Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2123(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0002/2021

Внесени текстове :

A9-0002/2021

Разисквания :

PV 08/02/2021 - 13
CRE 08/02/2021 - 13

Гласувания :

PV 09/02/2021 - 14
PV 10/02/2021 - 3

Приети текстове :

P9_TA(2021)0039

Приети текстове
PDF 182kWORD 53k
Сряда, 10 февруари 2021 г. - Брюксел
Европейска централна банка - годишен доклад за 2020 г.
P9_TA(2021)0039A9-0002/2021

Резолюция на Европейския парламент от 10 февруари 2021 г. относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2020 г. (2020/2123(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид годишния доклад на Европейската централна банка (ЕЦБ) за 2019 г.,

–  като взе предвид обратната връзка от страна на ЕЦБ относно приноса на Европейския парламент като част от резолюцията на Парламента относно годишния доклад на ЕЦБ за 2018 г.,

–  като взе предвид устава на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и на ЕЦБ, и по-специално членове 15 и 21 от него,

–  като взе предвид член 123, член 127, параграфи 1, 2 и 5, членове 130, 132 и член 284, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид макроикономическите прогнози на експерти на Евросистемата за еврозоната и мерките, приети от Управителния съвет на ЕЦБ на 4 юни 2020 г.,

–   като взе предвид проучването на ЕЦБ относно достъпа до финансиране на предприятията в еврозоната от октомври 2019 г. до март 2020 г., публикувано на 8 май 2020 г.,

–  като взе предвид макроикономическите прогнози на експертите на ЕЦБ за еврозоната, публикувани на 10 септември 2020 г.,

–  като взе предвид проведените на 6 февруари и 8 юни 2020 г., както и на 28 септември 2020 г. диалози по въпросите на паричната политика с г-жа Кристин Лагард, председател на Европейската централна банка,

–  като взе предвид своята позиция от 28 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за улесняване на инвестициите в устойчиво развитие(1),

–   като взе предвид специалния документ № 247 на Работната група за криптоактиви на ЕЦБ, публикуван през септември 2020 г., озаглавен „Stablecoins: Implicationsfor monetary policy, financial stability, market infrastructure and payments, and banking supervision in the euro area“ („Стабилни валути: последици за паричната политика, финансовата стабилност, пазарната инфраструктура и плащанията и банковия надзор в еврозоната“),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС(2),

–  като взе предвид доклада на ЕЦБ от октомври 2020 г. относно цифровото евро,

–  като взе предвид специален документ № 201 на ЕЦБ от ноември 2017 г., озаглавен „Използване на пари в брой от домакинствата в еврозоната“,

–  като взе предвид актуализацията от 2020 г. на Доклада на ЕЦБ за околната среда,

–  като взе предвид член 142, параграф 1 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0002/2021),

А.  като има предвид, че съгласно икономическите прогнози на Комисията от лятото на 2020 г., при отчитане на икономическите сътресения, предизвикани от пандемията от COVID-19, икономиката на еврозоната ще се свие с 8,7% през 2020 г. и ще нарасне с 6,1% през 2021 г., а икономиката на ЕС-27 ще се свие с 8,3% през 2020 г. и ще нарасне с 5,8% през 2021 г.;

Б.  като има предвид, че съгласно макроикономическата прогноза на експертите на ЕЦБ от септември 2020 г. годишната инфлация за еврозоната според хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) се очаква да бъде средно в размер на 0,3% през 2020 г., на 1,0% през 2021 г. и на 1,3% през 2022 г., докато прогнозите за инфлацията показват значително вариране в еврозоната;

В.  като има предвид, че съгласно Евростат равнището на безработицата през август 2020 г. е било 7,4% в ЕС и 8,1% в еврозоната; като има предвид, че се очаква равнището на безработица да нарасне; като има предвид, че равнището на безработица е неравномерно в целия Съюз; като има предвид, че продължават да съществуват изключително големи регионални неравенства по отношение на безработицата както в рамките на държавите членки, така и между тях; като има предвид, че високото равнище на младежката безработица остава сериозен проблем, с който ЕС трябва да се справи;

Г.  като има предвид, че данните на ЕЦБ относно ХИПЦ за 2020 г. показват дефлационно въздействие поради кризата, породена от COVID-19, в няколко държави членки;

Д.  като има предвид, че прогнозите на ЕЦБ за септември за глобалния реален БВП (без еврозоната) са за спад с 3,7% през 2020 г., следван от подем в размер на 6,2% през 2021 г. и 3,8 % през 2022 г.;

Е.  като има предвид, че независимо от многократните призиви на Европейския парламент да получи кратък списък с кандидати, който да съдържа балансирано представителство на половете и поне две имена за позиции в Изпълнителния съвет на ЕЦБ, краткият списък за назначаването на нов член на Изпълнителния съвет на мястото на Ив Мерш беше съставен само от мъже; като има предвид, че жените продължават да бъдат много по-слабо представени в Управителния съвет на ЕЦБ;

Ж.  като има предвид, че през 2019 г. нетната печалба на ЕЦБ възлиза на 2,366 милиарда евро в сравнение с 1,575 милиарда евро през 2018 г.; като има предвид, че това увеличение може да се отдаде главно на увеличението на нетния доход от лихви върху портфейла в щатски долари и портфейла на програмата за закупуване на активи (ПЗА);

З.  като има предвид, че в края на 2019 г. размерът на счетоводния баланс на Евросистемата беше достигнал рекордно равнище от 4 671 425 милиона евро, което представлява второто най-високо рекордно равнище след рекордното равнище през 2018 г.;

И.  като има предвид, че МСП, които продължават да бъдат гръбнакът на икономиката и на обществата на ЕС и които засилват икономическото и социалното сближаване, се нуждаят от допълнителна подкрепа;

Й.  като има предвид, че МСП бяха тежко засегнати от кризата с COVID-19; като има предвид, че развитието на общата икономическа перспектива се отрази неблагоприятно върху достъпа им до финансиране;

К.  като има предвид, че в ДФЕС се определя мандатът на ЕЦБ за поддържане на ценова стабилност и за подкрепа на основните икономически политики в Съюза с оглед на оказване на принос за постигането на целите на Съюза;

Л.  като има предвид, че ЕС е поел ангажимент за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. и че мисията на ЕЦБ е да помага за нейното постигане; като има предвид, че задачите на ЕЦБ не се ограничават до ценовата стабилност, а включват също сигурността и стабилността на банковата система и стабилността на финансовата система;

М.  като има предвид, че според проучването на Евробарометър от ноември 2019 г. публичната подкрепа за Европейския икономически и паричен съюз с една единна валута – еврото – е 62% през 2019 г.;

Н.  като има предвид, че на 18 март 2020 г. ЕЦБ обяви Програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (ПЗАИСП – извънредната програма при пандемия), като нова, временна програма за закупуване на активи от публичния и частния сектор с пакет от 750 милиарда евро, за да се противодейства на рисковете за трансмисионния механизъм на паричната политика в еврозоната, породени от пандемията от коронавирус;

О.  като има предвид, че на 4 юни 2020 г. Управителният съвет на ЕЦБ реши да увеличи пакета за извънредната програма при пандемия на 1,35 трилиона евро, да удължи периода на нетните покупки по извънредната програма при пандемия поне до края на юни 2021 г., както и че плащанията по главницата от ценни книжа с настъпващ падеж по извънредната програма при пандемия ще бъдат реинвестирани поне до края на 2022 г.; освен това отбелязва, че нетните покупки по програмата на ЕЦБ за закупуване на активи (ПЗА) ще продължат с месечен темп от 20 милиарда евро, заедно с покупките по линия на допълнителния временен пакет от 120 милиарда евро до края на 2020 г.;

П.  като има предвид, че бяха предприети други мерки на политиката за осигуряване на ликвидност, като например целевите операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР-ІІІ) и ПОДРИС – специален механизъм за ликвидност в условията на пандемия;

Р.  като има предвид, че европейската схема за застраховане на депозитите беше значително забавена въпреки предложенията на Комисията и ЕЦБ относно спешната необходимост от защита на депозитите на равнището на ЕС;

Общ преглед

1.  приветства ролята на ЕЦБ за гарантиране на стабилността на еврото; изтъква, че установеният в Договорите статут на независимост на ЕЦБ е предпоставка за изпълнението на нейния мандат за поддържане на ценова стабилност, както и за гарантиране на демократична легитимност; подчертава, че независимостта изисква ЕЦБ нито да търси, нито да приема указания от институции или органи на Съюза, от което и да е правителство на държава членка или от всякакъв друг орган; подчертава, че тази независимост трябва да не бъде нарушавана, и освен това подчертава, че независимостта на централната банка следва винаги да се допълва от съответно равнище на отчетност; подчертава, че в ДФЕС се посочва, че освен първичния си мандат за поддържане на ценова стабилност, ЕЦБ трябва също така да подкрепя общите икономически политики в Съюза с оглед на допринасяне за постигането на целите на Съюза, при условие че те не са в противоречие с първичния мандат; подчертава, че устойчивото развитие, сближаването, пълната заетост и социалният напредък са общи цели на Съюза, както е посочено в член 3 от ДФЕС;

2.  приветства създаването на център по изменението на климата като ново звено в рамките на ЕЦБ;

3.  подчертава необратимия характер на единната валута; подчертава, че еврото е не само икономически, но и политически проект;

4.  изразява загриженост във връзка с безпрецедентната здравна, икономическа и социална криза, причинена от пандемията от COVID-19, която доведе до рязко свиване на икономиката на еврозоната и до бързо влошаване на условията на пазара на труда, включително до увеличаване на безработицата; отбелязва, че се очаква съживяване на еврозоната, въпреки че скоростта и мащабът на възстановяването продължават да бъдат твърде несигурни и неравномерни в отделните държави членки;

5.  освен това изразява загриженост, че балансът на рисковете за перспективите за растеж продължава да е отрицателен в контекста на изключителна несигурност, когато степента на свиването и възстановяването ще зависи от продължителността и ефективността на мерките за ограничаване на разпространението, от успеха на фискалните и паричните политики за смекчаване на отрицателното въздействие върху доходите и заетостта и от степента, до която капацитетът за снабдяване, вътрешното търсене и международните вериги на доставки са трайно засегнати;

6.  призовава за спешно повторно оценяване на системния риск във финансовия сектор след пандемията; приветства във връзка с това създаването на работен съвет, свързан с пандемията, към Европейския съвет за системен риск; препоръчва в бъдещите стрес тестове да се включи оценка на качеството на идиосинкратичния риск;

7.  приветства усилията на ЕЦБ за поддържане на ценова стабилност; отбелязва, че целта за инфлацията не е постигната систематично и че е необходима допълнителна бдителност; подчертава, че еврозоната е отчела дефлация през последните месеци; подчертава, че дефлацията крие значителни рискове за еврозоната, което изисква силна намеса от страна на ЕЦБ;

8.  приветства факта, че ЕСЦ понастоящем обсъжда адаптирането на своите измервания на инфлацията; отбелязва, че хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) е много тясна концепция за измерване на инфлацията, при която се подценява инфлацията в еврозоната поради неподходящ дял на жилищните разходи в кошницата на ХИПЦ(3); призовава за корекция на кошницата, за да бъде отразен фактът, че европейските домакинства изразходват 24% от своите доходи за жилищни разходи; насърчава ЕЦБ също така да отчита инфлацията на цените на активите, причинена, наред с другото, от ниските лихвени проценти; признава предизвикателствата пред трансмисионния механизъм на паричната политика;

9.  признава силния призив на председателя Лагард за „пълно съгласуване на фискалните и паричните политики“, както и ангажимента „да се използват всички инструменти, които ще доведат до най-ефективни, ефикасни и пропорционални резултати“ в подкрепа на икономическото възстановяване на еврозоната; подчертава, че съществува силно взаимно допълване между фискалните и паричните политики; приветства Програмата на ЕЦБ за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия, за подкрепа на икономическото възстановяване на еврозоната;

Парична политика

10.  приветства бързата и съществена реакция на ЕЦБ, що се отнася до паричната политика, спрямо кризата, предизвикана от COVID-19, в контекста на извънредна ситуация; признава положителното въздействие на тази реакция върху икономическото състояние на еврозоната; очаква ЕЦБ да запази подкрепата си толкова дълго, колкото е необходимо; приема за сведение изявлението на члена на Надзорния съвет на ЕЦБ Ив Мерш, че тази гъвкавост няма да бъде разширена, така че да обхване и други операции;

11.  подчертава, че паричната политика сама по себе си няма да е достатъчна за постигане на устойчиво икономическо възстановяване; подчертава, че са необходими реформи, които засилват конкурентоспособността и социалното сближаване, за да се възстанови и засили икономическият растеж в целия Съюз; счита, че сам по себе си потенциалът на паричната политика да улеснява възстановяването е ограничен и че въпреки че зачита независимостта на ЕЦБ, призовава ЕЦБ да проучи възможността за използване на други мерки на политиката, които имат потенциала да стимулират икономиката, в рамките на правомощията на ЕЦБ; подчертава страничните ефекти на една много гъвкава парична политика, като например въздействието върху спестителите или риска от инфлация на цените на активите; предупреждава държавите членки да не приемат средата с ниски лихвени проценти за даденост, тъй като повишаването на лихвените проценти може да има неблагоприятно въздействие върху обслужването на държавния дълг;

12.  предупреждава обаче за опасността от прекалено завишени оценки на пазарите на облигации, които крият риск от трудно овладяване, ако лихвените проценти започнат отново да нарастват, особено за държавите, участващи в процедурата при прекомерен дефицит, или тези с високи равнища на дълг;

13.  отбелязва значението на активната парична политика за облекчаване на натиска, упражняван от финансовите ограничения, върху малките и средните предприятия; признава, че процентът на МСП, изправени пред финансови ограничения, е намалял от 18% през периода 2009 – 2012 г. до 8% през 2016 – 2019 г.; подчертава, че кризата, свързана с COVID-19, има силно въздействие върху МСП; признава значението на микропредприятията, малките и средните предприятия в ЕС; посочва във връзка с това необходимостта от насърчаване на публичните и частните инвестиции в ЕС, както и на реформите, и поради това призовава за полагане на допълнителни усилия за гарантиране на финансирането на реалната икономика;

14.  изисква от ЕЦБ да наблюдава пропорционалността на количественото облекчаване (увеличаването на паричната маса) спрямо рисковете в счетоводните си баланси, инфлацията на цените на активите и потенциалното неправилно разпределение на ресурсите;

15.  отбелязва въздействие на ниските лихвени проценти в дългосрочен план; подчертава, че от една страна, ниските лихвени проценти представляват удобна възможност за потребителите, дружествата, включително МСП, работниците и кредитополучателите, които могат да извличат ползи от по-силната икономическа динамика, по-ниската безработица и по-ниските разходи по заеми; признава разминаващите се последици за разпределението в резултат на политиките на ЕЦБ; призовава ЕЦБ да проучи въздействието на своите политики върху неравенството в богатството; изразява съжаление, от друга страна, във връзка с нарастването на броя на нежизнеспособните и силно задлъжнели предприятия, намалените стимули за правителствата да провеждат реформи за насърчаване на растежа и устойчивостта, както и пагубното въздействие върху застрахователите и пенсионните фондове, и подчертава финансовата тежест, която това създава за много на брой граждани в целия Съюз;

16.  отбелязва връзката между паричната политика и повишаването на цените на жилищата в еврозоната; подчертава, че трайно високите равнища на прекомерните жилищни разходи в размер на 9,6% през 2018 г. се очаква да нараснат поради пандемията, и призовава ЕЦБ да направи оценка на регионалното и секторното въздействие, както и на въздействието, свързано със справедливостта между различните поколения, на своята програма за увеличаване на паричната маса върху разходите за живот в целия Съюз;

17.  счита, че тежестта на кризата принуди ЕЦБ да отклони вниманието си от прегледа на своята рамкова стратегия за паричната политика; приема за сведение ангажимента, поет от председателя г-жа Лагард по време на диалога по въпросите на паричната политика, проведен на 28 септември 2020 г., за по-тясно взаимодействие с Парламента и за гарантиране на редовни диалози;

18.  подчертава, че всеки преглед на стратегията за рамката на паричната политика следва да отчита категорично естеството на европейската икономика, която е все по-свързана с услугите и цифровизирана, и следва да оценява степента, до която това възпрепятства трансмисията на паричните политики в реалната икономика;

Мерки за борба с изменението на климата

19.  Като зачита независимостта на ЕЦБ, отбелязва въздействието на изменението на климата върху динамиката на инфлацията и рисковете от пренос в паричната политика; припомня въздействието на ЕЦБ за поддържане на стабилността на еврото; припомня, че ЕЦБ като европейска институция е обвързана от Парижкото споразумение;

20.  приема за сведение ангажимента на председателя г-жа Лагард за разглеждане на благоприятни за климата промени в операциите на ЕЦБ и за „проучване на всички налични начини за борба с изменението на климата“; призовава ЕЦБ да приведе своята рамка за обезпеченията в съответствие с рисковете, свързани с изменението на климата, и да оповести своето равнище на привеждане в съответствие с Парижкото споразумение, както и да проучи това привеждане в съответствие в банковия сектор;

21.  призовава за проактивен и качествен подход за управление на риска, който интегрира системните рискове, свързани с изменението на климата;

22.  приветства факта, че закупуването на „зелени“ облигации и техният дял в портфейла на ЕЦБ продължават да се увеличават;

23.  насърчава усилията за повишаване на научноизследователския капацитет, що се отнася до въздействието на изменението на климата върху финансовата стабилност и еврозоната;

Други аспекти

24.  призовава ЕЦБ да продължи да полага усилия, за да гарантира стабилността на финансовите пазари на ЕС с оглед на всички възможни непредвидени сценарии, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз;

25.  изразява загриженост относно непрестанно нарастващите различия между салдата на TARGET2 в рамките на ЕСЦБ; отбелязва, че тълкуването на тези разминавания се оспорва;

26.  отбелязва резултатите от анализа на Специалната група на ЕЦБ за криптоактиви; призовава ЕЦБ да се заеме със справянето с рисковете, свързани с изпиране на пари, финансиране на тероризма и други престъпни дейности, свързани с анонимността, която осигуряват криптоактивите; призовава ЕЦБ да засили своето наблюдение на развитието на криптоактивите, включително „стейбълкойните“, и повишените рискове за киберсигурността;

27.  приветства анализа и подготвителната работа на ЕЦБ за въвеждане на цифрово евро; отбелязва, че цифровото евро не представлява криптоактив; подчертава, че цифровото евро ще трябва да отговаря на редица минимални изисквания, включително стабилност, безопасност, ефикасност и защита на неприкосновеността на личния живот; подчертава, че цифровото евро трябва да не заменя парите в брой като платежно средство; подкрепя препоръката на ЕЦБ емитирането на цифрово евро да бъде достъпно извън еврозоната по начин, който е в съответствие с целите на Евросистемата, за да се стимулира търсенето на евро сред чуждестранните инвеститори и по този начин да се утвърди по-силната роля на еврото на международно равнище; призовава ЕЦБ да осигури подходящ баланс между въвеждането на регулаторни финансови нововъведения в областта на финансовите технологии и гарантирането на финансова стабилност;

28.  споделя загрижеността на ЕЦБ, породена от бързия растеж на небанковия финансов сектор, познат още като банкиране в сянка; подчертава необходимостта от подходяща регулаторна дейност в тази сфера; подчертава необходимостта ЕЦБ да смекчи системния риск, произтичащ от струпването на все по-голям брой небанкови регулирани субекти около банките за достъп до платежната система;

29.  приветства продължаващите усилия на ЕЦБ за засилване на нейните способности за реакция и възстановяване в случай на кибератака срещу собствената ѝ организация; отбелязва със загриженост неотдавнашните технически неизправности на системата за сетълмент на TARGET2 през октомври и ноември 2020 г.; приветства последващото разследване на тези пропуски от страна на ЕЦБ и изисква оповестяване на резултатите пред Парламента;

30.  признава успеха на ЕЦБ в борбата с фалшифицирането, както се вижда от постоянно ниския дял на фалшивите банкноти в обращение; приветства въвеждането през 2019 г. на осъвременени банкноти от 100 EUR и 200 EUR с подобрени защитни елементи; изтъква значението на парите в брой като платежно средство за гражданите на ЕС; призовава ЕЦБ да не намалява допълнително количеството на различните банкноти в обращение;

31.  призовава ЕЦБ да проучи начини за засилване на международната роля на еврото, тъй като това би увеличило способността на ЕС да определя самостоятелно позицията на своите политики спрямо други световни сили и тъй като това е ключов елемент за гарантиране на европейския икономически суверенитет; отбелязва, че превръщането на еврото в по-привлекателна валута като резервна валута ще засили допълнително неговото използване в международен план; подчертава, че засилването на ролята на еврото изисква задълбочаване на Европейския икономически и паричен съюз; приветства многократните призиви на ЕЦБ за завършване на изграждането на банковия съюз; подчертава, че създаването на добре проектиран европейски сигурен актив би могло да улесни финансовата интеграция и да спомогне за смекчаване на отрицателните взаимовръзки между държавите и националните банкови сектори;

32.  приветства България и Хърватия с добре дошли в ERM II през юли 2020 г.; подкрепя приемането на еврото във възможно най-кратък срок и в двете държави; приветства цялостния скрининг на хърватските и българските банки от страна на ЕЦБ през юли и август 2019 г.; обръща внимание на изискването, установено в Договорите, всяка държава членка, с изключение на Дания, да приеме единната валута, след като е изпълнила критериите за конвергенция от Маастрихт;

33.  призовава ЕЦБ да продължи ползотворното сътрудничество и с държавите – членки на ЕС, които са извън еврозоната;

Отчетност

34.  откликва на откритостта на председателя на ЕЦБ г-жа Лагард и подчертава необходимостта от допълнително подобряване на механизмите на ЕЦБ за отчетност и прозрачност; подчертава необходимостта от размишления относно начините, по които контролът над ЕЦБ от Европейския парламент може да бъде подобрен, също така чрез диалог с националните парламенти; призовава за договаряне на официално Междуинституционално споразумение с цел придаване на официален характер и надхвърляне на съществуващите практики за отчетност, що се отнася до паричните функции;

35.  изразява силно безпокойство, че едва двама от 25-ата членове на Управителния съвет на ЕЦБ са жени, въпреки неколкократните призиви от Европейския парламент и от висши служители в ЕЦБ, включително и нейния председател г-жа Кристин Лагард, за подобряване на баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции, свързани с икономическите и паричните въпроси на ЕС; подчертава, че номинациите на членовете на Изпълнителния съвет следва да бъдат подготвяни внимателно, при пълна прозрачност и съвместно с Парламента в съответствие с Договорите; подчертава, че номинациите на членовете на Изпълнителния съвет следва да бъдат подготвяни внимателно, при пълна прозрачност и съвместно с Парламента в съответствие с Договорите; изразява съжаление, че до момента не е постигнат задоволителен напредък; припомня, че равното третиране на мъжете и жените е конституционен принцип, който трябва да се спазва стриктно;

36.  припомня, че само двама от шестимата членове на Изпълнителния съвет на ЕЦБ са жени; посочва, че въпреки многократно отправяното от Парламента искане до Съвета за преодоляване на липсата на баланс между половете в рамките на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, Съветът не приема сериозно това искане; припомня ангажимента на Парламента да не взема под внимание списъци с кандидати, в които принципът за баланс между половете не е бил спазен; призовава правителствата на държавите членки, Европейския съвет, Съвета, Еврогрупата и Комисията да работят активно за постигане на баланс между половете в своите предстоящи предложения за списъци с подбрани кандидати и назначения;

37.  приветства подробната, разпределена по раздели и съществена обратна информация, предоставена от ЕЦБ, относно резолюцията на Парламента относно годишния доклад на ЕЦБ за 2018 г.; призовава ЕЦБ да продължи с този ангажимент, свързан с отчетността, както и с ежегодното публикуване на отзивите си по резолюциите на Парламента относно годишния доклад на ЕЦБ;

38.  отбелязва решението на Германския федерален конституционен съд от 5 май 2020 г. относно ЕЦБ, както и изявлението на Управителния съвет на ЕЦБ от същия ден; признава постоянната оценка от ЕЦБ на пропорционалността на всички програми; отбелязва последващото решение на ЕЦБ да разкрие пред Европейския парламент, Германското федерално правителство, Бундестага и Bundesbank непублични документи, свързани с програмата за закупуване на активи на публичния сектор (ПЗАПС);

39.  отдава признание и поздравява ЕЦБ и председателя на ЕЦБ г‑жа Лагард за продължаващите усилия за подобряване на комуникацията и прозрачността с Европейския парламент; изразява съгласие с г‑жа Лагард, председател на ЕЦБ, че ЕЦБ трябва да подобри мерките си за комуникация с гражданите относно въздействието на своите политики; предлага, от друга страна, да бъде провеждан редовен диалог при закрити врата между членовете на комисията по икономически и парични въпроси към ЕП и съответните представители на ЕЦБ след публикуването на последния наличен протокол на разискванията на Управителния съвет с цел оценяване на решенията на ЕЦБ преди диалозите по въпросите на паричната политика и паралелно с тях;

40.  приветства публикуването на становищата на Комитета по етика на ЕЦБ за случаи на конфликти на интереси и трудовата дейност срещу възнаграждение след приключване на мандата на членовете на Изпълнителния съвет, Управителния съвет и Надзорния съвет на ЕЦБ; призовава ЕЦБ да гарантира независимостта на членовете на своя комитет за вътрешен одит, да гарантира, че Комитетът по етика не се председателства от бивш председател или други предишни членове на Управителния съвет, нито от лице, което може да има конфликт на интереси, и да взема за пример тази прозрачност относно потенциални конфликти на интереси и платена трудова заетост след изтичане на мандата;

41.  отбелязва, че ЕЦБ „преразглежда“ своята политика на позволяване на главния икономист да провежда частни телефонни разговори с големи инвеститори след срещи, на които се вземат политически решения, но счита, че тази практика трябва да приключи незабавно, тъй като не е прозрачна;

42.  отправя отново призив за приемане на засилена политика, що се отнася до подаването на сигнали за нередности, и за преразглеждане на правилата за персонала на ЕЦБ, които да бъдат приведени в съответствие най-малко със стандартите и целите, посочени в Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения(4), така че лицата, които подават сигнали за нарушения, да бъдат защитавани и да им се дава възможност за изяви, като им се помага да изразяват безпокойство уверено и без страх от ответни действия с цел отмъщение, включително като им се гарантира анонимност, когато това е необходимо;

43.  призовава за по-подробно оповестяване на социални въпроси и въпроси, свързани със служителите, както и на управленски въпроси, в съответствие с Директива 2014/95/ЕС на относно оповестяването на нефинансова информация(5);

o
o   o

44.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на Европейската централна банка.

(1) Приети текстове, P8_TA(2019)0325.
(2) OВ C 23, 21.1.2021 г., стр. 105.
(3) Вж. „Устойчиво ниско равнище на инфлацията в еврозоната: Погрешно измерване, а не причина за безпокойство?“ (https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614214/IPOL_IDA(2018)614214_EN.pdf).
(4) Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (ОВ L 305, 26.11.2019 г., стр. 17).
(5) Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи (ОВ L 330, 15.11.2014 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 21 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност