Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2020/0104(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0214/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0214/2020

Debates :

PV 09/02/2021 - 3
CRE 09/02/2021 - 3

Balsojumi :

PV 09/02/2021 - 2
PV 10/02/2021 - 3

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0038

Pieņemtie teksti
PDF 150kWORD 56k
Trešdiena, 2021. gada 10. februāris - Brisele
Atveseļošanas un noturības mehānisma izveide ***I
P9_TA(2021)0038A9-0214/2020
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2021. gada 10. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2020)0408),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 175. panta trešo punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0150/2020),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2020. gada 16. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2020. gada 14. oktobra atzinumu(2),

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2020. gada 22. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas kopīgās apspriedes saskaņā ar Reglamenta 58. pantu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, Budžeta kontroles komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus,

–  ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas nostāju grozījumu veidā,

–  ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0214/2020),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  apstiprina Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  apstiprina Parlamenta un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

4.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumus, kas pievienoti šai rezolūcijai;

5.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

6.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 364, 28.10.2020., 132. lpp.
(2) OV C 440, 18.12.2020., 160. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2021. gada 10. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/..., ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu
P9_TC1-COD(2020)0104

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2021/241.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgais paziņojums par ziņošanas prasību noteikšanu, lai varētu emitēt obligācijas, kas veicina NextGenerationEU vides mērķu sasniegšanu

Komisija atgādina, ka Eiropas zaļais kurss ir kopīgs politiskais mērķis. Šajā sakarā tā uzsver savu mērķi vismaz 30 % no līdzekļiem, kas jāaizņemas kapitāla tirgos NextGenerationEU vajadzībām, piesaistīt, emitējot obligācijas, kas veicina vides mērķu sasniegšanu.

Visas trīs iestādes vienojas nopietni izpētīt iespēju ieviest noteikumus, ar ko dalībvalstīm nosaka ziņošanas pienākumus, lai nodrošinātu informācijas pieejamību nolūkā izvērtēt kapitāla tirgos aizņemto līdzekļu devumu vides mērķu sasniegšanā. Minētajā nolūkā Komisija 2021. gada pirmajā ceturksnī centīsies nākt klajā ar tiesību akta priekšlikumu.

Eiropas Parlamenta un Komisijas kopīgAIS PAZIŅOJUMS par datu vākšanu efektīvai kontrolei un revīzijai

Eiropas Parlaments un Komisija atgādina, ka ir jānodrošina efektīva kontrole un revīzija, lai izvairītos no dubulta finansējuma un novērstu, atklātu un izbeigtu krāpšanu, korupciju un interešu konfliktus saistībā ar pasākumiem, ko atbalsta no Atveseļošanas un noturības mehānisma. Abas iestādes uzskata, ka ir būtiski, lai dalībvalstis vāktu un reģistrētu datus par Savienības finansējuma galasaņēmējiem un saņēmējiem elektroniskā, standartizētā un savstarpēji izmantojamā formātā un izmantotu vienoto datizraces rīku, ko nodrošinās Komisija.

Komisijas papildu PAZIŅOJUMS par datu vākšanu efektīvai kontrolei un revīzijai

Eiropas Komisija atgādina par savu vienpusējo deklarāciju šajā jautājumā atbilstīgi Kopīgo noteikumu regulai, kas mutatis mutandis attiecas uz Atveseļošanas un noturības mehānisma izveides regulas 22. pantu.

Komisijas PAZIŅOJUMS par klimatrīcības apsekošanas metodiku

Komisija uzskata, ka, lai nodrošinātu konsekvenci, Atveseļošanas un noturības mehānisma izveides regulas VI pielikuma metodika būtu jāiekļauj Kopīgo noteikumu regulā.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 3. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika