Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/0104(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0214/2020

Předložené texty :

A9-0214/2020

Rozpravy :

PV 09/02/2021 - 3
CRE 09/02/2021 - 3

Hlasování :

PV 09/02/2021 - 2
PV 10/02/2021 - 3

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0038

Přijaté texty
PDF 144kWORD 56k
Středa, 10. února 2021 - Brusel
Zřízení Nástroje pro oživení a odolnost ***I
P9_TA(2021)0038A9-0214/2020
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. února 2021 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0408),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a třetí odst. čl. 175 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0150/2020),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. července 2020(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 14. října 2020(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 22. prosince 2020 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru podle článku 58 jednacího řádu,

–  s ohledem na stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na postoj ve formě pozměňovacích návrhů Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví,

–  s ohledem na dopis Výboru pro ústavní záležitosti,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru (A9-0214/2020),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu a Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

4.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

5.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 364, 28.10.2020, s. 132.
(2) Úř. věst. C 440, 18.12.2020, s. 160.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. února 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost
P9_TC1-COD(2020)0104

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2021/241.)


PŘÍLOHA KLEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o stanovení požadavků na podávání zpráv s cílem umožnit vydávání dluhopisů přispívajících k environmentálním cílům plánu Next Generation EU

Komise připomíná sdílenou politickou ambici Zelené dohody pro Evropu. V tomto kontextu vyzdvihuje svůj záměr získat alespoň 30 % prostředků, které mají být vypůjčeny na kapitálových trzích pro potřeby plánu Next Generation EU, vydáváním dluhopisů přispívajících k plnění environmentálních cílů.

Tři orgány se shodly na tom, že důkladně prozkoumají případné zavedení pravidel, která by členským státům ukládala podávání zpráv, aby se zajistila dostupnost informací pro účely hodnocení toho, jak prostředky zapůjčené na kapitálových trzích přispívají k plnění environmentálních cílů. Komise bude usilovat o předložení příslušného legislativního návrhu během prvního čtvrtletí roku 2021.

Společné prohlášení Evropského parlamentu a Komise o sběru údajů pro účinné kontroly a audity

Evropský parlament a Komise připomínají, že je třeba zajistit účinné kontroly a audity, aby se zabránilo dvojímu financování a aby se v souvislosti s opatřeními podporovanými  Nástrojem pro oživení a odolnost zajistilo předcházení podvodům, korupci a střetům zájmů, jejich odhalování a náprava. Oba orgány se domnívají, že je naprosto nezbytné, aby členské státy shromažďovaly a zaznamenávaly údaje o konečných příjemcích finančních prostředků Unie ve standardním a interoperabilním elektronickém formátu a používaly jednotný nástroj pro vytěžování údajů poskytnutý Komisí.

Dodatečné prohlášení Komise o sběru údajů pro účinné kontroly a audity

Evropská komise připomíná své jednostranné prohlášení v této věci podle nařízení o společných ustanoveních, které se použije obdobně na článek 22 nařízení, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost.

Prohlášení Komise o metodice pro sledování klimatu

Komise se domnívá, že má-li se zajistit konzistentnost, měla by být do nařízení o společných ustanoveních zahrnuta metodika uvedená v příloze VI nařízení, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost.

Poslední aktualizace: 3. června 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí