Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0104(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0214/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0214/2020

Keskustelut :

PV 09/02/2021 - 3
CRE 09/02/2021 - 3

Äänestykset :

PV 09/02/2021 - 2
PV 10/02/2021 - 3

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0038

Hyväksytyt tekstit
PDF 125kWORD 53k
Keskiviikko 10. helmikuuta 2021 - Bryssel
Elpymis- ja palautumistukivälineen perustaminen ***I
P9_TA(2021)0038A9-0214/2020
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. helmikuuta 2021 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2020)0408),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan kolmannen kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0150/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 16. heinäkuuta 2020 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 14. lokakuuta 2020 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 22. joulukuuta 2020 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan työjärjestyksen 58 artiklan mukaisen yhteiskäsittelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan sekä aluekehitysvaliokunnan lausunnot,

–  ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan kannan tarkistuksina,

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0214/2020),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman;

3.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin ja komission yhteisen lausuman;

4.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevat komission lausumat;

5.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 364, 28.10.2020, s. 132.
(2)EUVL C 440, 18.12.2020, s. 160.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 10. helmikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/… antamiseksi elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta
P9_TC1-COD(2020)0104

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2021/241.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausuma raportointivaatimusten vahvistamisesta, jotta voidaan laskea liikkeeseen joukkovelkakirjoja, joilla edistetään NextGenerationEU:n ympäristötavoitteita

Komissio palauttaa mieleen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteisen poliittisen tavoitteen. Tässä yhteydessä se korostaa pyrkivänsä keräämään vähintään 30 prosenttia NextGenerationEU:n tarpeisiin pääomamarkkinoilta lainattavista varoista laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjoja, joilla edistetään ympäristötavoitteita.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat tarkastelevansa vakavasti mahdollisuutta ottaa käyttöön sääntöjä, joilla vahvistetaan jäsenvaltioiden raportointivelvoitteet, jotta voidaan varmistaa, että saatavilla on tietoja sen arvioimiseksi, miten pääomamarkkinoilta lainaksi otetut varat edistävät ympäristötavoitteita. Tätä varten komissio pyrkii tekemään asiaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana.

EUROOPAN PARLAMENTIN JA KOMISSION YHTEINEN LAUSUMA TIEDONKERUUSTA TEHOKASTA VALVONTAA JA TARKASTUKSIA VARTEN

Euroopan parlamentti ja komissio muistuttavat, että on tarpeen varmistaa valvonnan ja tarkastusten tehokas toteuttaminen, jotta voidaan välttää päällekkäinen rahoitus ja ehkäistä, havaita ja korjata petoksia, korruptiota ja eturistiriitoja, jotka liittyvät elpymis- ja palautumistukivälineestä tuettuihin toimenpiteisiin. Molemmat toimielimet pitävät olennaisen tärkeänä, että jäsenvaltiot keräävät ja kirjaavat unionin rahoituksen lopullisia saajia ja edunsaajia koskevat tiedot sähköisessä standardoidussa ja yhteentoimivassa muodossa ja käyttävät yhteistä tiedonlouhintavälinettä, jonka komissio asettaa saataville.

Komission täydentävä LAUSUMA tiedonkeruusta tehokasta valvontaa ja tarkastuksia varten

Komissio palauttaa mieliin yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen yhteydessä annetun, asiaa koskevan yksipuolisen lausumansa, jota sovelletaan soveltuvin osin elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen 22 artiklaan.

Komission LAUSUMA ilmastonseurantaan sovelletusta menetelmästä

Komissio katsoo, että johdonmukaisuuden varmistamiseksi elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta annetun asetuksen liitteessä VI esitetty menetelmä olisi sisällytettävä yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen.

Päivitetty viimeksi: 3. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö