Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0104(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0214/2020

Внесени текстове :

A9-0214/2020

Разисквания :

PV 09/02/2021 - 3
CRE 09/02/2021 - 3

Гласувания :

PV 09/02/2021 - 2
PV 10/02/2021 - 3

Приети текстове :

P9_TA(2021)0038

Приети текстове
PDF 148kWORD 55k
Сряда, 10 февруари 2021 г. - Брюксел
Създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост ***I
P9_TA(2021)0038A9-0214/2020
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 февруари 2021 г. относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2020)0408),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 175, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0150/2020),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 юли 2020 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 14 октомври 2020 г.(2),

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентните комисии съгласно член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 22 декември 2020 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и комисията по икономически и парични въпроси в съответствие с член 58 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид становищата на комисията по заетост и социални въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм, комисията по бюджетен контрол и комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид позицията под формата на изменения на комисията по правата на жените и равенството между половете,

–  като взе предвид писмото на комисията по конституционни въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0214/2020),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  одобрява съвместното изявление на Парламента и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

4.  приема за сведение изявленията на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

5.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 364, 28.10.2020 г., стр. 132.
(2) OВ C 440, 18.12.2020 г., стр. 160.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 февруари 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост
P9_TC1-COD(2020)0104

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2021/241.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА ОТНОСНО УСТАНОВЯВАНЕТО НА ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ, КОИТО ДА ПОЗВОЛЯТ ЕМИТИРАНЕТО НА ОБЛИГАЦИИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ЦЕЛИ НА ПЛАНА NEXTGENERATIONEU

Комисията припомня споделената политическа амбиция на Европейския зелен пакт. В тази рамка тя подчертава амбицията си да набере поне 30% от средствата, които да бъдат заети на капиталовите пазари за нуждите на плана NextGenerationEU, чрез емитиране на облигации, допринасящи за постигането на екологични цели.

Трите институции са съгласни да проучат задълбочено възможността за въвеждане на правила за установяване на задължения за докладване за държавите членки, за да се гарантира наличието на информация с оглед на оценката на приноса към екологичните цели на средствата, заети на капиталовите пазари. За тази цел Комисията ще се стреми да направи законодателно предложение през първото тримесечие на 2021 година.

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И КОМИСИЯТА ОТНОСНО СЪБИРАНЕТО НА ДАННИ ЗА ЕФЕКТИВНИ ПРОВЕРКИ И ОДИТИ

Европейският парламент и Комисията припомнят необходимостта от осигуряване на ефективни проверки и одити с цел избягване на двойно финансиране и предотвратяване, разкриване и коригиране на измами, корупция и конфликти на интереси във връзка с мерките, подкрепяни от Механизма за възстановяване и устойчивост. Двете институции считат, че е от съществено значение държавите членки да събират и регистрират данни за крайните получатели и бенефициерите на финансиране от Съюза в електронен стандартизиран и оперативно съвместим формат и да използват единен инструмент за извличане на данни, който да бъде предоставен от Комисията.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО СЪБИРАНЕТО НА ДАННИ ЗА ЕФЕКТИВНИ ПРОВЕРКИ И ОДИТИ

Европейската комисия припомня едностранната си декларация по този въпрос съгласно Регламента за общоприложимите разпоредби, който се прилага mutatis mutandis към член 22 от Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА В ОБЛАСТТА НА КЛИМАТА

Комисията счита, че за да се осигури последователност, методологията от приложение VI към Регламента за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост следва да бъде включена в Регламента за общоприложимите разпоредби.

Последно осъвременяване: 3 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност