Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2020/2047(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A9-0005/2021

Testi mressqa :

A9-0005/2021

Dibattiti :

PV 08/02/2021 - 21
CRE 08/02/2021 - 21

Votazzjonijiet :

PV 09/02/2021 - 14
PV 10/02/2021 - 3

Testi adottati :

P9_TA(2021)0042

Testi adottati
PDF 179kWORD 54k
L-Erbgħa, 10 ta' Frar 2021 - Brussell
Implimentazzjoni tal-Artikolu 43 tad-Direttiva dwar il-Proċeduri tal-Asil
P9_TA(2021)0042A9-0005/2021

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta’ Frar 2021 dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 43 tad-Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali. (2020/2047(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) fl-1948, u l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-1951 dwar l-Istatus tar-Rifuġjati u l-Protokoll tal-1967 tagħha, u b'mod partikolari d-dritt ta' non-refoulement,

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-“Karta”) u b'mod partikolari l-Artikoli 1, 3, 4, 6, 7, 18, 19, 20 u 47 tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Patt Globali għal Migrazzjoni Sikura, Ordnata u Regolari, adottat mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fid-19 ta' Diċembru 2018,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 78 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali(1) (id-Direttiva dwar il-Proċeduri tal-Asil – APD),

–  wara li kkunsidra l-ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE) u tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2013/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 li tistabbilixxi l-istandards dwar l-akkoljenza ta' applikanti għall-protezzjoni internazzjonali (RCD)(2),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju bejn il-Parlament u l-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2018 dwar ir-riformulazzjoni tal-RCD,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2016/399 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2016 dwar Kodiċi tal-Unjoni dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni min-naħa għall-oħra tal-fruntiera (il-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen)(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 604/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali iddepożitata għand wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolida (Dublin III)(4),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' April 2020 intitolata "COVID-19: Gwida dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-UE fil-qasam tal-proċeduri tal-asil u tar-ritorn u dwar ir-risistemazzjoni" (C(2020)2516),

–  wara li kkunsidra l-Valutazzjoni tal-Implimentazzjoni Ewropea tas-Servizz Ewropew ta' Riċerka Parlamentari (EPRS) ta' Novembru 2020 dwar il-proċeduri tal-asil fuq il-fruntieri(5),

–  wara li kkunsidra l-istudju tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil (EASO) ta' Settembru 2020 intitolat "Border Procedures for Asylum Applications in EU+ Countries" (Il-Proċeduri fuq il-Fruntiera għall-Applikazzjonijiet għall-Asil f'Pajjiżi tal-UE+) u l-pubblikazzjoni tal-EASO ta' Settembru 2019 intitolata "Guidance on asylum procedure: operational standards and indicators" (Gwida dwar il-proċedura tal-asil: indikaturi u standards operazzjonali),

–  wara li kkunsidra r-Rapport dwar id-Drittijiet Fundamentali tal-2020 tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA),

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni 3/2019 tal-FRA tal-4 ta' Marzu 2019 intitolata "Update of the 2016 Opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights on fundamental rights in the 'hotspots' set up in Greece and Italy" (Aġġornament tal-Opinjoni tal-2016 tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali dwar id-drittijiet fundamentali fil-"hotspots" stabbiliti fil-Greċja u fl-Italja),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-FRA tat-8 ta' Diċembru 2020 intitolat "Migration: Fundamental Rights Challenges at Land Borders" (Il-Migrazzjoni: Sfidi fil-qasam tad-Drittijiet Fundamentali fil-Fruntieri tal-Art),

–  wara li kkunsidra l-Prinċipji u l-Linji Gwida Rakkomandati dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fil-Fruntiera Internazzjonali tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tal-2016 dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-30 ta' Mejju 2018 dwar l-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet(6),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern tat-22 ta' Mejju 2018 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi proċedura komuni għal protezzjoni internazzjonali fl-Unjoni u li jħassar id-Direttiva 2013/32/UE,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, kif ukoll l-Artikolu 1(1)(e) u l-Anness 3 tad-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-12 ta' Diċembru 2002 dwar il-proċedura ta' awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti fuq inizjattiva proprja,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A9-0005/2021),

A.  billi din ir-riżoluzzjoni għandha l-għan li tipprovdi lill-koleġiżlaturi b'informazzjoni bbażata fuq l-evidenza dwar l-applikazzjoni attwali tal-proċeduri fuq il-fruntiera billi tivvaluta kif l-Istati Membri qed jimplimentaw l-Artikolu 43 tal-APD u d-dispożizzjonijiet relatati; billi din ir-riżoluzzjoni la hija maħsuba biex tissostitwixxi r-rapport ta' implimentazzjoni tal-APD sħiħ mill-Kummissjoni, li jmissha ilu li sar, u lanqas n-negozjati leġiżlattivi dwar il-proposta emendata għall-APR .

B.  billi data diżaggregata u komparabbli relatata mal-implimentazzjoni tal-Artikolu 43 tal-APD ta' spiss ma tinġabarx jew ma tkunx disponibbli għall-pubbliku; billi l-ispejjeż finanzjarji tal-proċeduri fuq il-fruntiera mhumiex disponibbli; billi ċ-ċaħda tal-libertà tista' tirriżulta f'kostijiet umani sinifikanti għall-individwi, b'mod partikolari jekk il-faċilitajiet ta' detenzjoni fil-fruntiera ma jkunux adegwati jew jekk is-salvagwardji proċedurali ma jiġux applikati jew jiġu applikati b'mod inadegwat;

C.  billi l-APD la tipprovdi definizzjoni ċara tal-proċeduri fuq il-fruntiera u lanqas ma tispeċifika l-objettivi tagħhom; billi l-Artikolu 43(1) tal-APD iħalli l-għażla tal-użu tal-proċeduri fuq il-fruntiera f'idejn l-Istati Membri; billi 14-il Stat Membru għandhom proċedura fuq il-fruntiera u, fosthom, tlieta mill-Istati Membri koperti mill-Valutazzjoni tal-Implimentazzjoni Ewropea tal-EPRS kienu qed jużaw motivi li jmorru lil hinn mill-APD; billi l-Istati Membri jistgħu jipprevedu l-ammissibbiltà u/jew proċeduri ta' eżami sostantivi fuq il-fruntiera jew f'żona ta' transitu f'ċirkostanzi definiti sew; billi l-maġġoranza tal-Istati Membri jivvalutaw ukoll l-applikabbiltà ta' proċedura ta' Dublin fil-fruntiera jew f'żoni ta' tranżitu; billi l-proċeduri fuq il-fruntiera jirrappreżentaw biss perċentwal żgħir mill-volum ta' każijiet totali tal-awtoritajiet determinanti bl-eċċezzjoni tal-Greċja fejn aktar minn 50 % tal-applikazzjonijiet huma ttrattati permezz ta' proċedura rapida stabbilita insegwitu tad-dikjarazzjoni bejn l-UE u t-Turkija;

D.  billi l-Artikolu 43 tal-APD ma jispeċifikax b'mod espliċitu f'liema fruntieri l-Istati Membri jistgħu jużaw proċeduri fuq il-fruntiera; billi l-Valutazzjoni tal-Implimentazzjoni Ewropea tal-EPRS tqis li t-terminu "fruntiera" fl-artikolu msemmi hawn fuq għandu jinftiehem li jfisser il-fruntieri esterni tal-UE; billi żewġ Stati Membri japplikaw ukoll proċeduri fuq il-fruntiera fil-fruntieri interni, u jżommu l-applikanti f'faċilitajiet tal-pulizija;

E.  billi xi Stati Membri jżommu lill-applikanti għall-asil fi proċeduri fuq il-fruntiera mingħajr bażi ġuridika fid-dritt nazzjonali; billi minbarra s-salvagwardji insuffiċjenti għall-applikanti, dan jista' jirriżulta wkoll fiċ-ċaħda tad-dritt tal-Membri tal-Parlament li jżuru;

F.  billi d-detenzjoni fi proċeduri fuq il-fruntiera hija soġġetta għall-istess regoli bħad-detenzjoni ta' applikanti x'imkien ieħor fit-territorju ta' Stat Membru; billi l-RCD jistipula li l-applikanti jistgħu jiġu detenuti biss fl-aħħar istanza wara li l-miżuri alternattivi kollha mhux ta' kustodja għad-detenzjoni jkunu ġew eżaminati kif xieraq, u li d-detenzjoni trid tkun ibbażata fuq il-prinċipji tan-neċessità u tal-proporzjonalità; billi, fejn id-detenzjoni tiġi ordnata minn awtoritajiet amministrattivi, l-Istati Membri jeħtiġilhom jipprevedu stħarriġ ġudizzjarju minnufih tal-legalità tad-detenzjoni li jiġi mwettaq ex officio u/jew fuq talba tal-applikant. billi għall-minorenni, l-Istati Membri jeħtiġilhom, skont il-qafas ġuridiku attwali, jagħmlu kull sforz biex jeħilsuhom mid-detenzjoni u jpoġġuhom f'akkomodazzjoni xierqa għall-minorenni;

G.  billi minkejja ż-żieda sinifikanti tal-allegat ksur tad-drittijiet fundamentali fil-fruntieri esterni tal-UE, ma hemm l-ebda obbligu għall-Istati Membri li jistabbilixxu mekkaniżmu ta' monitoraġġ indipendenti li jiżgura l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fil-fruntieri esterni;

H.  billi għandhom jingħataw informazzjoni ċara u għajnuna adegwata liċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi jew lill-persuni apolidi fil-proċeduri fuq il-fruntiera, inklużi għajnuna legali u arranġamenti ta' interpretazzjoni, b'mod partikolari fir-rigward tal-possibbiltà li wieħed iressaq applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali;

I.  billi l-Valutazzjoni tal-Implimentazzjoni Ewropea tal-EPRS ikkonstatat li l-garanziji proċedurali previsti fl-APD, b'mod partikolari d-dritt għall-informazzjoni, l-għajnuna legali u l-interpretazzjoni, mhumiex applikati jew huma applikati biss b'mod restrittiv fil-prattika mill-Istati Membri eżaminati fil-valutazzjoni;

J.  billi l-Valutazzjoni tal-Implimentazzjoni Ewropea tal-EPRS tiżvela diversi każijiet ta' nuqqas ta' konformità mal-APD; billi l-Kummissjoni nediet proċediment ta' ksur kontra żewġ Stati Membri biss;

Osservazzjonijiet ġenerali

1.  Jinnota li l-Kummissjoni wettqet konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati kif ukoll skambji mal-Parlament u l-Istati Membri fit-tħejjija tal-Patt Ġdid dwar l-Asil u l-Migrazzjoni; jenfasizza madankollu li, minkejja l-obbligu ġuridiku ta' rapportar tagħha u r-rekwiżiti li jirriżultaw mill-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet, il-Kummissjoni qatt ma ppreżentat rapport ta' implimentazzjoni dwar l-APD, u li fl-2016 u l-2020 hija ppreżentat proposti għal Regolament dwar il-Proċeduri tal-Asil mingħajr ma pprevediet valutazzjoni tal-impatt; jistenna li l-Kummissjoni tippreżenta dan ir-rapport, li ilu mistenni mill-2017;

2.  Itenni l-importanza ta' approċċ ibbażat fuq l-evidenza biex jiggwida t-tfassil ta' politika koerenti;

3.  Jinnota li l-monitoraġġ u d-data statistika huma essenzjali biex tiġi żgurata l-konformità mad-dritt tal-Unjoni; jistieden lill-Istati Membri jiġbru statistika dwar: (i) l-għadd ta' applikazzjonijiet ikkunsidrati fil-proċeduri fuq il-fruntiera u l-kategorija ta' applikanti kkonċernati; (ii) it-tipi ta' motivi li għalihom saret applikazzjoni għall-użu tal-proċedura fuq il-fruntiera u l-frekwenza tagħhom; (iii) l-eżiti tal-proċeduri fuq il-fruntiera, kemm fl-ewwel istanza kif ukoll fl-appell, u (iv) l-għadd u l-kategoriji ta' persuni li ma jkunux imdaħħla fil-proċedura fuq il-fruntiera;

Il-kamp ta' applikazzjoni

4.  Jenfasizza li l-proċeduri fuq il-fruntiera attwalment jikkostitwixxu eċċezzjonijiet għar-regola definita legalment li l-applikanti għall-asil għandhom dritt li jidħlu fit-territorju ta' Stat Membru; jinnota li ħafna applikazzjonijiet għall-protezzjoni internazzjonali jsiru fil-fruntiera jew f'żona ta' tranżitu ta' Stat Membru qabel ma tittieħed deċiżjoni rigward id-dħul tal-applikant. jinnota li f'dawk il-każijiet l-Istati Membri jistgħu jipprevedu proċeduri fuq il-fruntiera biss fil-każijiet stabbiliti b'mod eżawrjenti fl-Artikoli 31(8) u 33 tal-APD u f'konformità mal-prinċipji u l-garanziji bażiċi tal-Kapitolu II tal-APD; jinnota li t-traspożizzjoni u l-applikazzjoni tal-proċeduri fuq il-fruntiera skont l-APD ivarjaw bejn l-Istati Membri, u dan jirriżulta f'nuqqas ta' konformità madwar l-UE; jieħu nota tal-fatt li l-maġġoranza tal-Istati Membri japplikaw proċeduri fuq il-fruntiera f'għadd żgħir biss ta' każijiet u li diversi Stati Membri b'mod ġenerali joqogħdu lura milli jużaw proċeduri fuq il-fruntiera; jissottolinja, madankollu, li tlieta mis-seba' Stati Membri eżaminati fil-Valutazzjoni tal-Implimentazzjoni Ewropea tal-EPRS japplikaw proċeduri fuq il-fruntiera lil hinn mill-motivi previsti fl-Artikolu 43 tal-APD, u jistedinhom jastjenu milli jagħmlu dan; jistieden, barra minn hekk, lill-Istati Membri joqogħdu lura milli japplikaw proċeduri fuq il-fruntiera fil-fruntieri interni;

5.  Jinnota li l-persuni kollha li jfittxu protezzjoni internazzjonali għandhom interess li t-talbiet tagħhom jiġu indirizzati malajr kemm jista' jkun u bl-aktar mod effiċjenti possibbli, dment li l-applikazzjonijiet kollha jkunu soġġetti għal valutazzjoni individwali u li s-salvagwardji proċedurali u d-drittijiet mogħtija lill-applikanti skont id-dritt tal-Unjoni japplikaw u jkunu jistgħu jiġu eżerċitati b'mod effettiv;

Il-finzjoni ġuridika tan-nuqqas ta' dħul u detenzjoni

6.  Ifakkar li l-proċeduri fuq il-fruntiera jinvolvu l-eżami ta' applikazzjoni għall-asil fil-fruntiera jew f'żona ta' tranżitu qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar id-dħul fit-territorju ta' Stat Membru; itenni li r-rifjut tad-dħul skont il-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen irid ikun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet speċjali dwar id-dritt għall-asil u għall-protezzjoni internazzjonali; jinnota li, għalhekk, l-Istati Membri għandhom obbligu li jivvalutaw jekk applikant għall-asil għandux bżonn ta' protezzjoni;

7.  Jinnota, barra minn hekk, li skont l-Artikolu 9(1) tal-APD l-applikanti jeħtiġilhom jitħallew jibqgħu fit-territorju tal-Istati Membri, inkluż fil-fruntiera jew fiż-żoni ta' tranżitu, li fihom tkun saret l-applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali;

8.  Jirrimarka li l-fatt li applikant ma jkunx daħal legalment fit-territorju tal-Istat Membru filwaqt li konkretament jibqa' f'dak it-territorju huwa finzjoni legali; jissottlinja li din il-finzjoni legali għandha impatt biss fuq id-dritt ta' dħul u ta' soġġorn, iżda ma tfissirx li l-applikant mhuwiex taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istat Membru kkonċernat;

9.  Jissottolinja li l-applikanti soġġetti għal proċeduri fuq il-fruntiera x'aktarx jitqiegħdu f'detenzjoni matul l-eżami tal-applikazzjoni tagħhom għall-asil; jirrimarka, barra minn hekk, li l-Istati Membri kollha eżaminati fil-Valutazzjoni tal-Implimentazzjoni Ewropea mill-EPRS iżommu f'detenzjoni lill-applikanti għall-asil fil-qafas tal-proċeduri fuq il-fruntiera;

10.  Itenni li kif stipulat fl-RCD, l-Istati Membri ma jeħtiġilhomx iżommu persuna f'detenzjoni għall-unika raġuni li jkun jew tkun applikant, u li l-applikanti jistgħu jiġu detenuti biss f'ċirkustanzi eċċezzjonali definiti sew; ifakkar fil-ftehim proviżorju konġunt tiegħu mal-Kunsill dwar ir-riformulazzjoni tal-RCD li jispeċifika li l-Istati Membri m'għandhomx iżommu applikant f'detenzjoni fuq il-bażi tan-nazzjonalità tiegħu jew tagħha; jenfasizza li l-RCD jistipula li d-detenzjoni trid tibqa' miżura tal-aħħar istanza, iddum biss għal tul ta' żmien qasir kemm jista' jkun, u biss sakemm ikunu applikabbli l-motivi stabbiliti fl-Artikolu 8(3) tal-RCD, u li l-persuni detenuti jeħtiġilhom jingħataw l-opportunità li jappellaw kontra ċ-ċaħda tal-libertà tagħhom; itenni li d-dritt għal-libertà kif stabbilit fl-Artikolu 6 tal-Karta u l-Artikolu 5 tal-KEDB japplika wkoll fil-fruntieri tal-UE; jiddispjaċih li ftit li xejn ġew żviluppati u applikati alternattivi għad-detenzjoni fil-proċeduri fuq il-fruntiera, u jħeġġeġ lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li jkunu disponibbli alternattivi għad-detenzjoni;

11.  Jinsab imħasseb li xi Stati Membri jżommu f'detenzjoni lill-applikanti għall-asil abbażi ta' proċeduri fuq il-fruntiera mingħajr bażi ġuridika rilevanti għad-detenzjoni skont il-proċeduri fuq il-fruntiera fid-dritt nazzjonali, peress li dan jista' jirriżulta f'salvagwardji insuffiċjenti; jenfasizza li jekk l-Istati Membri jagħżlu li jirrikorru għad-detenzjoni, huma għandhom jipprovdu bażi ġuridika għaliha fid-dritt nazzjonali;

12.  Ifakkar li fil-Kawżi Magħquda C-924/19 PPU u C-925/19 PPU, il-QĠUE iddeċidiet li anki jekk applikant ikun jista' jitlaq minn żona ta' tranżitu fid-direzzjoni ta' pajjiż terz, din is-sitwazzjoni tista' tiġi kklassifikata bħala detenzjoni;

13.  Huwa mħasseb ħafna dwar rapporti ta' ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem u l-kundizzjonijiet ta' detenzjoni kundannabbli fiż-żoni ta' tranżitu jew iċ-ċentri tad-detenzjoni fiż-żoni tal-fruntieri; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw kundizzjonijiet ta' akkoljenza dinjitużi f'faċilitajiet tal-fruntiera f'konformità mal-istandards tal-RCD; ifakkar, f'dan ir-rigward, li l-applikanti li jinsabu f'detenzjoni għandhom jiġu ttrattati b'rispett sħiħ għad-dinjità umana tagħhom;

14.  Ifakkar li l-aħjar interessi tat-tfal għandu jkun kunsiderazzjoni primarja tal-Istati Membri meta japplikaw l-APD, f'konformità mal-Karta u l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1989 dwar id-Drittijiet tat-Tfal. jinnota li l-Kumitat tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal iċċara li t-tfal qatt m'għandhom jiġu detenuti għal raġunijiet ta' immigrazzjoni; itenni l-pożizzjoni tiegħu dwar l-APR li l-minorenni qatt m'għandhom jiġu detenuti abbażi ta' proċeduri fuq il-fruntiera, u li l-proċedura fuq il-fruntiera tista' tiġi applikata biss għall-minorenni meta jkun hemm alternattiva disponibbli għad-detenzjoni tagħhom; jistieden lill-Istati Membri li bħalissa qed japplikaw il-proċedura fuq il-fruntiera għall-minorenni biex jistabbilixxu alternattivi għad-detenzjoni skont l-aħjar interessi tat-tfal; jistieden lill-Istati Membri japplikaw il-proċeduri fuq il-fruntiera biss meta tali alternattivi li ma jinvolvux il-kustodja jkunu disponibbli;

Rifjut tad-dħul u monitoraġġ

15.  Jenfasizza s-sejbiet reċenti tal-FRA, b'mod partikolari li l-għadd tal-allegati drabi ta' ksur tad-drittijiet fundamentali rrappurtati fil-fruntieri esterni żdied b'mod sinifikanti f'dawn l-aħħar snin; jinnota li dan jinkludi ħafna każijiet ta' persuni li ma jitħallewx jidħlu mingħajr ma jiġu rreġistrati t-talbiet tagħhom għall-asil, inkluż fil-kuntest tal-proċeduri fuq il-fruntiera; itenni li l-Istati Membri huma obbligati jipprevjenu l-qsim mhux awtorizzat tal-fruntieri, u jfakkar li dan l-obbligu huwa mingħajr preġudizzju għad-drittijiet tal-persuni li jitolbu protezzjoni internazzjonali; jaqbel mal-FRA li r-regolarità u s-serjetà ta' dan il-ksur allegat jikkostitwixxu tħassib serju fir-rigward tad-drittijiet fundamentali; itenni li r-rifjut tad-dħul awtomatiku, ir-refoulement u l-espulsjonijiet kollettivi huma pprojbiti fid-dritt internazzjonali u tal-UE; jenfasizza, barra minn hekk, li, skont l-Artikolu 8 tal-APD, l-Istati Membri għandhom id-dmir li jinfurmaw lill-persuni dwar il-possibbiltà li japplikaw għall-asil jekk ikun hemm indikazzjonijiet ta' ħtiġijiet ta' protezzjoni, u li l-persuni soġġetti għal rifjut ta' dħul jeħtiġilhom jiġu żgurati aċċess għal rimedju effettiv f'konformità mad-dritt tal-UE u l-KEDB; jiddeplora l-każijiet kollha fejn l-Istati Membri jonqsu milli jirrispettaw l-obbligi tagħhom f'dan ir-rigward, u jistedinhom jikkonformaw bis-sħiħ ma' dawk l-obbligi; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura b'mod effikaċi l-konformità tal-Istati Membri ma' dawn l-obbligi, inkluż billi tissospendi l-ħlas tal-UE f'każijiet ta' nuqqasijiet serji;

16.  Iqis li huwa importanti li jiġu stabbiliti korpi ta' monitoraġġ indipendenti u jistieden lill-Istati Membri jagħtu lill-korpi ta' monitoraġġ aċċess mingħajr ostakli għall-faċilitajiet fuq il-fruntiera sabiex jiġu żgurati l-protezzjoni effettiva tad-drittijiet fundamentali u r-rapportar sistematiku tal-ksur, f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet fir-rapport tagħha dwar l-Isfidi fil-qasam tad-Drittijiet Fundamentali fil-Fruntieri tal-Art; jemmen li l-monitoraġġ indipendenti għandu jivverifika wkoll il-kwalità tal-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet u l-eżitu tiegħu, kif ukoll il-kundizzjonijiet tad-detenzjoni u l-konformità mas-salvagwardji proċedurali; iqis li istituzzjonijiet nazzjonali indipendenti u kompetenti tad-drittijiet tal-bniedem u NGOs, aġenziji tal-UE bħall-FRA, kif ukoll organizzazzjonijiet internazzjonali bħall-UNHCR għandhom ikunu parti mill-korpi ta' monitoraġġ;

Minorenni mhux akkumpanjati u applikanti vulnerabbli li jeħtieġu garanziji proċedurali speċjali fil-proċedura fuq il-fruntiera

17.  Jinnota li l-Artikolu 24 tal-APD jispeċifika li l-Istati Membri għandhom jivvalutaw f'perjodu ta' żmien raġonevoli wara li ssir applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali jekk l-applikant huwiex applikant li jeħtieġ garanziji proċedurali speċjali, u li jeħtiġilhom ma japplikawx il-proċedura fuq il-fruntiera jekk tali garanziji ma jistgħux jiġu pprovduti fi ħdan il-qafas tagħha;

18.  Jenfasizza li filwaqt li l-Istati Membri stabbilew mekkaniżmi biex jidentifikaw applikanti li jeħtieġu garanziji proċedurali speċjali, dawn spiss ma jkunux effettivi fl-individwalizzazzjoni ta' tali ħtiġijiet u, meta jiġu identifikati l-ħtiġijiet, spiss jiġu vvalutati biss il-ħtiġijiet viżibbli; jinnota li l-identifikazzjoni effettiva u rapida tal-applikanti li jeħtieġu garanziji proċedurali speċjali tibqa' sfida; jenfasizza li l-persuni vulnerabbli huma intitolati li jkollhom il-ħtiġijiet tagħhom ta' garanziji proċedurali speċjali vvalutati, u, jekk jiġu applikati proċeduri fuq il-fruntiera għalihom, li jkollhom appoġġ adegwat ipprovdut skont id-dritt tal-UE; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-applikanti kollha li jeħtieġu garanziji proċedurali speċjali jiġu identifikati b'mod effettiv u jingħataw aċċess sħiħ għal dawn il-garanziji u l-appoġġ speċjali, kif stipulat fl-RCD; jenfasizza li fejn ma jistax jingħata appoġġ adegwat fil-qafas tal-proċedura fuq il-fruntiera, jew fejn l-awtorità determinanti tqis li l-applikant jeħtieġ garanziji proċedurali speċifiċi li jagħtu attenzjoni partikolari lill-vittmi ta' tortura, stupru jew forom serji oħra ta' vjolenza psikoloġika, fiżika, sesswali jew vjolenza abbażi tas-sess, l-awtorità determinanti jeħtiġilha ma tapplikax, jew jeħtiġilha tieqaf milli tapplika, dawn il-proċeduri għall-applikant;

19.  Ifakkar li l-Artikolu 25(6)(b) tal-APD jippreskrivi sett limitat ħafna ta' ċirkostanzi li jippermettu lill-Istati Membri jipproċessaw l-applikazzjonijiet ta' minorenni mhux akkumpanjati fil-qafas ta' proċedura fuq il-fruntiera; jenfasizza li l-Istati Membri eżaminati ma implimentawx metodi adegwati għall-valutazzjoni tal-età; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw il-konformità mal-aħjar interessi tat-tfal, kif ukoll jipproteġu lit-tfal, inklużi l-vittmi tat-traffikar; jenfasizza li l-APD jipprovdi lill-Istati Membri bl-għażla li jeżentaw minorenni mhux akkumpanjati mill-proċedura fuq il-fruntiera u li jipproċessaw l-applikazzjonijiet tagħhom kif xieraq skont il-proċeduri regolari tal-asil; jistieden lill-Istati Membri jeżentaw lill-minorenni mhux akkumpanjati mill-proċeduri fuq il-fruntiera;

Salvagwardji proċedurali

20.  Jinnota li l-proċeduri fuq il-fruntiera huma proċeduri rapidi u jfakkar li, skont l-Artikolu 43 tal-APD, l-applikanti fil-proċeduri fuq il-fruntiera jgawdu l-istess drittijiet u garanziji bħall-applikanti fi proċeduri normali;

21.  Jenfasizza li ġew irrapportati problemi sinifikanti fir-rigward tal-aċċess għall-għajnuna legali u l-kwalità tagħha fl-Istati Membri kollha eżaminati; jenfasizza li l-għajnuna legali hija kruċjali biex jiġu żgurati proċeduri ekwi tal-asil; jirrakkomanda li l-għajnuna legali mingħajr ħlas għandha tkun diġà garantita fl-ewwel istanza, hekk kif l-applikazzjoni għall-asil tiġi rreġistrata; jistieden lill-Istati Membri jipprovdu wkoll aċċess effettiv għall-għajnuna legali fil-prattika, u jiżguraw id-disponibbiltà ta' konsulenti legali suffiċjenti u kwalifikati;

22.  Jinnota li l-APD tipprovdi lill-Istati Membri l-għażla li jippermettu lill-NGOs jaċċedu l-proċedura fuq il-fruntiera li għandha tkun ta' assistenza għall-applikanti; jesprimi dispjaċir li, fil-qafas tal-proċeduri fuq il-fruntiera, ħafna Stati Membri ma jirregolawx tali aċċess għall-organizzazzjonijiet mhux governattivi speċjalizzati fil-faċilitajiet fil-fruntieri, punti ta' qsim u żoni ta' tranżitu, li jista' jkollhom rwol ewlieni fl-iżgurar tad-drittijiet ġuridiċi u proċedurali tal-applikanti u jistgħu jtejbu l-kwalità tad-deċiżjonijiet tal-ewwel istanza;

23.  Jisħaq fuq il-fatt li l-proċeduri fuq il-fruntiera huma kkaratterizzati minn taħlita ta' limiti taż-żmien proċedurali qosra u detenzjoni; iqis li hemm bżonn ta' limiti ta' żmien proċedurali effiċjenti sabiex tiġi minimizzata ċ-ċaħda temporanja tal-libertà ta' moviment jekk il-persuni jiġu detenuti; ifakkar li l-Istati Membri jistgħu jintroduċu limiti ta' żmien iqsar, iżda raġonevoli, mingħajr preġudizzju għat-twettiq ta' eżami adegwat u komplet u għall-aċċess effettiv tal-applikant għall-garanziji u l-prinċipji bażiċi previsti fl-APD; jinnota li l-limitu ta' żmien għal deċiżjoni abbażi ta' proċedura fuq il-fruntiera jvarja fost l-Istati Membri minn jumejn sa 28 jum, u għall-preżentazzjoni ta' appell minn jumejn sa sebat ijiem; jirrimarka li limiti ta' żmien qosra jistgħu jkunu ta' sfida għal tħejjija bir-reqqa tal-intervista jew appell u għalhekk għal applikazzjoni ġusta tal-proċedura, speċjalment jekk is-salvagwardji proċedurali stabbiliti fl-APD ma jiġux applikati b'mod effettiv;

24.  Itenni l-obbligi tal-Istati Membri li jipprovdu lill-applikanti aċċess għal assistenza, rappreżentanza u informazzjoni proċedurali kif stipulat fl-APD; jenfasizza l-ħtieġa li l-applikanti jkollhom aċċess f'waqtu għal informazzjoni adegwata u li tista' tinftiehem dwar il-proċeduri fuq il-fruntiera u d-drittijiet u l-obbligi tagħhom; jirrimarka li l-interpretazzjoni għandha tiġi pprovduta personalment u fl-istadji kollha tal-proċedura fuq il-fruntiera; ifakkar li l-intervisti personali huma r-riżultat tal-obbligu tal-Istati Membri li jagħtu lill-applikanti opportunità effettiva biex jippreżentaw il-motivi tal-applikazzjonijiet tagħhom u l-elementi prinċipali tal-proċedura ta' eżami, u jridu jitwettqu minn persunal imħarreġ b'mod adegwat; jenfasizza li l-applikanti għandhom jingħataw biżżejjed żmien biex iħejju l-intervista; jinnota bi tħassib li l-Istati Membri eżaminati fil-Valutazzjoni tal-Implimentazzjoni Ewropea tal-EPRS ma jissodisfawx l-obbligi tagħhom skont l-APD relatati mas-salvagwardji proċedurali fil-kuntest tal-proċeduri fuq il-fruntiera, u jenfasizza li d-diffikultajiet tal-applikanti biex jaċċedu s-salvagwardji proċedurali jista' jkollhom riperkussjonijiet serji fuq id-drittijiet tagħhom garantiti fil-Karta; jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw u japplikaw bis-sħiħ is-salvagwardji stabbiliti fl-APD;

25.  Jirrikonoxxi li l-APD tħalli f'idejn l-Istati Membri d-deċiżjoni dwar jekk l-appelli jkollhomx effett sospensiv awtomatiku; ifakkar, madankollu, li l-QĠUE rrikonoxxiet li appell kontra deċiżjoni ta' ritorn, li l-infurzar tagħha jista' jesponi liċ-ċittadin ta' pajjiż terz ikkonċernat għal riskju serju ta' refoulement, irid jkollu effett sospensiv;

Proċeduri fuq il-fruntiera u għadd kbir ta' wasliet

26.  Jisħaq li f'konformità mal-Artikolu 43(3) tal-APD, fil-każ ta' wasliet li jkunu jinvolvu għadd kbir ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi jew persuni apolidi li jressqu applikazzjonijiet għal protezzjoni internazzjonali fil-fruntiera jew f'żona ta' tranżitu, dawk il-proċeduri jistgħu jiġu applikati wkoll fejn u sakemm dawn iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi jew persuni apolidi jiġu akkomodati, normalment f'postijiet qrib il-fruntiera jew iż-żona ta' tranżitu;

27.  Ifakkar li s-salvagwardji stabbiliti fil-Kapitolu II tal-APD japplikaw ukoll fil-każ ta' għadd kbir ta' wasliet; iqis li persunal u riżorsi suffiċjenti huma essenzjali f'dan ir-rigward; jinnota bi tħassib li f'dawn il-każijiet, l-applikazzjoni korretta tal-proċeduri fuq il-fruntiera tista' tkun diffiċli, tista' toħloq riskju ta' ksur tad-drittijiet fundamentali u tqajjem tħassib dwar l-effiċjenza;

28.  Jikkondividi t-tħassib espress mill-FRA, mill-Kummissarju Għoli tan-NU għar-Rifuġjati, u mir-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-migranti dwar ir-rispett għall-garanziji proċedurali u d-drittijiet fundamentali fi proċeduri rapidi fuq il-fruntiera użati fil-gżejjer Griegi; jiddispjaċih dwar l-eżistenza tan-nuqqasijiet serji fil-qasam tad-drittijiet fundamentali f'dawk il-hotspots Ewropej identifikati mill-FRA;

29.  Jinnota li l-aġenziji tal-UE jistgħu jappoġġjaw lill-Istati Membri fil-każ ta' wasla ta' għadd kbir ta' persuni li jfittxu l-asil fil-punti tad-dħul fil-fruntiera, biex tiġi żgurata proċedura rapida u ġusta għall-applikanti kollha; jinnota b'mod partikolari li l-EASO jista' jagħti appoġġ operattiv f'diversi stadji tal-proċedura tal-asil, u li l-Frontex tista' tgħin fl-iskrinjar, l-identifikazzjoni u t-teħid tal-marki tas-swaba'; jinnota li s'issa l-EASO pprovda assistenza fil-Greċja biss fil-qafas tal-hekk imsejħa proċedura rapida fuq il-fruntiera għall-gżejjer; jirrimarka, barra minn hekk, li sar titjib, iżda li għad hemm nuqqasijiet serji, bħal tul medju ta' diversi xhur għall-proċeduri fuq il-fruntiera; jittama li l-Aġenzija tal-UE għall-Asil prevista tikkontribwixxi fl-indirizzar ta' dawn in-nuqqasijiet;

Applikazzjoni tal-proċeduri fuq il-fruntiera

30.  Ifakkar li l-applikazzjoni tal-proċeduri fuq il-fruntiera tibqa' fid-diskrezzjoni tal-Istati Membri; itenni li jekk l-Istati Membri japplikaw proċeduri fuq il-fruntiera, huma għandhom jipprevedu kundizzjonijiet li jiżguraw proċedura ġusta u adegwata kif ukoll ċarezza rapida dwar l-eżitu tagħha lill-applikanti għall-protezzjoni internazzjonali; jinnota li, b'mod partikolari f'każijiet aktar kumplessi, l-effettività tal-garanziji proċedurali, bħad-dritt għall-għajnuna legali, tista' tiddgħajjef; jenfasizza li proċeduri u salvagwardji proċedurali effiċjenti jeħtieġ li jimxu id f'id; jenfasizza li meta deċiżjoni ma tkunx tista' tittieħed fi żmien ta' mhux aktar minn erba' ġimgħat, l-applikazzjoni għandha tiġi pproċessata f'konformità mad-dispożizzjonijiet l-oħra tal-APD; jistieden lill-Istati Membri jikkonformaw bis-sħiħ fid-dritt u fil-prattika mas-salvagwardji proċedurali stipulati fl-APD ;

31.  Jistieden lill-Istati Membri jiskambjaw b'mod kontinwu l-aħjar prattiki dwar l-applikazzjoni korretta tal-proċeduri fuq il-fruntiera fis-seħħ bħalissa, u wkoll li jaqsmuhom mal-Kummissjoni;

32.  Jistieden lill-Istati Membri jivvalutaw b'mod kritiku jekk il-kapaċità operattiva attwali tagħhom hijiex biżżejjed biex jiġi żgurat it-twettiq tal-obbligi tagħhom fil-proċeduri fuq il-fruntiera; jistieden lill-Istati Membri jtejbu l-kooperazzjoni u l-assistenza operattivi fejn ikun meħtieġ;

33.  Jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja b'mod effettiv l-implimentazzjoni tal-Artikolu 43 u d-dispożizzjonijiet relatati tal-APD u tieħu azzjoni fil-każ ta' nuqqas ta' konformità anki billi tniedi proċedimenti ta' ksur fejn ikun xieraq;

o
o   o

34.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 180, 29.6.2013, p. 60.
(2) ĠU L 180, 29.6.2013, p. 96.
(3) ĠU L 77, 23.3.2016, p. 1.
(4) ĠU L 180, 29.6.2013, p. 31.
(5) W. van Ballegooij, K. Eisele, "Asylum procedures at the border, European Implementation Assessment", (Proċeduri tal-asil fil-fruntiera, Valutazzjoni tal-Implimentazzjoni Ewropea), Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew, 2020.
(6) ĠU C 76, 9.3.2020, p. 86.

Aġġornata l-aħħar: 3 ta' Ġunju 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza