Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2168(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0232/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0232/2020

Συζήτηση :

PV 21/01/2021 - 4
PV 21/01/2021 - 6
CRE 21/01/2021 - 4
CRE 21/01/2021 - 6

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2021 - 13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0026

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 205kWORD 65k
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 - Βρυξέλλες
Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία
P9_TA(2021)0026A9-0232/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία (2019/2168(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου που εγκρίθηκαν από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες το 1995, και ιδίως τον τομέα «Γυναίκες και μέσα ενημέρωσης»,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τη βία και την παρενόχληση (αριθ. 190) και τη σύσταση της ΔΟΕ του 2019 για τη βία και την παρενόχληση (αριθ. 206), που εγκρίθηκαν αμφότερες το 2019,

–  έχοντας υπόψη το τελικό έγγραφο, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, της συνόδου υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά με τη συνολική επανεξέταση της εφαρμογής των αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192), και την ενδιάμεση επανεξέταση, της 10ης Μαΐου 2017, σχετικά με την εφαρμογή της με τίτλο «Μια συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά για όλους» (COM(2017)0228),

–  έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και ιδίως τις αρχές 1, 2, 3 και 20,

–  έχοντας υπόψη τους πυλώνες ΙΙ («Δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη ψηφιακών δικτύων και υπηρεσιών») και ΙΙΙ («Μεγιστοποίηση του δυναμικού ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας μας») της στρατηγικής της Επιτροπής για την ψηφιακή ενιαία αγορά,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020),

–  έχοντας υπόψη τις μελέτες της Επιτροπής με τίτλο «ΤΠΕ για την εργασία: Ψηφιακές δεξιότητες στον χώρο εργασίας» και «Οι γυναίκες στην ψηφιακή εποχή»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Μια Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025» (COM(2020)0152),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2020, με τίτλο «Ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα» (COM(2020)0274),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2013, με τίτλο «Γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΤΠΕ»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), της 26ης Ιανουαρίου 2017, με τίτλο «Ισότητα των φύλων και ψηφιακό θεματολόγιο»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2016, με τίτλο «Ανάπτυξη του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας και της κριτικής σκέψης μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας, της 6ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την ισότητα των φύλων, τη νεολαία και την ψηφιοποίηση,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «Οικονομίες ίσων ευκαιριών στην ΕΕ: Η μελλοντική πορεία»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής επιτροπής για την ισότητα ευκαιριών γυναικών και ανδρών της 19ης Δεκεμβρίου 2018 με τίτλο «Το μέλλον της στρατηγικής για την ισότητα των φύλων μετά το 2019: οι μάχες που κερδίζουμε δεν μένουν ποτέ κερδισμένες»,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση δέσμευσης για τις γυναίκες στην ψηφιακή εποχή (WID), η οποία υπεγράφη το 2019 από 27 υπουργούς της ΕΕ και εκπροσώπους των κρατών μελών συν τη Νορβηγία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Μαΐου 2012, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με το ψηφιακό θεματολόγιο για την ανάπτυξη, την κινητικότητα και την απασχόληση: Καιρός να ανεβάσουμε ταχύτητα»(3), και ιδίως την πρωτοβουλία «Μεγάλος συνασπισμός για τις ψηφιακές θέσεις εργασίας»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Απριλίου 2016, σχετικά με την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή(5),

–  έχοντας υπόψη το Φόρουμ 2019 της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS) με θέμα «Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης»,

–  έχοντας υπόψη το Φόρουμ WSIS 2020 με τίτλο «Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού και των παγκόσμιων εταιρικών σχέσεων: Γραμμές δράσης της WSIS για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)»,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών μέσω του ψηφιακού τομέα (O-000004/2018 – B8-0010/2018),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Απριλίου 2018, σχετικά με την ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών μέσω του ψηφιακού τομέα(6),

–  έχοντας υπόψη τη διακοινοβουλευτική συνεδρίασή επιτροπών του που πραγματοποιήθηκε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2018 σχετικά με την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών στα μέσα ενημέρωσης και στις ΤΠΕ,

–  έχοντας υπόψη τη λεπτομερή ανάλυση με τίτλο «Ενδυνάμωση των γυναικών στο Διαδίκτυο», που δημοσιεύθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών στις 30 Οκτωβρίου 2015(7),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Οι υποκείμενες αιτίες του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων και πιθανές λύσεις για την ενίσχυση της ψηφιακής ένταξης των γυναικών και των κοριτσιών» που δημοσίευσε η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών στις 15 Φεβρουαρίου 2018(8),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Βία στον κυβερνοχώρο και ρητορική μίσους κατά των γυναικών στο Διαδίκτυο», που δημοσιεύθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών στις 16 Αυγούστου 2018(9),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Εκπαίδευση και απασχόληση των γυναικών στην επιστήμη, την τεχνολογία και την ψηφιακή οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της ΤΝ και της επιρροής της στην ισότητα των φύλων» που δημοσίευσε η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών στις 15 Απριλίου 2020(10),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), με τίτλο «Βία κατά των γυναικών: Πανευρωπαϊκή έρευνα», η οποία δημοσιεύτηκε το 2014,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου(11),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19 Ιουνίου 2012 με τίτλο «Η στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012-2016» (COM(2012)0286) και την ενδιάμεση έκθεση της 17ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή της (SWD(2014)0318),

–  έχοντας υπόψη τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις γυναίκες στον ψηφιακό τομέα(12),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (Α9-0232/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 ΣΛΕΕ, η Ένωση πρέπει σε όλες τις δράσεις της να επιδιώκει την εξάλειψη των ανισοτήτων και την προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι για να επιτευχθεί ισότητα μεταξύ των φύλων, τα κορίτσια και οι νέες γυναίκες χρειάζονται ίση πρόσβαση στην τεχνολογία και την ψηφιακή κατάρτιση, και να είναι ασφαλείς στο Διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 5 αναφέρεται στην ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών και περιλαμβάνει τη χρήση της τεχνολογίας και του Διαδικτύου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση έχει αλλάξει ριζικά τις περισσότερες πτυχές της ζωής μας με τρόπους που δημιουργούν αναρίθμητες ευκαιρίες αλλά και νέες προκλήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-19 και οι συνέπειές της ενδέχεται να οδηγήσουν σε μόνιμες αλλαγές στη ζωή στην Ευρώπη, όπου η ψηφιοποίηση θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της ψηφιοποίησης στις προοπτικές απασχόλησης των γυναικών και οι επιπτώσεις της τηλεργασίας πρέπει να διερευνηθούν και να αξιολογηθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξισορρόπηση της τηλεργασίας, της ιδιωτικής ζωής και των καθηκόντων φροντίδας προσθέτει πρόσθετες πιέσεις και ότι, ως εκ τούτου, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν αυξημένη συναισθηματική, διανοητική και κοινωνική επιβάρυνση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της πανδημίας, η αγορά εργασίας αντιμετωπίζει την πρόκληση με έναν σημαντικό ψηφιακό μετασχηματισμό·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα που αφορούν το φύλο συνιστούν σοβαρό εμπόδιο στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, με αποτέλεσμα να συμβάλουν στον διαχωρισμό των φύλων στην εκπαίδευση και την απασχόληση, να διευρύνουν περαιτέρω το χάσμα μεταξύ των φύλων στον ψηφιακό τομέα και να εμποδίζουν την πλήρη συμμετοχή των γυναικών ως χρηστών, καινοτόμων και δημιουργών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινά στερεότυπα συνδέουν την πνευματική ικανότητα υψηλού επιπέδου περισσότερο με τους άνδρες παρά με τις γυναίκες και ότι τα στερεότυπα αυτά τα ενστερνίζονται και παιδιά ακόμα και ηλικίας έως 6 ετών, ιδίως κορίτσια, και ότι τα συμφέροντα των παιδιών επηρεάζονται από αυτά τα στερεότυπα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης ισότητας των φύλων για το 2019 αποκαλύπτει συνεχιζόμενες ανισότητες μεταξύ των φύλων στον ψηφιακό τομέα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία της Eurostat από το 2018 έδειξαν ότι περίπου 1,3 εκατομμύρια άτομα σπούδαζαν τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες αποτελούσαν σε μεγάλο βαθμό μειονότητα, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 17 % του συνόλου των σπουδαστών ΤΠΕ στην ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 73 % των αγοριών ηλικίας μεταξύ 15 και 16 ετών χρησιμοποιούν άνετα ψηφιακές συσκευές με τις οποίες είναι λιγότερο εξοικειωμένα, σε σύγκριση με το 63 % των κοριτσιών στην ίδια ηλικιακή ομάδα(13) που νιώθουν λιγότερη σιγουριά, παρά το γεγονός ότι έχουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να υπερτερήσουν έναντι των αγοριών στον ψηφιακό γραμματισμό·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα που αφορούν το φύλο επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές των ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ λίγα έφηβα κορίτσια στα κράτη μέλη της ΕΕ (λιγότερα από το 3 %) δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται να εργαστούν ως επαγγελματίες ΤΠΕ στην ηλικία των 30 ετών(14)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δάσκαλοι και οι γονείς μπορεί να εμβαθύνουν τα στερεότυπα των φύλων αποθαρρύνοντας τα κορίτσια να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στις ΤΠΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη των συγκεκριμένων προσδοκιών για κάθε φύλο όσον αφορά τα επαγγέλματα και η προώθηση γυναικείων προτύπων στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) και στις ΤΠΕ μπορεί να ενθαρρύνει τα κορίτσια να σπουδάσουν ΤΠΕ·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στον τομέα της πληροφόρησης και της επικοινωνίας αμείβονται κατά 19 % λιγότερο από τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων συμβάλλει άμεσα στο συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων(15)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίπεδα των μισθών ανδρών και γυναικών πρέπει να συνάδουν με την αρχή της δικαιοσύνης και της ισότητας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλο τον κόσμο, οι γυναίκες ως δημογραφική ομάδα χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο λιγότερο συχνά από ό,τι οι άνδρες, είτε για την εγκατάσταση λογισμικού είτε για τη χρήση διαδικτυακών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών που εργάζονται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ωστόσο τα αριθμητικά στοιχεία παραμένουν σημαντικά χαμηλά, με τις γυναίκες να αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 20 % των επαγγελματιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο μέλλον πάνω από το 90 % των θέσεων εργασίας αναμένεται να απαιτεί κάποιο βαθμό ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και ψηφιακού γραμματισμού·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να δυσκολευτούν να βρουν τη θέση τους στον τομέα της απασχόλησης στις ΤΠΕ λόγω διαφόρων εμποδίων, όπως τα στερεότυπα που αφορούν το φύλο και οι ανδροκρατούμενοι χώροι εργασίας που χαρακτηρίζονται από μικρό βαθμό πολυμορφίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντικός κάθετος και οριζόντιος διαχωρισμός στον τομέα των ΤΠΕ και ότι οι γυναίκες συχνά διαθέτουν υπερβολικά προσόντα για τις θέσεις που κατέχουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο μια μικρή μειονότητα γυναικών κατέχουν ανώτερες θέσεις στον τομέα της μηχανικής λογισμικού·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση και η δημιουργία λογισμικού μετατρέπονται σε βασικά πλεονεκτήματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων στους σχεδιαστές και μηχανικούς λογισμικού είναι ζήτημα που προκαλεί ανησυχία όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στον τομέα, καθώς και τις πιθανές συνειδητές και ασυνείδητες προκαταλήψεις λόγω φύλου στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, στα βιντεοπαιχνίδια και τα παιχνίδια καθώς και σε άλλες εφαρμογές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα του FRA για τη βία κατά των γυναικών δείχνει ότι το 14 % των γυναικών έχουν υποστεί παρενόχληση στον κυβερνοχώρο από την ηλικία των 15 ετών(16)· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αναφερθεί υψηλά ποσοστά σεξουαλικής παρενόχλησης σε εκπαιδευτικούς χώρους STEM, μεταξύ άλλων σε σχολεία, πανεπιστήμια και χώρους εργασίας, γεγονός που οδηγεί σε περαιτέρω αποκλεισμό των γυναικών από τον τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές γυναίκες υπήρξαν θύματα νέων μορφών διαδικτυακής σεξουαλικής και ψυχολογικής παρενόχλησης κατά την περίοδο COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των παρενοχλήσεων σε διαδικτυακές διασκέψεις (zoom-bombing), της παρενοχλητικής παρακολούθησης ή των απειλών· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται επειγόντως μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των νέων μορφών σεξουαλικής και ψυχολογικής παρενόχλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντικειμενοποίηση, η υπερσεξουαλικοποίηση και η εκμετάλλευση των γυναικών στο Διαδίκτυο, ιδίως μέσω της διαδικτυακής πορνογραφίας, έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στην οικοδόμηση της σεξουαλικότητας και γενικότερα στην ισότητα των φύλων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΤΠΕ είναι ένας τομέας με χαμηλό ποσοστό γυναικών εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές γυναίκες εγκαταλείπουν την ανώτατη εκπαίδευση, τις ακαδημαϊκές ευκαιρίες και τη σταδιοδρομία τους στον τομέα των ΤΠΕ (φαινόμενο γνωστό ως «διαρροή»), κυρίως λόγω της κακής ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, των οργανωτικών περιορισμών και του ανδροκρατούμενου περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια απώλεια παραγωγικότητας για την ευρωπαϊκή οικονομία που προκαλείται από το ποσοστό των γυναικών που αφήνουν τις ψηφιακές θέσεις εργασίας τους και μένουν ανενεργές ανέρχεται σε 16,1 δισεκατομμύρια EUR(17)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της πληροφορικής έχει γνωρίσει σημαντική αύξηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, αλλά είναι και ο τομέας με το υψηλότερο ποσοστό διοικητικών συμβουλίων που αποτελούνται αποκλειστικά από άνδρες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ικανότητα σημαίνει ικανότητα απόκτησης, επεξεργασίας και επικοινωνίας ψηφιακών πληροφοριών και επηρεάζεται από το κοινωνικοπολιτιστικό και οικονομικό υπόβαθρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες συνήθως αφιερώνουν περισσότερο χρόνο από ό,τι οι άνδρες στη μη αμειβόμενη φροντίδα και τις οικιακές εργασίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό περιορίζει τον ελεύθερο χρόνο τους, τον χρόνο σε αμειβόμενη εργασία ή τις ευκαιρίες να αποκτήσουν ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες στη χρήση του Διαδικτύου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, στην αμφισβήτηση των στερεοτύπων και των προτύπων σχετικά με τα φύλα και στην επίτευξη της καλύτερης αναδιανομής της μη αμειβόμενης φροντίδας των παιδιών και των οικιακών εργασιών θα επέτρεπαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε (ψηφιακές) αγορές εργασίας και σε κατάρτιση, και θα τους έδινε τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις ψηφιακές ικανότητές τους·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα οριακό μόνο ποσοστό επιχειρηματικών κεφαλαίων, επιχειρηματικών «αγγέλων» και επενδυτών είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, καθώς τα κορίτσια τείνουν να σπουδάζουν λιγότερα μαθήματα ΤΠΕ και STEM από το δημοτικό σχολείο, σε όλη τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έως το πανεπιστήμιο, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εργάζονται πολύ λιγότερες γυναίκες σε αυτούς τους τομείς της αγοράς εργασίας και ως ιδρυτές και ιδιοκτήτες ιδιωτικών εταιρειών και νεοφυών επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην τεχνολογία έχει άμεσο αντίκτυπο σε όλες τις κοινωνικές εξελίξεις και δημιουργεί μεροληψία στον τομέα της καινοτομίας που επηρεάζει τα είδη των καινοτομιών και των νέων τεχνολογιών που διατίθενται στους καταναλωτές·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται τάση μείωσης του αριθμού των γυναικών στην ανώτατη εκπαίδευση στον τομέα των ΤΠΕ σε σύγκριση με το 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 8 εκατομμυρίων ειδικών ΤΠΕ στην ΕΕ, οι γυναίκες αποτελούν το 17 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι αν εισέλθουν περισσότερες γυναίκες στην ψηφιακή αγορά, ο τομέας θα επωφεληθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα ανεκμετάλλευτα ταλέντα και τις διαφορετικές προοπτικές, κάτι που θα οδηγήσει σε ετήσια αύξηση του ΑΕΠ ύψους 16 δισεκατομμυρίων EUR για την ευρωπαϊκή οικονομία·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το χάσμα μεταξύ των φύλων στον κόσμο το 2018, μόνο το 22 % των επαγγελματιών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως είναι γυναίκες, σε σύγκριση με το 78 % που είναι άνδρες, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί ένα χάσμα μεταξύ των φύλων της τάξης του 72 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2019, για κάθε 100 δολάρια ΗΠΑ που επενδύθηκαν σε ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας τα 92 δολάρια ΗΠΑ δόθηκαν σε ιδρυτικές ομάδες που αποτελούνταν αποκλειστικά από άνδρες(18)·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ένταξη συνεπάγεται τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης των ΤΠΕ από όλα τα άτομα και τις κοινότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη πρόσβασης, προσιτών τιμών και εκπαίδευσης, καθώς και οι προσδοκίες που σχετίζονται με το φύλο και τα κοινωνικοπολιτισμικά πρότυπα, η μειωμένη συμμετοχή στην εκπαίδευση σε STEM και ΤΠΕ, η περιορισμένη χρήση ψηφιακών εργαλείων και η μικρότερη δραστηριότητα σε κοινωνικές πλατφόρμες λόγω της βίας στον κυβερνοχώρο έναντι των κοριτσιών και των γυναικών είναι παράγοντες που τις αποκλείουν από την ψηφιακή ένταξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσταση της ψηφιακής ένταξης των φύλων πρέπει να αποτελεί μέρος όλων των πρωτοβουλιών και των επενδύσεων της ΕΕ που σχετίζονται με τις ΤΠΕ και την ψηφιοποίηση·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή οικονομική ένταξη σημαίνει ψηφιακή πρόσβαση και χρήση επίσημων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και παρέχονται υπεύθυνα σε προσιτές τιμές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νόμοι και τα πρότυπα που μπορούν να υπονομεύσουν το δικαίωμα των γυναικών να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, να ελέγχουν περιουσιακά στοιχεία, να δημιουργούν και να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια για την ανάπτυξη επίσημων επιχειρήσεων και να λαμβάνουν τις δικές τους οικονομικές αποφάσεις αποτελούν τους βασικούς λόγους για τον οικονομικό αποκλεισμό των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου ένα δισεκατομμύριο γυναίκες εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε επίσημες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω της έλλειψης πρόσβασης σε έγγραφα ταυτότητας, κινητά τηλέφωνα, ψηφιακές δεξιότητες και οικονομικές γνώσεις, καθώς και λόγω ακατάλληλων προϊόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλύτερη πρόσβαση και χρήση υπεύθυνων ψηφιακών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της οικονομικής ισχύος και της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα των γυναικών να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι επενδύσεις, οι κανονισμοί και ο ανταγωνισμός· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια σε αγροτικές και δυσπρόσιτες περιοχές αντιμετωπίζουν προκλήσεις και εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, στις ψηφιακές τεχνολογίες και στις υποδομές, που τις εμποδίζουν από την πλήρη αξιοποίηση του ψηφιακού δυναμικού της σύγχρονης τεχνολογίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι γυναίκες και τα κορίτσια στις αγροτικές περιοχές εργάζονται συνήθως στον τομέα της γεωργίας, ενώ η εργασία τους συχνά δεν αμείβεται και είναι επισφαλής, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να ζουν σε τεχνολογικά φτωχά περιβάλλοντα και να αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την προσβασιμότητα σε ψηφιακές τεχνολογίες·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν τα μέτρα για την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης με τους στόχους της Ένωσης για την ισότητα των φύλων· τονίζει ότι η ψηφιακή μετάβαση δεν θα πρέπει να αφήνει κανέναν στο περιθώριο· επικροτεί τις δεσμεύσεις της Επιτροπής για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία της πληροφορίας, οι οποίες περιλαμβάνονται στη στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να αντιμετωπίζει το σοβαρό χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ στο ψηφιακό θεματολόγιο, στην ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική και σε όλες τις άλλες πολιτικές και πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης και εκπαίδευσης με συγκεκριμένα μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών και των κοριτσιών στον τομέα· τονίζει ότι η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στον ψηφιακό τομέα μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην καταπολέμηση των ανισοτήτων, των στερεοτύπων και των διακρίσεων μεταξύ των φύλων, στη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας και των συνθηκών εργασίας τους, καθώς και στην αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν κατάλληλη χρηματοδότηση σε προγράμματα που αποσκοπούν στην προσέλκυση περισσότερων κοριτσιών και γυναικών για σπουδές και εργασία στους τομείς STEM, να θεσπίσουν προγράμματα επιχειρηματικότητας που χρηματοδοτούν τις γυναίκες και τα κορίτσια που ξεκινούν τεχνολογικά έργα ή νέες εταιρείες, να αναπτύξουν στρατηγικές που αποσκοπούν στην αύξηση της ψηφιακής ένταξης κοριτσιών και γυναικών και της ψηφιακής χρηματοπιστωτικής ένταξης, σε τομείς που σχετίζονται με τους τομείς STEM, την ΤΝ και την έρευνα και την καινοτομία, και να υιοθετήσουν μια πολυεπίπεδη προσέγγιση για την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και απασχόλησης στον ψηφιακό τομέα·

2.  καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τις ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες και το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των φύλων κατά τη διαπραγμάτευση των προγραμμάτων στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) και των κονδυλίων και δανείων στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης, και να αυξήσει την ενημέρωση των γυναικών σχετικά με τους εν λόγω μηχανισμούς· τονίζει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό με μετρήσιμους δείκτες θα πρέπει να αποτελούν μέρος των πολιτικών που στηρίζουν την ανάπτυξη των ΤΠΕ· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και σε όλες τις επικείμενες προτάσεις που σχετίζονται με τον ψηφιακό τομέα·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της υπουργικής δήλωσης δέσμευσης για τις γυναίκες στην ψηφιακή εποχή· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή των διατομεακών εθνικών σχεδίων των κρατών μελών για τις γυναίκες στον ψηφιακό τομέα·

Εκπαίδευση

4.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην ψηφιακή εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της εξωσχολικής, της άτυπης και της μη τυπικής εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων και για το διδακτικό προσωπικό· ζητεί ειδικές στρατηγικές για τις διάφορες ηλικιακές ομάδες·

5.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, καθώς και τους προγραμματιστές, τις επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια να αντιμετωπίσουν το χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ και να συνεργαστούν για την εξεύρεση λύσεων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την καλύτερη ένταξη των κοριτσιών σε μαθήματα σχετικά με την ψηφιακή εκπαίδευση ήδη από νεαρή ηλικία· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, να στηρίξουν και να υλοποιήσουν τις δράσεις που προωθούνται από τον ΟΗΕ και τα όργανά του·

6.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει ενδελεχώς το ζήτημα του χαμηλού αριθμού γυναικών που συμμετέχουν σε σπουδές και σταδιοδρομίες ΤΠΕ, και να διασφαλίσει μια ισχυρή διάσταση του φύλου στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και στο επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, που θα συμπεριλαμβάνει την προσβασιμότητα και οικονομική προσιτότητα του ψηφιακού εξοπλισμού· καλεί τους εκπαιδευτικούς φορείς να συμπεριλάβουν ένα στοιχείο ισότητας των φύλων σε όλα τα προγράμματα σπουδών, το εκπαιδευτικό υλικό και τις διδακτικές πρακτικές που σχετίζονται με τους τομείς STEM και τις ΤΠΕ, από νεαρή ηλικία, για να ενθαρρύνουν τα κορίτσια να ασχοληθούν με και να συνεχίσουν να μελετούν τα μαθηματικά, τον προγραμματισμό, τα μαθήματα ΤΠΕ και τα επιστημονικά μαθήματα στα σχολεία· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την αξιολόγηση και τον επανασχεδιασμό των εκπαιδευτικών προτύπων των ΤΠΕ·

7.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει οι γυναίκες και τα κορίτσια να μπορούν να συνδημιουργήσουν το μέλλον τους στους τομείς STEM και ΤΠΕ και να καταστούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης στην προσχολική και πρωτοβάθμια βαθμίδα, εγκαταλείποντας τα επιβλαβή στερεότυπα που αφορούν το φύλο για κορίτσια και αγόρια·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τη διάσταση του φύλου κατά την ανάπτυξη πολιτικών ψηφιακής εκπαίδευσης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν προγράμματα καθοδήγησης με γυναικεία πρότυπα στις ΤΠΕ σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης που απευθύνονται τόσο στους σπουδαστές όσο και στους γονείς τους για την καταπολέμηση των στερεοτύπων φύλου στις σχολικές εργασίες και στις θέσεις εργασίας· τονίζει τη σημασία της αναγνώρισης των γυναικών στην εργασία τους, ώστε τα κορίτσια να μην βλέπουν μόνο τα ονόματα των ανδρών στα επιστημονικά βιβλία, αλλά να έχουν και γυναικεία πρότυπα·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη διά βίου μάθηση προκειμένου να διευκολύνουν την επαγγελματική μετάβαση των γυναικών σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τις ΤΠΕ, καθώς και την κατάρτιση και τα προγράμματα για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων, την αναβάθμιση δεξιοτήτων και απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τα κορίτσια και τις γυναίκες· υπογραμμίζει ότι η σύσταση του Συμβουλίου για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και το επικαιροποιημένο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσουν την ενσωμάτωση της προοπτικής του φύλου·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές και μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου των διαρροών·

11.  ζητεί η ισότητα των φύλων να καταστεί συνεκτικό και διαρθρωτικό μέρος της μελλοντικής στρατηγικής και των πολιτικών της ΕΕ για τη νεολαία·

Απασχόληση και επιχειρηματικότητα

12.  ζητεί από τα κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως και να εφαρμόσουν την οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, και καλεί την Επιτροπή να την παρακολουθεί αποτελεσματικά για να διασφαλιστεί ότι και οι δύο γονείς μπορούν να επωφεληθούν από την άδεια πατρότητας, τη γονική άδεια και την άδεια φροντίδας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεωρήσουν τις ΤΠΕ ως μέσο προώθησης της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και να παρακολουθούν τις τάσεις στην ψηφιοποίηση του κόσμου της εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού τομέα, προκειμένου να προσαρμόσουν τα υπάρχοντα μέτρα για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, εάν χρειαστεί, καθώς και να προωθήσουν και να ενισχύσουν τα συστήματά τους που αποσκοπούν στην ίση κατανομή των καθηκόντων φροντίδας· στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές για την αντιμετώπιση της κατάστασης των αυτοαπασχολούμενων, ιδίως των γυναικών επιχειρηματιών στον τομέα των ΤΠΕ και στον ψηφιακό τομέα, καθώς και της ανάγκης τους για πρόσβαση σε συστήματα κοινωνικής προστασίας, άδεια μητρότητας και παιδική μέριμνα· επισημαίνει ότι η τηλεργασία επιτρέπει στις γυναίκες να εργάζονται από το σπίτι και έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής· σημειώνει, ωστόσο, ότι πρέπει να παρακολουθείται και να ρυθμίζεται κατάλληλα από τα κράτη μέλη·

13.  τονίζει ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων έχει αρνητικό αντίκτυπο στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης και στο συνταξιοδοτικό χάσμα για τις γυναίκες, μεταξύ άλλων και στον ψηφιακό τομέα· χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να παρουσιάσει δεσμευτικά μέτρα για τη μισθολογική διαφάνεια έως το τέλος του 2020, λαμβάνοντας παράλληλα δεόντως υπόψη τις μοναδικές συνθήκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Ευρώπης, καθώς και τα διάφορα μοντέλα της αγοράς εργασίας που υπάρχουν στην ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα μισθολογικά και συνταξιοδοτικά χάσματα μεταξύ των φύλων και η φτώχεια των ηλικιωμένων·

14.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ισότητα των φύλων στις εταιρείες στους τομείς των ΤΠΕ και στους συναφείς τομείς και στην ψηφιακή οικονομία, και να υιοθετήσουν οριζόντιες πολιτικές για τη μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στην ψηφιακή οικονομία μέσω στοχευμένων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη χρηματοδότηση γυναικείων προγραμμάτων στον ψηφιακό τομέα, της προώθησης ενός ελάχιστου αριθμού γυναικών ερευνητών που συμμετέχουν σε έργα ΤΠΕ, καθώς και των προγραμμάτων κατάρτισης για τα τμήματα ανθρωπίνων πόρων σχετικά με τις «ασυνείδητες προκαταλήψεις που σχετίζονται με το φύλο» με σκοπό την προώθηση των ισόρροπων όσον αφορά το φύλο προσλήψεων, του σχεδιασμού βραβείων και της παροχής κινήτρων σε εταιρείες και οργανισμούς που ενεργά υλοποιούν ουδέτερες ως προς το φύλο πολιτικές που συνδέονται με μετρήσιμους στόχους, της προώθησης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις στρατηγικές των εταιρειών για την παραγωγή, τον σχεδιασμό και τη διαφήμιση προϊόντων ΤΠΕ, των ετήσιων εκθέσεων για την πολυμορφία και το μισθολογικό χάσμα των φύλων από εταιρείες ΤΠΕ, καθώς και των πολιτικών ή/και κατευθυντηρίων γραμμών για την προώθηση δημόσιων συμβάσεων για την αγορά υπηρεσιών ΤΠΕ από παρόχους που χαρακτηρίζονται από ισορροπία των φύλων στη σύνθεση των εταιρειών και των διοικητικών συμβουλίων τους, διευκολύνοντας την κατανομή ευρωπαϊκών κονδυλίων σε εταιρείες που λαμβάνουν υπόψη κριτήρια για την ισορροπία των φύλων και ενθαρρύνοντας την εφαρμογή σχεδίων και πρωτοκόλλων για την ισότητα των φύλων με σκοπό τη βελτίωση και την παρακολούθηση των επιδόσεων των εταιρειών όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών, μεταξύ άλλων στα επίπεδα της διεύθυνσης και της ηγεσίας, καθώς και σε προγράμματα καθοδήγησης·

15.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν πλήρως τα αίτια και τους παράγοντες που οδηγούν σε υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης της ψηφιακής σταδιοδρομίας των γυναικών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλύσουν την επίδραση που έχει η έλλειψη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής στην ικανότητα των γυναικών να συμμετάσχουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων που απαιτείται για να διατηρηθεί το απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μηχανισμούς και προγράμματα για την ενσωμάτωση των γυναικών και των κοριτσιών στις πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης στον ψηφιακό τομέα, ανεξάρτητα από το καθεστώς νόμιμης μετανάστευσής τους·

16.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα και τη συμμετοχή των γυναικών στην καινοτομία και να αυξήσουν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις γυναίκες επιχειρηματίες και τις ψηφιακές νεοσύστατες επιχειρήσεις με επικεφαλής γυναίκες και να βελτιώσουν την προσβασιμότητα στα υφιστάμενα κονδύλια ώστε να έχουν ίσες ευκαιρίες ανταγωνισμού στην ψηφιακή ενιαία αγορά και να ενθαρρύνουν μια πιο ισόρροπη όσον αφορά το φύλο σύνθεση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών·

17.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη χρηματοδότηση της έρευνας για θέματα φύλου στις ΤΠΕ·

18.  θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχουν περισσότερα γυναικεία πρότυπα και να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών σε ηγετικές θέσεις στον τομέα των ΤΠΕ· ζητεί τα ανδρικά πρότυπα να υποστηρίζουν την ισότητα των φύλων στην ψηφιακή οικονομία· τονίζει ότι είναι ανάγκη οι εταιρείες ΤΠΕ να υιοθετήσουν πρακτικές ανθρώπινων πόρων που προωθούν την πολυμορφία, όπως η ισορροπία μεταξύ των φύλων στις θέσεις μεσαίας και ανώτερης διοίκησης, καθώς και στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών· χαιρετίζει τη δηλωμένη πρόθεση της Επιτροπής να ενθαρρύνει την έγκριση της πρότασης οδηγίας του 2012 για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών (οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια) και καλεί το Συμβούλιο να αντιμετωπίσει το τέλμα που έχει επέλθει και να την εγκρίνει·

Ο πολιτισμός, τα μέσα ενημέρωσης και ο οπτικοακουστικός τομέας

19.  τονίζει τον αντίκτυπο των τομέων του πολιτισμού, των μέσων ενημέρωσης, της διαφήμισης και των οπτικοακουστικών μέσων στην ανάπτυξη και εντατικοποίηση στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και στην προώθηση κανονιστικών και πολιτιστικών φραγμών, που αναπαράγονται μέσω της γλώσσας και των εικόνων που διαδίδονται·

20.  καλεί τον οπτικοακουστικό κλάδο και τον κλάδο των μέσων ενημέρωσης να προβάλλουν όλο και περισσότερο γυναίκες σε επαγγέλματα στους τομείς STEM και ΤΠΕ, και να εισάγουν εικόνες ποικιλομορφίας και ευκαιριών που στους τομείς STEM και στις ΤΠΕ· καλεί τον κλάδο των μέσων ενημέρωσης να συμπεριλαμβάνει γυναίκες σε ομάδες συζητήσεων, άρθρα εφημερίδων και άλλους χώρους όπου διαμορφώνεται η κοινή γνώμη και ο διάλογος για τεχνολογικά θέματα·

21.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να εξαλειφθούν οι συνειδητές και ασυνείδητες προκαταλήψεις που εισάγουν διακρίσεις λόγω φύλου από τους αλγορίθμους, τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, τα βιντεοπαιχνίδια και τα παιχνίδια που διαιωνίζουν τα επιβλαβή στερεότυπα για τα φύλα και οδηγούν σε μειωμένη συμμετοχή των γυναικών στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και των ΤΠΕ· τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η μεροληψία στον τομέα της καινοτομίας στις ΤΠΕ, όπου οι σχεδιαστές και οι φορείς ανάπτυξης υπηρεσιών, λογισμικού και εφαρμογών χρηστών είναι κυρίως άνδρες και οι χρήστες κυρίως γυναίκες·

Δημόσια, πολιτική και οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών

22.  τονίζει ότι οι ΤΠΕ μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την ικανότητα των γυναικών να συμμετέχουν σε εκλογικές διαδικασίες, δημόσιες διαβουλεύσεις, έρευνες και συζητήσεις, καθώς και να οργανώνονται και να μάχονται για τα δικαιώματα των γυναικών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου κατά την εκπόνηση πρωτοβουλιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα της χρήσης του Διαδικτύου για εκστρατείες, φόρουμ και την ενίσχυση της προβολής των γυναικείων προτύπων·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν εποικοδομητικά με τις ψηφιακές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να τις στηρίξουν και να ενθαρρύνουν τις οργανώσεις αυτές να συμμετάσχουν στη διακυβέρνηση του Διαδικτύου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με τις γυναίκες και τις οργανώσεις γυναικών της κοινωνίας των πολιτών και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους, προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα και να μετριάσουν τις ανησυχίες που υπάρχουν στην καθημερινή ζωή των γυναικών και των κοριτσιών κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων τεχνολογικών πολιτικών, και να προωθήσουν την οικονομική και ψηφιακή ένταξη των γυναικών·

24.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διοργανώσουν εκστρατείες αύξησης της ευαισθητοποίησης, κατάρτισης και ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου προκειμένου να αναδειχθεί ο αντίκτυπος της επάρκειας στις ΤΠΕ στην οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών·

25.  θεωρεί ότι οι γυναίκες πρέπει να ενθαρρύνονται να διαδραματίζουν πιο κρίσιμο ρόλο στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή και τη συντήρηση έξυπνων πόλεων ή έξυπνων χωριών·

Συλλογή δεδομένων

26.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία του πίνακα αποτελεσμάτων για τις γυναίκες στον ψηφιακό τομέα ως αναπόσπαστου μέρους του δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI), καθώς και για τους τέσσερις νέους δείκτες που πρότεινε το EIGE στην έκθεσή του, του 2018, με τίτλο «Ισότητα των φύλων και νεολαία: ευκαιρίες και κίνδυνοι της ψηφιοποίησης»·

27.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, καθώς και τις πλατφόρμες και τις επιχειρήσεις, να συλλέξουν συγκρίσιμα δεδομένα ανά φύλο και ηλικία σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ, και να προτείνουν πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, για την κατανόηση και αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν υφιστάμενα αναλυτικά δεδομένα ανά φύλο για την προώθηση της περαιτέρω έρευνας σχετικά με την αλληλεπίδραση των διαφόρων παραγόντων, οι οποίοι εμποδίζουν την ψηφιακή ένταξη των γυναικών και των κοριτσιών· τονίζει ότι η εναρμονισμένη συλλογή δεδομένων διευκολύνει τη σύγκριση και την ανταλλαγή δεδομένων και παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών από τα κράτη μέλη·

Καταπολέμηση της έμφυλης βίας: Βία στον κυβερνοχώρο

28.  αναγνωρίζει με μεγάλη ανησυχία την αύξηση των ψηφιακών εγκλημάτων και των πράξεων εκφοβισμού, «bullying», επίθεσης μέσω δημοσίευσης προσωπικών δεδομένων, παρενόχλησης και βίας κατά των γυναικών στον ψηφιακό κόσμο· τονίζει τη σημασία του ψηφιακού γραμματισμού και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, της κυβερνοϋγιεινής και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· ζητεί κονδύλια και εκστρατείες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την εκπαίδευση των γυναικών όσον αφορά τον τρόπο διασφάλισης των λογαριασμών και των επικοινωνιών τους για την προστασία τους στο Διαδίκτυο, και του σεβασμού στην κοινωνική επικοινωνία στο Διαδίκτυο, ώστε να προειδοποιούνται οι γυναίκες σχετικά με όσους ενδέχεται να τις παρενοχλήσουν ή να τους επιτεθούν, καθώς και την ενημέρωσή τους σχετικά με τον τρόπο αναζήτησης βοήθειας σε περίπτωση κάποιου συμβάντος· θεωρεί ότι οι εκστρατείες αυτές θα πρέπει να καταπολεμούν την έμφυλη βία και τα στερεότυπα που αφορούν το φύλο, να εκπαιδεύουν τους άνδρες σχετικά με το πώς να συμπεριφέρονται στις γυναίκες στο Διαδίκτυο και να διασφαλίζουν τη συνεχή ελευθερία έκφρασης των γυναικών και την ουσιαστική συμμετοχή τους στον δημόσιο λόγο· θεωρεί, επιπλέον, ότι οι εταιρείες και οι φορείς ανάπτυξης θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τη Διαδικτυακή βία και κακοποίηση λόγω φύλου στις υποδομές τους μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών καταγγελίας και αναστολής· καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τους διαύλους καταγγελίας και να στηρίξουν την ανάπτυξη εργαλείων κατάρτισης για τις αστυνομικές δυνάμεις, το δικαστικό σύστημα και τον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, ώστε να δοθεί στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου η δυνατότητα να διερευνούν αποτελεσματικά και να διώκουν κακόβουλους δράστες και να στηρίζουν τα θύματα διαδικτυακής παρενόχλησης και βίας·

29.  καλεί τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τους φορείς της ΕΕ, καθώς και τα κράτη μέλη και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, να συνεργαστούν και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τον συντονισμό των δράσεών τους για την καταπολέμηση της χρήσης των ΤΠΕ για τη διάπραξη εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής σεξουαλικής παρενόχλησης και της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, καθώς και να συλλέγουν στοιχεία ανά φύλο σχετικά με τη διαδικτυακή έμφυλη βία· χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής για έρευνα σχετικά με την έμφυλη βία· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν κατάλληλη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη λύσεων ΤΝ που προλαμβάνουν και καταπολεμούν τη βία στον κυβερνοχώρο, τη διαδικτυακή σεξουαλική παρενόχληση, την εκμετάλλευση των γυναικών και των κοριτσιών, και την παρενόχληση στον χώρο εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν το ποινικό τους δίκαιο προκειμένου να διασφαλίσουν τον καθορισμό, την αναγνώριση και την ποινικοποίηση νέων μορφών ψηφιακής βίας, καθώς και να κυρώσουν τη Σύμβαση της ΔΟΕ του 2019 για τη βία και την παρενόχληση, η οποία έχει εφαρμογή, μεταξύ άλλων, στις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία·

30.  θεωρεί απαραίτητη για την επίτευξη της ισότητας των φύλων τη δημιουργία ολοκληρωμένης, κατάλληλης για την ηλικία εκπαίδευσης σχετικά με τις σεξουαλικές και συναισθηματικές σχέσεις, η οποία θα περιλαμβάνει την καταπολέμηση της βίας στον κυβερνοχώρο και της σεξουαλικής παρενόχλησης στο Διαδίκτυο, καθώς και την καταπολέμηση της διαδικτυακής αντικειμενοποίησης και της υπερσεξουαλικοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης των γυναικών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές και μέτρα για την αντιμετώπιση των περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης σε εκπαιδευτικούς χώρους STEM και σε σχολεία, καθώς και στον τομέα των ΤΠΕ· καλεί τους εργοδότες να προσαρμόσουν τα μέτρα ανθρώπινου δυναμικού για την αντιμετώπιση τόσο των παλαιών όσο και των νέων μορφών διαδικτυακής παρενόχλησης, με υποχρεωτικά μαθήματα κατάρτισης και αριθμούς έκτακτης ανάγκης για τα θύματα·

31.  ζητεί περαιτέρω νομικά δεσμευτικά μέτρα και μια οδηγία για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας στον κυβερνοχώρο, που συχνά στοχεύει γυναίκες, όπως δημόσια πρόσωπα, πολιτικούς και ακτιβίστριες, καθώς και της ρητορικής μίσους κατά των γυναικών στο Διαδίκτυο· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η επικείμενη πρόταση για τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και το νέο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ διαδικτυακών πλατφορμών θα περιλαμβάνει τις ευθύνες των διαδικτυακών πλατφορμών όσον αφορά τη ρητορική μίσους των χρηστών και άλλα επιβλαβή, καταχρηστικά και σεξιστικά περιεχόμενα, με σκοπό την προστασία της ασφάλειας των γυναικών στο Διαδίκτυο· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει εναρμονισμένους νομικούς ορισμούς της βίας στον κυβερνοχώρο και έναν νέο κώδικα δεοντολογίας για τις διαδικτυακές πλατφόρμες για την καταπολέμηση της διαδικτυακής έμφυλης βίας·

Αναδυόμενοι τομείς

32.  καλεί τις εθνικές δημόσιες διοικήσεις και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία πανευρωπαϊκών εκστρατειών προτύπων που θα ενθαρρύνουν τις νέες γυναίκες επαγγελματίες να στραφούν σε επαγγέλματα στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, κάτι το οποίο θα μειώσει σημαντικά το χάσμα δεξιοτήτων, θα τονώσει την οικονομία και θα βελτιώσει τη συνολική ανθεκτικότητα του κλάδου της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στην Ευρώπη·

33.  τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω ρυθμιστικές προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη σέβεται τις αρχές και τις αξίες της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

34.  τονίζει την ανάγκη εμβάθυνσης της κατανόησης, μέσω μιας ευαίσθητης ως προς το φύλο οπτικής, των αναδυόμενων πεδίων, όπως η αλγοριθμική λήψη αποφάσεων, η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), το κρυπτονόμισμα και η παρακολούθηση δεδομένων, καθώς και την ανάγκη χάραξης στρατηγικών για την αντιμετώπισή τους·

Ισότητα των φύλων στις αναπτυξιακές πολιτικές

35.  εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά με τη δυνατότητα αύξησης του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων στις αναπτυσσόμενες χώρες και περιοχές στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης· τονίζει τη σημασία της προώθησης της ψηφιακής επάρκειας των γυναικών και των κοριτσιών, της ψηφιακής προσβασιμότητας και της ψηφιακής οικονομικής προσιτότητας ως μέσων για την επίτευξη της ισότητας των φύλων στις αναπτυξιακές στρατηγικές· τονίζει την ανάγκη διοχέτευσης αναπτυξιακών κονδυλίων στην προώθηση της ψηφιακής εκπαίδευσης των κοριτσιών και των γυναικών, και στήριξης των υπό γυναικεία ηγεσία έργων στον ψηφιακό τομέα, ιδίως εκείνων που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο·

36.  υπενθυμίζει ότι τα άτομα με αναπηρία, τα μέλη εθνοτικών ομάδων και μειονοτήτων, οι γυναίκες από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα, οι ηλικιωμένες γυναίκες και οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές, καθώς και οι γυναίκες πρόσφυγες και οι μετανάστριες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες σχετικά με την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες και συναφείς υποδομές· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής διατομεακής προσέγγισης σε όλες τις πρωτοβουλίες ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου όσον αφορά την αύξηση της πρόσβασης των γυναικών και της χρήσης από αυτές ψηφιακών υπηρεσιών και εκπαίδευσης καθώς και της απασχόλησης των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία· καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τον ψηφιακό αποκλεισμό όλων των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας και να καταστήσουν την εκπαίδευση στις ΤΠΕ προσβάσιμη σε αυτές προσαρμόζοντας τις μεθόδους διδασκαλίας και τα χρονοδιαγράμματα ώστε να λαμβάνουν υπόψη τους διάφορους παράγοντες που καθορίζουν την πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση·

o
o   o

37.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 264 E της 13.9.2013, σ. 75.
(2) ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 18.
(3) ΕΕ C 93 της 9.3.2016, σ. 120.
(4) ΕΕ C 349 της 17.10.2017, σ. 56.
(5) ΕΕ C 66 της 21.2.2018, σ. 44.
(6) ΕΕ C 390 της 18.11.2019, σ. 28.
(7) Λεπτομερής ανάλυση – «Ενδυνάμωση των γυναικών στο Διαδίκτυο», Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Γ – Δικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις, 30 Οκτωβρίου 2015.
(8) Μελέτη – «Οι υποκείμενες αιτίες του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων και πιθανές λύσεις για την ενίσχυση της ψηφιακής ένταξης των γυναικών και των κοριτσιών», Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Γ – Δικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις, 15 Φεβρουαρίου 2018.
(9) Μελέτη – «Βία στον κυβερνοχώρο και ρητορική μίσους κατά των γυναικών στο Διαδίκτυο», Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Γ – Δικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις, 16 Αυγούστου 2018.
(10) Μελέτη – «Εκπαίδευση και απασχόληση των γυναικών στην επιστήμη, την τεχνολογία και την ψηφιακή οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της ΤΝ και της επιρροής της στην ισότητα των φύλων», Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Γ – Δικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις, 15 Απριλίου 2020.
(11) ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1.
(12) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-scoreboard
(13) EIGE Δείκτης 6. Πηγή: Ενημερωτικό δελτίο του EIGE με τίτλο «Ισότητα των φύλων και ψηφιοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση», που δημοσιεύθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2018.
(14) Ενημερωτικό δελτίο του EIGE με τίτλο «Ισότητα των φύλων και ψηφιοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση», που δημοσιεύθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2018.
(15) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-ict
(16) Έρευνα του FRA – https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604979/IPOL_STU(2018)604979_EN.pdf
(17) Μελέτη της Επιτροπής με τίτλο «Οι γυναίκες στην ψηφιακή εποχή» (2018).
(18) https://2019.stateofeuropeantech.com/chapter/diversity-inclusion/article/state-di-european-tech/

Τελευταία ενημέρωση: 22 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου