Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0104(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0214/2020

Indgivne tekster :

A9-0214/2020

Forhandlinger :

PV 09/02/2021 - 3
CRE 09/02/2021 - 3

Afstemninger :

PV 09/02/2021 - 2
PV 10/02/2021 - 3

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0038

Vedtagne tekster
PDF 134kWORD 56k
Onsdag den 10. februar 2021 - Bruxelles
Oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet ***I
P9_TA(2021)0038A9-0214/2020
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. februar 2021 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0408),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 175, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0150/2020),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 16. juli 2020(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 14. oktober 2020(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 22. december 2020 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til de fælles drøftelser mellem Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget, jf. forretningsordenens artikel 58,

–  der henviser til udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Transport- og Turismeudvalget, Budgetkontroludvalget og Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til holdning i form af ændringsforslag fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0214/2020),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  godkender Europa-Parlamentets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

4.  tager Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

5.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)EUT C 364 af 28.10.2020, s. 132.
(2)EUT C 440 af 18.12.2020, s. 160.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. februar 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/... om oprettelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten
P9_TC1-COD(2020)0104

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2021/241.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Fælles ERKLÆRING fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om fastsættelse af rapporteringskrav med henblik på at muliggøre udstedelse af obligationer, der bidrager til miljømålene for NextGenerationEU

Kommissionen minder om den fælles politiske ambition i den europæiske grønne pagt. Inden for disse rammer understreger det sin ambition om at tilvejebringe mindst 30 % af de midler, der skal lånes på kapitalmarkederne, til NextGenerationEU's behov gennem udstedelse af obligationer, der bidrager til miljømålene.

De tre institutioner er enige om seriøst at undersøge muligheden for at indføre bestemmelser, der pålægger medlemsstaterne rapporteringsforpligtelser for at sikre tilgængeligheden af oplysninger med henblik på at evaluere, i hvilket omgang de midler, der er lånt på kapitalmarkederne, har bidraget til miljømålene. Med henblik herpå vil Kommissionen bestræbe sig på at fremsætte et lovgivningsforslag i løbet af første kvartal af 2021.

FÆLLES ERKLÆRING FRA EUROPA-PARLAMENTET OG KOMMISSIONEN OM DATAINDSAMLING MED HENBLIK PÅ EFFEKTIV KONTROL OG REVISION

Europa-Parlamentet og Kommissionen minder om behovet for at sikre effektive kontroller og revisioner med henblik på at undgå dobbeltfinansiering og forebygge, opdage og korrigere svig, korruption og interessekonflikter i forbindelse med de foranstaltninger, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten. De to institutioner finder det afgørende, at medlemsstaterne indsamler og registrerer data om endelige modtagere og støttemodtagere af EU-midler i et elektronisk standardiseret og interoperabelt format, og at de anvender det fælles dataminingsværktøj, som Kommissionen kommer til at stille til rådighed.

Supplerende erklæring fra Kommissionen om dataindsamling med henblik på effektiv kontrol og revision

Europa-Kommissionen minder om sin ensidige erklæring om dette spørgsmål i henhold til forordningen om fælles bestemmelser, som finder tilsvarende anvendelse på artikel 22 i forordningen om genopretnings- og resiliensfacilitet.

ERKLÆRING fra Kommissionen om metoden til overvågning af klimarelaterede udgifter

Kommissionen mener, at metoden i bilag VI til forordningen om oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet bør indarbejdes i forordningen om fælles bestemmelser for at sikre konsekvens.

Seneste opdatering: 3. juni 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik