Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2507(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0077/2021

Debatter :

PV 21/01/2021 - 7.3
CRE 21/01/2021 - 7.3

Omröstningar :

PV 21/01/2021 - 9
PV 21/01/2021 - 13

Antagna texter :

P9_TA(2021)0029

Antagna texter
PDF 144kWORD 49k
Torsdagen den 21 januari 2021 - Bryssel
Människorättssituationen i Vietnam, särskilt fallet med människorättsjournalisterna Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy och Le Huu Minh Tuan
P9_TA(2021)0029RC-B9-0077/2021

Europaparlamentets resolution av den 21 januari 2021 om människorättssituationen i Vietnam, särskilt fallet med människorättsjournalisterna Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy och Le Huu Minh Tuan (2021/2507(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner, särskilt resolutionen av den 15 november 2018 om Vietnam, särskilt situationen för politiska fångar(1), av den 14 december 2017 om yttrandefriheten i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa(2), och av den 9 juni 2016 om Vietnam(3), särskilt yttrandefriheten,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner av den 12 februari 2020 om utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam(4) och om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan(5),

–  med beaktande av ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, som undertecknades den 27 juni 2012 och trädde i kraft i oktober 2016,

–  med beaktande av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam,

–  med beaktande av den tionde människorättsdialogen mellan EU och Vietnam av den 19 februari 2020,

–  med beaktande av uttalandet från Europeiska utrikestjänstens talesperson av den 6 januari 2021 om domarna mot de tre journalisterna (Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy och Le Huu Minh Tuan),

–  med beaktande av meddelandet från Europeiska unionens delegation i Vietnam om beslutet från appellationsdomstolen i Ho Chi Minh City från januari 2021 om att godkänna det långa fängelsestraff som meddelats medlemmarna i Hiến Pháp-gruppen,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 14 januari 2021 från FN:s särskilda rapportörer Viet Nam: Arrests send chilling message before key Party meeting,

–  med beaktande av pressmeddelandet av den 8 januari 2021 om Vietnam från talespersonen för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och uttalandet av den 3 juni 2020 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Asia: Bachelet alarmed by clampdown on freedom of expression during COVID-19,

–  med beaktande av de gemensamma skrivelserna med olika påståenden från FN:s särskilda förfaranden av den 17 september 2020 om de tre journalisterna och av den 22 januari 2020 om två personer, bland annat journalisten Pham Chi Dung, och den vietnamesiska regeringens svar av den 28 december 2020 och den 18 mars 2020,

–  med beaktande av den tredje återkommande rapporten om Vietnam (CCPR/C/VNM/3) av den 11 och 12 mars 2019 och de avslutande iakttagelserna om denna rapport från FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna av den 29 augusti 2019,

–  med beaktande av FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter från 2011,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Vietnam anslöt sig till 1982,

–  med beaktande av artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 5 januari 2021 dömdes människorättsförsvararna och journalisterna Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy och Le Huu Minh Tuan, medlemmar i Vietnams sammanslutning för oberoende journalister (IJAVN) till långa fängelsestraff på 15, 11 respektive 11 år av folkdomstolen i Ho Chi Minh City för att bland annat ha anklagats för att ”utarbeta, förvara och sprida information, material och föremål i syfte att motarbeta staten”. Deras respektive rapportering handlar om misskötsel och korruption från regeringens sida, de vietnamesiska myndigheternas behandling av människorättsförsvarare och den prodemokratiska rörelsen i Vietnam.

B.  De vietnamesiska myndigheterna fortsätter att fängsla, frihetsberöva, trakassera och bedriva skrämseltaktik mot människorättsförsvarare, journalister, bloggare, människorättsadvokater, aktivister från cilvilsamhället och fackföreningsmedlemmar i landet. Människorättsförsvarare döms till långa fängelsestraff för sitt människorättsarbete och för att de utövat sin grundläggande rätt till yttrandefrihet, både på och utanför internet. Vietnam är för närvarande det land i Sydostasien som frihetsberövat flest antal politiska fångar, bland annat 170 samvetsfångar, av vilka 69 frihetsberövats enbart på grund av sin aktivitet på sociala medier. De flesta politiska fångar frihetsberövas enligt vagt formulerade bestämmelser om nationell säkerhet som strider mot den vietnamesiska författningen och internationella människorättsfördrag såsom den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Vietnam är part i.

C.  Politiska aktivister och människorättsaktivister upplever hårda villkor som frihetsberövade, bland annat att de förvägras medicinsk vård, juridisk rådgivning eller kontakter med anhöriga och de utsätts ofta för våld, tortyr eller andra former av misshandel. Deras ofta snabba rättegångar lever inte upp till de grundläggande standarderna för domstolarnas opartiskhet, rättvisa och oberoende. Erkännanden framtvingas ofta under tvång och visas på tv.

D.  Pham Chi Dung, en oberoende journalist som kämpar för miljön, demokrati, mediefrihet, politisk pluralism, rättsstatsprincipen och utveckling av civilsamhället, har varit godtyckligt frihetsberövad sedan november 2019, anklagad för att ”samarbeta med utländska medier för att lämna ut snedvriden information”. Dessa anklagelser väcktes efter att han sänt ett videomeddelande till parlamentsledamöterna och uppmanat dem att skjuta upp ratificeringen av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam till dess att framsteg gjorts i fråga om de mänskliga rättigheterna i landet. Pham Chi Dung hade tidigare hållits fängslad i sex månader 2012 på samma grunder.

E.  Strax efter Pham Chi Dungs gripande stängdes IJAVN:s webbplats ned av myndigheterna. Ngyuen Tuong Thuy greps i sin lägenhet i Hanoi den 23 maj 2020 och Le Huu Minh Tuan greps den 12 juni 2020. Alla de tre människorättsförsvararna hade utsatts för trakasserier och hot från de vietnamesiska myndigheternas sida innan de godtyckligt arresterades och dömdes.

F.  Enligt rapporter från det civila samhället sitter nästan 80 % av samvetsfångarna i Vietnam fängslade för sin aktivitet på sociala medier. Minst två globala sociala medieplattformar har i betydande omfattning ökat sin efterlevnad av Vietnams begränsningar av yttrandefriheten och censurlagar, bland annat genom censur av fredlig kritik av staten, ökad geoblockering och avlägsnande av ”propaganda mot partiet och staten”, i strid med universella normer såsom FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och deras egna uppförandekoder.

G.  Vietnam rankas på 175:e plats av 180 länder i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex för 2020. Nästan alla medieföretag i Vietnam ägs och kontrolleras av staten, och det finns censur, även av utländska programföretag och publikationer. Vietnams regering fortsätter att förbjuda oberoende eller privatägda medieföretag att bedriva verksamhet och utövar en sträng kontroll över radio- och tv-stationer och tryckta publikationer. I april 2016 antog nationalförsamlingen en medielag som kraftigt begränsade pressfriheten i Vietnam.

H.  Den 12 juni 2018 antog Vietnams nationalförsamling en lag om it-säkerhet för att skärpa kontrollen över internet, så att internetleverantörer åläggs radera innehåll som anses ”hota” nationell säkerhet. Denna lag inför långtgående begränsningar av yttrandefriheten på internet och syftar till att kraftigt begränsa rätten till integritet.

I.  Rätten till yttrandefrihet garanteras genom Vietnams konstitution, den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och andra internationella konventioner som Vietnam har undertecknat, däribland den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Inom ramen för FN:s allmänna återkommande utvärdering godtog Vietnam rekommendationer om att garantera åsikts- och yttrandefrihet och häva restriktionerna på detta område.

J.  Den 1 januari 2018 trädde i Vietnam för första gången en lag om trosföreställningar och religion i kraft, med en skyldighet för alla religiösa grupper i landet att registrera sig hos myndigheterna och underrätta dem om sin verksamhet. Myndigheterna kan avvisa eller hindra registreringsansökningar och förbjuda religiös verksamhet som de godtyckligt anser strider mot ”nationens intresse”, ”allmän ordning” eller ”nationens enhet”.

K.  I Vietnams strafflag ingår repressiva stadganden som missbrukas för att tysta ned, gripa, frihetsberöva eller döma människorättsförsvarare, oliktänkande, advokater, fackföreningar, religiösa grupper och icke-statliga organisationer eller kringskära deras verksamhet, framför allt om de uttalar sig kritiskt om Vietnams regering.

L.  Dödsstraffet används fortfarande i landet, men antalet avrättningar är okänt, eftersom de vietnamesiska myndigheterna betecknat statistiken över dödsstraffet som en statshemlighet.

M.  Förbindelserna mellan EU och Vietnam grundar sig på partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Vietnam, där mänskliga rättigheter är en väsentlig del, och som föreskriver ett upphävande av bilaterala samarbetsinstrument, inbegripet bilaterala handelsförmåner, i händelse av allvarliga och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

N.  Enligt partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Vietnam, särskilt artiklarna 1, 2 och 35, har Vietnam åtagit sig att samarbeta med Europeiska unionen för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna. Detta samarbete inbegriper genomförandet av internationella människorättsinstrument, såsom den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Vietnam är part i. Det finns en tydlig koppling mellan partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Vietnam och frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam, där båda parter åtog sig att fullgöra sina skyldigheter i fråga om mänskliga rättigheter. Klausulen om väsentliga delar i partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Vietnam möjliggör lämpliga åtgärder i händelse av allvarliga och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

O.  Den andra gemensamma kommittén inom ramen för partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Vietnam, som sammanträdde online den 15 december 2020, granskade förslag till samarbete på människorättsområdet, bland annat genomförandet av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, och godtog rekommendationerna i den allmänna återkommande utvärderingen.

1.  Europaparlamentet uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att omedelbart och villkorslöst frige Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy och Le Huu Minh Tuan och alla andra journalister, människorätts- och miljöförsvarare, fackföreningsmedlemmar och samvetsfångar som frihetsberövats och dömts enbart för att ha utövat sin rätt till yttrandefrihet, och att dra tillbaka alla anklagelser mot dem.

2.  Europaparlamentet är bestört över och fördömer de upptrappade tillslagen mot avvikande åsikter och de ökande kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Vietnam, inbegripet domar, politiska hot, övervakning, trakasserier, orättvisa rättegångar och påtvingad exil och angrepp mot politiska aktivister, journalister, bloggare, dissidenter och människorättsförsvarare för att de utövat sin yttrandefrihet, vilket är uppenbara brott mot Vietnams internationella skyldigheter i fråga om mänskliga rättigheter.

3.  Europaparlamentet uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att omedelbart upphöra med andra former av trakasserier, inbegripet rättsliga trakasserier och hot mot journalister, människorätts- och miljöförsvarare, aktivister och alla personer som deltar i ett fredligt utövande av sin rätt till yttrandefrihet och andra mänskliga rättigheter, både på och utanför internet.

4.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över de överfulla och ohälsosamma förhållandena i vietnamesiska fängelser, som ökar risken för infektion med covid-19 och andra sjukdomar. Parlamentet upprepar uppmaningen från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter att omedelbart frige alla som frihetsberövats utan tillräcklig rättslig grund, även politiska fångar och de som frihetsberövats för att ha uttryckt avvikande åsikter. Parlamentet insisterar på att de vietnamesiska myndigheterna, i avvaktan på att de friges, under alla omständigheter måste säkerställa fysisk säkerhet och psykiskt välbefinnande för alla fångar, inklusive Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy och Le Huu Minh Tuan, och se till att behandlingen av alla andra politiska fångar och frihetsberövade överensstämmer med internationella normer. Parlamentet betonar att rätten till tillgång till advokater, sjukvårdspersonal och familjemedlemmar är ett viktigt skydd mot tortyr och misshandel.

5.  Europaparlamentet uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att upphöra med censuren av oberoende nyheter och medier som produceras av både inhemska och internationella nyhetsbyråer, däribland IJAVN, att upphöra med begränsningarna av informationskällor online och internetanvändning samt att tillhandahålla ett säkert utrymme och en gynnsam miljö för journalister, medborgarjournalister, bloggare och andra som uttrycker sig på internet.

6.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över de globala sociala medienätverkens rapporterade deltagande i de vietnamesiska myndigheternas försök att begränsa yttrandefriheten, och uppmanar med kraft globala plattformar för sociala medier att inte vara delaktiga i den pågående censuren i Vietnam.

7.  Europaparlamentet uppmanar Vietnams regering att upphäva alla begränsningar av religionsfriheten och sätta stopp för trakasserierna mot religiösa samfund.

8.  Europaparlamentet uppmanar den vietnamesiska regeringen att se över bestämmelserna i Vietnams strafflag, särskilt artiklarna 117, 118 och 331, som på ett otillbörligt sätt begränsar rätten till yttrandefrihet, friheten att delta i fredliga sammankomster och föreningsfriheten, och att ändra lagen om it-säkerhet och dekreten 15/2020/ND-CP om administrativa överträdelser av bestämmelserna om posttjänster, telekommunikation, radiofrekvenser, informationsteknik och elektroniska transaktioner och 72/2013/ND-CP om förvaltning, tillhandahållande och användning av internettjänster och informationsinnehåll online, i syfte att åstadkomma en överensstämmelse med internationella människorättsnormer. Parlamentet betonar särskilt att en reform av strafflagen också är nödvändig för att säkerställa ett effektivt genomförande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner nr 98 och 87, som Vietnam har åtagit sig att ratificera.

9.  Europaparlamentet uppmanar Vietnam att påskynda ratificeringen av ILO:s konvention nr 87 om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten och att se till att den snabbt träder i kraft samt att tillhandahålla en trovärdig färdplan för genomförandet av ILO:s konvention nr 105 om avskaffande av tvångsarbete och konvention nr 98 om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten. Parlamentet uppmanar Vietnams myndigheter att erkänna oberoende fackföreningar och att skydda alla arbetstagare, särskilt kvinnor och barn, mot diskriminering, sexuella trakasserier, kränkningar av den lagliga övertidströskeln och överträdelser av säkerhets- och hälsoskyldigheter.

10.  Europaparlamentet uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att stödja genomförandet av FN:s vägledande principer, och uppmanar företag som är baserade i eller verksamma inom EU att följa såväl FN:s vägledande principer som internationell rätt och människorättslagstiftning.

11.  Europaparlamentet uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att införa ett omedelbart moratorium för tillämpningen av dödsstraffet, som ett steg mot ett avskaffande. Parlamentet efterlyser en översyn av alla dödsdomar för att säkerställa att rättegångarna följt internationella normer, och begär att Vietnam ansluter sig till det andra fakultativa protokollet till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som syftar till att avskaffa dödsstraffet.

12.  Europaparlamentet understryker att respekten för de mänskliga rättigheterna utgör en viktig grundval för de bilaterala förbindelserna mellan Vietnam och EU och är en väsentlig del av partnerskaps- och samarbetsavtalet respektive frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam.

13.  Europaparlamentet välkomnar förstärkningen av partnerskaps- och människorättsdialogen mellan EU och Vietnam, särskilt inrättandet av Europaparlamentets gemensamma parlamentariska övervakningsgrupp, som tillsammans med Vietnams nationalförsamling ska övervaka genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam och avtalet om investeringsskydd, vilket skulle kunna underlätta dialogen på andra områden än handeln. Parlamentet påminner om vikten av människorättsdialogen som ett nyckelinstrument att användas på ett effektivt sätt för att stödja och uppmuntra Vietnam att genomföra nödvändiga reformer. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten, kommissionen och EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter att stärka människorättsdialogen med Vietnam på högsta nivå.

14.  Europaparlamentet konstaterar den institutionella och rättsliga kopplingen mellan frihandelsavtalet och partnerskaps- och samarbetsavtalet, som säkerställer att de mänskliga rättigheterna står i centrum för förbindelserna mellan EU och Vietnam. Parlamentet uppmanar parterna att utnyttja avtalen för att förbättra människorättssituationen i Vietnam, och understryker vikten av en konstruktiv och verksam människorättsdialog mellan EU och Vietnam. Mot bakgrund av omfattningen av de pågående människorättskränkningarna påminner parlamentet regeringen i Vietnam om att partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Vietnam, som är kopplat till frihandelsavtalet, gör det möjligt att vidta lämpliga åtgärder vid allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, det vill säga en tuffare hållning mot den vietnamesiska regeringen. Parlamentet välkomnar möjligheten att ta upp människorättsfrågor vid den gemensamma parlamentariska övervakningsgruppens möten om frihandelsavtalet med det vietnamesiska parlamentet, och välkomnar att ett första sådant möte ägde rum i december 2000.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och utrikestjänsten att skyndsamt utföra en övergripande konsekvensbedömning avseende de mänskliga rättigheterna i fråga om vad frihandelsavtalet skulle kunna innebära för de mänskliga rättigheterna, vilket är vad parlamentet begärde i sin resolution om ratificeringen av avtalet. Parlamentet efterlyser en handlingsplan som på ett effektivt sätt bemöter Vietnams upptrappade förtryck och landets underlåtenhet att infria sina människorättsförpliktelser, och uppmanar kommissionen och utrikestjänsten att regelbundet rapportera till parlamentet om genomförandet av denna handlingsplan.

16.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till EU och Vietnam att inrätta en oberoende övervakningsmekanism för mänskliga rättigheter och en oberoende klagomålsmekanism som ger berörda medborgare och lokala aktörer tillgång till effektiva rättsmedel.

17.  Europaparlamentet beklagar att de inhemska rådgivande grupperna för frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam ännu inte är operativa, och upprepar sin begäran om en bred och balanserad representation av oberoende, fria och mångfaldspräglade organisationer från det civila samhället i dessa grupper, inbegripet oberoende vietnamesiska organisationer från arbetsrätts- och miljöområdena och människorättsförsvarare. Parlamentet uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att avstå från all otillbörlig inblandning i detta organs sammansättning och funktionssätt, liksom från hotelser eller vedergällningar mot dess utvalda ledamöter.

18.  Europaparlamentet uppmanar kraftfullt Vietnam att utfärda en stående inbjudan till FN:s särskilda förfaranden att besöka Vietnam, i synnerhet den särskilda rapportören om åsikts- och yttrandefrihet och den särskilda rapportören om människorättsförsvarare, och ge dem fritt och obehindrat tillträde till alla parter som de vill samråda med.

19.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, utrikestjänsten och kommissionen att stödja journalister, grupper i det civila samhället och personer som försvarar de mänskliga rättigheterna i Vietnam på ett aktivt sätt, bland annat genom att kräva att journalister, människorättsförsvarare och samvetsfångar ska friges i alla kontakter som de har med de vietnamesiska myndigheterna. EU:s delegation i Hanoi uppmanas kraftfullt att ge allt lämpligt stöd åt de frihetsberövade människorättsförsvararna, bland annat genom att ordna med fängelsebesök, övervakning av rättegångar och rättsligt bistånd.

20.  Europaparlamentet uppmanar EU:s delegation att ta upp de fall som nämns i denna resolution och som också tagits upp av FN:s organ och sakkunniga, däribland, bland många andra, Tran Huynh Duy Thuc, Ho Duc Hoa, Tran Anh Kim, Le Thanh Tung, Phan Kim Khanh, Tran Hoang Phuc, Hoang Duc Binh, Bui Van Trung, Truong Minh Duc, Nguyen Trung Ton, Pham Van Troi, Nguyen Bac Truyen, Le Dinh Luong, Nguyen Van Tuc, Nguyen Trung Truc, Pham Van Diep, Nguyen Nang Tinh, Tran Duc Thach, Pham Doan Trang, Can Thi Theu, Trinh Ba Phuong, Trinh Ba Tu, Dinh Thi Thu Thuy, Nguyen Thi Ngoc Hanh, Ngo Van Dung, Le Quy Loc och Ho Dinh Cuong.

21.  Europaparlamentet uppmanar kraftfullt rådet (utrikes frågor) att diskutera människorättssituationen i Vietnam. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna, helst före Vietnams kommunistiska partis 13:e nationella kongress, att med kraft uttrycka sin oro över den förvärrade människorättssituationen i Vietnam. Parlamentet uppmuntrar EU och dess medlemsstater att intensifiera sina internationella insatser för att i FN:s råd för mänskliga rättigheter främja ett gemensamt initiativ med likasinnade partner, särskilt med den nya amerikanska regeringen, i syfte att arbeta för konkreta förbättringar av de mänskliga rättigheterna i Vietnam.

22.  Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta att arbeta för ett effektivt kontrollsystem för export, försäljning, uppdatering och underhåll av alla former av säkerhetsutrustning, vapen och varor med dubbla användningsområden, inbegripet internetövervakningsteknik, så att detta inte används för internt förtryck av stater där situationen för de mänskliga rättigheterna väcker oro, inklusive Vietnam.

23.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, generalsekreteraren för Sydostasiatiska nationers förbund, Vietnams regering och nationalförsamling samt FN:s generalsekreterare.

(1) EUT C 363, 28.10.2020, s. 66.
(2) EUT C 369, 11.10.2018, s. 73.
(3) EUT C 86, 6.3.2018, s. 122.
(4) Antagna texter, P9_TA(2020)0027.
(5) Antagna texter, P9_TA(2020)0029.

Senaste uppdatering: 22 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy