκ τούτου, περιορίζει τις δυνατότητες των γυναικών να αλλάξουν τις οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δομές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κάθετος και ο οριζόντιος διαχωρισμός στην απασχόληση και οι πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις κατά τις προσλήψεις και τις προαγωγές αποτελούν μία από τις βασικές αιτίες του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ποσοστώσεις των φύλων, τα συστήματα «φερμουάρ» και οι επακόλουθες κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή μη λειτουργικών διαδικασιών έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά μέτρα για τη διασφάλιση της ισότητας και την καταπολέμηση των άνισων σχέσεων εξουσίας·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οικονομικά επιχειρήματα συνηγορούν υπέρ της πλήρους συμμετοχής των γυναικών στην οικονομία, καθώς το χάσμα μεταξύ των φύλων στην απασχόληση κοστίζει στην Ευρώπη 370 δισεκατομμύρια EUR ετησίως(34)·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε ολοκληρωμένη και κατάλληλη για την ηλικία ενημέρωση, καθώς και σε σεξουαλική αγωγή και διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, όπως και η πρόσβαση σε σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη και δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού προγραμματισμού, των μεθόδων αντισύλληψης και της ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης, έχουν ουσιαστική σημασία για την επίτευξη της ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών και των συναφών δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης της πρόσβασης σε φροντίδα ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης, αποτελούν μορφή βίας κατά των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκληρωμένη και κατάλληλη για την ηλικία σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση σχετικά με τις σχέσεις καθώς και η αυτονομία και η ικανότητα των γυναικών να λαμβάνουν ελεύθερες και ανεξάρτητες αποφάσεις για το σώμα τους και τη ζωή τους αποτελούν προϋπόθεση για την οικονομική ανεξαρτησία τους και, είναι, επομένως, ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την εξάλειψη της έμφυλης βίας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά της πανδημίας της COVID-19 και ότι η παρούσα κρίση έχει δυσανάλογες επιπτώσεις στις γυναίκες, στα κορίτσια και στην ισότητα των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις αυτές ποικίλλουν και περιλαμβάνουν, από την ανησυχητική αύξηση της έμφυλης βίας και της παρενόχλησης, την μη αμειβόμενη και άνιση ευθύνη για την φροντίδα και τις οικιακές εργασίες, την περιορισμένη πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και στα συναφή δικαιώματα, έως τις τεράστιες οικονομικές και εργασιακές επιπτώσεις στις γυναίκες, και ειδικότερα στις εργαζόμενες στον τομέα της υγείας, στις γυναίκες που παρέχουν φροντίδα και στις εργαζόμενες σε άλλους γυναικοκρατούμενους και επισφαλείς τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται ειδικά μέτρα για την αντιστάθμιση αυτής της κατάστασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα ανάκαμψης ή τα κονδύλια μετάβασης θα πρέπει να κατανέμονται με ισορροπημένο ως προς το φύλο τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα λιτότητας έχουν αποδειχθεί στο παρελθόν επιζήμια για τις γυναίκες, τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία και τη διανομή διαφόρων πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εκφράσεων, καθώς όλοι οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας επηρεάζουν σημαντικά τις πεποιθήσεις, τις αξίες και την αντίληψή μας όσον αφορά τα ζητήματα φύλου·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιμετωπίζουν διάφορα εμπόδια στον τομέα του αθλητισμού και υφίστανται όχι μόνο βία, αλλά και διακρίσεις όσον αφορά τις αποδοχές, τα χρηματικά έπαθλα και τις συνθήκες εργασίας, ενώ παράλληλα υποεκπροσωπούνται στα συμβούλια των αθλητικών οργανώσεων και των μέσων ενημέρωσης·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιστοιχούν μόλις στο 34,4 % των αυτοαπασχολούμενων στην ΕΕ και στο 30 % των επιχειρηματιών που ιδρύουν νεοφυείς επιχειρήσεις·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη πλήττουν δυσανάλογα τις γυναίκες, και ιδίως τις ανύπαντρες μητέρες, τις γυναίκες με αναπηρία, τις ηλικιωμένες γυναίκες, τις γυναίκες από αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, τις μετανάστριες και τις γυναίκες εθνοτικών μειονοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 15 % των νοικοκυριών με παιδιά σε επίπεδο ΕΕ είναι μονογονεϊκά νοικοκυριά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά μέσο όρο, το 85 % αυτών των νοικοκυριών τελούν υπό την ευθύνη μόνων μητέρων, ενώ το 47 % των μονογονεϊκών νοικοκυριών διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο των άστεγων γυναικών εξελίσσεται σε ένα ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία κατά των διακρίσεων, η οποία θα παρείχε ευρύτερο πεδίο προστασίας μέσω μιας οριζόντιας προσέγγισης, εξακολουθεί να εκκρεμεί στο Συμβούλιο·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων και η συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων αποτελούν προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποτελεσματική διαχείριση των κλιματικών προκλήσεων, προκειμένου να επιτευχθεί μια δίκαιη και ισότιμη μετάβαση που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική κρίση επιδεινώνει τις ανισότητες μεταξύ των φύλων και καθιστά δυσχερέστερη την επίτευξη δικαιοσύνης των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής βιώνονται με διαφορετικό τρόπο από τις γυναίκες, καθώς οι τελευταίες είναι πιο ευάλωτες και αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους κινδύνους και βάρη για διάφορους λόγους, που κυμαίνονται από την άνιση πρόσβαση σε πόρους, εκπαίδευση, ευκαιρίες απασχόλησης και δικαιώματα έγγειας ιδιοκτησίας έως τα κοινωνικά και τα πολιτιστικά πρότυπα, τα στερεότυπα και τις διαφορετικές διατομεακές εμπειρίες τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε δράση για το κλίμα πρέπει να περιλαμβάνει μια έμφυλη και μια διατομεακή προοπτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των γυναικών πρέπει να ενισχυθούν για να μειωθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις γυναίκες και ότι πρέπει να δημιουργηθούν ευκαιρίες που θα διευκολύνουν τις γυναίκες να διαδραματίσουν ισχυρότερο ρόλο στις συζητήσεις και τις αποφάσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή ως επικεφαλής, επαγγελματίες και τεχνικοί παράγοντες αλλαγής·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν πολυάριθμες προκλήσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται το χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο, οι πιο περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης, η σχετική απομόνωση από τις αγορές, η περιορισμένη πρόσβαση σε υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών υποδομών, οι δημόσιες υπηρεσίες και η υγειονομική περίθαλψη, η πρόσβαση στην εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης) και η ενημέρωση σχετικά με τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, ενώ υποεκπροσωπούνται επίσης στα φόρουμ λήψης αποφάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να επιτελούν αόρατη εργασία σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις λόγω της έλλειψης επίσημου καθεστώτος για τις συζύγους που παρέχουν υποστήριξη, πράγμα που καθιστά προβληματική την αναγνώριση της εργασίας τους από τα εθνικά συστήματα·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 46 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σχεδόν στο 60 % του συνολικού πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες αναπηρίες αποκτώνται με την ηλικία·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες από τις μισές γυναίκες με αναπηρία που είναι σε ηλικία εργασίας είναι οικονομικά ανενεργές· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλα τα κράτη μέλη το ποσοστό σοβαρής υλικής στέρησης των γυναικών με αναπηρία είναι υψηλότερο από αυτό των γυναικών χωρίς αναπηρία·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης ισότητας των φύλων για το 2019 αποκαλύπτει επίμονες ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών στον ψηφιακό τομέα και αναδεικνύει την ανάγκη για ενσωμάτωση μιας προοπτικής με γνώμονα το φύλο σε όλες τις πολιτικές που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και για διενέργεια αξιολόγησης του αντίκτυπου των πολιτικών αυτών στα φύλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων με βελτίωση της πρόσβασης των κοριτσιών και των γυναικών στην τεχνολογία και στο διαδίκτυο είναι υψίστης σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν έναν ανεκμετάλλευτο πόρο σε αναδυόμενα πεδία, όπως ο ψηφιακός τομέας, η τεχνητή νοημοσύνη και οι ΤΝΠ, με τις γυναίκες να αποτελούν μόλις το 16 % των περίπου οκτώ εκατομμυρίων ανθρώπων που εργάζονται στις ΤΝΠ στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των ανδρών που εργάζονται στον ψηφιακό τομέα είναι τριπλάσιο του ποσοστού των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τόνωση της απασχόλησης περισσότερων γυναικών στον ψηφιακό τομέα και σε άλλους τομείς του μέλλοντος είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων και για τη διασφάλιση της οικονομικής ανεξαρτησίας τους, καθώς και για τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης, μεταξύ άλλων για τις ομάδες που συνήθως αποκλείονται από την αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν προκειμένω, είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα, στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) καθώς και στην εκπαίδευση και την απασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση περισσότερων γυναικών στην αγορά ψηφιακής απασχόλησης παρέχει δυνατότητες τόνωσης της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω της αύξησης του ΑΕΠ κατά 16 δισεκατομμύρια EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες μεταξύ των φύλων και οι διακρίσεις λόγω φύλου αναπαράγονται μέσω του σχεδιασμού, της συμβολής και της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ελλιπή σύνολα δεδομένων και η εσφαλμένη μεροληψία μπορούν να στρεβλώσουν τη λογική ενός συστήματος ΤΝ και να θέσουν σε κίνδυνο την ισότητα των φύλων στην κοινωνία·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή κατανεμημένων ανά φύλο δεδομένων είναι ουσιώδης για να καταστούν ορατές οι ανισότητες και να δημιουργηθούν στοχευμένες πολιτικές και έχει τεράστια σημασία για μια επικεντρωμένη στα φύλα προσέγγιση όλων των επίμαχων ζητημάτων, όπως μεταξύ άλλων η έμφυλη βία, οι αναπηρίες, ο καρκίνος και οι σπάνιες ή χρόνιες ασθένειες, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι ψηφιακές δεξιότητες και ο τομέας STEM· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κατανεμημένα ανά φύλο δεδομένα εξακολουθούν να είναι ελλιπή σε διάφορους τομείς των πολιτικών της ΕΕ και των κρατών μελών·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται δυσανάλογα στα ειδησεογραφικά και ενημερωτικά μέσα ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνιση απεικόνιση των γυναικών και των ανδρών στα μέσα ενημέρωσης διαιωνίζει στερεότυπα που επηρεάζουν την εικόνα των γυναικών και των ανδρών·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, η συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό και οι αξιολογήσεις επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο αποτελούν βασικά εργαλεία για την επίτευξη της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αντιμετωπίζεται στις πολιτικές της ΕΕ μέσω διαφόρων κονδυλίων και μέσων, καθώς και ότι η διευκόλυνση βέλτιστων συνεργειών μεταξύ αυτών αποτελεί σημαντικό εργαλείο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα κοινωνικοοικονομικά μέτρα που λήφθηκαν στον απόηχο της υγειονομικής κρίσης της COVID-19, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025 και η ενίσχυση των ευαίσθητων ως προς το φύλο πολιτικών σε επίπεδο της ΕΕ, είναι ουσιαστικά μέσα για να διασφαλιστεί ότι ο αντίκτυπος της κρίσης COVID-19 δεν θα διευρύνει την ανισότητα των φύλων και ότι οι αντιδράσεις σε αυτήν θα συμβάλουν στη μείωση των διακρίσεων κατά των γυναικών·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση της COVID-19 έχει επηρεάσει επίσης τους εργαζομένους στον τομέα των σεξουαλικών υπηρεσιών, αυξάνοντας τον κίνδυνο απώλειας εισοδήματος και φτώχειας, και ότι χαρακτηρίζεται από την συνεχή έλλειψη πλαισίου και επιβολής των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται ενωμένη δράση για την προς τα άνω σύγκλιση και εναρμόνιση των δικαιωμάτων των γυναικών στην Ευρώπη μέσω μιας ισχυρής συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών για την ανταλλαγή και την ανάληψη δεσμεύσεων όσον αφορά τις πλέον φιλόδοξες νομοθετικές διατάξεις και βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν επί του παρόντος στην ΕΕ·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ υπάρχει Επίτροπος αποκλειστικά αρμόδιος για την ισότητα και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει ειδική επιτροπή για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, δεν υπάρχει ειδική σύνθεση του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων, ενώ οι υπουργοί και οι υφυπουργοί που είναι αρμόδιοι για την ισότητα των φύλων δεν έχουν στη διάθεσή τους ειδικό φόρουμ συζητήσεων·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  χαιρετίζει την έγκριση της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Μια Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025», η οποία εκδόθηκε εγκαίρως εντός των πρώτων 100 ημερών της νέας Επιτροπής, ως ισχυρή ένδειξη πολιτικής δέσμευσης ως προς τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ισότητα των φύλων και ως καθοριστικό, σαφές και φιλόδοξο πλαίσιο πολιτικής για την περαιτέρω πραγμάτωση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων και την αντιμετώπιση των επιθέσεων σε βάρος τους· υποστηρίζει τον στόχο της Επιτροπής για μια Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς διακρίσεις και διαρθρωτικές ανισότητες για όλους τους ανθρώπους σε όλη την ποικιλομορφία τους· υπογραμμίζει τη σημασία της επιλεγμένης διττής προσέγγισης, η οποία συνίσταται σε στοχευμένα μέτρα και στη δέσμευση της συνεπούς ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της διατομεακότητας ως οριζόντιων αρχών, και επικροτεί την ισχυρή σύνδεση μεταξύ των τομέων εργασίας και της εξάλειψης των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων λόγω φύλου και των διακρίσεων, ενώ ζητεί παράλληλα τη δημιουργία ισχυρών μηχανισμών παρακολούθησης για την τακτική μέτρηση και αξιολόγηση της επιτυχίας της στρατηγικής και των μέτρων της·

2.  τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη για μια προσέγγιση με βάση τις ευκαιρίες στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ισότητα των φύλων· ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις «ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες» ως αφετηρία για την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής·

3.  επικροτεί την προτεραιότητα που δόθηκε στην ισότητα των φύλων από τη νέα Επιτροπή και την πρόεδρό της, καθώς και τον διορισμό ειδικού Επιτρόπου για την Ισότητα, και αναμένει την ετήσια έκθεση σχετικά με την ισότητα ως χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης για την αξιολόγηση της προόδου και τον εντοπισμό των υφιστάμενων κενών και των αναγκών για ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο πολιτικής·

4.  επικροτεί την ανακοίνωση αρκετών συμπληρωματικών πρωτοβουλιών της ΕΕ, όπως η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία μετά το 2020, η στρατηγική για τα άτομα ΛΟΑΔΜ+ και το πλαίσιο της ΕΕ για μετά το 2020 σχετικά με την ένταξη των Ρομά και στρατηγικές ένταξης, και ζητεί τη θέσπιση στρατηγικού πλαισίου για τη σύνδεσή τους, καθώς και τη θέσπιση διατομεακής προσέγγισης σε όλες τις στρατηγικές· τονίζει τη σημασία της παρακολούθησης των υπό εξέταση καταστάσεων και της ευέλικτης προσαρμογής της ισότητας των φύλων και άλλων συναφών στρατηγικών στα αποτελέσματα, καθώς και στις επερχόμενες προκλήσεις, με τη βοήθεια των σημερινών πολιτικών ή με τη διατύπωση προτάσεων για νέα εργαλεία, όπως κατέδειξε η πρόσφατη κρίση της νόσου COVID· επαναλαμβάνει την ανάγκη να ενισχυθούν τα ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ισότητα και προστασία των γυναικών που υφίστανται διαρθρωτικές ανισότητες μεταξύ των φύλων, και υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η στρατηγική παραμένει ασαφής όσον αφορά το θέμα των χρονοδιαγραμμάτων για διάφορα, ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα, μέτρα, καθώς και για το γεγονός ότι δεν καθορίζει ούτε σαφείς στόχους για την ισότητα των φύλων που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2025, ούτε σαφή εργαλεία παρακολούθησης· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να θεσπίσει συγκεκριμένο χάρτη πορείας με χρονοδιαγράμματα, στόχους, ετήσια επανεξέταση και μηχανισμό παρακολούθησης, σαφείς και μετρήσιμους δείκτες επιτυχίας και πρόσθετες ειδικά εστιασμένες δράσεις· ζητεί επιπλέον να υποβληθούν κατευθυντήριες γραμμές και ένας χάρτης πορείας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά στην χάραξη πολιτικής της ΕΕ η διατομεακή προσέγγιση και η προσέγγιση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, συμπεριλαμβανομένης της συνεκτίμησης της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό, καθώς και να αναπτυχθούν ειδικά εργαλεία (όπως δείκτες, στόχοι και εργαλεία παρακολούθησης) και να διατεθούν επαρκείς ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι, που να επιτρέπουν την εφαρμογή τους σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ· ζητεί τον καθορισμό σαφών χρονοδιαγραμμάτων όσον αφορά την ανάπτυξη του εξαγγελθέντος πλαισίου για τη συνεργασία των διαδικτυακών πλατφορμών, της στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων, της στρατηγικής για την ισότητα των φύλων στον οπτικοακουστικό τομέα (στο πλαίσιο του υποπρογράμματος MEDIA) και της επικοινωνιακής εκστρατείας σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων·

6.  καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τις δεσμεύσεις του προγράμματος εργασίας του 2020 στο πλαίσιο τυχόν αναθεώρησης και να υποβάλει μία πρόταση για δεσμευτικά μέτρα για τη διαφάνεια των αμοιβών, μια στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων και μία νέα στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση για δεσμευτικά μέτρα μισθολογικής διαφάνειας δεν υποβλήθηκε το 2020 όπως είχε προγραμματιστεί·

7.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν την οδηγία κατά των διακρίσεων και να διασφαλίσουν την εξάλειψη των πολλαπλών και διατομεακών διακρίσεων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

8.  υπενθυμίζει την ανάγκη καταπολέμησης των πολλαπλών επιπέδων διακρίσεων, ιδίως σε βάρος ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών με αναπηρία, των μαύρων γυναικών, των μεταναστριών, των γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες και των γυναικών Ρομά, των ηλικιωμένων γυναικών, των ΛΟΑΔΜ + και των αστέγων γυναικών, και τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα επωφεληθούν από τους στόχους και τις δράσεις της στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων 2020-2025· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ρητές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του διατομεακού πλαισίου, οι οποίες θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στη συμμετοχή των ομάδων που πλήττονται από τις διατομεακές μορφές διακρίσεων για να εκτιμηθεί ο διαφορικός αντίκτυπος πολιτικών και ενεργειών και να βρεθούν με αυτόν τον τρόπο εξατομικευμένες αποκρίσεις σε κάθε τομέα που να βασίζονται στην αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής, να ενσωματώνουν συστηματικά την οπτική του φύλου σε όλα τα στάδια της απόκρισης στην κρίση της νόσου COVID-19 και να προωθήσουν τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων· υπογραμμίζει ότι η αναβολή ορισμένων στοιχείων της νέας στρατηγικής θα έστελνε λάθος μήνυμα και παροτρύνει για τον λόγο αυτό την Επιτροπή να ακολουθήσει τη νέα στρατηγική· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν δεόντως υπόψη τις ανάγκες των γυναικών κατά τον σχεδιασμό και τη διανομή των κονδυλίων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης «Next Generation EU» για την Ευρώπη·

10.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η αξιόπιστη και επαρκής συλλογή και ανάλυση δεδομένων ανά φύλο που θα χρησιμεύσουν ως βάση για τη λήψη αποφάσεων μέσω της διασφάλισης και επέκτασης της χρηματοδότησης και των ικανοτήτων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν τακτικά βέλτιστες πρακτικές και να δεσμευτούν για μια προς τα άνω σύγκλιση και εναρμόνιση των δικαιωμάτων των γυναικών στην Ευρώπη μέσω της εισαγωγής στην αντίστοιχη νομοθεσία τους των πιο φιλόδοξων εθνικών μέτρων και πρακτικών που ισχύουν επί του παρόντος στα κράτη μέλη της ΕΕ·

12.  ζητεί επίσης να ενσωματωθεί στη διαδικασία παρακολούθησης της Επιτροπής ο δείκτης ισότητας των φύλων του EIGE, να αναπτυχθεί δείκτης για το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, κατόπιν των συστάσεων που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών(35), ο οποίος θα παρακολουθείται στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ισότητα των φύλων, καθώς είναι η μόνη στρατηγική που συγκεντρώνει όλες τις ανισότητες τις οποίες βιώνουν οι γυναίκες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους· ζητεί επίσης να εξεταστούν και άλλοι δείκτες που αφορούν το μισθολογικό χάσμα, το χάσμα στη φροντίδα και το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των φύλων κ.λπ.·

13.  καλεί το Συμβούλιο να συγκροτήσει σύνθεση για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο της οποίας οι υπουργοί και οι υφυπουργοί που είναι αρμόδιοι για την ισότητα των φύλων θα συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο ειδικό φόρουμ με σκοπό να θεσπίζονται κοινά και συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων και να διασφαλίζεται ότι τα θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων θα συζητούνται στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν μια επίσημη σύνθεση του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων ώστε να παράσχουν στους υπουργούς και στους υφυπουργούς που είναι αρμόδιοι για την ισότητα των φύλων ένα ειδικό φόρουμ συζήτησης και να διευκολύνουν περαιτέρω την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής·

15.  εκφράζει τη λύπη του για την απουσία από τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025 αναφοράς στην προστασία των γυναικών και των κοριτσιών που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, φτώχειας και έλλειψης στέγης· καλεί την Επιτροπή να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα στο επικείμενο σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη, ώστε να αποτραπεί ο αποκλεισμός αυτών των γυναικών από τις κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές και η συνακόλουθη εμβάθυνση του κύκλου της φτώχειας·

16.  καλεί το Συμβούλιο να εκδώσει συμπεράσματα του Συμβουλίου για την έγκριση της στρατηγικής για την ισότητα των φύλων και να προσδιορίσει συγκεκριμένες δράσεις για την υλοποίησή της·

Εξάλειψη της βίας σε βάρος των γυναικών και της έμφυλης βίας

17.  στηρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, τη στήριξη και την προστασία των θυμάτων τέτοιων εγκλημάτων προκειμένου οι υπεύθυνοι να λογοδοτούν για τις πράξεις τους· στηρίζει το σχέδιο της Επιτροπής να συνεχίσει να ασκεί πιέσεις για την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από ολόκληρη την ΕΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ανισοτήτων σε επίπεδο νομοθεσίας, πολιτικών και υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών και της αύξησης της οικογενειακής και της έμφυλης βίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19· εφιστά, ωστόσο, την προσοχή στο γεγονός ότι αρκετές προσπάθειες για να πειστούν τα απρόθυμα κράτη μέλη έχουν αποτύχει και ότι η κυβέρνηση της Ουγγαρίας αποφάσισε πρόσφατα να μην επικυρώσει τη Σύμβαση· χαιρετίζει θερμά, συνεπώς, την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει μέτρα το 2021 για την επίτευξη των στόχων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, εάν η προσχώρηση της ΕΕ σε αυτήν παραμείνει στάσιμη· ζητεί να ξεκινήσουν τώρα προπαρασκευαστικές ενέργειες προκειμένου να δρομολογηθούν πρόσθετα νομικά δεσμευτικά μέτρα και μια οδηγία-πλαίσιο της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών έμφυλης βίας, στην οποία θα θίγονται, μεταξύ άλλων, τα ζητήματα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ), της αναγκαστικής άμβλωσης και στείρωσης και των αναγκαστικών γάμων και θα συμπεριλαμβάνονται επίσης τα ζητήματα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της εμπορίας ανθρώπων, της βίας στον κυβερνοχώρο, της δημοσίευσης εκδικητικής πορνογραφίας και της ρητορικής μίσους κατά των γυναικών με ισχυρή διατομεακή προσέγγιση· χαιρετίζει την πρωτοβουλία επέκτασης των τομέων των εγκλημάτων με σκοπό να συμπεριληφθούν συγκεκριμένες μορφές έμφυλης βίας σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ· υπενθυμίζει ότι τα νέα αυτά νομοθετικά μέτρα θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά της κύρωσης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο να υποβληθεί συμπληρωματική σύσταση, καθώς και πιθανή νομοθεσία, σχετικά με την πρόληψη των επιβλαβών πρακτικών και για τη δημιουργία ενός ενωσιακού δικτύου με σκοπό την πρόληψη τόσο της έμφυλης όσο και της ενδοοικογενειακής βίας· ζητεί την εφαρμογή των ορισμών και των στόχων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, καθώς και τη διαρκή συμμετοχή των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· προτρέπει να προταθούν κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης, τα οποία θα τηρούν στο σύνολό τους την αρχή της μη διάκρισης· τονίζει τη σημασία της συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών — κατά περίπτωση, ανάλογα με τη δομή ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους — στη διαδικασία αυτή· υπογραμμίζει τον ρόλο της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης των αγοριών και των ανδρών, και ζητεί την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων εν προκειμένω· ζητεί επαρκή προστασία των γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, με την αύξηση των κρατικών μέσων και των αποτελεσματικών μέτρων·

19.  υπογραμμίζει την ανάγκη συλλογής αναλυτικών δεδομένων για κάθε μορφή έμφυλης βίας· χαιρετίζει την εξαγγελία νέας πανευρωπαϊκής έρευνας σχετικά με τη διάδοση και τη δυναμική κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών· τονίζει την ανάγκη για ολοκληρωμένα και συγκρίσιμα δεδομένα ανά φύλο σε επίπεδο ΕΕ και για εναρμόνιση των συστημάτων συλλογής δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών·

20.  τονίζει την ανάγκη προστασίας των ανήλικων γυναικών που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες ή έχουν πρόβλημα υγείας ή αναπηρία, καθώς αποτελούν πιθανά θύματα και στόχους διαφόρων μορφών βίας· υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να παρουσιάσει και να χρηματοδοτήσει μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανών μορφών κακοποίησης, εκμετάλλευσης και βίας εις βάρος αυτών των ιδιαίτερα ευάλωτων κατηγοριών·

21.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαφυλάξουν την ισότητα χωρίς αποκλεισμούς για τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ζωής, να διασφαλίσουν τα σεξουαλικά και τα αναπαραγωγικά τους δικαιώματα, την παροχή προστασίας τους από την ενδοοικογενειακή βία και τη βία από παρόχους υπηρεσιών φροντίδας και στήριξης, και να δρομολογήσουν προγράμματα ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης ικανοτήτων προς αυτόν τον σκοπό για επαγγελματίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών φροντίδας, της εκπαίδευσης, των υπηρεσιών κατάρτισης και απασχόλησης, της επιβολής του νόμου και του δικαστικού συστήματος·

22.  τονίζει την εμβέλεια και τον αντίκτυπο της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, καθώς και την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων και την καταπολέμηση της ψυχολογικής και σεξουαλικής παρενόχλησης· επισημαίνει ότι οι άτυποι πάροχοι φροντίδας, οι οικιακοί βοηθοί και οι εργαζόμενοι στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στερούνται προστασίας και προβολής, και καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τη σύμβαση 189 της ΔΟΕ, προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως των γυναικών, στην άτυπη οικονομία και να διασφαλιστεί ότι οι μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών θα είναι ανεξάρτητοι, εμπιστευτικοί και προσιτοί για όλες τις γυναίκες χωρίς διακρίσεις και ότι θα προβλεφθούν ειδικά μέτρα για την προστασία των καταγγελλουσών από αντίποινα των εργοδοτών και επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση· επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να θεσπίσει, ως εργοδότης, νέο ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο, το οποίο θα προβλέπει ένα σύνολο προληπτικών μέτρων και μέτρων αντίδρασης κατά της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας·

23.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη αναφοράς στη διάσταση του φύλου όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων για σκοπούς εκμετάλλευσης της εργασίας, ιδίως στην περίπτωση οικιακού προσωπικού, λόγω των περιορισμών που η οικογενειακή οικία παρουσιάζει ως χώρος εργασίας αναφορικά με τις δυνατότητες διενέργειας επιθεώρησης και ελέγχου της επαγγελματικής δραστηριότητας· υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τις οικιακές βοηθούς και τις παρέχουσες φροντίδα στην ΕΕ και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις έρευνες σε αυτόν τον τομέα, προκειμένου να βελτιωθούν οι μηχανισμοί αναγνώρισης και προστασίας των θυμάτων και να συμμετάσχουν ΜΚΟ, συνδικάτα, δημόσιες αρχές και όλοι οι πολίτες στη διαδικασία ανίχνευσης παρόμοιων περιπτώσεων·

24.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με τη φύση, την έκταση και τη σοβαρότητα της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, και τον αντίκτυπο όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στην εργασία· επικροτεί εν προκειμένω την πρόσφατα εγκριθείσα Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με τη βία και την παρενόχληση στην εργασία και καλεί τα κράτη μέλη να την επικυρώσουν και να την εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικά και δεσμευτικά μέτρα για τον ορισμό και την απαγόρευση της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της αποτελεσματικής πρόσβασης σε μηχανισμούς ασφαλούς και αποτελεσματικής καταγγελίας και επίλυσης διαφορών, εκστρατείες κατάρτισης και ευαισθητοποίησης, υπηρεσίες υποστήριξης και μέσα έννομης προστασίας·

25.  πιστεύει ότι οι γυναίκες εργαζόμενες που υφίστανται βία λόγω φύλου θα πρέπει να δικαιούνται μείωση ή αναδιοργάνωση των ωρών εργασίας τους και αλλαγή χώρου εργασίας· θεωρεί ότι η έμφυλη βία θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις αξιολογήσεις επαγγελματικών κινδύνων·

26.  καταδικάζει την εκστρατεία κατά της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης η οποία έχει στο στόχαστρό της την βία κατά των γυναικών και την εσκεμμένη εκστρατεία για την δυσφήμισή της· ανησυχεί για την απόρριψη του κανόνα της μηδενικής ανοχής έναντι της βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας, ο οποίος βασίζεται σε ισχυρή διεθνή συναίνεση· επισημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο τίθενται υπό αμφισβήτηση τα πιο ουσιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η ισότητα, η αυτονομία και η αξιοπρέπεια· τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας και στην υποστήριξη των θυμάτων, και καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να παράσχει επαρκή χρηματοδότηση στις ενώσεις που επιδιώκουν αυτούς τους στόχους· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για τα δικαιώματα των θυμάτων, να αντιμετωπιστούν οι ειδικές ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών που είναι θύματα βίας, ιδίως με σκοπό τη διασφάλιση των δικαιωμάτων, της προστασίας και της αποζημίωσης των θυμάτων· καλεί το Συμβούλιο να ολοκληρώσει επειγόντως την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και την πλήρη εφαρμογή της από την ΕΕ και να υποστηρίξει την κύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη·

27.  τονίζει την ανάγκη να αναγνωριστούν και να καταπολεμηθούν όλες οι μορφές βίας και παρενόχλησης στο εκπαιδευτικό σύστημα, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στην πρακτική άσκηση, στα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης και σε κάθε άλλο πρόγραμμα σε ολόκληρο τον τομέα·

28.  επικροτεί τα προτεινόμενα ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον κυβερνοχώρο, η οποία πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια (συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης μέσω του διαδικτύου, του κυβερνοεκφοβισμού και της σεξιστικής ρητορικής μίσους), και ιδίως τις ακτιβίστριες, τις γυναίκες πολιτικούς και άλλα δημόσια πρόσωπα που είναι ορατά στον δημόσιο διάλογο· επικροτεί εν προκειμένω την ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία το φαινόμενο αυτό θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες και προβλέπεται συνεργασία με τις τεχνολογικές πλατφόρμες και τον τομέα των ΤΠΕ σε ένα νέο πλαίσιο, προκειμένου ο τελευταίος να αντιμετωπίσει το ζήτημα μέσω επαρκών τεχνικών μέτρων, όπως τεχνικές πρόληψης και μηχανισμοί αντίδρασης σε επιβλαβές περιεχόμενο· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την ΕΕ να εγκρίνουν περαιτέρω μέτρα, συμπεριλαμβανομένων δεσμευτικών νομοθετικών μέτρων για την καταπολέμηση αυτών των μορφών βίας στο πλαίσιο οδηγίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και ζητεί να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη για να αναπτύξουν εργαλεία κατάρτισης για τις υπηρεσίες που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια, από την πρόληψη και την προστασία έως τη δίωξη, όπως η αστυνομία και το δικαστικό σύστημα, από κοινού με τον τομέα της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τα θεμελιώδη δικαιώματα στο διαδίκτυο·

29.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη ρητής απαγόρευσης των διακρίσεων για λόγους ταυτότητας φύλου και έκφρασης φύλου ενός ατόμου στο δίκαιο της ΕΕ· σημειώνει την επιμονή των διακρίσεων, της παρενόχλησης και του αποκλεισμού των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ από την αγορά εργασίας· υπενθυμίζει τα ψηφίσματά του της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ(36) και της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τις δημόσιες διακρίσεις και τη ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ(37)· εκφράζει επιδοκιμασία για την έγκριση της πρώτης στην ιστορία στρατηγικής ΛΟΑΤΚΙ+, και καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στον κατάλογο δράσεών της για τα άτομα ΛΟΑΔΜ 2016-2019 με συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου·

30.  χαιρετίζει την πρώτη στην ιστορία στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων (2020-2025) η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα και με την οποία θα αντιμετωπιστούν οι ειδικές ανάγκες των θυμάτων έμφυλης βίας, και συγκεκριμένα μέσω ειδικής προσέγγισης για την ψυχολογική βία κατά των γυναικών και τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην ψυχική τους υγεία· τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα κενά στη νομοθεσία της ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων όσον αφορά τα διεθνή πρότυπα για τη βία κατά των γυναικών, όπως η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, με σκοπό τη βελτίωση της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των θυμάτων και την προστασία και την αποζημίωση των θυμάτων· τονίζει την ανάγκη να έχουν όλα τα θύματα πραγματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη μέσω της εφαρμογής της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων, η οποία είναι ακόμη ελλιπής σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί να συνεχιστεί η προώθηση των δικαιωμάτων των θυμάτων, μεταξύ άλλων μέσω των υφιστάμενων μέσων, όπως η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας·

31.  εφιστά την προσοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών στην εξαιρετικά δραματική κατάσταση των παιδιών που μένουν ορφανά λόγω έμφυλης βίας ή αναγκάζονται να ζουν σε περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας και τα ενθαρρύνει να λαμβάνουν υπόψη τις καταστάσεις αυτές στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του προβλήματος της ενδοοικογενειακής βίας·

32.  προτρέπει την Επιτροπή να παρουσιάσει την πολυαναμενόμενη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων και υπογραμμίζει την ανάγκη σαφούς αναγνώρισης του έμφυλου χαρακτήρα της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης που πλήττουν κατά κύριο λόγο τις γυναίκες και τα κορίτσια· αναγνωρίζει ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση για τον σκοπό της παρένθετης μητρότητας και της αναπαραγωγής ή για σκοπούς όπως οι καταναγκαστικοί γάμοι, η πορνεία και η πορνογραφία είναι απαράδεκτη και συνιστά παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί, ως εκ τούτου, η στρατηγική να εξετάσει προσεκτικά την κατάσταση των εκδιδόμενων γυναικών, με ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση μεταξύ της πορνείας και της εμπορίας γυναικών και ανηλίκων, στην ΕΕ και παγκοσμίως, και στην αναδυόμενη χρήση του διαδικτύου για σκοπούς εκμετάλλευσης· τονίζει τον σημαντικό ρόλο και το έργο του συντονιστή δράσης της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων και παροτρύνει την Επιτροπή να διορίσει τον νέο συντονιστή χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, για να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων από τα κράτη μέλη· επιμένει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν μέτρα και στρατηγικές για τη μείωση της ζήτησης·

33.  ζητεί τη λήψη ισχυρότερων μέτρων όσον αφορά τη νομοθεσία για τα σεξουαλικά αδικήματα και υπογραμμίζει ότι η σεξουαλική πράξη πρέπει να είναι πάντα οικειοθελής· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει συστάσεις προς όλα τα κράτη μέλη για την τροποποίηση του ορισμού του βιασμού στην εθνική τους νομοθεσία, προκειμένου ο εν λόγω ορισμός να βασίζεται στην απουσία συναίνεσης·

34.  επικροτεί τη ενημερωτική εκστρατεία σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων, καθώς και τη λήψη μέτρων πρόληψης της βίας που εστιάζουν στους άνδρες, στα αγόρια και στις αρρενωπότητες· ζητεί να ληφθούν σαφέστερα μέτρα για τη στόχευση των καταστροφικών προτύπων αρρενωπότητας, καθώς τα έμφυλα στερεότυπα αποτελούν μία από τις γενεσιουργούς αιτίες της ανισότητας των φύλων και επηρεάζουν όλους τους τομείς της κοινωνίας·

35.  ζητεί να δοθεί περισσότερη προσοχή και στήριξη σε ορφανοτροφεία και οικοτροφεία για θύματα βίας τα οποία έχουν κλείσει ή των οποίων η ικανότητα φιλοξενίας έχει περιοριστεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19, με αποτέλεσμα γυναίκες, νεαρά κορίτσια ή παιδιά να υποχρεώνονται να αντιμετωπίσουν την προοπτική να περάσουν το διάστημα της καραντίνας στην οικία του ατόμου που τα κακοποιεί·

36.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί συχνά τον κύριο λόγο του φαινόμενου των άστεγων γυναικών· ως εκ τούτου, προτρέπει την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών που έχει ως αποτέλεσμα ή παρατείνει την έλλειψη στέγης·

37.  επικροτεί την εξαγγελία για έκδοση σύστασης σχετικά με την πρόληψη των επιβλαβών πρακτικών, παράλληλα με την θέσπιση πιθανής νομοθεσίας, με σκοπό την καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, της αναγκαστικής στείρωσης, του πρόωρου και αναγκαστικού γάμου και της λεγόμενης «βίας για λόγους τιμής», η οποία πλήττει συγκεκριμένα τα παιδιά και τα νέα κορίτσια·

Γυναίκες και οικονομία

38.  επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω και να βελτιώσουν τη συλλογή δεδομένων(38), στατιστικών, έρευνας και ανάλυσης ανά φύλο, καθώς και τη στήριξη και τα μέτρα για τη βελτίωση της ανάπτυξης των θεσμικών ικανοτήτων και των ικανοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, ιδίως σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και σε τομείς όπως η άτυπη απασχόληση, η επιχειρηματικότητα, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, η μη αμειβόμενη εργασία, η φτώχεια και ο αντίκτυπος των συστημάτων κοινωνικής προστασίας· προτρέπει επίσης το EIGE και τα άλλα θεσμικά όργανα και αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ να δημιουργήσουν και να ενσωματώσουν νέους δείκτες, όπως η φτώχεια των εργαζομένων, η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου, τα χάσματα στη χρήση του χρόνου, η αξία της εργασίας παροχής φροντίδας (αμειβόμενης και/ή άμισθης) και τα ποσοστά κάλυψης γυναικών και ανδρών, σε σχέση, μεταξύ άλλων, με την οδηγία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω δεδομένα για την αποτελεσματική αξιολόγηση των επιπτώσεων των πολιτικών και των προγραμμάτων της σε θέματα φύλου και των προγραμμάτων άλλων οργανισμών και θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

39.  υποστηρίζει την αναθεώρηση των στόχων της Βαρκελώνης και την έκκληση προς τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκείς επενδύσεις στις υπηρεσίες φροντίδας και στις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας, μεταξύ άλλων από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση της ΕΕ, καθώς και να διασφαλίσουν οικονομικά προσιτή, προσβάσιμη και υψηλής ποιότητας παιδική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής εκπαίδευσης, παρέχοντας, ιδίως, στις νεαρές μητέρες τη δυνατότητα να εργαστούν και/ή να σπουδάσουν, και υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αρχή 11 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· ζητεί χρηματοδοτική στήριξη και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη επιτύχει τους στόχους· χαιρετίζει, επιπλέον, την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τα κράτη μέλη σχετικά με την αντιμετώπιση των οικονομικών αντικινήτρων σε σχέση με τις κοινωνικές, οικονομικές και φορολογικές πολιτικές· υπογραμμίζει τον στόχο της ισότιμης παροχής φροντίδας και των ισότιμων αμοιβών, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών αυτών, και επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής ως πρώτο βήμα·

40.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια ευρωπαϊκή συμφωνία για την παροχή φροντίδας, υιοθετώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για όλες τις ανάγκες και τις υπηρεσίες φροντίδας και καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα και ποιοτικές κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή φροντίδας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με μακροπρόθεσμες ανάγκες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέξουν αναλυτικά δεδομένα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο και να εφαρμόσουν ταχέως και πλήρως την οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ο δίκαιος καταμερισμός εργασίας και οικογενειακής ζωής και τα καλεί να προχωρήσουν πέρα από τα ελάχιστα πρότυπα της οδηγίας θεσπίζοντας μέτρα όπως η πλήρως αμειβόμενη άδεια, η προαγωγή του ίσου ρόλου των ανδρών ως ατόμων που παρέχουν φροντίδα, καταπολεμώντας με αυτόν τον τρόπο τα έμφυλα στερεότυπα όσον αφορά την λήψη άδειας πατρότητας και/ή μητρότητας, η αναγνώριση του ρόλου των άτυπων φροντιστών μέσω της διασφάλισης της πρόσβασής τους στην κοινωνική ασφάλιση και του δικαιώματος σε συνταξιοδοτικά δικαιώματα, η στήριξη υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες προκλήσεις και ανάγκες των γονέων και/ή των μελών της οικογένειας που φροντίζουν άτομα με αναπηρία ή μακροχρόνια ασθένεια ή των ηλικιωμένων, και ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας που δεν αποβαίνουν εις βάρος των μισθών των εργαζομένων, της πρόσβασης σε κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα και επιδόματα, και του σεβασμού του δικαιώματος αποσύνδεσης των εργαζομένων· παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί ετησίως, εκ του σύνεγγυς και συστηματικά την εφαρμογή από τα κράτη μέλη της οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

41.  ζητεί οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες στους τομείς της παιδικής φροντίδας και της φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων, οι οποίες καθιστούν δυνατή, ιδίως στην περίπτωση των γυναικών, την επιστροφή στην απασχόληση και διευκολύνουν τον συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

42.  υπογραμμίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί δίκτυο βρεφονηπιακών σταθμών και κέντρων προσχολικής εκπαίδευσης· τονίζει ότι αυτό αποτελεί ευρύτερη κοινωνική ευθύνη και θα πρέπει να συνιστά καθολική υπηρεσία η οποία να είναι πραγματικά προσιτή σε όλα τα παιδιά και σε όλες τις οικογένειες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το δίκτυο·

43.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, βάσει ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, να θεσπίσουν, προς όφελος τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών, ένα «σύστημα μονάδων κατοχύρωσης του χρόνου παροχής φροντίδας» για την αντιστάθμιση των διαλειμμάτων από την απασχόληση για την παροχή άτυπης φροντίδας σε μέλη της οικογένειας και των περιόδων άδειας για επίσημη φροντίδα, όπως η άδεια μητρότητας και πατρότητας και η γονική άδεια και, παράλληλα, ζητεί οι μονάδες αυτές να προσμετρώνται δίκαια για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων· θεωρεί ότι οι εν λόγω μονάδες θα πρέπει να χορηγούνται για σύντομη, καθορισμένη περίοδο ώστε να μην ενισχύονται περαιτέρω τα στερεότυπα και οι ανισότητες·

44.  κάνει έκκληση στα κράτη μέλη να λάβουν ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση του κινδύνου της φτώχειας στην τρίτη ηλικία και τη συνταξιοδότηση, αυξάνοντας τις συντάξεις και ενισχύοντας τις κοινωνικές παροχές· πιστεύει ότι οι ανισότητες εισοδήματος μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά τη συνταξιοδότηση πρέπει να αντιμετωπιστούν, και ότι για τον σκοπό αυτό, πρέπει να αυξηθούν οι συντάξεις και να διατηρηθούν και να ενισχυθούν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που βασίζονται στην αλληλεγγύη, ενώ παράλληλα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα είναι αναδιανεμητικά και θα προσφέρουν δίκαιο και αξιοπρεπές εισόδημα μετά από την εργασία μιας ζωής, και να διαφυλαχθεί η βιωσιμότητα των δημόσιων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης με τη δημιουργία θέσεων εργασίας με δικαιώματα και βελτιωμένους μισθούς·

45.  καλεί την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εξετάσουν προσεκτικά τις ανάγκες των γυναικών και τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και τον οριζόντιο και κάθετο διαχωρισμό στην αγορά εργασίας, κατά τον σχεδιασμό προγραμμάτων στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) και του σχεδίου ανάκαμψης «Next Generation EU»·

46.  θεωρεί ότι συνιστά προτεραιότητα η ανάληψη δράσης για τη στήριξη της οικογένειας, μεταξύ άλλων, με την παροχή κατάλληλων και οικονομικών προσιτών εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας, η οποία θα συμβάλει θετικά στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και στις προοπτικές συνταξιοδότησής τους·

47.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να παρακολουθεί την ορθή μεταφορά της οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής στο εθνικό δίκαιο έως το 2022, όπως απαιτείται, και να διασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή της·

48.  καλεί την Επιτροπή να συλλέξει δεδομένα σχετικά με την παροχή διαφόρων ειδών φροντίδας (παιδική φροντίδα, φροντίδα ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία ή ατόμων που χρήζουν μακροχρόνιας φροντίδας), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο μελέτης για την εξέταση του χάσματος όσον αφορά τη φροντίδα που θα χρησιμεύσει ως βάση για την ανάληψη πρωτοβουλίας για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη φροντίδα· επισημαίνει ότι η εν λόγω στρατηγική πρέπει να σέβεται τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, όπως ορίζονται στις Συνθήκες, αλλά και να στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού όλων των μέτρων που θα μπορούσαν να είναι επωφελή για τους άτυπους φροντιστές στην ΕΕ και τα άτομα στα οποία παρέχουν φροντίδα· τονίζει ότι η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνδυασμό με την αποδοτική χρήση των ενωσιακών κονδυλίων, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη ποιοτικών, προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών παροχής φροντίδας·

49.  επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου να ενεργοποιήσει την «γενική ρήτρα διαφυγής» και καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν στις δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης παιδικής και υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας και να μετριαστούν οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της κρίσης· θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας έχουν μακροχρόνιες επιβλαβείς συνέπειες, ιδίως για τις γυναίκες, και δεν πρέπει να επιβληθούν κατά την περίοδο μετά την κρίση της COVID-19·

50.  επικροτεί το μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι στο πλαίσιο του SURE θα αντιμετωπιστούν οι απώλειες εισοδήματος των γυναικών·

51.  τονίζει την ανάγκη σημαντικής τόνωσης των επενδύσεων στις υπηρεσίες, και ιδίως στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης και μεταφορών, με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού και να ενισχυθούν η ανεξαρτησία, η ισότητα και η χειραφέτηση των γυναικών·

52.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει δεσμευτικά μέτρα για τη μισθολογική διαφάνεια, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό χασμάτων και διακρίσεων στον ίδιο τομέα και να εξαλείψουν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την καθυστέρηση της δημοσίευσης αυτής της πρότασης και ζητεί από την Επιτροπή να την υποβάλει το συντομότερο δυνατόν· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της πλήρους συνεργασίας και συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και όλων των ενδιαφερόμενων μερών σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές και παραδόσεις· επισημαίνει, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή για εργασία ίσης αξίας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς για να καλυφθούν οι διαφορές στην αμοιβή για εργασία ίσης αξίας στην αγορά εργασίας στην οποία επικρατεί διαχωρισμός των φύλων και παρατηρούνται χαμηλότεροι μισθοί σε ορισμένους τομείς στους οποίους απασχολούνται κυρίως γυναίκες, όπως η νοσηλευτική, η φροντίδα, η λιανική πώληση, οι πωλήσεις και ο εκπαιδευτικός τομέας, σε σύγκριση, π.χ., με τον μεταποιητικό τομέα ή τα τεχνικά επαγγέλματα στα οποία κυριαρχούν οι άνδρες· συνιστά ένθερμα την ενσωμάτωση της αρχής της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας μεταξύ γυναικών και ανδρών, η οποία θα μπορούσε να οριστεί ως εξής: «Η εργασία θεωρείται ίσης αξίας εάν, βάσει σύγκρισης δύο ομάδων εργαζομένων οι οποίες δεν έχουν σχηματιστεί κατά τρόπο αυθαίρετο, η εργασία που εκτελείται είναι συγκρίσιμη, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι εργασιακές συνθήκες, ο βαθμός ευθύνης των εργαζομένων και οι σωματικές ή νοητικές απαιτήσεις της εργασίας»· επισημαίνει ότι για τον σκοπό αυτό πρέπει να αναπτυχθούν εργαλεία επαγγελματικής αξιολόγησης και κριτήρια ταξινόμησης χωρίς διακρίσεις ως προς το φύλο·

53.  επικροτεί την αξιολόγηση εκ μέρους της Επιτροπής του υφιστάμενου πλαισίου όσον αφορά την ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία της αυτής αξίας, τη δρομολόγηση διαδικασίας διαβούλευσης σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της ισότητας των φύλων στον κόσμο της εργασίας, την επικείμενη έκθεση για την επάρκεια των συντάξεων και την εξέταση της περίπτωσης να χορηγούνται συνταξιοδοτικά μόρια στο πλαίσιο επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων όταν διακόπτεται η σταδιοδρομία επειδή η εργαζόμενη ανέλαβε υποχρεώσεις παροχής φροντίδας·

54.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εντός του επόμενου έτους αναθεώρηση της οδηγίας 2006/54/ΕΚ σύμφωνα με την πρόσφατη αξιολόγηση της λειτουργίας και της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για τις ίσες αμοιβές και σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· θεωρεί ότι η εν λόγω αναθεώρηση θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν ορισμό της «εργασίας ίσης αξίας» σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς, ο οποίος θα ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου, καθώς και αναφορά σε πολλαπλές μορφές διακρίσεων και πρόσθετα μέτρα για την εξασφάλιση της επιβολής στην πράξη της οδηγίας·

55.  υπενθυμίζει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2020 σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων· ζητεί την άμεση αναθεώρηση και ένα φιλόδοξο νέο σχέδιο δράσης για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων έως το τέλος του 2020, το οποίο θα πρέπει να θέσει σαφείς στόχους για τα κράτη μέλη ώστε να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων την επόμενη πενταετία, και να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι αυτοί θα λαμβάνονται υπόψη στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις· επισημαίνει ιδίως την ανάγκη να συμπεριληφθεί στο νέο σχέδιο δράσης μια διατομεακή προοπτική· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη των νέων πολιτικών για τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και τη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των στατιστικών, της έρευνας και της ανάλυσης προκειμένου να μετράται καλύτερα και να παρακολουθείται η πρόοδος όσον αφορά την εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, με ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες που βιώνουν πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις· καλεί την Επιτροπή να δώσει προσοχή στους παράγοντες που οδηγούν στο συνταξιοδοτικό χάσμα και να στηρίξει τα κράτη μέλη στα μέτρα που λαμβάνουν για τη μείωσή του, θεσπίζοντας έναν δείκτη συνταξιοδοτικής ανισότητας των φύλων για την αξιολόγηση των σωρευμένων ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους·

56.  σημειώνει ότι οι φορολογικές πολιτικές έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στα διάφορα είδη νοικοκυριών· τονίζει ότι η ατομική φορολόγηση μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας όσον αφορά την επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης για τις γυναίκες· υπογραμμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις ορισμένων μορφών φορολογίας στα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών και στην οικονομική ανεξαρτησία τους, και επισημαίνει ότι οι φορολογικές πολιτικές θα πρέπει να βελτιστοποιηθούν ώστε να ενισχυθούν τα κίνητρα για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας· εφιστά την προσοχή στις αρνητικές συνέπειες της κοινής φορολόγησης στο συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων· τονίζει ότι τα φορολογικά συστήματα θα πρέπει να παύσουν να βασίζονται πλέον στην υπόθεση ότι τα νοικοκυριά συγκεντρώνουν και μοιράζουν ισότιμα τους πόρους τους· υπογραμμίζει τον αντίκτυπο της φτώχειας λόγω της εμμηνόρροιας σε πολλές Ευρωπαίες γυναίκες λόγω της ακρίβειας των προϊόντων υγιεινής για την εμμηνόρροια και των υψηλών επιπέδων φορολόγησης αυτών των προϊόντων σε πολλά κράτη μέλη και προτρέπει, συνεπώς, τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για την καταπολέμηση αυτών των έμμεσων φορολογικών διακρίσεων και της φτώχειας λόγω της εμμηνόρροιας·

57.  υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές χρηματοδότησης και φορολογίας έχουν μια ισχυρή διάσταση του φύλου· επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου στο σύνολο του ΠΔΠ και ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, προκειμένου να προωθηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και επαγγελματικής ζωής και η γυναικεία επιχειρηματικότητα, αλλά εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό στο νέο ΠΔΠ και στα Διαρθρωτικά Ταμεία· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω και να βελτιώσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό, και τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν την ισότητα στο πλαίσιο των φορολογικών τους πολιτικών, ελέγχοντας τις δημοσιονομικές πολιτικές, προκειμένου να εξαλειφθούν τυχόν μεροληπτικές φορολογικές πρακτικές βάσει φύλου·

58.  υπενθυμίζει εκ νέου ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ισότητα των φύλων στο πλαίσιο των διαφόρων σταδίων της διαδικασίας του ευρωπαϊκού εξαμήνου και ζητεί, στο πρόγραμμα που θα διαδεχθεί τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», να συμπεριληφθεί πυλώνας για την ισότητα των φύλων και γενικός στόχος για την ισότητα των φύλων· ζητεί επειγόντως να ενσωματωθούν σαφείς δείκτες για την ισότητα των φύλων και να αναπτυχθούν στατιστικές μέθοδοι και ανάλυση για την παρακολούθηση της προόδου ως προς την ισότητα των φύλων με μια διατομεακή προοπτική στις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε χώρα και έχουν εντοπιστεί στον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων·

59.  επισημαίνει ότι το 70 % του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας είναι γυναίκες, που συχνά αμείβονται μόνο με τον κατώτατο μισθό και των οποίων οι συνθήκες εργασίας είναι επισφαλείς, και ζητεί την εξίσωση των μισθών και των εργασιακών συνθηκών σε γυναικοκρατούμενους τομείς όπως η φροντίδα, η υγεία και η λιανική πώληση, καθώς και την εξάλειψη του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων και του διαχωρισμού στην αγορά εργασίας·

60.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, να αναπτύξουν ευαίσθητες ως προς τη διάσταση του φύλου κατευθυντήριες γραμμές για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας που να απευθύνονται ειδικά στα επαγγέλματα πρώτης γραμμής, προκειμένου να προστατεύσουν τους εργαζομένους σε αυτά τα επαγγέλματα σε περίπτωση μελλοντικών επιδημιών· υπογραμμίζει ότι οι αλλαγές στις συνθήκες εργασίας, όπως η τηλεργασία, ενώ προσφέρουν ευκαιρίες για βελτίωση των ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων και της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και επαγγελματικής ζωής, μπορούν επίσης να επηρεάσουν την ικανότητα αποσύνδεσης και αύξησης του φόρτου εργασίας, με τις γυναίκες να επηρεάζονται πολύ περισσότερο από τους άνδρες λόγω του κυρίαρχου ή παραδοσιακού τους ρόλου ως φροντιστών στο σπίτι και την οικογένεια· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει μια ευαίσθητη ως προς την διάσταση του φύλου νομοθετική πρόταση σχετικά με το δικαίωμα αποσύνδεσης, καθώς και μια οδηγία για την ψυχική ευεξία στο χώρο εργασίας με στόχο την αναγνώριση του άγχους, της κατάθλιψης και της επαγγελματικής εξουθένωσης ως επαγγελματικών ασθενειών, και να θεσπίσει μηχανισμούς για την πρόληψη και για την επανένταξη των πληττόμενων εργαζομένων στο εργατικό δυναμικό·

61.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία 92/85/ΕΟΚ ώστε να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες σε ολόκληρη την Ευρώπη μπορούν να επωφεληθούν ισότιμα με τους άνδρες από την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων(39)·

62.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να παρουσιάσουν τεκμηριωμένες, καλά σχεδιασμένες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας που να βελτιώνουν εκ των πραγμάτων τις συνθήκες εργασίας των γυναικών και να αυξάνουν την ποιοτική απασχόληση·

63.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την κοινωνική προστασία για την αντιμετώπιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και ιδίως την εκθήλυνση της φτώχειας, με ιδιαίτερη έμφαση στα μονογονεϊκά νοικοκυριά που έχουν επικεφαλής γυναίκα·

64.  υπογραμμίζει ότι οι ίσες ευκαιρίες και η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας μπορούν να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας, την οικονομική ευημερία και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ορίσουν στόχους για τη μείωση των επισφαλών θέσεων εργασίας και της ακούσιας μερικής απασχόλησης προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασίας·

65.  καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει ειδική προσέγγιση για τις μόνες μητέρες, καθώς είναι ιδιαίτερα ευάλωτες από οικονομική άποψη διότι οι απολαβές τους είναι συχνά χαμηλότερες από εκείνες των ανδρών και είναι πιο πιθανό να εγκαταλείψουν την αγορά εργασίας όταν γίνουν γονείς· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει εν προκειμένω την εφαρμογή των υφιστάμενων νομικών εργαλείων για τη διασυνοριακή είσπραξη διατροφής, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους· προτρέπει την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη για τον εντοπισμό πρακτικών προβλημάτων που συνδέονται με την είσπραξη διατροφής σε διασυνοριακές περιπτώσεις και να αναπτύξει εργαλεία για την αποτελεσματική επιβολή υποχρεώσεων πληρωμής·

66.  σημειώνει ότι η γυναικεία συμμετοχή στην αγορά εργασίας είναι χαμηλότερη από αυτή των ανδρών· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να μειωθεί η φορολογία εισοδήματος προς ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας·

67.  προτρέπει τα κράτη μέλη να αναλάβουν περαιτέρω δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών στην αγορά εργασίας·

68.  υπενθυμίζει ότι ο κόσμος της εργασίας παραμένει άνισος όσον αφορά το εισόδημα, τις προοπτικές σταδιοδρομίας, τους γυναικοκρατούμενους τομείς, την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση· υπενθυμίζει ότι όλες αυτές οι διαστάσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων·

69.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ισότιμη συμμετοχή και τις ίσες ευκαιρίες ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις μορφές του, καθώς και το πρόβλημα της φτώχειας που παρατηρείται στα ηλικιωμένα άτομα, ειδικότερα με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, προκειμένου να εξαλειφθεί το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων και με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε γυναικοκρατούμενους τομείς και επαγγέλματα, όπως στους τομείς της φιλοξενίας, του τουρισμού, των υπηρεσιών καθαρισμού και στον τομέα της φροντίδας· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί η νοοτροπία υποτίμησης των επαγγελμάτων στα οποία κυριαρχούν οι γυναίκες και ότι είναι αναγκαίο να καταπολεμηθούν τέτοια στερεότυπα και η υπερεκπροσώπηση των γυναικών στις άτυπες μορφές εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ίση μεταχείριση των μεταναστριών (μεταξύ άλλων μέσω της αναθεώρησης του συστήματος αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων), καθώς και άλλων ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων γυναικών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την κάλυψη των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε τομεακό επίπεδο και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη χάραξη πολιτικής, για την προώθηση σταθερής και ποιοτικής απασχόλησης· τονίζει την ανάγκη για στρατηγικές ενθάρρυνσης και στήριξης των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών των γυναικών·

70.  σημειώνει ότι η αυξανόμενη οικονομία της περιστασιακής απασχόλησης έχει επιπτώσεις στους εργαζόμενους οι οποίοι είναι λιγότερο συνδικαλισμένοι και διατρέχουν τον κίνδυνο επισφαλούς απασχόλησης, για λόγους όπως οι μη σταθερές ώρες εργασίας και το μη σταθερό εισόδημα, το γεγονός ότι δεν καλύπτονται από εργασιακά δικαιώματα, η αβεβαιότητα όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση και τις συντάξεις ή η έλλειψη πρόσβασης στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας και στην επανεκπαίδευση· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η σχετική ανασφάλεια που επιδεινώνεται από τον εγκλεισμό που επιβάλλει η τρέχουσα κρίση, έχει ιδιαιτέρως αρνητικό αντίκτυπο στις γυναίκες που φέρουν το βάρος της φροντίδας σε μια αγορά εργασίας με έντονα έμφυλα χαρακτηριστικά, ιδίως σε όσες βιώνουν διατομεακές μορφές διακρίσεων· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν στοχευμένα μέτρα κοινωνικής προστασίας για τις γυναίκες ελεύθερους επαγγελματίες και τις γυναίκες που απασχολούνται στην οικονομία της περιστασιακής απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της οδηγίας 2010/41/ΕΕ·

71.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να εγκρίνει σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου με τη χρήση μιας διατομεακής προσέγγισης σύμφωνα με τις αρχές 2 και 3 του πυλώνα·

72.  τονίζει ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης είναι μεγάλο και ότι οι γυναίκες δημοσιογράφοι είναι πιθανότερο να αντιμετωπίζουν παρενόχληση, βία, σεξισμό και διακρίσεις σε σύγκριση με τους άνδρες· υπενθυμίζει το δεύτερο κεφάλαιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων σχετικά με τις δίκαιες συνθήκες εργασίας· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να διαφυλάσσουν το δικαίωμα σε δίκαιες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στον τομέα των μέσων ενημέρωσης·

73.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν την πρόσβαση των μεταναστριών και των γυναικών προσφύγων σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, απασχόλησης, σίτισης και ενημέρωσης, και να μετριάσουν τους κινδύνους προστασίας, ιδίως τη βία μεταξύ ανδρών και γυναικών και την εμπορία γυναικών·

74.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν αυστηρά μέτρα ώστε να επιβάλλουν κυρώσεις σε επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με την εργατική νομοθεσία και εισάγουν διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών· πιστεύει, επίσης, ότι θα πρέπει να ισχύουν προϋποθέσεις για την κατανομή των κονδυλίων της ΕΕ σε εταιρείες που έχουν υψηλά εργασιακά πρότυπα και δεν εισάγουν διακρίσεις κατά των γυναικών·

75.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για τη συμμετοχή περισσότερων γυναικών σε θέσεις λήψης οικονομικών αποφάσεων, επισημαίνοντας τα οικονομικά και κοινωνικά πλεονεκτήματά τους και γνωστοποιώντας βέλτιστες πρακτικές, όπως δημόσιους δείκτες σχετικά με τις επιδόσεις των εταιρειών στο θέμα της ισότητας· καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη, με την τρέχουσα και τις μελλοντικές προεδρίες της ΕΕ, για να αρθεί επειγόντως το αδιέξοδο στο Συμβούλιο και να εγκριθεί η προταθείσα οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια και να αναπτύξει στρατηγική από κοινού με τα κράτη μέλη για την ουσιαστική εκπροσώπηση γυναικών με διαφορετικά υπόβαθρα σε ρόλους λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων και σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

76.  υπενθυμίζει ότι η υποεκπροσώπηση των γυναικών στη δημόσια και πολιτική ζωή αποτελεί πλήγμα για την καλή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τα μέτρα που έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την ισορροπημένη συμμετοχή των δύο φύλων στη λήψη αποφάσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

77.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για την καταπολέμηση του φαινομένου της γυάλινης οροφής, όπως η εκτενής γονική άδεια, η πρόσβαση σε ποιοτικές, οικονομικά προσιτές υπηρεσίες φύλαξης παιδιών και η εξάλειψη κάθε μορφής άμεσης και έμμεσης διάκρισης που συνδέεται με τις προαγωγές στην αγορά εργασίας·

78.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στήριξη της ισότητας των φύλων σε εκλεγμένους φορείς όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· ζητεί τη θέσπιση δεσμευτικών μέτρων, όπως οι ποσοστώσεις και τονίζει ότι πρέπει να χρησιμεύσει ως πρότυπο στο πλαίσιο αυτό· επικροτεί επίσης την εξαγγελία της Επιτροπής ότι σκοπεύει να δώσει το παράδειγμα όσον αφορά τις διοικητικές θέσεις και ζητεί την ανάπτυξη στρατηγικών για τη διασφάλιση της ουσιαστικής εκπροσώπησης γυναικών με διαφορετικά υπόβαθρα σε ρόλους λήψης αποφάσεων στην Επιτροπή· λαμβάνει υπό σημείωση τις προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί για τον σκοπό αυτό στη σύνθεση της σημερινής Επιτροπής και τονίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να επιδείξει παρόμοια φιλοδοξία· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν δεσμευτικές ποσοστώσεις στα εκλογικά τους συστήματα ώστε να διασφαλιστεί η ίση εκπροσώπηση των γυναικών και των ανδρών τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στα εθνικά κοινοβούλια·

79.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών ως ψηφοφόρων και υποψηφίων στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2024· ως προς αυτό το θέμα, τονίζει ότι είναι ανάγκη να αναθεωρηθεί ο ευρωπαϊκός εκλογικός νόμος προκειμένου να προβλέπει τη δυνατότητα προσωρινής αντικατάστασης βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που κάνουν χρήση του δικαιώματος άδειας μητρότητας, πατρότητας ή γονικής άδειας· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον εκλογικό νόμο αναλόγως και το Συμβούλιο να προσυπογράψει αυτή την αναθεώρηση·

80.  ζητεί οι γυναίκες των αγροτικών και περιφερειακών περιοχών να είναι επίσης σε θέση να πραγματώνουν τα σχέδιά τους· επισημαίνει ότι χρειάζονται το απαραίτητο επίπεδο υποδομής για τον σκοπό αυτό, ότι πρέπει να δημιουργηθούν νέοι επιχειρηματικοί τομείς, να διευκολυνθεί η επιστροφή στην εργασία και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος συνεργατών, ώστε να υποστηριχθεί, να ενθαρρυνθεί, να διευκολυνθεί και να προαχθεί η πρόσβαση στην αγορά εργασίας για αυτές τις γυναίκες, να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή στα χωριά·

81.  τονίζει τον ενεργό και κρίσιμο ρόλο των γυναικών στην οικονομία των αγροτικών περιοχών και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων στη γεωργική απασχόληση και όσον αφορά την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, την κατάρτιση, την άδεια μητρότητας και τις συντάξεις γήρατος· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να στηρίζουν προγράμματα που απευθύνονται ειδικά σε γυναίκες, για την ανάπτυξη καινοτόμων γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές και τις πλέον ερημωμένες περιοχές, προκειμένου να ενισχύσουν την θέση τους στην αγορά γεωργικών προϊόντων και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας· καλεί επίσης την Επιτροπή να εντοπίσει ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) προκειμένου να αυξηθεί η πρόσβαση των γυναικών στη γη και να αντιμετωπιστούν οι συνθήκες εργασίας τους στις αγροτικές περιοχές, ειδικότερα των εποχιακών εργαζομένων·

82.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για λήψη συγκεκριμένων μέτρων και τη δημιουργία ειδικών κονδυλίων με σκοπό την καταπολέμηση της εκθήλυνσης της φτώχειας και της επισφαλούς εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές μορφές διακρίσεων·

83.  επαναλαμβάνει τα αιτήματα προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στο ψήφισμα της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τις γυναίκες που απασχολούνται ως οικιακές βοηθοί και προσωπικό φροντίδας στην ΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει ένα πλαίσιο επαγγελματοποίησης της οικιακής εργασίας και της παροχής φροντίδας, που θα οδηγήσει στην αναγνώριση και στην τυποποίηση των συναφών επαγγελμάτων και δεξιοτήτων και στην δυνατότητα ανάπτυξη της σταδιοδρομίας, και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν συστήματα επαγγελματοποίησης, εκπαίδευσης, συνεχούς ανάπτυξης δεξιοτήτων και αναγνώρισης των προσόντων γυναικών που παρέχουν οικιακή βοήθεια και φροντίδα, καθώς και να δημιουργήσουν δημόσια γραφεία απασχόλησης για την ενίσχυση της επαγγελματοποίησης·

84.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να αναπτύξουν πολιτικές στον τομέα των παραστατικών τεχνών, οι οποίες θα σέβονται την αξία των ίσων ευκαιριών καθώς και της ισότητας των φύλων σε όλες τις δραστηριότητες, με έμφαση στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων των μακροχρόνιων διαφορών και ανισοτήτων, όπως το χάσμα μεταξύ των φύλων στον μουσικό τομέα, όπου η αναλογία ανδρών προς γυναίκες σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης είναι περίπου 70 % και 30 % αντίστοιχα και οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 20 % ή και λιγότερο των καταγεγραμμένων συνθετών και τραγουδοποιών, οι αποδοχές τους είναι κατά μέσο όρο 30 % χαμηλότερες από τις αποδοχές των ανδρών που εργάζονται στον τομέα, συνθέτουν μόνο το 2,3 % των κλασικών έργων που εκτελούνται σε κονσέρτα και κατέχουν μόνο το 15 % των δισκογραφικών εταιρειών·

85.  εκφράζει την ανησυχία του για την περιορισμένη κοινωνική κινητικότητα που εμποδίζει την κινητικότητα των εργαζομένων γυναικών· τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των ευκαιριών για κινητικότητα των εργαζομένων εντός της ΕΕ·

Ψηφιακές πολιτικές για την ισότητα των φύλων

86.  εκφράζει τη λύπη του για την υποεκπροσώπηση των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία και στους τομείς της ΤΝ, των ΤΠΕ και των STEM όσον αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση, και επισημαίνει τον κίνδυνο η υποεκπροσώπηση αυτή να ενισχύσει και να αναπαραγάγει στερεότυπα και προκαταλήψεις λόγω φύλου, μέσω του προγραμματισμού της ΤΝ και άλλων προγραμμάτων· επισημαίνει επικροτεί την αναγνώριση του αντίκτυπου της ψηφιακής μετάβασης στις γυναίκες και τα κορίτσια και προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην εφαρμογή της στρατηγικής για την ενιαία αγορά και του ψηφιακού θεματολογίου, διασφαλίζοντας την ύπαρξη σαφούς σύνδεσης μεταξύ των δεσμεύσεων για εξάλειψη των στερεοτύπων και της ανάληψης ολοκληρωμένων δράσεων για την εξασφάλιση της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών στη διαμόρφωση της ψηφιακής αγοράς εργασίας· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα ώστε να μετατραπούν οι τεχνολογίες και η ΤΝ σε εργαλεία για την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων και την ενδυνάμωση των κοριτσιών και των γυναικών ώστε να εισχωρήσουν στους τομείς των STEM και των ΤΠΕ, και να παραμείνουν σε αυτές τις σταδιοδρομίες·

87.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τον οριζόντιο και κάθετο διαχωρισμό στην απασχόληση και πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις σε αποφάσεις σχετικά με την πρόσληψη και τις προαγωγές, και να υλοποιήσουν πολιτικές που προωθούν την ένταξη των γυναικών από περιθωριοποιημένες ομάδες στην αγορά εργασίας·

88.  ζητεί την περαιτέρω αποδόμηση των παραδοσιακών προτύπων και του καταμερισμού των επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων με βάση το φύλο, έτσι ώστε να προωθηθεί μια κοινωνική αλλαγή για να ξεπεραστούν οι υπάρχουσες έμφυλες προκαταλήψεις και στερεότυπα· τονίζει σε αυτό το πλαίσιο τη σημασία της ευαισθητοποίησης όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία μελέτης και επαγγελματικού προσανατολισμού·

89.  υπογραμμίζει τη σημασία της πρόσβασης σε ψηφιακές δεξιότητες και της ανάπτυξης αυτών των δεξιοτήτων για ηλικιωμένες γυναίκες, γυναίκες σε αγροτικές περιοχές και γυναίκες και κορίτσια σε μειονεκτική θέση με περιορισμένη πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, προκειμένου να παραμείνουν συνδεδεμένες με την ενεργό ζωή και να διευκολυνθεί η διατήρηση επαφής με φίλους και συγγενείς·

90.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για την παροχή πληροφοριών και λύσεων για την αντιμετώπιση πιθανών προκαταλήψεων λόγω φύλου στην ΤΝ· ωστόσο, ζητεί να χρησιμοποιηθεί κάθε πιθανή χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων τα οποία ενθαρρύνουν τα κορίτσια και τις γυναίκες να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και εξασφαλίζουν την εξοικείωσή τους με τους τομείς STEM·

91.  σημειώνει ότι, σε συγκυρίες όπως η τρέχουσα πανδημία του κορονοϊού, ο ρόλος και οι ευκαιρίες της τηλεργασίας και της εξ αποστάσεως εργασίας αυξάνονται· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στη στρατηγική τον ρόλο της τηλεργασίας και της εξ αποστάσεως εργασίας ως σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ και χρηματοδότηση των πολιτικών για την ισότητα των φύλων

92.  τονίζει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για την αξιολόγηση και τη στόχευση των αποτελεσμάτων των διαφόρων δράσεων πολιτικής και τη χρήση του προϋπολογισμού για τους άνδρες και τις γυναίκες και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας χάραξης πολιτικών και της ανάληψης δημοσιονομικών δράσεων·

93.  επαναλαμβάνει τη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου ως συστηματικής προσέγγισης για την επίτευξη της ισότητας των φύλων· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την προσφάτως συσταθείσα ειδική επιχειρησιακή ομάδα της Επιτροπής για την ισότητα και ζητεί η εν λόγω ομάδα να διαθέτει επαρκή κατάρτιση και πόρους και να υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων σχετικά με το έργο της· υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας και της συμμετοχής των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από διαφορετικά υπόβαθρα· παροτρύνει την Επιτροπή να ενσωματώσει διατάξεις που θα καθιστούν υποχρεωτική για τις Γενικές Διευθύνσεις την εξέταση της συμβολής της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας και να αναπτύξει μαθήματα κατάρτισης για όλο το προσωπικό, καθώς και διαδικασίες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σύμφωνα με την αποστολή της·

94.  καλεί την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να δημιουργήσουν ένα θεματικό υποπρόγραμμα για τις γυναίκες των αγροτικών περιοχών μέσω των στρατηγικών σχεδίων της κοινής γεωργικής πολιτικής, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)· τονίζει ότι το εν λόγω υποπρόγραμμα θα πρέπει να επιδιώξει την ενθάρρυνση της απασχόλησης των γυναικών και της γυναικείας επιχειρηματικότητας αξιοποιώντας ευκαιρίες που συνδέονται με τον αγροτουρισμό και την ανάπτυξη ψηφιακών χωριών, τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών γεωργών σε γη, πιστώσεις και χρηματοδοτικά μέσα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και επιδόσεων μέσω της παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών, την αύξηση της συμμετοχής σε ομάδες τοπικής δράσης και την ανάπτυξη τοπικών συμπράξεων στο πλαίσιο του προγράμματος Leader· ζητεί στο πλαίσιο αυτό τη διάθεση κονδυλίων της ΕΕ για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες και της ανάπτυξης υποδομών, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση σε ευρυζωνικό διαδίκτυο καθώς και της στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της πρόσβασης σε πιστώσεις, ώστε να ενισχυθεί με αυτόν τον τρόπο η θέση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές· καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με το επαγγελματικό καθεστώς των συζύγων που παρέχουν βοήθεια στον γεωργικό τομέα, ώστε να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων της άδειας μητρότητας ή των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, και ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει σχετική καθοδήγηση·

95.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την πρόσβαση σε δάνεια και χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω προγραμμάτων και ταμείων της ΕΕ, και χαιρετίζει την πρόθεσή της να θεσπίσει νέα μέτρα για την προώθηση των νεοσύστατων επιχειρήσεων που διευθύνονται από γυναίκες και των καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων το 2020, και να ενισχύσει την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»· τονίζει ότι η απαίτηση υποβολής σχεδίων για την ισότητα των φύλων από αιτούντες αποτελεί καίριο εργαλείο για την επίτευξη προόδου σε αυτόν τον τομέα· τονίζει την ανάγκη ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις υφιστάμενες και μελλοντικές δυνατότητες χρηματοδότησης της ΕΕ για τις γυναίκες και τα κορίτσια επιχειρηματίες και αύξησης της προβολής των γυναικών σε ηγετικές θέσεις ούτως ώστε να καθιερωθούν ισχυρότερα πρότυπα ρόλων και να εξαλειφθούν τα υφιστάμενα στερεότυπα·

96.  τονίζει ότι η αντίδραση απέναντι στην επιδημία της COVID-19 θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την καθιέρωση επιπρόσθετων δημοσιονομικών πόρων τους οποίους θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν τα κράτη μέλη για τη στήριξη θυμάτων βίας·

97.  εκφράζει τον βαθύ προβληματισμό του για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και οι σχετικές πρωτοβουλίες δεν συμπεριλαμβάνουν ούτε τη διάσταση του φύλου ούτε την παραμικρή αναφορά στην ισότητα των φύλων· προτρέπει να συμπεριληφθεί η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα, όπως στην Πράσινη Συμφωνία, και τονίζει ότι αυτές οι πολιτικές πρέπει να επικαιροποιηθούν μέσω αυστηρών εκτιμήσεων των επιπτώσεων στα φύλα ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα αντιμετωπίζουν τις υπάρχουσες ανισότητες μεταξύ των φύλων και άλλες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού· καλεί την Επιτροπή να εντείνει την οικονομική και θεσμική στήριξη για να προωθήσει δίκαιη για τα φύλα δράση για το κλίμα και να θεσπίσει ισχυρά μέτρα πολιτικής για να ενθαρρυνθεί η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων και στην πολιτική για το κλίμα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, η οποία έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη μακροπρόθεσμης κλιματικής δικαιοσύνης, και ζητεί να αναγνωριστούν και να υποστηριχθούν οι γυναίκες και τα κορίτσια ως φορείς αλλαγής·

98.  καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει έναν χάρτη πορείας για την υλοποίηση των δεσμεύσεων του ανανεωμένου σχεδίου δράσης για θέματα φύλου που συμφωνήθηκε στην 25η Διάσκεψη των Μερών (COP25) και να δημιουργήσει ένα μόνιμο σημείο επαφής της ΕΕ για θέματα φύλου και κλιματικής αλλαγής, με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, για την υλοποίηση και παρακολούθηση της υπεύθυνης όσον αφορά τη διάσταση του φύλου κλιματικής δράσης στην ΕΕ και παγκοσμίως·

99.  τονίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι πόροι για τα προγράμματα της ΕΕ που αφορούν ειδικά την προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την εφαρμογή της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό ως αναπόσπαστου μέρους της διαδικασίας του προϋπολογισμού σε όλα τα στάδια και σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού και να συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό ανεξάρτητες γραμμές για στοχευμένες δράσεις· υπογραμμίζει ότι κάθε νέο μέτρο, μηχανισμός ή στρατηγική θα πρέπει να υποβάλλεται σε εκτίμηση επιπτώσεων στα φύλα· καλεί σε αυτό το πλαίσιο την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επενδύσουν στην οικονομία της φροντίδας και να θεσπίσουν μια ευρωπαϊκή συμφωνία για την παροχή φροντίδας για τη συμπλήρωση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου θα αποτελέσει οριζόντια προτεραιότητα στο ΠΔΠ και θα συνοδεύεται από διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων και παρακολούθηση των προγραμμάτων·

100.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της την ισότητα των φύλων και μια οπτική κύκλου ζωής κατά τη διαμόρφωση των τελευταίων ευρωπαϊκών πολιτικών και στρατηγικών, καθώς αυτό θα συμβάλει στην αύξηση της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών και τη μείωση των ανισοτήτων σε αυτόν τον τομέα μακροπρόθεσμα·

101.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για να εξασφαλίσουν ότι οι γυναίκες μπορούν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την πράσινη μετάβαση· υπογραμμίζει ότι η διάσταση του φύλου θα πρέπει να ενσωματωθεί στις πολιτικές απασχόλησης που αφορούν τη βιωσιμότητα και τη δίκαιη μετάβαση, έτσι ώστε να αναπτυχθούν πολιτικές που επιτρέπουν έναν κατάλληλο συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και εξασφαλίζουν ίση αμοιβή, ένα αξιοπρεπές εισόδημα, προσωπική ανάπτυξη και επαρκή κοινωνική προστασία· προτρέπει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα έργα που χρηματοδοτούνται βάσει περιβαλλοντικών προγραμμάτων και στην πρόσβαση σε επενδύσεις που αφορούν τη δράση για το κλίμα·

102.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αυξήσουν την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στον αθλητισμό γενικότερα, δεδομένου του ισχυρού και αδιαμφισβήτητου ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει ο αθλητισμός βοηθώντας τις γυναίκες και τα κορίτσια να ανατρέψουν τα έμφυλα στερεότυπα, αυξάνοντας την αυτοπεποίθηση και ενισχύοντας τις ηγετικές τους δεξιότητες· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτορπή να παράσχουν αποτελεσματικές πλατφόρμες για την προώθηση γυναικείων προτύπων και ηγετικών μορφών διεθνούς, εθνικής και τοπικής εμβέλειας· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να αναπτύξουν πολιτικές για την καταπολέμηση του χάσματος των αμοιβών λόγω φύλου και των διαφορών στα χρηματικά έπαθλα καθώς και κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στον αθλητισμό και να διασφαλίσουν μεγαλύτερη κάλυψη των γυναικών στα αθλητικά μέσα ενημέρωσης και σε θέσεις λήψης αποφάσεων· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον αθλητισμό στην σχεδιαζόμενη εκστρατεία κατά των στερεοτύπων·

103.  καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει μια διατομεακή οπτική που θα λαμβάνει υπόψη την ισότητα των φύλων για την αντιμετώπιση της κρίσης της COVID-19 και να διαθέσει σημαντική χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για μέτρα ισότητας των φύλων, ιδίως σε γυναικοκρατούμενους τομείς, και για την προαγωγή των δικαιωμάτων των γυναικών· ζητεί να βασιστεί η χρηματοδότηση σε μια μετρήσιμη αρχή ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, μέσω της οποίας μπορεί να διασφαλιστεί μια δίκαιη, επαρκής και συνεκτική κατανομή της χρηματοδότησης· ζητεί, επιπλέον, τη δημιουργία ταμείου για τον κορονοϊό το οποίο θα είναι ειδικά αφιερωμένο στην ισότητα των φύλων προκειμένου να υποστηριχθεί η καταπολέμηση των υφιστάμενων ανισοτήτων·

104.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενσωματωθεί περαιτέρω η διάσταση του φύλου στην επερχόμενη στρατηγική για την ισότητα των ατόμων με αναπηρίες του 2021, με δέουσα προσοχή στη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας μέσω στοχευμένων μέτρων και δράσεων·

105.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες(40)· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια ενοποιημένη πρόταση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία μετά το 2020, η οποία θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη θετικών δράσεων που στοχεύουν τις γυναίκες με αναπηρίες για να εξασφαλιστεί η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, και να εξαλειφθούν οι διακρίσεις και οι προκαταλήψεις που αντιμετωπίζουν, και μέτρα για την προώθηση της απασχόλησης, της κατάρτισης, της τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας, των ίσων δυνατοτήτων σταδιοδρομίας, της ίσης αμοιβής, της προσβασιμότητας και της εύλογης προσαρμογής στο χώρο εργασίας, καθώς και της περαιτέρω μάθησης, δίνοντας προσοχή στην ψηφιακή ένταξή τους και την ανάγκη διασφάλισης της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· ζητεί επίσης τα μέτρα σχετικά με το μισθολογικό χάσμα, συνταξιοδοτικό χάσμα και το χάσμα φροντίδας μεταξύ των φύλων να καλύπτουν ρητά τις ανάγκες των γονέων και των φροντιστών των παιδιών με αναπηρία, ιδίως των γυναικών και των μονογονεϊκών νοικοκυριών· επισημαίνει επίσης την ανάγκη μιας εγγύησης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία με συγκεκριμένα μέτρα που θα αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των γυναικών με αναπηρία, καθώς και την ενίσχυση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

106.  ζητεί από την Επιτροπή να επιληφθεί ιδίως των πιο ευάλωτων γυναικών· ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι σχετικές δράσεις της στρατηγικής δεν θα αφήσουν καμία γυναίκα στο περιθώριο·

107.  εφιστά την προσοχή στην έλλειψη προοπτικής με γνώμονα το φύλο στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία· τονίζει ότι η ισότητα των φύλων θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστη συνιστώσα στην ανάπτυξη πολιτικών επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και στρατηγικών πρόληψης σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων στην επικείμενη επανεξέταση από την Επιτροπή του στρατηγικού πλαισίου για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία μετά το 2020· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να θεωρήσουν ως επαγγελματικές ασθένειες και ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία εκείνες που δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί ως τέτοιες, και που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στις γυναικείες θέσεις εργασίας, καθώς και ασθένειες που επηρεάζουν συγκεκριμένα τις γυναίκες, ώστε να ενσωματωθεί η ισότητα των φύλων στην υγεία και ασφάλεια στα επαγγέλματα που κυριαρχούν οι άνδρες, όπου υπάρχουν ακόμη πολλά κενά, μεταξύ άλλων σε σχέση με εγκαταστάσεις υγιεινής, εξοπλισμό εργασίας ή ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, για τη διασφάλιση της προστασίας και ασφάλειας μητρότητας στο χώρο εργασίας και μέτρα επιστροφής στην εργασία μετά την άδεια μητρότητας, και να αξιολογήσει τους κινδύνους εργασίας σε γυναικοκρατούμενους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του σπιτιού στην περίπτωση οικιακής εργασίας και παροχής φροντίδας·

108.  ζητεί από την Επιτροπή, ενόψει των αποδεδειγμένων οφελών του μητρικού γάλακτος για τα νεογέννητα, να προωθήσει τον θηλασμό, ιδίως στην περίπτωση πρόωρων βρεφών· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει πολιτικές που να ενισχύουν την πρόσληψη μητρικού γάλακτος, τόσο μέσω του θηλασμού όσο και μέσω δωρεάς γάλακτος, για τα πρόωρα βρέφη και να προωθήσει τη διασυνοριακή χρήση τραπεζών γάλακτος για να εξασφαλιστεί ότι οι γυναίκες σε μεθοριακές περιοχές θα μπορούν να επωφεληθούν από αυτή τη στήριξη, όταν είναι απαραίτητο·

109.  ζητεί όλες οι γενικές πρωτοβουλίες για την ισότητα των φύλων που προωθούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να περιλαμβάνουν τη διάσταση της αναπηρίας· ζητεί να εξασφαλίζεται η προστασία των θυμάτων της έμφυλης βίας με αναπηρία που τελούν υπό δικαστική επιμέλεια ή άλλο καθεστώς περιορισμένης νομικής ικανότητας, και ζητεί για τον σκοπό αυτό να εξασφαλιστούν, αφενός, η πραγματική πρόσβαση της συγκεκριμένης ομάδας προσώπων στη δικαιοσύνη και, αφετέρου, η κατάρτιση και η δημιουργία ικανοτήτων για τους επαγγελματίες των ειδικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις διαδικασίες (όπως επαγγελματίες της ποινικής δικαιοσύνης ή του τομέα της υγείας)· ζητεί τη δημιουργία ενός προσιτού εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς στερεότυπα που να επιτρέπει στα κορίτσια και τις γυναίκες με αναπηρία να επιλέγουν τον τομέα των σπουδών και της εργασίας τους με βάση τις επιθυμίες και τα ταλέντα τους, και να μην περιορίζονται από την αδυναμία πρόσβασης, τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα· υποστηρίζει τη συμμετοχή των γυναικών με αναπηρία ως προτύπων αλλαγής στα κινήματα υπέρ της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών· ζητεί οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε ιδρύματα, να λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα σχέδια πρόληψης καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της μήτρας στα κράτη μέλη, καθώς και να ενταχθεί η συγκεκριμένη ομάδα σε όλα τα προγράμματα για την καταπολέμηση του ιού HIV/AIDS και σε άλλα προγράμματα για την εξάλειψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων· ζητεί όλοι οι δείκτες και τα στοιχεία που συλλέγονται σε θέματα ισότητας των φύλων να κατηγοριοποιούνται ανά ηλικία, αναπηρία και φύλο·

Αντιμετώπιση των φαινομένων εναντίωσης στην ισότητα των φύλων

110.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για τακτική ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής και των βασικών ενδιαφερόμενων μερών, (όπως οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας, οι ρυθμιστικοί φορείς και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών) σχετικά με τις πτυχές που αφορούν το φύλο στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών για την ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή και τη διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, καθώς και τις ευαίσθητες ως προς το φύλο αντιδράσεις στις επιδημίες· καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα και να στηρίξει τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα κατά την εφαρμογή της τρέχουσας στρατηγικής για την ισότητα των φύλων και να συμπεριλάβει τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα στην επόμενη στρατηγική της ΕΕ για την υγεία· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην ενίσχυση των συστημάτων υγείας τους και στην παροχή καθολικής πρόσβασης υψηλής ποιότητας σε όλες τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, και να μειώσει τις ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, μεταξύ και εντός των κρατών μελών· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ασφαλή, έγκαιρη και πλήρη πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα και στις απαραίτητες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης·

111.  ζητεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις ανισότητες σε θέματα υγείας στο πλαίσιο της επερχόμενης στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία, η οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί στην πρόσβαση στην προληπτική υγειονομική περίθαλψη σε όλα τα στάδια της ζωής, στην υγεία και την ασφάλεια των γυναικών στην εργασία, και να δώσει ειδική έμφαση στη διάσταση του φύλου στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου· υπογραμμίζει για μία ακόμη φορά τη σημασία της ιατρικής και της έρευνας με βάση το φύλο, και τονίζει, ως εκ τούτου, ότι οι επενδύσεις στις διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά την υγεία τους θα πρέπει να υποστηριχθούν μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», προκειμένου να μπορούν τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης να ανταποκρίνονται καλύτερα στις διαφορετικές ανάγκες των γυναικών και των ανδρών·

112.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την έρευνα σχετικά με τη μη ορμονική αντισύλληψη για τις γυναίκες, ώστε να τους δοθούν περισσότερες εναλλακτικές, καθώς και να υποστηρίξει την έρευνα για αντισυλληπτικά για τους άνδρες, με στόχο να επιτευχθεί ισότητα στην πρόσβαση σε αντισυλληπτικά και τη χρήση τους, καθώς και επιμερισμός της ευθύνης·

113.  ζητεί να παρασχεθεί στήριξη στους υπερμάχους των δικαιωμάτων των γυναικών και τις οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών στην ΕΕ και παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που ασχολούνται με την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, καθώς και τα άτομα ΛΟΑΔΜ+, μέσω αυξημένης και ειδικής χρηματοδοτικής στήριξης στο επόμενο ΠΔΠ· υπογραμμίζει επίσης τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω της τρέχουσας κρίσης και ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση, έτσι ώστε να χρηματοδοτείται επαρκώς το συνεχές έργο τους· εκφράζει τον βαθύ προβληματισμό του σχετικά με την εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων σε ορισμένα κράτη μέλη και, ειδικότερα, σχετικά με τις απόπειρες περαιτέρω ποινικοποίησης της φροντίδας διακοπής της κύησης και υπονόμευσης της πρόσβασης των νέων σε ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην Πολωνία και σχετικά με την μεταρρύθμιση που θεσπίστηκε η οποία επιτίθεται κατά των δικαιωμάτων των τρανς και διαφυλικών ατόμων στην Ουγγαρία· ζητεί να παρακολουθείται συνεχώς η κατάσταση όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, συμπεριλαμβανομένων της παραπληροφόρησης και των οπισθοδρομικών εκστρατειών σε όλα τα κράτη μέλη, και να δημιουργηθεί ένα σύστημα συναγερμού που θα επισημαίνει την οπισθοδρόμηση· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει μελέτες που θα αναλύουν τη σχέση μεταξύ των αντιδημοκρατικών κινημάτων και των επιθέσεων και των εκστρατειών παραπληροφόρησης που έχουν ως στόχο τόσο τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων όσο και τη δημοκρατία, και καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τα βαθύτερα αίτιά τους και να ενισχύσει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπισή τους, αναπτύσσοντας ελέγχους των πραγματικών περιστατικών, αντεπιχειρήματα και εκστρατείες ευαισθητοποίησης·

114.  καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει παγκόσμια εκστρατεία κατά των αυξανόμενων επιθέσεων που υφίστανται οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διασφαλίσει την απελευθέρωσή τους, με ιδιαίτερη προσοχή στους υπέρμαχους των δικαιωμάτων των γυναικών· ζητεί να ενταχθεί άμεσα στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ένα παράρτημα με σκοπό την αναγνώριση και την ανάπτυξη πρόσθετων στρατηγικών και εργαλείων για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης, των απειλών και των παραγόντων κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών·

115.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προστατεύουν τις γυναίκες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε πολλαπλές διακρίσεις, αναγνωρίζοντας τις διατομεακές μορφές διακρίσεων που βιώνουν οι γυναίκες λόγω φύλου, εθνοτικής καταγωγής, υπηκοότητας, ηλικίας, αναπηρίας, κοινωνικής κατάστασης, γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, μεταναστευτικού καθεστώτος, και να εξασφαλίσουν ότι οι υλοποιούμενες δράσεις λαμβάνουν υπόψη και ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες αυτών των ομάδων·

116.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά, μετά το 2020(41), που ορίζει ότι στα περισσότερα κράτη μέλη δεν έχει παρατηρηθεί βελτίωση στην πρόσβαση στην απασχόληση και υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες που αφορούν τη στέγαση και μικρή πρόοδος όσον αφορά τη φτώχεια και μια ανάγκη για ισχυρή διάσταση του φύλου στο ενωσιακό πλαίσιο· εκφράζει την ανησυχία του για τη ρητορική μίσους κατά των Ρομά στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, και για τους πρόσθετους περιορισμούς που θεσπίστηκαν από ορισμένα κράτη μέλη για τη θέση κοινοτήτων Ρομά σε καραντίνα, και φοβάται για τις αρνητικές επιπτώσεις στις πιο ευάλωτες ομάδες μεταξύ των Ρομά, όπως τα κορίτσια, οι νεαρές γυναίκες, οι ηλικιωμένες γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+· εκφράζει επιδοκιμασία για την έγκριση του ενωσιακού στρατηγικού πλαισίου για την ισότητα και την ένταξη των Ρομά, το οποίο καθιστά δυνατή την ανάλυση του αντίκτυπου που έχει ο κορονοϊός στις κοινότητες των Ρομά και να εγκρίνει μέτρα για την αποτροπή πράξεων εναντίον τους·

117.  προτρέπει την Επιτροπή να θεσπίσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τα δικαιώματα και την προστασία των εργαζομένων σε σεξουαλικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια κρίσεων και μετά το πέρας τους· εμμένει περαιτέρω στη σημασία της συμπερίληψης μέτρων και στρατηγικών κατά των διακρίσεων που βιώνουν οι εργαζόμενοι σε σεξουαλικές υπηρεσίες όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και άλλες υπηρεσίες·

118.  επισημαίνει ότι ο οπτικοακουστικός κλάδος και ο κλάδος των έντυπων μέσων συγκαταλέγονται στους κλάδους με σημαντική πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική βαρύτητα, και ότι αμφότεροι οι εν λόγω κλάδοι αντικατοπτρίζουν και διαμορφώνουν την κοινωνία και τον πολιτισμό· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό σε βασικές δημιουργικές θέσεις σε αυτόν τον κλάδο, καθώς και στην κινηματογραφική βιομηχανία σε ολόκληρη την Ευρώπη και παγκοσμίως· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα έμφυλα στερεότυπα στα μέσα ενημέρωσης και να προαγάγει την ισότητα του περιεχομένου όσον αφορά τα φύλα· τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της παιδείας στα μέσα ενημέρωσης και της παροχής σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρωτοβουλιών για εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης που να λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν νομοθεσία που να απαγορεύει τις σεξιστικές διαφημίσεις στα μέσα ενημέρωσης και να προωθεί την κατάρτιση και τα πρακτικά μαθήματα σχετικά με την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων στις σχολές δημοσιογραφίας, επικοινωνίας, μέσων ενημέρωσης και διαφήμισης· καλεί την Επιτροπή να συμβάλει με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην καταπολέμηση των σεξιστικών διαφημίσεων· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές για την εξάλειψη των συνεχιζόμενων ανισοτήτων σε ολόκληρο τον οπτικοακουστικό τομέα προκειμένου να παρασχεθούν και να βελτιωθούν οι ευκαιρίες για τις γυναίκες και τα κορίτσια·

Η ισότητα των φύλων μέσω των εξωτερικών σχέσεων

119.  ζητεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών», συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, και την αμοιβαία ενίσχυσή τους όσον αφορά τις αρχές των πολλαπλών διακρίσεων, της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της ισότητας των φύλων, την αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων και προτύπων, καθώς και των επιβλαβών πρακτικών και των νόμων που εισάγουν διακρίσεις, και την προώθηση της ισότιμης απόλαυσης από τις γυναίκες του πλήρους φάσματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσω των εξωτερικών σχέσεων· επισημαίνει σχετικά ιδίως τις πολιτικές της ΕΕ για το εμπόριο, τη συνεργασία για την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει τον πρωτεύοντα ρόλο της χειραφέτησης των γυναικών στην αποτελεσματική εφαρμογή των αναπτυξιακών πολιτικών· υπενθυμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης για τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών τόσο στην ΕΕ όσο και στις χώρες εταίρους· υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση δεν είναι μόνο δικαίωμα αλλά και κρίσιμο εργαλείο για την εξάλειψη των πρώιμων και αναγκαστικών γάμων και των εφηβικών κυήσεων· εμμένει ότι είναι ανάγκη η εξωτερική πολιτική της ΕΕ να συμβάλει, κατά προτεραιότητα, στη συνέχιση της φοίτησης των κοριτσιών στο σχολείο και στη συνέχιση της εκπαίδευσής τους στις χώρες εταίρους· χαιρετίζει την ανανεωμένη δέσμευση όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, και την αναφορά στους ΣΒΑ και ειδικότερα τον ΣΒΑ 5 ως βασικό πλαίσιο της στρατηγικής για την ισότητα των φύλων·

120.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να εργαστεί, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, για την πλήρη υλοποίηση της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, του Προγράμματος Δράσης της ICPD και των αποτελεσμάτων των αναθεωρητικών διασκέψεών τους, καθώς και του συνόλου των ΣΒΑ, συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους στόχων 3.7 και 5.6, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, με τη χρήση δεικτών σύμφωνα με το παγκόσμιο πλαίσιο δεικτών των Ηνωμένων Εθνών για τους ΣΒΑ·

121.  επικροτεί το νέο σχέδιο δράσης ΙΙΙ για θέματα φύλου (GAPIII) ως βασικό μέσο για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών στις εξωτερικές σχέσεις· τονίζει ότι αυτό το έγγραφο πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς, μετρήσιμους και χρονικά καθορισμένους δείκτες, ενώ πρέπει να συμπεριλαμβάνει επίσης την κατανομή των ρόλων και των ευθυνών στους διάφορους φορείς· εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι στο νέο σχέδιο δράσης διατηρείται ο στόχος της συμβολής όλων των νέων προγραμμάτων στην ισότητα των φύλων σε ποσοστό 85 %· λυπάται για το γεγονός ότι δεν καθορίστηκε ο νέος στόχος να έχουν τα προγράμματα ως κύριο στόχο τους την ισότητα των φύλων σε ποσοστό 20 %· απαιτεί ο νέος Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας, να δώσει προτεραιότητα στην ισότητα των φύλων και στα δικαιώματα των γυναικών στα διάφορα γεωγραφικά και θεματικά προγράμματα σύμφωνα με αυτές τις κατευθύνσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αλλαγή της θεσμικής νοοτροπίας των υπηρεσιών της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης με στόχο την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δεσμεύσεων της ΕΕ όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων·

122.  καλεί την Επιτροπή να ενδυναμώσει περαιτέρω τον ρόλο της ΕΕ ως καταλύτη της ισότητας των φύλων παγκοσμίως·

123.  καλεί την Επιτροπή να καλλιεργήσει βαθύτερη κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών των γυναικών και κοριτσιών μεταναστριών και αιτουσών άσυλο κατά την πρόσβαση σε στήριξη για την υγεία και την εκπαίδευση και σε οικονομική ασφάλεια για την πρόληψη του κινδύνου εκμετάλλευσής τους και την εξασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων τους·

124.  σημειώνει ότι η Επιτροπή πρέπει να ασχοληθεί με το ειδικό θέμα της προστασίας των γυναικών από την έμφυλη βία στα κέντρα υποδοχής μεταναστών και αιτούντων άσυλο και ζητεί προσαρμοσμένες υποδομές για τις γυναίκες και τα κορίτσια και κατάλληλη κατάρτιση του προσωπικού όπου χρειάζεται·

125.  επικροτεί μια εμπορική πολιτική της ΕΕ που θα βασίζεται σε αξίες, με υψηλό επίπεδο προστασίας των εργασιακών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, καθώς και σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων· υπενθυμίζει ότι όλες οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ πρέπει να ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου και να περιλαμβάνουν ένα φιλόδοξο και εφαρμόσιμο κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να εξασφαλίσει για πρώτη φορά την ενσωμάτωση ειδικού κεφαλαίου για το εμπόριο και την ισότητα των φύλων στην επικαιροποιημένη συμφωνία σύνδεσης με τη Χιλή, με βάση υπάρχοντα διεθνή παραδείγματα·

126.  επαναλαμβάνει τη συνεχή στήριξή του στο έργο της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα·

o
o   o

127.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Οδηγία 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1978, περί της προοδευτικής εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως (ΕΕ L 6 της 10.1.1979, σ. 24).
(2) Οδηγία 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1986, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής, καθώς και για την προστασία της μητρότητας (ΕΕ L 359 της 19.12.1986, σ. 56).
(3) Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 1).
(4) Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37).
(5) Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (EE L 204 της 26.7.2006, σ. 23).
(6) Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34/EK (ΕΕ L 68 της 18.3.2010, σ. 13).
(7) Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 180 της 15.7.2010, σ. 1).
(8) ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0039.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0025.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0111.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0080.
(13) ΕΕ C 390 της 18.11.2019, σ. 19.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0014.
(15) ΕΕ C 162 της 10.5.2019, σ. 9.
(16) ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 6.
(17) ΕΕ C 331 της 18.9.2018, σ. 60.
(18) ΕΕ C 263 της 25.7.2018, σ. 49.
(19) ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 99.
(20) ΕΕ L 69 της 8.3.2014, σ. 112.
(21) ΕΕ C 76 της 28.2.2018, σ. 93.
(22) ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 89.
(23) ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 78.
(24) ΕΕ C 11 της 12.1.2018, σ. 35.
(25) ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 14.
(26) ΕΕ C 363 της 28.10.2020, σ. 80.
(27) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.
(28) ΕΕ C 458 της 19.12.2018, σ. 34.
(29) ΕΕ C 66 της 21.2.2018, σ. 44.
(30) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 2.
(31) Έρευνα του FRA του 2014, η πλέον ολοκληρωμένη σε επίπεδο ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα, βάσει δεδομένων 28 κρατών μελών.
(32) Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια Ένωση ισότητας: στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025» (COM(2020)0152).
(33) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2020 σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0025).
(34) https://www.eurofound.europa.eu/news/news-articles/gender-employment-gap-costs-europe-eu370-billion-per-year
(35) ΕΕ C 331 της 18.9.2018, σ. 60.
(36) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0129.
(37) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0101.
(38) Βλέπε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2020 σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων.
(39) Οδηγία 2014/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων (ΕΕ L 128 της 30.4.2014, σ. 8).
(40) ΕΕ C 363 της 28.10.2020, σ. 164.
(41) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0075.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου