Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2123(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0002/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0002/2021

Συζήτηση :

PV 08/02/2021 - 13
CRE 08/02/2021 - 13

Ψηφοφορία :

PV 09/02/2021 - 14
PV 10/02/2021 - 3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0039

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 182kWORD 59k
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 - Βρυξέλλες
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - ετήσια έκθεση 2020
P9_TA(2021)0039A9-0002/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 2020 (2020/2123(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για το 2019,

–  έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της ΕΚΤ όσον αφορά τα στοιχεία που περιλαμβάνονταν στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2018,

–  έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ESCB/ΕΣΚΤ) και της ΕΚΤ, και ιδίως τα άρθρα 15 και 21,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 123, 127 παράγραφοι 1, 2 και 5, 130, 132 και 284 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ και τα μέτρα που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στις 4 Ιουνίου 2020,

–  έχοντας υπόψη την έρευνα της ΕΚΤ σχετικά με την πρόσβαση σε χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στη ζώνη του ευρώ για το διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου του 2019 και Μαρτίου του 2020, η οποία δημοσιεύτηκε στις 8 Μαΐου 2020,

–  έχοντας υπόψη τις μακροοικονομικές προβλέψεις του προσωπικού της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ οι οποίες δημοσιεύτηκαν στις 10 Σεπτεμβρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη τους νομισματικούς διαλόγους με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Christine Lagarde, της 6ης Φεβρουαρίου 2020, της 8ης Ιουνίου 2020 και της 28ης Σεπτεμβρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 28ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων(1),

–   έχοντας υπόψη το έκτακτο έγγραφο αριθ. 247 της ομάδας δράσης της ΕΚΤ για τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2020, με τίτλο «Σταθερά κρυπτονομίσματα: επιπτώσεις για τη δημοσιονομική πολιτική, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις υποδομές της αγοράς και τις πληρωμές και την τραπεζική εποπτεία στη ζώνη του ευρώ» (Stablecoins: Implications for monetary policy, financial stability, market infrastructure and payments, and banking supervision in the euro area),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 14ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΚΤ του Οκτωβρίου του 2020 για το ψηφιακό ευρώ,

–  έχοντας υπόψη το έκτακτο έγγραφο αριθ. 201 της ΕΚΤ του Νοεμβρίου του 2017, με τίτλο «The use of cash by households in the euro area» (Η χρήση μετρητών από τα νοικοκυριά στη ζώνη του ευρώ),

–  έχοντας υπόψη την επικαιροποίηση της περιβαλλοντικής δήλωσης της ΕΚΤ του 2020,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 142 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0002/2021),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την οικονομική πρόβλεψη της Επιτροπής για το καλοκαίρι του 2020, δεδομένων των οικονομικών κλυδωνισμών που προκλήθηκαν από την πανδημία της COVID-19, θα υπάρξει συρρίκνωση της οικονομίας της ζώνης του ευρώ κατά 8,7 % το 2020 και ανάπτυξη της τάξης του 6,1 % το 2021, ενώ η οικονομία της ΕΕ-27 θα συρρικνωθεί κατά 8,3 % το 2020 και θα αναπτυχθεί κατά 5,8 % το 2021·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη μακροοικονομική πρόβλεψη της ΕΚΤ του Σεπτεμβρίου του 2020, το ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού για τη ζώνη του ευρώ στον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), θα διαμορφωθεί σε 0,3 % το 2020, σε 1,0 % το 2021 και σε 1,3 % το 2022 κατά μέσο όρο, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό, υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις στη ζώνη του ευρώ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Eurostat, το ποσοστό ανεργίας τον Αύγουστο του 2020 ήταν 7,4 % στην ΕΕ και 8,1 % στη ζώνη του ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να αυξηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας είναι ανομοιογενές στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται υπέρμετρες περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά την ανεργία, τόσο στο εσωτερικό των κρατών μελών όσο και μεταξύ τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στην ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία της ΕΚΤ σχετικά με τον ΕνΔΤΚ για το 2020 καταδεικνύουν ότι η κρίση της COVID-19 έχει αποπληθωριστικό αντίκτυπο σε πολλά κράτη μέλη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΚΤ του Σεπτεμβρίου, το παγκόσμιο πραγματικό ΑΕγχΠ (εξαιρουμένης της ζώνης του ευρώ) θα μειωθεί κατά 3,7 % το 2020 και στη συνέχεια θα ανακάμψει κατά 6,2 % το 2021 και 3,8 % το 2022·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη λήψη ισορροπημένου ως προς την εκπροσώπηση των φύλων καταλόγου υποψηφίων με τουλάχιστον δύο ονόματα για θέσεις στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ, ο κατάλογος υποψηφίων για τον διορισμό νέου μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής για την αντικατάσταση του Yves Mersch απαρτίζονταν μόνον από άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 το καθαρό κέρδος της ΕΚΤ ανήλθε σε 2 366 δισεκατομμύρια EUR, έναντι 1 575 δισεκατομμυρίων EUR το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση αυτή μπορεί να αποδοθεί κυρίως στην αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους επί του χαρτοφυλακίου σε δολάρια ΗΠΑ και του χαρτοφυλακίου του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη του 2019, το μέγεθος του ισολογισμού του Ευρωσυστήματος ανήλθε στο υψηλό ποσό των 4 671 425 EUR, ποσό που είναι το δεύτερο υψηλότερο όλων των εποχών μετά το ποσό του 2018·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και των κοινωνιών της ΕΕ και ενισχύουν την οικονομική και κοινωνική συνοχή, χρειάζονται περαιτέρω στήριξη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση της COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις στις γενικές οικονομικές προοπτικές έχουν επηρεάσει αρνητικά την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΛΕΕ ορίζει ότι η εντολή της ΕΚΤ είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και η υποστήριξη των γενικών οικονομικών πολιτικών στην Ένωση προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων της Ένωσης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και ότι αποστολή της ΕΚΤ είναι να συμβάλει στην επίτευξή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή της ΕΚΤ δεν περιορίζεται στη σταθερότητα των τιμών, αλλά περιλαμβάνει επίσης την ασφάλεια και την ευρωστία του τραπεζικού συστήματος και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρομέτρου του Νοεμβρίου 2019, η υποστήριξη της κοινής γνώμης για την ευρωπαϊκή οικονομική και νομισματική ένωση με ένα ενιαίο νόμισμα, το ευρώ, αντιστοιχούσε σε ποσοστό 62 % το 2019·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Μαρτίου 2020, η ΕΚΤ ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP) ως ένα νέο, έκτακτο πρόγραμμα για αγορές στοιχείων ενεργητικού του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα ύψους 750 δισεκατομμυρίων EUR, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ οι οποίοι απορρέουν από την πανδημία του κορονοϊού·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Ιουνίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να αυξήσει το ύψος του PEPP στα 1,35 τρισεκατομμύρια EUR, να επεκτείνει τον χρονικό ορίζοντα των καθαρών αγορών βάσει του PEPP τουλάχιστον έως το τέλος Ιουνίου του 2021 και να επανεπενδύονται τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του PEPP κατά τη λήξη τους τουλάχιστον έως το τέλος του 2022· σημειώνει, επιπλέον, ότι οι καθαρές αγορές βάσει του προγράμματος αγοράς στοιχείων του ενεργητικού (APP) της ΕΚΤ θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται σε μηνιαίο ρυθμό ύψους 20 δισεκατομμυρίων EUR, παράλληλα με τις αγορές βάσει του πρόσθετου προσωρινού κονδυλίου ύψους 120 δισεκατομμυρίων EUR έως το τέλος του 2020·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ληφθεί άλλα μέτρα πολιτικής για την παροχή ρευστότητας, όπως οι στοχευμένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ) και οι έκτακτες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης για την πανδημία (PELTRO), ένας μηχανισμός ρευστότητας ειδικός για την πανδημία·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων έχει καθυστερήσει σημαντικά, παρά τις προτάσεις της Επιτροπής και της ΕΚΤ σχετικά με την επείγουσα ανάγκη προστασίας των καταθέσεων σε επίπεδο ΕΕ·

Γενική επισκόπηση

1.  χαιρετίζει τον ρόλο της ΕΚΤ στη διαφύλαξη της σταθερότητας του ευρώ· τονίζει ότι η θεσμική ανεξαρτησία της ΕΚΤ, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, αποτελεί προϋπόθεση τόσο για την εκπλήρωση της εντολής της όσο και για την διατήρηση της δημοκρατικής νομιμότητάς της· επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της εν λόγω ανεξαρτησίας, η ΕΚΤ δεν πρέπει ούτε να ζητεί ούτε να λαμβάνει οδηγίες από θεσμικά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης, από κυβερνήσεις κρατών μελών ή από οποιονδήποτε άλλον οργανισμό· τονίζει ότι η ανεξαρτησία αυτή δεν πρέπει να παραβιάζεται και επισημαίνει επιπλέον ότι η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας θα πρέπει πάντα να συμπληρώνεται από αντίστοιχο επίπεδο λογοδοσίας· τονίζει ότι στην ΣΛΕΕ αναφέρεται ότι, πέρα από την πρωταρχική εντολή της όσον αφορά τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, η ΕΚΤ πρέπει να υποστηρίζει επίσης τις γενικές οικονομικές πολιτικές της Ένωσης προκειμένου να συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων της Ένωσης, εφόσον δεν είναι ασυμβίβαστοι με την πρωταρχική εντολή· υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη, η σύγκλιση, η πλήρης απασχόληση και η κοινωνική πρόοδος αποτελούν γενικούς στόχους της Ένωσης όπως ορίζεται στο άρθρο 3 ΣΛΕΕ·

2.  επικροτεί τη δημιουργία ενός κέντρου για την κλιματική αλλαγή ως νέας μονάδας εντός της ΕΚΤ·

3.  τονίζει τη μη αναστρεψιμότητα του ενιαίου νομίσματος· υπογραμμίζει ότι το ευρώ δεν αποτελεί απλώς ένα νομισματικό, αλλά και ένα πολιτικό σχέδιο·

4.  εκφράζει την ανησυχία του για την πρωτοφανή υγειονομική, οικονομική και κοινωνική κρίση που προκάλεσε η πανδημία της COVID-19 και η οποία οδήγησε σε απότομη συρρίκνωση της οικονομίας της ζώνης του ευρώ και σε ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται επίσης αύξηση της ανεργίας· σημειώνει ότι η δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να ανακάμψει, παρόλο που η ταχύτητα και η εμβέλεια της ανάκαμψης παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες και ανομοιόμορφες μεταξύ των κρατών μελών·

5.  εκφράζει, επιπλέον, την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ισορροπία των κινδύνων που απειλούν τις προοπτικές ανάπτυξης παραμένει δυσμενής σε ένα πλαίσιο εξαιρετικής αβεβαιότητας, όπου η έκταση της συρρίκνωσης και της ανάκαμψης θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την αποτελεσματικότητα των μέτρων περιορισμού, από την επιτυχία των δημοσιονομικών και νομισματικών πολιτικών μετριασμού των δυσμενών επιπτώσεων στα εισοδήματα και την απασχόληση, και από τον βαθμό στον οποίο η ικανότητα προσφοράς, η εγχώρια ζήτηση και οι διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού θα επηρεαστούν σε μόνιμη βάση·

6.  ζητεί την επείγουσα επαναξιολόγηση του συστημικού κινδύνου στον χρηματοπιστωτικό τομέα μετά την πανδημία· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τη σύσταση επιτροπής εργασίας για την πανδημία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου· συνιστά να συμπεριληφθεί ποιοτική αξιολόγηση του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου σε μελλοντικές προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων·

7.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΚΤ για τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών· σημειώνει ότι ο στόχος για τον πληθωρισμό δεν έχει επιτευχθεί συστηματικά και ότι απαιτείται περαιτέρω επαγρύπνηση· επισημαίνει ότι στη ζώνη του ευρώ καταγράφηκε αποπληθωρισμός τους τελευταίους μήνες· επισημαίνει ότι ο αποπληθωρισμός ενέχει σημαντικούς κινδύνους για τις οικονομίες της ζώνης του ευρώ, οι οποίοι απαιτούν ενδεχομένως ισχυρή παρέμβαση της ΕΚΤ·

8.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΚΤ συζητά την προσαρμογή των μετρήσεων του πληθωρισμού· σημειώνει ότι ο ΕνΔΤΚ αποτελεί πολύ στενή έννοια μέτρησης του πληθωρισμού, η οποία υποτιμά τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ λόγω του ανεπαρκούς μεριδίου του κόστους στέγασης στο καλάθι του ΕνΔΤΚ(3)· ζητεί την αναπροσαρμογή του καλαθιού ώστε να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά δαπανούν το 24 % του εισοδήματός τους για δαπάνες που σχετίζονται με τη στέγαση· προτρέπει την ΕΚΤ να συνυπολογίσει τον πληθωρισμό των τιμών των περιουσιακών στοιχείων που προκαλείται, μεταξύ άλλων, από τα χαμηλά επιτόκια· αναγνωρίζει τις προκλήσεις όσον αφορά τη διάχυση της νομισματικής πολιτικής·

9.  λαμβάνει γνώση της επιτακτικής έκκλησης της Προέδρου Lagarde για «πλήρη ευθυγράμμιση των δημοσιονομικών και νομισματικών πολιτικών» καθώς και της δέσμευσης για «χρήση όλων των εργαλείων που θα οδηγήσουν στο πλέον αποτελεσματικό, αποδοτικό και αναλογικό αποτέλεσμα» για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης της ζώνης του ευρώ· υπογραμμίζει ότι υπάρχει μεγάλη συμπληρωματικότητα μεταξύ δημοσιονομικών και νομισματικών πολιτικών· εκφράζει ικανοποίηση για το πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας της ΕΚΤ, το οποίο στοχεύει στη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης της ζώνης του ευρώ·

Νομισματική πολιτική:

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ταχεία και ουσιαστική απόκριση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ στην κρίση της COVID-19 σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης· αναγνωρίζει τον θετικό αντίκτυπο αυτής της απόκρισης στην οικονομική κατάσταση στη ζώνη του ευρώ· αναμένει ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει τη στήριξή της για όσο διάστημα χρειάζεται· λαμβάνει υπό σημείωση τη δήλωση του μέλους του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ Yves Mersch ότι η ευελιξία αυτή δεν θα επεκταθεί σε άλλες πράξεις·

11.  τονίζει ότι η νομισματική πολιτική από μόνη της δεν επαρκεί για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης· τονίζει ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες που να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή για την αποκατάσταση και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ένωση· πιστεύει ότι η νομισματική πολιτική δεν αρκεί από μόνη της για να διευκολύνει την ανάκαμψη και, αν και σέβεται την ανεξαρτησία της ΕΚΤ, καλεί την ΕΚΤ να εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει άλλα μέτρα πολιτικής τα οποία έχουν τη δυνατότητα να τονώσουν την οικονομία, εντός των ορίων της εντολής της· τονίζει τις δευτερογενείς επιπτώσεις μιας υπερβολικά διευκολυντικής νομισματικής πολιτικής, όπως είναι ο αντίκτυπος στους αποταμιευτές ή ο κίνδυνος πληθωρισμού των τιμών των περιουσιακών στοιχείων· προειδοποιεί τα κράτη μέλη να μην θεωρούν δεδομένες τις συνθήκες χαμηλών επιτοκίων καθώς η αύξηση των επιτοκίων θα μπορούσε να έχει δυσμενή αντίκτυπο στην εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους·

12.  προειδοποιεί, ωστόσο, για τον κίνδυνο υπερβολικά υψηλών αποτιμήσεων στις αγορές ομολόγων, ο οποίος θα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί όταν τα επιτόκια αρχίσουν να αυξάνονται και πάλι, ιδίως για τις χώρες που συμμετέχουν στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος ή τις χώρες με υψηλά επίπεδα χρέους·

13.  επισημαίνει τη σημασία της ενεργού νομισματικής πολιτικής για την άμβλυνση της πίεσης που ασκούν οι οικονομικοί περιορισμοί στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· αναγνωρίζει ότι το ποσοστό των ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν οικονομικούς περιορισμούς μειώθηκε από 18 % την περίοδο 2009-12 σε 8 % την περίοδο 2016-2019· υπογραμμίζει ότι η κρίση της COVID-19 έχει ισχυρό αντίκτυπο στις ΜΜΕ· αναγνωρίζει τη σημασία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ· επισημαίνει, εν προκειμένω, την ανάγκη ενθάρρυνσης των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων καθώς και μεταρρυθμίσεων και ζητεί, ως εκ τούτου, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας·

14.  ζητεί από την ΕΚΤ να παρακολουθεί την αναλογικότητα της ποσοτικής χαλάρωσης προς τους κινδύνους στους ισολογισμούς της, τον πληθωρισμό των τιμών των περιουσιακών στοιχείων και την πιθανή κακή κατανομή των πόρων·

15.  σημειώνει τον αντίκτυπο των μακροπρόθεσμων χαμηλών επιτοκίων· υπογραμμίζει ότι, αφενός, τα χαμηλά επιτόκια προσφέρουν ευκαιρίες σε καταναλωτές, εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, εργαζόμενους και δανειολήπτες, οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν από την ισχυρότερη οικονομική δυναμική, τη χαμηλότερη ανεργία και το χαμηλότερο κόστος δανεισμού· αναγνωρίζει τις αποκλίσεις που παρουσιάζουν οι διανεμητικές συνέπειες των πολιτικών της ΕΚΤ· καλεί την ΕΚΤ να εξετάσει τον αντίκτυπο των πολιτικών της στην ανισότητα του πλούτου· εκφράζει, αφετέρου, τη λύπη του για την αύξηση των μη βιώσιμων και υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, για τα μειωμένα κίνητρα που παρέχονται στις κυβερνήσεις για να επιδιώξουν μεταρρυθμίσεις που να ενισχύουν την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα, καθώς και για τις αρνητικές επιπτώσεις στους ασφαλιστές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, και τονίζει την οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η κατάσταση αυτή για πολλούς πολίτες σε ολόκληρη την Ένωση·

16.  επισημαίνει τη σύνδεση μεταξύ νομισματικής πολιτικής και αύξησης των τιμών στέγασης στη ζώνη του ευρώ· επισημαίνει τη σύνδεση μεταξύ νομισματικής πολιτικής και αύξησης των τιμών στέγασης στη ζώνη του ευρώ· τονίζει ότι το σταθερά υψηλό ποσοστό επιβάρυνσης του κόστους στέγασης το οποίο ανήλθε σε 9,6 % το 2018, αναμένεται να αυξηθεί λόγω της πανδημίας, και ζητεί από την ΕΚΤ να αξιολογήσει τον αντίκτυπο του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης που εφαρμόζει στο κόστος διαβίωσης σε ολόκληρη την Ένωση αφενός σε περιφερειακό και τομεακό επίπεδο και αφετέρου στη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών·

17.  κατανοεί ότι η σοβαρότητα της κρίσης ανάγκασε την ΕΚΤ να απομακρυνθεί από την επανεξέταση της στρατηγικής πλαισίου νομισματικής πολιτικής· λαμβάνει υπό σημείωση τη δέσμευση που ανέλαβε η Προέδρος Lagarde κατά τη διάρκεια του νομισματικού διαλόγου που πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 να εξασφαλίσει στενή αλληλεπίδραση και τακτικό διάλογο με το Κοινοβούλιο·

18.  τονίζει ότι σε οποιαδήποτε επανεξέταση της στρατηγικής πλαισίου νομισματικής πολιτικής θα πρέπει να συνυπολογίζεται σοβαρά ο χαρακτήρας της ευρωπαϊκής οικονομίας, που συνίσταται σε ολοένα μεγαλύτερη εξάρτηση από τις υπηρεσίες και στην ψηφιοποίηση, και θα πρέπει να αξιολογηθεί σε ποιον βαθμό αυτός παρεμποδίζει τη διάχυση των νομισματικών πολιτικών στην πραγματική οικονομία·

Μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής

19.  επισημαίνει τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στη δυναμική του πληθωρισμού και στους κινδύνους μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής· υπενθυμίζει τον ρόλο της ΕΚΤ στη διατήρηση της σταθερότητας του ευρώ· υπενθυμίζει ότι η ΕΚΤ, ως θεσμικό όργανο της ΕΕ, δεσμεύεται από τη συμφωνία του Παρισιού·

20.  λαμβάνει υπό σημείωση τη δέσμευση της Προέδρου Lagarde για εξέταση των φιλικών προς το κλίμα αλλαγών στις πράξεις της ΕΚΤ και για «διερεύνηση κάθε διαθέσιμου τρόπου για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής»· καλεί την ΕΚΤ να ευθυγραμμίσει το πλαίσιο ασφαλειών της με τους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και να δημοσιοποιήσει το επίπεδο ευθυγράμμισής του με τη συμφωνία του Παρισιού, καθώς και να εξετάσει την ευθυγράμμιση αυτή στον τραπεζικό τομέα·

21.  ζητεί μια προορατική και ποιοτική προσέγγιση διαχείρισης κινδύνων που θα ενσωματώνει τους συστημικούς κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή·

22.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι αγορές πράσινων ομολόγων και το μερίδιό τους στο χαρτοφυλάκιο της ΕΚΤ εξακολουθούν να αυξάνονται·

23.  ενθαρρύνει τις προσπάθειες για την αύξηση των ερευνητικών ικανοτήτων όσον αφορά τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στη ζώνη του ευρώ·

Άλλες πτυχές

24.  καλεί την ΕΚΤ να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει την σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών για όλα τα πιθανά απρόβλεπτα λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ·

25.  εκφράζει ανησυχία για τη σταθερά αυξανόμενη απόκλιση των ισοζυγίων του TARGET2 εντός του ΕΣΚΤ· σημειώνει ότι η ερμηνεία αυτών των αποκλίσεων αμφισβητείται·

26.  λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης της ομάδας δράσης της ΕΚΤ για τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία· καλεί την ΕΚΤ να αντιμετωπίσει τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την ανωνυμία που παρέχουν τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία· καλεί την ΕΚΤ να εντείνει την παρακολούθηση της ανάπτυξης των κρυπτογραφικών στοιχείων ενεργητικού (crypto-assets), συμπεριλαμβανομένων των σταθερών κρυπτονομισμάτων), και των αυξημένων κινδύνων που απειλούν την κυβερνοασφάλεια·

27.  χαιρετίζει την ανάλυση και τις προπαρασκευαστικές εργασίες της ΕΚΤ για την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ· σημειώνει ότι το ψηφιακό ευρώ δεν αποτελεί κρυπτοπεριουσιακό στοιχείο· υπογραμμίζει ότι το ψηφιακό ευρώ θα πρέπει να πληροί σειρά ελάχιστων απαιτήσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την αρτιότητα, την ασφάλεια, την αποδοτικότητα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής· τονίζει ότι το ψηφιακό ευρώ δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο τα μετρητά ως τρόπο πληρωμής· υποστηρίζει τη σύσταση της ΕΚΤ ότι η έκδοση ψηφιακού ευρώ θα πρέπει να είναι προσβάσιμη εκτός ζώνης του ευρώ, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συνάδει με τους στόχους του Eυρωσυστήματος, προκειμένου να τονώσει τη ζήτηση για ευρώ στους ξένους επενδυτές, και, ως εκ τούτου, να προωθήσει έναν ισχυρότερο ρόλο για το ευρώ σε διεθνές επίπεδο· καλεί την ΕΚΤ να εξασφαλίσει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ανάγκης να επιτρέψει την κανονιστική χρηματοοικονομική καινοτομία στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και της ανάγκης εξασφάλισης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας·

28.  συμμερίζεται τις ανησυχίες της ΕΚΤ σχετικά με την ταχεία ανάπτυξη του μη τραπεζικού χρηματοπιστωτικού τομέα, ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως σκιώδες τραπεζικό σύστημα· τονίζει την ανάγκη κατάλληλης ρύθμισης σε αυτόν τον τομέα· τονίζει ότι η ΕΚΤ πρέπει να μετριάσει τον συστημικό κίνδυνο που προκύπτει λόγω του αυξανόμενου αριθμού μη τραπεζικών ρυθμιζόμενων οντοτήτων που συγκεντρώνονται γύρω από τις τράπεζες για πρόσβαση στο σύστημα πληρωμών τους·

29.  χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της ΕΚΤ να ενισχύσει περαιτέρω τις ικανότητες αντίδρασης και αποκατάστασης σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης στην ίδια της την οργάνωση· σημειώνει με ανησυχία τις πρόσφατες τεχνικές αστοχίες του συστήματος διακανονισμού TARGET2 τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2020· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΚΤ διερεύνησε στη συνέχεια αυτές τις αστοχίες και ζητεί τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων στο Κοινοβούλιο·

30.  αναγνωρίζει την επιτυχία της ΕΚΤ στην καταπολέμηση της παραχάραξης, όπως αποδεικνύεται από το συνεχώς χαμηλό ποσοστό πλαστών τραπεζογραμματίων στη συνολική κυκλοφορία· εκφράζει την ικανοποίησή του για την καθιέρωση εκσυγχρονισμένων χαρτονομισμάτων των 100 και των 200 ευρώ με βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας το 2019· επισημαίνει τη σημασία των μετρητών ως μέσου πληρωμής για τους πολίτες της ΕΕ· καλεί την ΕΚΤ να μην μειώσει περαιτέρω την ποσότητα των διαφορετικών χαρτονομισμάτων που κυκλοφορούν·

31.  καλεί την ΕΚΤ να διερευνήσει τρόπους ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου του ευρώ, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να αυξηθεί η ικανότητα της ΕΕ να διαμορφώνει την πολιτική της ανεξάρτητα από άλλες παγκόσμιες δυνάμεις και ότι η ενίσχυση αυτή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής οικονομικής κυριαρχίας· σημειώνει ότι η αύξηση της ελκυστικότητας του ευρώ ως αποθεματικού νομίσματος θα ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή χρήση του· υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση του ρόλου του ευρώ απαιτεί την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής οικονομικής και νομισματικής ένωσης· χαιρετίζει τις επανειλημμένες εκκλήσεις της ΕΚΤ για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης· τονίζει ότι η δημιουργία ενός καλοσχεδιασμένου ευρωπαϊκού ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου θα μπορούσε να διευκολύνει τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και να συμβάλει στον μετριασμό των βρόχων αρνητικής αλληλεπίδρασης μεταξύ κρατών και εγχώριων τραπεζικών τομέων·

32.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ένταξη της Βουλγαρίας και της Κροατίας στον ΜΣΙ ΙΙ τον Ιούλιο του 2020· υποστηρίζει τον ταχύ καθορισμό ημερομηνίας-στόχου για την υιοθέτηση του ευρώ και στις δύο χώρες· εκφράζει ικανοποίηση για τον εκτεταμένο έλεγχο των κροατικών και βουλγαρικών τραπεζών από την ΕΚΤ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2019· εφιστά την προσοχή στην υποχρέωση που έχει, βάσει των Συνθηκών, κάθε κράτος μέλος, με εξαίρεση τη Δανία, να υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα μόλις εκπληρώσει τα κριτήρια σύγκλισης του Μάαστριχτ·

33.  καλεί την ΕΚΤ να συνεχίσει την εποικοδομητική συνεργασία της και με τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν είναι μέλη της ζώνης του ευρώ·

Λογοδοσία

34.  είναι σύμφωνο με τη προθυμία της Προέδρου Lagarde για διενέργεια εντατικότερου διαλόγου και τονίζει την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των ρυθμίσεων λογοδοσίας και διαφάνειας της ΕΚΤ· τονίζει την ανάγκη προβληματισμού σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί ο έλεγχος της ΕΚΤ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και μέσω του διαλόγου με τα εθνικά κοινοβούλια· ζητεί τη διαπραγμάτευση μιας επίσημης διοργανικής συμφωνίας για την επισημοποίηση και την υπέρβαση των υφιστάμενων πρακτικών λογοδοσίας όσον αφορά τις νομισματικές λειτουργίες·

35.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για το γεγονός ότι μόνο 2 από τα 25 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ είναι γυναίκες, παρά το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο και ανώτερα στελέχη της ΕΚΤ, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η Πρόεδρος Christine Lagarde, έχουν ζητήσει επανειλημμένα να βελτιωθεί η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα· τονίζει ότι οι διορισμοί των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής θα πρέπει να προετοιμάζονται προσεκτικά και με πλήρη διαφάνεια από κοινού με το Κοινοβούλιο και σύμφωνα με τις Συνθήκες· καλεί το Συμβούλιο να καταρτίζει έναν κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων για όλες τις μελλοντικές κενές θέσεις και να τον κοινοποιεί στο Κοινοβούλιο, ώστε να του δίνει τη δυνατότητα να διαδραματίσει ουσιαστικότερο συμβουλευτικό ρόλο στη διαδικασία διορισμού· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος· υπενθυμίζει ότι η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών αποτελεί συνταγματική αρχή που πρέπει να τηρείται αυστηρά·

36.  υπενθυμίζει ότι μόνο δύο από τα έξι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ είναι γυναίκες· επισημαίνει ότι, παρά τα πολυάριθμα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο για αντιμετώπιση της μη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων εντός της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, το Συμβούλιο δεν έχει λάβει σοβαρά υπόψη το αίτημα αυτό· υπενθυμίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου να μην λαμβάνει υπόψη καταλόγους υποψηφίων στους οποίους δεν έχει τηρηθεί η αρχή της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων· καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωομάδα και την Επιτροπή να επιδιώξουν ενεργά την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις προσεχείς προτάσεις τους όσον αφορά τους καταλόγους επικρατέστερων υποψηφίων και τους διορισμούς·

37.  επιδοκιμάζει τον λεπτομερή, χωριστό ανά τμήμα και ουσιαστικό σχολιασμό της ΕΚΤ επί του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου σχετικά με την Ετήσια Έκθεση 2018 της ΕΚΤ· καλεί την ΕΚΤ να διατηρήσει τη δέσμευσή της υπέρ της λογοδοσίας και να συνεχίσει να δημοσιοποιεί κάθε χρόνο το γραπτό σχολιασμό της για τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με τη δική της ετήσια έκθεση·

38.  λαμβάνει γνώση της απόφασης του γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της 5ης Μαΐου 2020, σχετικά με την ΕΚΤ, καθώς και τη δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ της ίδιας ημέρας· αναγνωρίζει τη συνεχή αξιολόγηση της αναλογικότητας όλων των προγραμμάτων από την ΕΚΤ· σημειώνει την απόφαση που έλαβε η ΕΚΤ στη συνέχεια να κοινοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, στο Bundestag και στην Bundesbank μη δημόσια έγγραφα σχετικά με το πρόγραμμα αγοράς του δημόσιου τομέα (PSPP)·

39.  αναγνωρίζει, συγχαίροντας τους, τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΕΚΤ και η Πρόεδρος Lagarde για τη βελτίωση της επικοινωνίας και της διαφάνειας με το Κοινοβούλιο· συμφωνεί, επιπλέον, με την Πρόεδρο Lagarde ότι η ΕΚΤ πρέπει να ενισχύσει την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τον αντίκτυπο των πολιτικών της· προτείνει, από την άλλη πλευρά, τη διεξαγωγή τακτικού διαλόγου κεκλεισμένων των θυρών μεταξύ των μελών της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου και των σχετικών εκπροσώπων της ΕΚΤ, σε συνέχεια της δημοσίευσης των τελευταίων διαθέσιμων πρακτικών των διαδικασιών του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να αξιολογούνται οι αποφάσεις της ΕΚΤ πριν από τη διεξαγωγή νομισματικών διαλόγων και παράλληλα με αυτήν·

40.  χαιρετίζει τη δημοσίευση γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΚΤ σχετικά με υποθέσεις σύγκρουσης συμφερόντων και την κερδοφόρο απασχόληση μετά τη λήξη της θητείας μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ· καλεί την ΕΚΤ να διασφαλίσει την ανεξαρτησία των μελών της Επιτροπής Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της, να διασφαλίσει ότι στην Επιτροπή Δεοντολογίας δεν προεδρεύει πρώην Πρόεδρος ούτε άλλα πρόσωπα που έχουν διατελέσει κατά το παρελθόν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ούτε οποιοσδήποτε ενδέχεται να τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων, και να διατηρήσει αυτήν τη διαφάνεια σε υποθέσεις δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων και κερδοφόρου απασχόλησης υπαλλήλων μετά τη λήξη της θητείας τους·

41.  σημειώνει ότι η ΕΚΤ «επανεξετάζει» την πολιτική της να επιτρέπει στον επικεφαλής οικονομολόγο να πραγματοποιεί ιδιωτικές τηλεφωνικές κλήσεις με μείζονος σημασίας επενδυτές εν συνεχεία συναντήσεων στις οποίες λαμβάνονται αποφάσεις πολιτικής, αλλά θεωρεί ότι η πρακτική αυτή πρέπει να σταματήσει αμέσως καθώς στερείται διαφάνειας·

42.  ζητεί με ακόμα μεγαλύτερη έμφαση να εγκριθεί ενισχυμένη πολιτική για την καταγγελία δυσλειτουργιών και να αναθεωρηθούν οι κανόνες της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, με τρόπο ώστε να ευθυγραμμιστούν, κατ’ ελάχιστον, με τα πρότυπα και τους στόχους που ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης(4), ώστε να παρέχουν στους πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος τόσο προστασία όσο και τη δυνατότητα να ενεργούν, βοηθώντας τους να εκφράζουν ανησυχίες με αίσθημα ασφάλειας χωρίς τον φόβο αντιποίνων, μεταξύ άλλων, με την εξασφάλιση ανωνυμίας όπου απαιτείται·

43.  ζητεί τη λεπτομερέστερη δημοσιοποίηση κοινωνικών και εργασιακών θεμάτων, καθώς και υποθέσεων διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οδηγία 2014/95/ΕΕ σχετικά με τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών(5)·

o
o   o

44.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην ΕΚΤ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0325.
(2) ΕΕ C 23 της 21.1.2021, σ. 105.
(3) Πρβλ. «Persistent low inflation in the euro area: Mismeasurement rather than a cause for concern?» (Επίμονος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ: κακή μέτρηση ή αιτία ανησυχίας;) (https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614214/IPOL_IDA(2018)614214_EN.pdf).
(4) Οδηγία (EE) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 17).
(5) Οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους (ΕΕ L 330 της 15.11.2014, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιουνίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου