Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/0104(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0214/2020

Pateikti tekstai :

A9-0214/2020

Debatai :

PV 09/02/2021 - 3
CRE 09/02/2021 - 3

Balsavimas :

PV 09/02/2021 - 2
PV 10/02/2021 - 3

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0038

Priimti tekstai
PDF 140kWORD 55k
Trečiadienis, 2021 m. vasario 10 d. - Briuselis
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės nustatymas ***I
P9_TA(2021)0038A9-0214/2020
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2021 m. vasario 10 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2020)0408),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 175 straipsnio trečią pastraipą, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0150/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 16 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 14 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį, ir į 2020 m. gruodžio 22 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto bendrus svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto ir Regioninės plėtros komiteto nuomones,

–  atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto poziciją pakeitimų forma,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0214/2020),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  pritaria Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendram pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3.  pritaria Europos Parlamento ir Komisijos bendram pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

4.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

5.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 364, 2020 10 28, p. 132.
(2) OL C 440, 2020 12 18, p. 160.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2021 m. vasario 10 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/..., kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė
P9_TC1-COD(2020)0104

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2021/241.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendras PAREIŠKIMAS dėl ataskaitų teikimo reikalavimų nustatymo, kad būtų galima išleisti obligacijas, padedančias siekti priemonės „Next Generation EU“ aplinkos apsaugos tikslų

Komisija primena bendrą politinį Europos žaliojo kurso užmojį. Atsižvelgdama į tai, ji pabrėžia savo užmojį bent 30 proc. lėšų, kurios turi būti pasiskolintos kapitalo rinkose priemonės „Next Generation EU“ poreikiams, surinkti išleidžiant obligacijas, kuriomis prisidedama prie aplinkos tikslų.

Trys institucijos susitaria atidžiai išnagrinėti galimybę nustatyti taisykles, kuriomis valstybėms narėms būtų nustatyti ataskaitų teikimo įpareigojimai, siekiant užtikrinti galimybę gauti informaciją, kad būtų galima įvertinti kapitalo rinkose pasiskolintų lėšų indėlį siekiant aplinkos tikslų. Tuo tikslu 2021 m. pirmąjį ketvirtį Komisija stengsis pateikti atitinkamą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

EUROPOS PARLAMENTO IR KOMISIJOS BENDRAS PAREIŠKIMAS DĖL DUOMENŲ RINKIMO VEIKSMINGAI KONTROLEI IR AUDITUI UŽTIKRINTI

Europos Parlamentas ir Komisija primena, kad būtina užtikrinti veiksmingą kontrolę ir auditą siekiant išvengti dvigubo finansavimo ir užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai ir interesų konfliktams, juos nustatyti ir ištaisyti, kiek tai susiję su priemonėmis, remiamomis pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę. Abi institucijos mano, jog labai svarbu, kad valstybės narės standartizuotu elektroniniu ir sąveikiu formatu rinktų ir registruotų duomenis apie galutinius Sąjungos finansavimo gavėjus ir naudos gavėjus ir naudotųsi bendra duomenų gavybos priemone, kurią turi pateikti Komisija.

Papildomas Komisijos PAREIŠKIMAS dėl duomenų rinkimo veiksmingai kontrolei ir auditui užtikrinti

Europos Komisija primena savo vienašalį pareiškimą šiuo klausimu pagal Bendrųjų nuostatų reglamentą, kuris mutatis mutandis taikomas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės reglamento 22 straipsniui.

Komisijos PAREIŠKIMAS dėl klimato stebėjimo metodikos

Komisija mano, kad siekiant užtikrinti nuoseklumą Reglamento, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, VI priede pateikta metodika turėtų būti įtraukta į Bendrųjų nuostatų reglamentą.

Atnaujinta: 2021 m. birželio 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika