Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2188(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0006/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0006/2021

Συζήτηση :

PV 08/02/2021 - 19
CRE 08/02/2021 - 19

Ψηφοφορία :

PV 09/02/2021 - 14
PV 10/02/2021 - 3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0044

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 297kWORD 98k
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 - Βρυξέλλες
Μείωση των ανισοτήτων με ειδική έμφαση στη φτώχεια των εργαζομένων
P9_TA(2021)0044A9-0006/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων με ειδική έμφαση στη φτώχεια των εργαζομένων (2019/2188(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον στόχο της συνοχής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 3 ΣΕΕ, και ιδίως την ανοδική κοινωνική σύγκλιση,

–  έχοντας υπόψη την οριζόντια κοινωνική ρήτρα που περιλαμβάνεται στο άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την κοινωνική πολιτική σύμφωνα με τα άρθρα 151 κ. επ. ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, σύμφωνα με το άρθρο 6 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και, ιδίως, τις αρχές 5 και 6,

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις και τις συστάσεις της της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UN UNCRPD) και την έναρξη ισχύος της στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 21 Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με την απόφαση 2010/48/EΚ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της UN UNCRPD (1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής(3),

–  έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Ursula von der Leyen,

–  έχοντας υπόψη το προσαρμοσμένο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020,

–  έχοντας υπόψη τον στόχο της εξάλειψης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας, στην ΕΕ(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τον ρόλο ενός ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2020 σχετικά με την ευρωπαϊκή προστασία των διασυνοριακών και εποχικών εργαζομένων στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική φτώχεια(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τις αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας ως στρατηγική βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη φτώχεια: η διάσταση του φύλου(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες(10),

–  έχοντας υπόψη τον δείκτη ισότητας των φύλων (Gender Equality Index) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Μια Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025» (COM(2020)0152),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τις πολιτικές περί ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την επισφαλή απασχόληση(13),

–  έχοντας υπόψη τον παγκόσμιο δείκτη δικαιωμάτων της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ITUC)(14),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Φτώχειας και τις σχετικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Βάσης Ρομά (ERGO),

–  έχοντας υπόψη τους στόχους που καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία για την επίτευξη ισότιμης και δίκαιης μετάβασης, με την παροχή πρόσβασης σε προγράμματα για την αναβάθμιση δεξιοτήτων και ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους οικονομικούς τομείς,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2020, με τίτλο «Μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις» (COM(2020)0014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής Αναφορών,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A9-0006/2021),

Αυξανόμενη ανισότητα και φτώχεια

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα δυνατά σημεία της ΕΕ είναι το κοινωνικό μοντέλο της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις και η παγκόσμια τάση αύξησης των ανισοτήτων απαιτούν την επαναξιολόγηση αυτού του κοινωνικού μοντέλου και την προσαρμογή του στο σύγχρονο, ταχέως εξελισσόμενο, σύνθετο και απρόβλεπτο παγκόσμιο περιβάλλον·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat, τα άτομα αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας όταν εργάζονται για πάνω από το μισό του έτους και το μέσο ετήσιο καθαρό εισόδημά τους είναι κατώτερο του 60 % του επιπέδου του εθνικού μέσου εισοδήματος των νοικοκυριών (μετά τις κοινωνικές παροχές)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι 9,4 % των ευρωπαίων εργαζομένων αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας το 2018(15)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ανισότητες τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών και διαφέρουν σημαντικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι διευρύνεται διαρκώς το χάσμα μεταξύ των κορυφαίων εκατοστημορίων και όλων των άλλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθαρός πλούτος ανά νοικοκυριό στις χώρες της Ευρωομάδας αυξήθηκε σχετικά έντονα για το πλουσιότερο 20 %, ενώ μειώθηκε για το φτωχότερο 20 %, και ότι το φτωχότερο 20 %(16) των νοικοκυριών είχε καθαρό χρέος ύψους 4 500 EUR κατά μέσο όρο, ενώ το πλουσιότερο 10 % είχε καθαρό πλούτο ύψους 1 189 700 EUR (17)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράγοντες που συμβάλλουν στη φτώχεια και στην αύξηση της καθαρής ανισότητας του πλούτου είναι πολύπλοκοι και αλληλένδετοι, και περιλαμβάνουν κυρίως την ανισότητα των μισθών, την ανισότητα μεταξύ των φύλων, την έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγασης, τις διακρίσεις, τα χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης, τις τεχνολογικές αλλαγές στον κόσμο της εργασίας και τις διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της παραγωγικότητας χωρίς αντίστοιχη αύξηση των μισθών επιτείνει επίσης τις οικονομικές ανισορροπίες εντός και μεταξύ των κρατών μελών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος επιτάχυνσης του φαινομένου του εισοδηματικού αποκλεισμού μεταξύ των εργαζομένων επηρεάζει όχι μόνο τους εργαζομένους με χαμηλή ειδίκευση, αλλά και τους πτυχιούχους (συμπεριλαμβανομένων των αποφοίτων πανεπιστημίων) που εισέρχονται στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορά εισοδήματος μεταξύ των υψηλόμισθων και χαμηλόμισθων εργαζομένων πρόκειται να διευρυνθεί·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους έξι εργαζόμενους στην ΕΕ λαμβάνει χαμηλό μισθό, δηλαδή μισθό χαμηλότερο από τα δύο τρίτα του μέσου εθνικού μισθού, και το ποσοστό αυτό αυξάνεται συνεχώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χαμηλοί μισθοί δεν ακολούθησαν τον ρυθμό αύξησης των άλλων μισθών σε πολλά κράτη μέλη, επιδεινώνοντας με τον τρόπο αυτό τις εισοδηματικές ανισότητες και τη φτώχεια των εργαζομένων, και μειώνοντας την ικανότητα των εργαζομένων που λαμβάνουν χαμηλό μισθό να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές δυσκολίες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύφεση στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κρίσης προκάλεσε σημαντική αύξηση στον αριθμό των εργαζομένων σε αναγκαστική μερική απασχόληση, οι οποίοι τις περισσότερες φορές εργάζονται σε επαγγέλματα και τομείς βασικού ή χαμηλότερου επιπέδου με πολύ μεγάλο κίνδυνο φτώχειας στην εργασία·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και η απαγόρευση των διακρίσεων αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κατοχυρώνεται από την ΣΕΕ και από το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στην ΕΕ των 27 κερδίζουν κατά μέσο όρο(18) περίπου 15 % λιγότερα από τους άνδρες, και 9,38 % λιγότερα όταν υπάρχει διόρθωση για διάφορες αιτίες(19)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεκαετίες ύπαρξης χάσματος στις αμοιβές μεταξύ των φύλων έχουν οδηγήσει σε διαφορά 37% στο εισόδημα από σύνταξη μεταξύ των δύο φύλων, μια κατάσταση που δημιουργεί άνισο επίπεδο οικονομικής ανεξαρτησίας μεταξύ ηλικιωμένων γυναικών και ανδρών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνιση κατανομή των ευθυνών φροντίδας στην ΕΕ, με τις γυναίκες να επωμίζονται δυσανάλογη επιβάρυνση ως κύριοι πάροχοι φροντίδας στις οικογένειες, σε συνδυασμό με την περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και φροντίδας ηλικιωμένων σε ορισμένα κράτη μέλη, έχει ως αποτέλεσμα περιόδους απουσίας από την αγορά εργασίας και, ως εκ τούτου, μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η άνιση κατανομή των ευθυνών φροντίδας, καθώς και η άνιση αμοιβή για εργασία που εκτελείται συνήθως από γυναίκες και ο αντίκτυπος των διακοπών της σταδιοδρομίας στην προαγωγή και την εξέλιξη των συντάξεων αποτελούν παράγοντες της γυναικείας φτώχειας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017, ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ήταν μεγαλύτερος για τις γυναίκες σε ποσοστό 23,3 % έναντι 21,6 % για τους άνδρες(20)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων είναι σε γενικές γραμμές χαμηλότερο για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας(21) και ότι οι ίσες ευκαιρίες θα πρέπει να συνεχίσουν να προωθούνται προκειμένου να μειωθούν περαιτέρω οι ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχόληση των γυναικών είναι σημαντικά υψηλότερη στον τομέα των υπηρεσιών από ό,τι στη βιομηχανία, με τις γυναίκες να απασχολούνται περισσότερο στους τομείς της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και σε δραστηριότητες λιανικής πώλησης, μεταποίησης, εκπαίδευσης και επιχειρηματικές δραστηριότητες, με αυξανόμενη συγκέντρωση γυναικών σε εργασίες μερικής και περιστασιακής απασχόλησης·

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου είναι ένα σημαντικό εργαλείο ένταξης της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές, τα μέτρα και τις δράσεις της ΕΕ, στην αγορά εργασίας και τις κοινωνικές πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών·

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (EPSR) για την ισότητα των φύλων, τις ίσες ευκαιρίες και την ενεργό στήριξη της απασχόλησης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή 6 του EPSR θεσπίζει ότι η φτώχεια στην εργασία πρέπει να αποτρέπεται και ότι πρέπει να διασφαλίζονται επαρκείς ελάχιστοι μισθοί, κατά τρόπο που να καλύπτονται οι ανάγκες των εργαζόμενων και των οικογενειών τους με βάση τις εθνικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την πρόσβαση στην απασχόληση και την παροχή κινήτρων για την αναζήτηση εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, όταν μια αρχή αναφέρεται σε εργαζομένους, αφορά όλους τους απασχολουμένους, ανεξάρτητα από το καθεστώς, τον τρόπο και τη διάρκεια της απασχόλησής τους·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι άνθρωποι δυσκολεύονται να βρουν ποιοτικές και σταθερές εργασίες με συμβάσεις αορίστου χρόνου και συχνά βιώνουν μακροχρόνια ανεργία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη επιτρέπουν στους εργοδότες να καταβάλλουν στους νεότερους εργαζομένους χαμηλότερο μισθό, γεγονός που εισάγει διακρίσεις σε βάρος των νεότερων εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι συχνά αναλαμβάνουν μια μη αμειβόμενη πρακτική χωρίς προοπτική εργασίας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισφαλής απασχόληση πλήττει ορισμένες ομάδες πολύ περισσότερο από άλλες, με ορισμένους πληθυσμούς, όπως οι Ρομά, να υπερεκπροσωπούνται σε άτυπη, ασταθή και χαμηλά αμειβόμενη εργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80 % των Ρομά και των παιδιών τους ζουν με εισόδημα χαμηλότερο από το σχετικό εθνικό όριο για τον κίνδυνο φτώχειας(22) ανεξάρτητα από το εάν εργάζονται ή όχι· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λαός των Ρομά έχει πληγεί σοβαρά από την πανδημία και τα μέτρα ανάσχεσης(23)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό πλήττονται ή απειλούνται 95 εκατομμύρια άνθρωποι (21,7 %) στην ΕΕ, γεγονός που σημαίνει ότι απειλείται η οικονομική επιβίωση, η κοινωνική συμμετοχή και η ποιότητα ζωής (24)του ενός πέμπτου των πολιτών της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 85,3 εκατομμύρια άνθρωποι (16,9 %) στην ΕΕ πλήττονται από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό μετά από τις κοινωνικές παροχές·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στατιστικές της ΕΕ για τη φτώχεια καταδεικνύουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την επίτευξη του στόχου για μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 8,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις κατηγορίες κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σε σύγκριση με το βασικό σενάριο του 2008, χάρη, σε μεγάλο βαθμό, στη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς εργασίας και στη μείωση της σοβαρής υλικής στέρησης(25) και του ποσοστού των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας(26) σε ορισμένα κράτη μέλη·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, παρά τη σημαντική βελτίωση της κατάστασης σε ορισμένα κράτη μέλη, δεν πέτυχε τον στόχο της που είχε τεθεί από τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» για μείωση του αριθμού των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας κατά 20 εκατομμύρια έως το 2020 σε σχέση με το 2008·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων όπως οι διασυνοριακοί και εποχικοί εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν ειδικότερα υψηλό κίνδυνο φτώχειας στην εργασία και κοινωνικού αποκλεισμού και συχνά εργάζονται με βραχυπρόθεσμες συμβάσεις απασχόλησης με ελάχιστη ή καθόλου εργασιακή ασφάλεια, εργασιακά δικαιώματα ή κοινωνική προστασία·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διάφορες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες των επισφαλών συνθηκών διαβίωσης και εργασίας και της φτώχειας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλότερων επιπέδων υποκειμενικής ψυχικής ευεξίας, των προβλημάτων στέγασης και του περιβάλλοντος διαβίωσης, των κακών σχέσεων και των αισθημάτων κοινωνικού αποκλεισμού(27)·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι που πλήττονται από φτώχεια συχνά απασχολούνται σε απαράδεκτες συνθήκες εργασίες, όπως χωρίς συλλογικές συμβάσεις, παραβίαση των ωρών εργασίας(28) και κινδύνους υγείας και ασφάλειας στον τόπο εργασίας·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, οι εργαζόμενοι αυτοί βρίσκονται σε ακόμη ασθενέστερη θέση στην αγορά εργασίας·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ιδίως οι εργαζόμενοι αναγκαστικής μερικής απασχόλησης, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας όταν συνδυάζουν διαφορετικούς παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων του χαμηλού μισθού, των ασταθών θέσεων εργασίας, και του γεγονότος ότι εργάζονται μόνο αυτοί και έχουν εξαρτώμενα μέλη στο νοικοκυριό τους(29)·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, το 5,8 % του πληθυσμού της ΕΕ των 27 αντιμετώπιζε σοβαρή υλική στέρηση, και ότι υπάρχει ακραία φτώχεια σε πολλές περιοχές και κοινότητες, καθώς και ότι το ποσοστό αυτό ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19, γεγονός που καθιστά το πρόβλημα αυτό ακόμη πιο πιεστικό·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα διαδεδομένο πρόβλημα στην Ευρώπη, καθώς 50 έως 125 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν κατάλληλη εσωτερική θέρμανση(30)· λαμβάνοντας υπόψη ότι 11 % των νοικοκυριών στην ΕΕ δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο(31)·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια στα νοικοκυριά(32) μειώνεται(33), αλλά με αργούς ρυθμούς: ένα στα τέσσερα παιδιά κάτω των 18 ετών αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού και έτσι παγιδεύεται σε έναν διαγενεακό κύκλο μειονεκτικότητας(34)· λαμβάνοντας υπόψη ότι πλήττονται ιδίως οι μόνοι γονείς (34,2 %) και οι πολύτεκνες οικογένειες(35)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογένειες με παιδί ή άλλους συγγενείς με αναπηρίες αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο φτώχειας·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μισθώματα αυξάνονται συνεχώς στα περισσότερα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό επιβάρυνση του κόστους στέγασης(36) στην ΕΕ είναι 9,6 %, γεγονός που σημαίνει ότι τα άτομα που ζουν σε αυτά τα νοικοκυριά δαπανούν το 40 % ή περισσότερο του μέσου διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση(37)· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη το ποσοστό επιβάρυνσης του κόστους στέγασης ανέρχεται σε 50-90 %(38)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ, τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα αντιμετωπίζουν μέσο κόστος ενοικίασης που κυμαίνεται μεταξύ 20 % και 45 % του διαθέσιμου εισοδήματος·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους κύριους παράγοντες που συμβάλλουν στην καθαρή ανισότητα του πλούτου είναι οι μεταβολές στις τιμές των κατοικιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγασης καθίσταται η μεγαλύτερη αιτία ανισοτήτων σε πολλά κράτη μέλη·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά των αστέγων αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη, και ότι περίπου 700 000 άνθρωποι ήταν άστεγοι το 2019(39): 70 % περισσότεροι από ό,τι πριν δέκα χρόνια(40);

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2017, το ποσοστό των νέων ηλικίας 18-24 ετών, οι οποίοι μολονότι εργάζονταν, αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο φτώχειας, εκτιμήθηκε σε 11 % στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και 28,2 % στη Ρουμανία(41)·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια των ηλικιωμένων αυξάνεται συνεχώς: το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ανήλθε κατά μέσο όρο σε 16,1 % (ΕΕ-27)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί περαιτέρω λόγω της επισφαλούς και άτυπης εργασίας, που υπερισχύει μεταξύ των πιο ηλικιωμένων(42)·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια των εργαζομένων αλλοιώνει την εργασία από τον βασικό της στόχο ως το μέσο επίτευξης αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους, εμποδίζοντας τους να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 4 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης ορίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα δίκαιης αμοιβής που θα διασφαλίζει σε αυτούς και τις οικογένειές τους αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο·

Μείωση της κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κάλυψη των συλλογικών διαπραγματεύσεων στις χώρες του ΟΟΣΑ έχει μειωθεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες από 46 % σε 32 % κατά μέσο όρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε τουλάχιστον 14 κράτη μέλη της ΕΕ, 50% των εργαζομένων εργάζονται χωρίς συλλογική σύμβαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις υπερβαίνει το 80 % μόνο σε επτά κράτη μέλη(43)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση ήταν ταχύτερη σε χώρες που υπέστησαν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες στόχευαν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις(44)·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καλά συντονισμένα συστήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων που έχουν ευρεία κάλυψη ενισχύουν τις καλές επιδόσεις της αγοράς εργασίας, και ότι οι εργαζόμενοι που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις συνήθως απολαμβάνουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερο εργασιακό περιβάλλον σε σύγκριση με εκείνους που δεν καλύπτονται·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των χωρών στις οποίες οι εργαζόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα να συστήνουν ή να συμμετέχουν σε συνδικαλιστικές οργανώσεις αυξήθηκε από 92 το 2018 σε 107 το 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 40 % των ευρωπαϊκών χωρών δεν επιτρέπεται στους εργαζόμενους να συμμετέχουν σε συνδικάτα, με το 68 % των χωρών να παραβιάζουν το δικαίωμα στην απεργία και το 50 % να παραβιάζουν το δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις(45)·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πιο δύσκολο για τους εργαζομένους στις αγροτικές περιοχές να αποκτήσουν συνδικαλιστική εκπροσώπηση και να διαπραγματευθούν τοπικές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, ανάλογα επίσης με τον τομέα·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μισθολογικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα από την παραγωγικότητα μεταξύ 2000-2016(46)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των μισθών δεν συμβαδίζει με την εξέλιξη της προστιθέμενης αξίας, γεγονός που ενέτεινε τις υφιστάμενες ανισότητες·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις όχι μόνο ρυθμίζουν τα επίπεδα των μισθών αλλά και τις συνθήκες εργασίας, όπως ο χρόνος εργασίας, η άδεια μετ 'αποδοχών, οι διακοπές και οι ευκαιρίες αναβάθμισης·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχυροί κοινωνικοί εταίροι και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στα συνολικά επίπεδα μισθών στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του κατώτατου και μέσου μισθού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι ακούγονται και αντιμετωπίζονται με σεβασμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ενδείξεις θετικής συσχέτισης μεταξύ της συμμετοχής των εργαζομένων στο χώρο εργασίας και της απόδοσης και των εσόδων της εταιρείας(47)·

Αύξηση της άτυπης και επισφαλούς απασχόλησης

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία (50,6 % ) το 2017 ήταν σημαντικά χαμηλότερο από το συνολικό ποσοστό απασχόλησης (74,8 %)(48)·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, τα άτομα με αναπηρία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας στην εργασία (11 % έναντι του μέσου όρου της ΕΕ που είναι 9,1 %)(49)·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο 20,7 % των γυναικών με αναπηρίες και 28,6 % των ανδρών με αναπηρίες είναι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης(50)·

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη τα άτομα με αναπηρία συχνά χάνουν τα δικαιώματα αναπηρίας τους όταν αναλαμβάνουν εργασία, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο φτώχειας των εργαζομένων·

ΜΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, τα άτομα με αναπηρία που απασχολούνται σε προστατευόμενα εργαστήρια δεν έχουν κατ’ ανάγκη καθεστώς εργαζομένου, εργασιακά δικαιώματα ή εγγυημένο κατώτατο μισθό(51)·

Ν.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη μετά την οικονομική κρίση(52)·

ΝΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε διάστημα δέκα ετών, το ποσοστό των εργαζομένων που ζουν σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας αυξήθηκε από 8 % σε 9,4 %, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 20,5 εκατομμύρια άτομα(53)·

ΝΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει διαπιστωθεί η σύνδεση μεταξύ της αύξησης των μη τυπικών μορφών απασχόλησης και του αυξημένου ποσοστού των Ευρωπαίων εργαζομένων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας(54)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 16,2 % των εργαζόμενων με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή σε μερική απασχόληση είναι πιο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της φτώχειας σε σύγκριση με το 6,1 % των εργαζομένων με σύμβαση αορίστου χρόνου·

ΝΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μορφωτικό επίπεδο έχει σημαντικό αντίκτυπο στον κίνδυνο φτώχειας στην εργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος φτώχειας στην εργασία είναι σημαντικά υψηλότερος για τους εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχει κίνδυνος φτώχειας ακόμη και για τους εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης(55)·

ΝΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαφορές στις μισθολογικές πρακτικές εντός της ΕΕ·

ΝΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα κατώτατου μισθού - όπου υπάρχουν - ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό ως προς το πεδίο εφαρμογής και την κάλυψη μεταξύ των κρατών μελών(56)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα κατώτατου μισθού διαφέρουν επίσης ως προς το απόλυτο και σχετικό επίπεδό τους και ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά την κάλυψη και την επάρκεια για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και αν οι διαφορές αυτές είναι μικρότερες όταν συνυπολογιστούν οι διαφορές στις τιμές, οι διαφορές αγοραστικής δύναμης παραμένουν μεγάλες(57)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των ατόμων που λαμβάνουν κατώτατο μισθό ποικίλλει επίσης σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών·

ΝΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατώτατος μισθός υπερβαίνει σταθερά το καθορισμένο ελάχιστο όριο κινδύνου φτώχειας (60 % του μέσου ακαθάριστου μισθού) σε τρία μόνο κράτη μέλη και ότι σε άλλα κράτη μέλη δεν αποτελεί εγγύηση κατά της φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι τομείς και ορισμένες ομάδες εργαζομένων και μορφές εργασίας ενίοτε δεν περιλαμβάνονται σε συστήματα καθορισμού κατώτατου μισθού ή συλλογικές συμβάσεις ούτε καλύπτονται από αυτά·

ΝΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι που αμείβονται με κατώτατο μισθό αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στην επίτευξη των στόχων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ειδικότερα, 7 από τους 10 εργαζομένους που αμείβονται με κατώτατο μισθό αντιμετωπίζουν τουλάχιστον «μερικές» δυσκολίες όσον αφορά την επίτευξη των στόχων τους, σε σύγκριση με 5 από τους 10 άλλους εργαζομένους με σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών(58)·

ΝΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συρρίκνωση της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 προκάλεσε δραματική αύξηση του αριθμού των ατόμων σε άτυπη απασχόληση, σε βραχυπρόθεσμη εργασία και σε μερική απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της ακούσιας μερικής απασχόλησης(59)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι σε αναγκαστική μερική απασχόληση, είναι πιο πιθανό να εργάζονται σε επαγγέλματα και τομείς βασικού ή χαμηλότερου επιπέδου και αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας στην εργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το ένα τρίτο των εργαζομένων μερικής απασχόλησης εργάζονται ακούσια με αυτό το καθεστώς, ενώ ένας στους δύο εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου(60)·

ΝΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τυπικές συμβάσεις αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης αντιπροσωπεύουν μόνο το 59 % της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ, με την άτυπη και, συχνά αλλά όχι πάντα, την επισφαλή απασχόληση να αυξάνεται συνεχώς(61)·

Ξ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βραχυπρόθεσμη απασχόληση δεν ευνοεί την ανάπτυξη, την κατάρτιση και την προσαρμογή των εργαζομένων στις ανάγκες της μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας·

ΞΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας στην ΕΕ στο χώρο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, στις μεταφορές, στα ξενοδοχεία (62), στις υπηρεσίες τροφοδοσίας και στους τομείς του πολιτισμού και οργάνωσης εκδηλώσεων·

ΞΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια στην εργασία μπορεί επίσης να έχει συνέπειες σε νέους επαγγελματίες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, ιδίως σε κράτη μέλη με υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το ποσοστό των νέων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας στην εργασία είναι χαμηλότερο για όσους έχουν πτυχίο πανεπιστημίου από ό,τι για εκείνους με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, παραμένει ωστόσο σημαντικό σε ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι νεαροί ενήλικες συχνά πρέπει να περιοριστούν σε χαμηλούς μισθούς, μη δίκαιες συνθήκες εργασίας, ψευδή αυτοαπασχόληση, άτυπες συμβάσεις εργασίας ή ακόμη και αδήλωτη εργασία(63)·

ΞΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόσθετο εισόδημα, η μεγαλύτερη ευελιξία, η απόκτηση εμπειρίας, η προσέλκυση πελατών και η έλλειψη ευκαιριών στην παραδοσιακή αγορά εργασίας φαίνεται να αποτελούν τα βασικά κίνητρα για την εργασία σε πλατφόρμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία σε πλατφόρμα είναι σε γενικές γραμμές θετική για την ένταξη στην αγορά εργασίας(64)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία σε πλατφόρμα είναι ανομοιογενής και, ως εκ τούτου, μια ενιαία λύση για όλες τις περιπτώσεις θα μπορούσε να υπονομεύσει την ανάδυση σημαντικών μορφών εργασίας(65)·

ΞΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA) συστάθηκε τον Ιούλιο του 2019 με στόχο τη στήριξη των κρατών μελών και της Επιτροπής στην αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή του δικαίου της Ένωσης σχετικά με την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας αναμένεται να αναπτύξει την πλήρη επιχειρησιακή της ικανότητα έως το 2024·

ΞΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η Επιτροπή έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να υποβάλει πρόταση για ευρωπαϊκό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, δεν έχει υποβληθεί ακόμη συγκεκριμένη πρόταση·

ΞΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό εκπαίδευσης ενηλίκων στην ΕΕ ήταν 11,1 % το 2018, ενώ για το 2020 ο στόχος είναι το 15 %(66)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία και η καινοτομία έχουν μεγάλες δυνατότητες για την απελευθέρωση ευκαιριών, ωστόσο πάνω από το 40 % των ενηλίκων στην ΕΕ δεν διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες·

Οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας COVID-19

ΞΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία και η επισφαλής και άτυπη απασχόληση αυξήθηκαν απότομα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και ότι στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19 αναδείχθηκαν οι κοινωνικές επιπτώσεις που έχουν η απώλεια θέσεων εργασίας, η εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας και οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι μικρές βιοτεχνίες, οι μικρέμποροι και οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της κρίσης της νόσου COVID-19, η μεσαία τάξη συρρικνώνονται, το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών διευρύνεται και οι ανισορροπίες εντός και μεταξύ των κρατών μελών εντείνονται·

ΞΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, το 50 % των εργαζομένων στην ΕΕ αντιμετώπισε μείωση του χρόνου εργασίας τους, ενώ πάνω από το ένα τρίτο (34 %) των εργαζομένων ανέφεραν ότι είχε μειωθεί «πολύ» και το 16 % δήλωσε ότι είχε μειωθεί «λίγο»(67)·

ΞΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 75 % των πολιτών της ΕΕ δηλώνουν ότι η οικονομική τους κατάσταση είναι τώρα χειρότερη από αυτή που ήταν πριν από την πανδημία της νόσου COVID-19, ενώ 68 % αναφέρει δυσκολίες να ανταπεξέλθει στις ανάγκες διαβίωσής του και 68 % δεν έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει το επίπεδο διαβίωσής του για περισσότερους από τρεις μήνες χωρίς εισόδημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 16 % των εργαζομένων στην ΕΕ θεωρούν ότι είναι πιθανόν να χάσουν την εργασία τους στο άμεσο μέλλον(68)·

Ο.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία της νόσου COVID-19 μπορεί να έχει σοβαρές μακροχρόνιες συνέπειες στην αγορά εργασίας, ιδίως για τους νέους ή τους ευάλωτους εργαζομένους, αναγκάζοντάς τους να απασχοληθούν σε επισφαλείς και άτυπες θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα να επιδεινωθούν οι συνθήκες εργασίας και να διευρυνθούν οι υπάρχουσες ανισότητες·

ΟΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η πανδημία COVID-19 θα έχει κατά πάσα πιθανότητα άμεσο αντίκτυπο όσον αφορά την αύξηση της φτώχειας και της φτώχειας των εργαζομένων(69), ιδίως μεταξύ των πλέον ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας·

ΟΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 έχει αναδείξει την ανάγκη για μια κοινωνική προστασία που θα καλύπτει όλους τους τύπους εργαζομένων, ιδίως τους αυτοαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες·

ΟΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χαμηλά και υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας συνεχίζουν να αυξάνονται αριθμητικά, ωστόσο ο αριθμός των μεσαία αμειβομένων θέσεων εργασίας συρρικνώνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας δεν συνεπάγονται χαμηλό επίπεδο προσόντων, ιδίως για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για εργαζόμενους με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης ακόμα και σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας·

1.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΕ έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε εργαζομένου σε συνθήκες εργασίας οι οποίες διασφαλίζουν την υγεία και εγγυώνται την ασφάλεια και τον σεβασμό της αξιοπρέπειάς του, και εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η φτώχεια και ο αποκλεισμός από την αγορά εργασίας και την κοινωνία επιδεινώνουν τις ανισότητες και τον διαχωρισμό· υπενθυμίζει ότι κατά την εφαρμογή των πολιτικών τους, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύουν περαιτέρω το κοινωνικό μοντέλο της ΕΕ και να συνεκτιμούν τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου και επαρκούς κοινωνικής προστασίας για όλους και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

2.  τονίζει ότι η ΣΕΕ καθορίζει τη βασική υποχρέωση της Ένωσης να εργάζεται για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης, με βάση, μεταξύ άλλων, μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς που αποσκοπεί στην επίτευξη πλήρους απασχόλησης και κοινωνικής προόδου και υψηλού επιπέδου προστασίας· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να καταπολεμήσει τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και να προωθήσει την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού·

3.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η εισοδηματική ανισότητα στην ΕΕ ως παγκόσμια περιφέρεια είναι μικρότερη απ’ ό,τι σε ορισμένες άλλες μεγάλες προηγμένες οικονομίες, αλλά εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία· τονίζει ότι η μεγάλη ανισότητα εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη δικαιοσύνη, καθώς η παγιωμένη ανισότητα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανισότητα ευκαιριών και τη μείωση της δυνητικής ανάπτυξης· υπογραμμίζει ότι το σχετικά υψηλό επίπεδο ανισότητας μπορεί να συνδεθεί με υψηλότερο ποσοστό κινδύνου φτώχειας και εντονότερο κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και με τη συχνότερη επέλευση οικονομικών δυσχερειών και, ως εκ τούτου, μπορεί να μειώσει την κοινωνική συνοχή(70)·

4.  σημειώνει ότι, παρόλο που τα ποσοστά φτώχειας μεταξύ των γυναικών διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, ο κίνδυνος της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις ομάδες κινδύνου στις οποίες ανήκουν οι ηλικιωμένες γυναίκες, οι ανύπαντρες γυναίκες, οι γυναίκες με παιδιά και οι ανύπαντρες μητέρες, οι γυναίκες πρόσφυγες και οι μετανάστριες, οι έγχρωμες γυναίκες, οι γυναίκες από εθνοτικές μειονότητες, οι ομοφυλόφιλες, αμφιφυλόφιλες και διεμφυλικές γυναίκες, καθώς και οι γυναίκες με αναπηρία, είναι μεγάλος, με μεγαλύτερη πιθανότητα οι γυναίκες να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού από τους άνδρες (22,8% το 2018 στην ΕΕ)· σημειώνει ότι και άλλοι παράγοντες διατομεακών κινδύνων, όπως η αεργία, η έλλειψη υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους, καθιστούν ορισμένες συγκεκριμένες κατηγορίες γυναικών πιο ευάλωτες σε κινδύνους φτώχειας από άλλες·

5.  τονίζει ότι ένα στα δύο άτομα που προέρχονται από μεταναστευτικό υπόβαθρο εκτός ΕΕ κινδυνεύει από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, ότι τα επίπεδα επισφαλούς εργασίας είναι ιδιαίτερα υψηλά μεταξύ των μεταναστριών και προσφύγων, και ότι τα άτομα με εξαρτημένη ή παράτυπη κατάσταση αντιμετωπίζουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά φτώχειας· υπογραμμίζει ότι τέσσερα στα πέντε μέλη των κοινοτήτων Ρομά έχουν εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας και ότι λιγότερες από μία στις πέντε γυναίκες Ρομά (ηλικίας 16 ετών και άνω) είναι εργαζόμενες· επισημαίνει ότι οι διακρίσεις στην πρόσβαση και την ποιότητα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης συμβάλλουν στην πραγματικότητα αυτή· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των κοινοτικών και εθνικών προτύπων απασχόλησης χωρίς διακρίσεις οποιουδήποτε είδους, μεταξύ άλλων, μέσω της παρακολούθησης, και καταγγελιών και μηχανισμών προσφυγής αποτελεσματικών, ανεξάρτητων και προσβάσιμων για όλους τους εργαζομένους·

6.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη Eurostat, υπάρχουν σήμερα 64,6 εκατομμύρια γυναίκες και 57,6 εκατομμύρια άνδρες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας στα κράτη μέλη, γεγονός που δείχνει ότι ο αντίκτυπος της φτώχειας στις γυναίκες και τους άνδρες είναι διαφορετικός· σημειώνει ότι οι αριθμοί αυτοί δείχνουν μόνο πόσες γυναίκες επηρεάζονται, και πρέπει να εξεταστούν μαζί με άλλους δείκτες, όπως η ηλικία, το προσδόκιμο ζωής, οι εισοδηματικές ανισότητες, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, ο τύπος νοικοκυριού και οι κοινωνικές μεταβιβάσεις, προκειμένου να γίνει αντιληπτή η πλήρης σημασία τους· τονίζει ότι η έκθεση των γυναικών στη φτώχεια είναι πιθανό να υποεκτιμηθεί και καλεί τα κράτη μέλη να συλλέξουν στοιχεία για τη φτώχεια κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει την οικογενειακή και προσωπική πραγματικότητα ενός ατόμου, μαζί με σχετικά δεδομένα για την ισότητα, και να προβούν σε ανάλυση των στατιστικών και των πολιτικών για την ισότητα των φύλων και τη φτώχεια, δεδομένου ότι δεν μπορεί να υποτεθεί ότι οι πόροι μοιράζονται εξίσου μεταξύ ανδρών και γυναικών εντός των νοικοκυριών·

Μέτρα κατά των ανισοτήτων

7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλλουν προσπάθειές για επίτευξη του στόχου ύπαρξης συγκρίσιμων συνθηκών διαβίωσης μέσω μιας ανοδικής κοινωνικής και οικονομικής σύγκλισης, να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες ανισότητες εντός και μεταξύ των κρατών μελών και να αυξήσουν την αλληλεγγύη· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα συστήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων και να διασφαλίσουν την ελάχιστη κοινωνική προστασία και ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για όλες τις ηλικιακές ομάδες· τονίζει ότι οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν με μέσα όπως, μεταξύ άλλων, ένα ελάχιστο εισόδημα, κατώτατοι μισθοί και ελάχιστες συντάξεις στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα(71), σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και τη νομοθεσία κάθε κράτους μέλους, και με σεβασμό όλων των γενικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της αναλογικότητας, της ασφάλειας δικαίου, της ισότητας ενώπιον του νόμου και της επικουρικότητας·

8.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ότι η πρόληψη και η αντιμετώπιση της φτώχειας των εργαζομένων πρέπει να εντάσσεται στον συνολικό στόχο για εξάλειψη της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

9.  πιστεύει ότι η διαθεσιμότητα προσιτών και προσβάσιμων υπηρεσιών (ιδίως δημόσιων υπηρεσιών) καλής ποιότητας είναι απαραίτητη για τη μείωση των ανισοτήτων και των επιπέδων φτώχειας· θεωρεί επομένως απαραίτητο τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να εγγυηθούν την πρόσβαση σε υπηρεσίες καλής ποιότητας και, κατά συνέπεια, την καθολική πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, προσιτή στέγαση, ενεργειακό εφοδιασμό και την κοινωνική προστασία·

10.  είναι πεπεισμένο ότι το αξίωμα «η εργασία είναι η καλύτερη θεραπεία για τη φτώχεια» δεν ισχύει πάντα σήμερα λόγω της ύπαρξης τομέων χαμηλών απολαβών και επισφαλών συνθηκών εργασίας (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μορφών άτυπης απασχόλησης), που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα και την επάρκεια των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· πιστεύει, επιπλέον, ότι οι αποτελεσματικές συλλογικές συμβάσεις και τα αποτελεσματικά νομικά συστήματα κατώτατου μισθού, όπου υπάρχουν, αποτελούν σημαντικά μέσα για την καταπολέμηση της φτώχειας·

11.  επισημαίνει ότι για την καταπολέμηση της επισφάλειας και της φτώχειας, είναι απαραίτητη η οικονομική μεγέθυνση· είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να τονωθεί το επιχειρηματικό πνεύμα, μεταξύ άλλων και στις γυναίκες και τους νέους· υπενθυμίζει ότι πρέπει να παρέχεται στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δημιουργούν απασχόληση και πλούτο και αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ευρωπαϊκού οικονομικού ιστού· υπενθυμίζει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναζωογονούν τις περιοχές και συμβάλλουν στην καινοτομία και στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής, ποικιλόμορφης και βιώσιμης αγοράς εργασίας· υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να είναι φιλική προς τις επιχειρήσεις, και ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει των συμβάσεων της ΔΟΕ και του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και των δεσμεύσεών τους για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τους ΣΒΑ, να προωθούν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις· καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν την εθνική τους νομοθεσία όταν αυτή παρεμποδίζει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και το δικαίωμα σύνδεσης, διαπραγμάτευσης και σύναψης συλλογικών συμβάσεων, και να σέβονται και να επιβάλλουν το δικαίωμα σε δίκαιους κατώτατους μισθούς, κατά περίπτωση·

13.  τονίζει ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι αλλαγές στη διάρθρωση της οικονομίας έχουν σαν αποτέλεσμα περισσότερη οικονομική δραστηριότητα και θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης σε μητροπολιτικές περιοχές, στοιχείο που αυξάνει τις κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία στις αγροτικές περιοχές με σκοπό την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητάς τους και τη δημιουργία νέων τρόπων παροχής υπηρεσιών για τις απομακρυσμένες και όχι καλά εξυπηρετούμενες περιοχές, με σκοπό την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και τη δημιουργία καλύτερων ευκαιριών απασχόλησης·

14.  επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το θεματολόγιο δεξιοτήτων· επισημαίνει ότι το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο αποτελεί μια εκ των βασικών αιτιών για τη φτώχεια των εργαζομένων και πρέπει να αντιμετωπιστεί·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν ίση πρόσβαση σε χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση για όλους και να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου·

16.  υπογραμμίζει ότι η υψηλής ποιότητας εκπαίδευση από μικρή ηλικία, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η επανειδίκευση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων είναι ουσιαστικής σημασίας για τη μείωση των ανισοτήτων και τη βελτίωση των ικανοτήτων των εργαζομένων να προσαρμόζονται στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας και για τη διευκόλυνση της επιτυχούς μετάβασής τους στην απασχόληση·

17.  καλεί συνεπώς, τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με τους κοινωνικούς εταίρους, τους φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις επιχειρήσεις και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους για την ενίσχυση και τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειάς τους με την αγορά εργασίας και την αυτο-ανάπτυξη, με στόχο επίσης τη δυνατότητα πρόσβασης των εργαζομένων στη διά βίου μάθηση·

18.  τονίζει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και ο αυξανόμενος αριθμός επαγγελμάτων υψηλής ειδίκευσης και υψηλής ειδίκευσης απαιτούν στοχευμένες επενδύσεις στη διά βίου μάθηση· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσφέρουν συνεκτική και ολοκληρωμένη στήριξη για την ανάπτυξη των απαιτούμενων ψηφιακών δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων και για τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας· ζητεί, ως εκ τούτου, στοχευμένες επενδύσεις στην ψηφιακή επανειδίκευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να προσαρμόζονται στις αλλαγές και να εξασφαλίζουν υψηλότερους μισθούς·

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν στους νέους κατάλληλο και επαρκές επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες και τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας και να αποκτήσουν γνώσεις για την εργασία τους και τα κοινωνικά τους δικαιώματα, ώστε να μην εγκλωβίζονται σε άτυπη ή επισφαλή απασχόληση·

20.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ότι, σε περίπτωση συγκρούσεων μεταξύ θεμελιωδών οικονομικών ελευθεριών και θεμελιωδών κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, τα εργασιακά δικαιώματα θα αντιμετωπίζονται σε ισότιμο επίπεδο με τις οικονομικές ελευθερίες της ενιαίας αγοράς·

21.  ζητεί μια γενική ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας με φιλόδοξους στόχους για τη μείωση της φτώχειας και την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας στην Ευρώπη ως το 2030, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και λαμβάνοντας υπόψη τους ΣΒΑ·

22.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν χρηματοδοτικά μέσα όπως οι εγγυήσεις για τη νεολαία και τα ευρωπαϊκά προγράμματα προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ανεργία, να ενισχύσουν την απασχολησιμότητα των νέων και να τους ενθαρρύνουν να απασχολούνται σε σταθερές και μη επισφαλείς θέσεις εργασίας·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πραγματικά μέτρα κατά της φοροαποφυγής και της φορολογικής απάτης, τα οποία θα αποτελέσουν σημαντικό μέσο μείωσης των οικονομικών ανισοτήτων και βελτίωσης της είσπραξης εσόδων από τη φορολογία στα κράτη μέλη·

24.  καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει το πλαίσιό της για την ίδρυση και ανάπτυξη συνεταιρισμών και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας που εκ φύσεως δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις δίκαιες συνθήκες εργασίας και στην ενδυνάμωση των εργαζομένων·

25.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την προώθηση της χειραφέτησης των γυναικών μέσω της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της δια βίου μάθησης, καθώς και για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της εκπροσώπησης των γυναικών σε τομείς προσανατολισμένους στο μέλλον, με στόχο τη διασφάλιση της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας απασχόληση· ζητεί, ειδικότερα, μεγαλύτερη προώθηση στους τομείς STEM, την ψηφιακή εκπαίδευση, την τεχνητή νοημοσύνη και την χρηματοοικονομική παιδεία, προκειμένου να καταπολεμηθούν τα υπάρχοντα στερεότυπα και να εξασφαλιστεί ότι περισσότερες γυναίκες εισέρχονται σε αυτούς τους τομείς και συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους·

26.  υπογραμμίζει τη σημασία θέσπισης τακτικού διαλόγου ανάμεσα στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν φτώχεια και τους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων φορείς μέσω φόρουμ σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των υφισταμένων πολιτικών και υπηρεσιών και για την πρόταση λύσεων·

27.  υπογραμμίζει την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης για τις ΜΚΟ και τονίζει ότι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πόρους της ΕΕ προκειμένου να παρέχουν καινοτόμους και αποτελεσματικές υπηρεσίες για την καταπολέμηση της φτώχειας·

28.  χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής να θεσπίσει μια εγγύηση για τα παιδιά(72) χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

29.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή, προσβάσιμη, ενεργειακά αποδοτική και υγιεινή στέγαση για όλους και να προωθήσουν περαιτέρω την κοινωνική στέγαση και την κατασκευή δημόσιων κατοικιών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις αποτελεσματικές πολιτικές κοινωνικής στέγασης·

30.  καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να εγκρίνουν κατάλληλες πολιτικές στέγασης, να δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες και να στηρίξουν τις επενδύσεις σε κοινωνικές και οικονομικά προσιτές κατοικίες και να καταπολεμήσουν την ενεργειακή ένδεια·

31.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές για τους άστεγους, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση μεταξύ της φτώχειας των εργαζομένων και του φαινομένου των αστέγων· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων και την πρόληψη των αναγκαστικών εξώσεων·

32.  τονίζει τη σημασία της αύξησης της χρηματοδότησης για τους άπορους στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) ως βασικό στοιχείο ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και τρόπο συμβολής στην καταπολέμηση των χειρότερων μορφών φτώχειας στην ΕΕ, όπως της έλλειψης τροφής και της παιδικής φτώχειας·

Ελάχιστη προστασία των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης

33.  θεωρεί ότι ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα αποσκοπεί στη ρύθμιση των όρων τηλεργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ είναι αναγκαίο προκειμένου να διασφαλισθούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και απασχόλησης στην ψηφιακή οικονομία, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των ανισοτήτων και στην αντιμετώπιση του προβλήματος της φτώχειας των εργαζομένων·

34.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με το ελάχιστο εισόδημα·

35.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε ενεργητικές πολιτικές για την εργασία για να καταστήσουν τους Ευρωπαίους εργαζόμενους και τις ευρωπαϊκές οικονομίες πιο ανθεκτικές και να χαρίσουν πολύτιμες δεξιότητες στους εργαζόμενους·

36.  αναγνωρίζει τη σημασία της πρότασης της Επιτροπής για μια οδηγία της ΕΕ που θα διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι στην ΕΕ προστατεύονται με επαρκείς κατώτατους μισθούς που επιτρέπουν αξιοπρεπή διαβίωση·

37.  τονίζει ότι η οδηγία θα πρέπει να παρέχει σαφείς διασφαλίσεις στα κράτη μέλη όπου οι μισθοί - κατά γενικό κανόνα - αποτελούν αντικείμενο συλλογικών διαπραγματεύσεων από τους κοινωνικούς εταίρους·

38.  υπενθυμίζει τα προτεινόμενα μέτρα των πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την περίοδο 2019-2024(73), τα οποία έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι στην Ένωση θα έχουν έναν δίκαιο κατώτατο μισθό που θα επιτρέπει αξιοπρεπή διαβίωση οπουδήποτε κι αν εργάζονται·

39.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή της μη οπισθοδρόμησης και ευνοϊκότερες διατάξεις, οι οδηγίες για τα εργασιακά δικαιώματα προβλέπουν ελάχιστα πρότυπα και ότι τα επιμέρους κράτη μέλη είναι ελεύθερα να παρέχουν υψηλότερα επίπεδα προστασίας και πρότυπα·

40.  θεωρεί ότι η παρούσα οδηγία θα πρέπει να διασφαλίζει, μέσω συλλογικών συμβάσεων και θεσμοθετημένων κατώτατων μισθών, ότι κανένας εργαζόμενος ή οικογένειά του δεν κινδυνεύει από τη φτώχεια και ότι όλοι μπορούν να ζουν από την εργασία τους και να συμμετέχουν στην κοινωνία·

41.  υπογραμμίζει ότι η τελική οδηγία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι νόμιμοι κατώτατοι μισθοί - όταν συντρέχει περίπτωση - θα ορίζονται πάντα πάνω από το όριο της φτώχειας·

42.  ζητεί από τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να διασφαλίσουν ελάχιστα επίπεδα αποδοχών, με σεβασμό των εθνικών πρακτικών, και να λάβουν υπόψη τον αντίκτυπό τους στην ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία απασχόλησης και τη φτώχεια των εργαζομένων·

43.  τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι εργοδότες δεν εφαρμόζουν πρακτικές που αφαιρούν από τους κατώτατους μισθούς το κόστος που απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας, όπως η στέγαση, ο απαιτούμενος ρουχισμός, τα εργαλεία, η ατομική προστασία και ο άλλος εξοπλισμός·

44.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιβάλουν το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις ελάχιστες συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζομένους, ιδίως για τους εργαζομένους που απασχολούνται υπό επισφαλείς συνθήκες εργασίας, οι οποίες συχνά επηρεάζουν επίσης τους εργαζομένους σε άτυπη ή μη τυπική απασχόληση στο πλαίσιο της περιστασιακής απασχόλησης, και να βελτιώσουν το εν λόγω πλαίσιο αντιμετωπίζοντας τα κενά της νομοθεσίας και βελτιώνοντας τις υφιστάμενες οδηγίες(74) ή μέσω νέων νομικών πράξεων, κατά περίπτωση·

45.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν συστήματα κοινωνικής προστασίας για όλους τους εργαζομένους και καλεί την Επιτροπή να συμπληρώσει και να στηρίξει τις δραστηριότητες των κρατών μελών όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική προστασία των εργαζομένων·

46.  επισημαίνει ότι η κινητικότητα των εργαζομένων είναι αναγκαία προκειμένου να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα ταλέντα και οι φιλοδοξίες των Ευρωπαίων, μεγιστοποιώντας την οικονομική απόδοση και την ευημερία εταιρειών και επί μέρους ατόμων και παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να άρουν τους υφιστάμενους φραγμούς στην κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή εύλογης προσαρμογής για άτομα με αναπηρίες στον χώρο εργασίας(75)·

48.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν στρατηγικές που ενισχύουν τη φτώχεια των εργαζομένων, όπως οι αδήλωτες υπερωρίες, ο αναξιόπιστος ή απρόβλεπτος προγραμματισμός των ωρών εργασίας από τον εργοδότη, οι συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, η αδήλωτη εργασία και η παραοικονομία· υπενθυμίζει ότι η υγεία και ασφάλεια στον τόπο εργασίας αποτελούν ευθύνη των εργοδοτών και ότι η σχετική με την εργασία κατάρτιση πρέπει να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας·

49.  σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής της Επιτροπής για την εργασία σε πλατφόρμες, η οποία επιδίωξε να διερευνήσει τις δυνατότητες βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες, αναβλήθηκε λόγω της κρίσης COVID-19· προτρέπει την Επιτροπή να διεξάγει αυτή τη διάσκεψη το συντομότερο δυνατόν·

50.  επισημαίνει τις κοινωνικές συνέπειες της εργασίας σε πλατφόρμες, δηλαδή των εργαζομένων που δεν απολαύουν εργασιακών δικαιωμάτων και κοινωνικής προστασίας, και δεν καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και φόρους·

51.  συμφωνεί με το σχέδιο της Επιτροπής να εγκρίνει νομοθετική πρόταση(76) σχετικά με τους εργαζομένους σε πλατφόρμες· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εργασιακές σχέσεις μεταξύ πλατφορμών και εργαζομένων είναι προσαρμοσμένες στις νέες πραγματικότητες μιας ψηφιοποιημένης κοινωνίας και οικονομίας και αποσαφηνίζονται καλύπτοντας τους εν λόγω εργαζομένους μέσω της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας και των διατάξεων κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, οι δεξιότητες και η εκπαίδευση των εργαζομένων σε πλατφόρμες, και να εξασφαλιστούν για αυτούς προβλέψιμες ώρες εργασίας·

52.  τονίζει ότι μια νομοθετική πρόταση της ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες μπορούν να συγκροτούν συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων·

53.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να μεταφέρουν άμεσα στο εθνικό τους δίκαιο και να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής(77)·

54.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και ποιοτική παιδική φροντίδα εν γένει και, ειδικότερα, για τους μόνους γονείς, τους γονείς παιδιών με αναπηρίες και τους γονείς μεγάλων νοικοκυριών· υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση στην παιδική φροντίδα έχει ιδιαίτερη σημασία για τα άτομα που αναζητούν εργασία και τους εργαζομένους που βρίσκονται σε ασταθή κατάσταση απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη φύση της σύμβασης, καθώς και την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις φροντίδας για άτομα με αναπηρία ή εξαρτώμενους συγγενείς, προκειμένου να αποτραπεί η παγίδευση των εν λόγω εργαζομένων με ευθύνες φροντίδας σε επισφαλή εργασία, η οποία συχνά οδηγεί σε φτώχεια των εργαζομένων·

55.  τονίζει ότι οι καλύτερες επιλογές σε σχέση με τις γονικές άδειες θα έχουν θετικό αντίκτυπο στις ευκαιρίες απασχόλησης των γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να εγγυηθούν ότι οι αποδέκτες της καταβολής ή των επιδομάτων γονικής άδειας θα απολαμβάνουν προστασία ώστε να μην βρεθούν κάτω από το όριο της φτώχειας·

56.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανόνες για την ισότητα, να αντιμετωπιστούν όλες οι μορφές διακρίσεων, ιδίως όσον αφορά τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας, να παρασχεθούν ίσες ευκαιρίες και να καλυφθούν τα κενά στη νομοθεσία που επηρεάζουν τις μειονεκτούσες ομάδες· ζητεί, επίσης, την κατάργηση των προσκομμάτων για την οριζόντια οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων·

57.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ίση συμμετοχή και ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες στην αγορά εργασίας και να εισαγάγει πρωτοβουλίες για την προώθηση της πρόσβασης των γυναικών στη χρηματοδότηση, τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών·

58.  υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και του επακόλουθου συνταξιοδοτικού χάσματος είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση της φτώχειας των εργαζόμενων γυναικών· επισημαίνει τη σημασία της παροχής κατάλληλης οικονομικής στήριξης για την παιδική φροντίδα κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας και της γονικής άδειας·

59.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης των περιόδων ανατροφής παιδιών στα συνταξιοδοτικά συστήματα όταν οι γυναίκες δεν είναι σε θέση να εργαστούν και να καταβάλουν τις κατάλληλες εισφορές κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων·

60.  τονίζει ότι τα μέτρα για τη διαφάνεια των αμοιβών θα πρέπει να αποσκοπούν στην επίτευξη ίσης αμοιβής και θα πρέπει να επιτρέπουν στους κοινωνικούς εταίρους να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου·

61.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στρατηγική για τις αναπηρίες πέραν του 2020 με σκοπό να εξασφαλισθεί η πλήρης ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας, με σαφή εστίαση στην καταπολέμηση της φτώχειας των εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα άτομα με αναπηρίες θα διαθέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες ώστε να βρουν απασχόληση στην ελεύθερη αγορά εργασίας, και ότι θα καλύπτονται από την εργασιακή νομοθεσία, από κοινωνική ασφάλιση, και ελάχιστο επίπεδο μισθών·

62.  καλεί τα κράτη μέλη να μην στερούν από τα άτομα με αναπηρίες τις παροχές που καλύπτουν το πρόσθετο κόστος αναπηρίας τους, όταν αυτά εισέρχονται στην αγορά εργασίας ή όταν υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο εισοδήματος, δεδομένου ότι αυτή η πρακτική συμβάλλει στη φτώχεια των εργαζομένων· καλεί τα κράτη μέλη να εργαστούν για την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία ώστε να ξεπεράσουν τα εμπόδια·

63.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα άτομα με αναπηρίες θα μπορούν να ασκούν την εργασία τους και τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα επί ίσοις όροις με τους υπόλοιπους·

64.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του(78) προς την Επιτροπή να παρουσιάσει χωρίς καθυστέρηση δεσμευτικά μέτρα για τη μισθολογική διαφάνεια σύμφωνα με τη δέσμευσή της στη στρατηγική για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2020-2025(79)· θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να σέβονται πλήρως την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο·

65.  επιμένει ότι η μισθολογική διαφάνεια θα πρέπει να ασκείται από τους εργοδότες τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ΜΜΕ, αποτρέποντας παράλληλα κάθε πρακτική που υπονομεύει την επίτευξη της αρχής της «ίσης αμοιβής για ίση εργασία»·

66.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τη φτώχεια των εργαζομένων που επηρεάζει τους νέους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα κατά της ψευδούς αυτοαπασχόλησης και της εκμετάλλευσης των νέων μέσω χαμηλών μισθών και ασαφών ή άδικων συνθηκών εργασίας που ενδέχεται να οδηγήσουν σε φτώχεια των εργαζομένων· επιβεβαιώνει την επείγουσα ανάγκη για επανεξέταση και ενίσχυση του ευρωπαϊκού πλαισίου ποιότητας για την πρακτική άσκηση με σκοπό να συμπεριληφθεί στα κριτήρια ποιότητας η αρχή της αμοιβής της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας, καθώς και να εξασφαλισθεί επαρκής πρόσβαση σε καθεστώτα κοινωνικής προστασίας· επιβεβαιώνει ότι η ανεργία των νέων δεν θα πρέπει να θεωρείται φτηνή εργασία και ότι θα πρέπει να εξασφαλισθούν ίσοι όροι εργασίας και ίσοι μισθοί, καθώς και συμβάσεις τακτικής εργασίας για τους νέους, που θα βασίζονται μεταξύ άλλων στην εμπειρία και τα προσόντα τους·

67.  εκφράζει την ανησυχία του ότι η άτυπη και η επισφαλής απασχόληση μπορεί να αυξηθούν λόγω της κρίσης της νόσου COVID-19· τονίζει ότι ο θεσμοθετημένος ελάχιστος μισθός θα πρέπει να καλύπτει όλους τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών των εργαζομένων που υπόκεινται επί του παρόντος σε εξαιρέσεις, όπως οι εργαζόμενοι με καθεστώς άτυπης απασχόλησης·

68.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέξουν λεπτομερέστερα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αύξηση της επισφαλούς απασχόλησης και ορισμένων μορφών άτυπης απασχόλησης στις αγορές εργασίας και να λάβουν μέτρα αντιμετώπισής τους μέσω της προσαρμογής και του εκσυγχρονισμού της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας·

69.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών που αποσκοπούν στη μείωση της επισφαλούς απασχόλησης και στην εξάλειψη των δόλιων πρακτικών με στόχο τη μείωση των μισθών και την αποφυγή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης(80), και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της, όπως ορίζεται από τις Συνθήκες·

70.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να συνεχίσουν να προσφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες για ποιοτική απασχόληση·

71.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να καταργήσουν σταδιακά τη χρήση των συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την ακούσια μερική απασχόληση και να καταβάλουν ιδιαίτερες προσπάθειες για την προώθηση της εργασίας αορίστου χρόνου και τον περιορισμό της χρήσης διαρκώς ανανεούμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου·

72.  πιστεύει ακράδαντα ότι ο εργοδότης φέρει την πλήρη ευθύνη για την παροχή του αναγκαίου εξοπλισμού, ρουχισμού και ασφάλισης στον εργαζόμενο, προκειμένου αυτός να ασκήσει την εργασία του χωρίς κόστος για τον ίδιο· τονίζει ότι οι εργοδότες είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τις δαπάνες ή την κατάρτιση που είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων που συνεπάγεται η θέση εργασίας·

73.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ορθή επιβολή του δικαίου της ΕΕ σχετικά με την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και, ειδικότερα, να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις διαδικαστικές εγγυήσεις τους σε γλώσσα που κατανοούν πριν από την υπογραφή των συμβάσεών τους(81)· καλεί την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA) και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τη συμμόρφωση με την ισχύουσα εργατική και κοινωνική νομοθεσία· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν επιθεωρήσεις εργασίας και να συμπεριλάβουν την ELA σε διασυνοριακές υποθέσεις·

74.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας διενεργούν αποτελεσματικούς και επαρκείς ελέγχους και επιθεωρήσεις, παρέχουν κατάλληλους μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών και σέβονται τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων, ιδίως εκείνων που απασχολούνται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας και ορισμένες μορφές άτυπης απασχόλησης, και να εξασφαλίζουν την επαρκή χρηματοδότησή τους·

75.  καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλλουν την αναθεωρημένη οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων στο εθνικό τους δίκαιο, διασφαλίζοντας πραγματική προστασία για τους εργαζομένους αυτής της κατηγορίας·

76.  επιμένει ότι η παρακολούθηση και ο έλεγχος είναι ιδιαίτερα σημαντικοί σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται στο εσωτερικό της Ένωσης για τη διασφάλιση της προστασίας τους και την αποφυγή καταχρήσεων· καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν εντατική συνεργασία με την ELA στο πλαίσιο αυτό·

77.  ζητεί να διαθέτει η ELA πραγματικές εξουσίες επιθεώρησης για την αποτελεσματική καταπολέμηση των παράνομων πρακτικών και της εκμετάλλευσης και κατάχρησης των εργαζομένων·

78.  χαιρετίζει τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 2020 για την προστασία των εποχικά εργαζομένων και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2020 για τους εποχικά εργαζόμενους·

79.  σημειώνει τον μεγάλο αριθμό αναφορών που λαμβάνει η Επιτροπή Αναφορών και οι οποίες καταγγέλλουν την καταχρηστική χρήση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου τόσο στον δημόσιο(82) όσο και στον ιδιωτικό(83) τομέα, και σημειώνει στο πλαίσιο αυτό ότι οι συχνότερα αναφερόμενοι λόγοι εργασιακού άγχους αφορούν την επισφαλή εργασία· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις εν λόγω αναφορές και να δώσει μια καλύτερη απάντηση, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της και τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η φτώχεια των εργαζομένων, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η επισφαλής εργασία·

80.  θεωρεί ότι η πορνεία αποτελεί σοβαρή μορφή βίας και εκμετάλλευσης που πλήττει ως επί το πλείστον τις γυναίκες και τα παιδιά· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αιτίων της πορνείας και για τη στήριξη των εκδιδομένων προσώπων προκειμένου να καταστεί δυνατή η κοινωνική και επαγγελματική τους επανένταξη·

81.  είναι της άποψης ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις αξίες και τις πολιτικές που προωθούν την εργασία και τη σχέση της με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, αλλά και ότι οι εν λόγω αξίες και πολιτικές θα πρέπει να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος των ανθρώπων·

82.  επικροτεί την έγκριση της δέσμης μέτρων για την κινητικότητα· θεωρεί ότι η δέσμη μέτρων για την κινητικότητα αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ και της φτώχειας των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών· ζητεί την ταχεία και πλήρη εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1054(84) σχετικά με τον χρόνο οδήγησης, τις περιόδους ανάπαυσης και τους ταχογράφους προς όφελος των οδηγών φορτηγών σε ολόκληρη την Ευρώπη· τονίζει ότι πρέπει να αναληφθούν περαιτέρω και παρόμοιες πρωτοβουλίες για να καταπολεμηθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ και η φτώχεια των εργαζομένων σε άλλους κλάδους που επηρεάζονται από κοινωνικό ντάμπινγκ και κακές συνθήκες εργασίας, όπως οι εναέριες μεταφορές και η ναυτιλία·

83.  θεωρεί ότι η πρακτική άσκηση θα πρέπει να θεωρείται από τις εταιρείες επένδυση και όχι δωρεάν εργασία· υπενθυμίζει ότι οι νέοι συχνά δεν έχουν άλλες πηγές εισοδήματος όσο πραγματοποιούν πρακτική άσκηση· θεωρεί ότι η συμβολή των ασκουμένων είναι πολύτιμη και ουσιαστική και αξίζει να αμείβεται· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βάλουν τέλος στην πρακτική της μη αμειβόμενης πρακτικής άσκησης και να εξασφαλίσουν την ύπαρξη πρακτικής άσκησης υψηλής ποιότητας με αξιοπρεπή αμοιβή·

84.  θεωρεί ότι οι νεαροί ενήλικες εργαζόμενοι θα πρέπει να αμείβονται βάσει του επιπέδου εμπειρίας τους και να μην υπόκεινται σε διακρίσεις που συνεπάγονται σημαντικά χαμηλότερο μισθό αποκλειστικά και μόνο βάσει της ηλικίας τους· ζητεί, ως εκ τούτου, από τα κράτη μέλη να βάλουν τέλος στην πρακτική του θεσμοθετημένου κατώτερου του ελάχιστου μισθού για τους νεαρούς ενήλικες εργαζόμενους·

Συλλογικές συμβάσεις

85.  επισημαίνει ότι η αυτονομία των κοινωνικών εταίρων αποτελεί πολύτιμο πλεονέκτημα και τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί σε κάθε κράτος μέλος και να παρακολουθείται η τήρησή της σε επίπεδο ΕΕ· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής(85) για προστασία και ενίσχυση των συστημάτων συλλογικών διαπραγματεύσεων σε εθνικό, και ιδίως τομεακό, επίπεδο·

86.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη χρήση του ΕΚΤ+ για την οικοδόμηση ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων με στόχο την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ευρώπη· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τα αναγκαία θεσμικά όργανα και μηχανισμούς για τη στήριξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με ειδική εστίαση στις κλαδικές συλλογικές διαπραγματεύσεις· καλεί τα κράτη μέλη να διαβουλεύονται με τους κοινωνικούς εταίρους και να τους δίνουν δυνατότητα συμμετοχής στη διαμόρφωση τυχόν νομοθεσίας που τους αφορά·

87.  αναγνωρίζει την πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη προβλέπουν μέτρα που καθιστούν δυνατές τις συλλογικές διαπραγματεύσεις όταν η κάλυψη είναι μικρότερη από το 70 %(86) των εργαζομένων· τονίζει ότι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την ανάληψη παρόμοιας δράσης· πιστεύει ότι οποιαδήποτε δράση αναλαμβάνεται στο πλαίσιο αυτό δεν πρέπει να θίγει την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων·

88.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν το δικαίωμα το δικαίωμα οργάνωσης και συλλογικής διαπραγμάτευσης όλων των εργαζομένων, και να αναλαμβάνουν άμεσα δράση σε περίπτωση παραβίασης αυτού του δικαιώματος·

89.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν πρόσβαση στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως εργασίας, με σκοπό την οργάνωση, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διαβούλευση·

90.  προτρέπει την Επιτροπή, προκειμένου να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός σε βάρος των μισθών, να βελτιώσει τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις(87) κατά τρόπο ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτές με επιτυχία μόνο όσοι δεν υπονομεύουν τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη συμμόρφωση, την παρακολούθηση και την επιβολή·

91.  αναγνωρίζει ότι η ψηφιοποίηση και η παγκοσμιοποίηση οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της αυτοαπασχόλησης και των άτυπων μορφών εργασίας· επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να αξιολογήσει κατά πόσον είναι αναγκαία η θέσπιση μέτρων σε επίπεδο ΕΕ που θα επιτρέπουν σε μεμονωμένους αυτοαπασχολούμενους να ενώνονται και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις, καθώς και τη δέσμευσή της να προτείνει κανονιστικές αλλαγές όπου είναι αναγκαίο και την πρόσφατη δημόσια διαβούλευση για το θέμα αυτό· αναμένει τη δημοσίευση της εκτίμησης επιπτώσεων για τις αρχικές επιλογές για μελλοντική δράση· τονίζει ότι αυτό δεν πρέπει να καθυστερήσει καμία άλλη πρωτοβουλία της Επιτροπής για καταπολέμηση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης και για την εγγύηση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων σε καθεστώς άτυπης απασχόλησης·

92.  πιστεύει ότι κάθε εργαζόμενος πρέπει να έχει πρόσβαση σε πλήρη επισκόπηση της ταυτότητας του εργοδότη του και των μισθολογικών και εργασιακών δικαιωμάτων του, είτε σύμφωνα με την κλαδική συλλογική σύμβαση είτε σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία· πιστεύει ότι οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στις επιθεωρήσεις εργασίας· πιστεύει ότι αυτό θα μπορούσε να πάρει τη μορφή μιας ειδικής κάρτας ταυτότητας για τους διασυνοριακούς εργαζόμενους, πρακτική η οποία έχει ήδη αποδειχθεί αποτελεσματική σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να εισαγάγει σύντομα έναν ψηφιακό ευρωπαϊκό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης· πιστεύει ότι ένας ευρωπαϊκός αριθμός κοινωνικής ασφάλισης έχει σημαντική πιθανότητα να λειτουργήσει ως μηχανισμός ελέγχου τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί η καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις υποχρεώσεις, και να καταπολεμηθεί η απάτη στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης·

Κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19

93.  καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να επεκτείνει τη στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπό την διεύθυνση γυναικών κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση·

94.  υπενθυμίζει ότι η κρίση της νόσου COVID-19 έχει πλήξει σημαντικά τους εργαζόμενους και τα μειονεκτούντα άτομα· υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές αποκρίσεις στην πανδημία πρέπει να επικεντρώνονται στον άνθρωπο και να βασίζονται στην παγκόσμια αλληλεγγύη· επιμένει ότι τα μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας και της φτώχειας των εργαζομένων είναι ιδιαίτερα αναγκαία και θα πρέπει να αποσκοπούν στην ταχεία, δίκαιη και πράσινη ανάκαμψη· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν κατάλληλη προστασία για όλους τους ευάλωτους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της πανδημίας και να συνεργαστούν με τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη αποτελεσματικών, πρακτικών και δίκαιων λύσεων απέναντι στις προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία· υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι σημαντικό ποσοστό των πρόσθετων πόρων στο πλαίσιο της Συνδρομής στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης (REACT-EU) θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της διαθεσιμότητας πόρων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD) με σκοπό την παροχή βοήθειας προς αυτούς· υπογραμμίζει ομοίως τη σημασία της διασφάλισης ότι το ΕΚΤ+ θα λάβει επαρκείς πόρους στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

95.  προτρέπει την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον οικονομικό αντίκτυπο των συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας, στους μόνιμα ή προσωρινώς απολυθέντες εργαζομένους και στον κοινωνικό αντίκτυπο που αφορά τα άτομα που βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας δεν είναι πανομοιότυπα σε όλα τα κράτη μέλη και ότι τα επιδόματα ποικίλλουν σημαντικά, ενώ οι εργαζόμενοι με χαμηλά επιδόματα απειλούνται ιδιαίτερα από τη φτώχεια των εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, για τον σκοπό αυτό, να προστατεύσουν τους εργαζομένους ώστε να τους βοηθήσουν να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους, μεταξύ άλλων με την παροχή οικονομικής στήριξης, όπως μέσω συστημάτων μειωμένου ωραρίου και στήριξης των ατόμων σε επισφαλή απασχόληση και σε ορισμένες μορφές άτυπης εργασίας, και να εξετάσουν το ενδεχόμενο οικονομικής στήριξης για ορισμένους τύπους μεμονωμένων αυτοαπασχολούμενων που έχασαν την οικονομική τους βάση λόγω της κρίσης· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να προστατεύσουν τα άτομα που βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση··

96.  καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλει προτάσεις για ελάχιστα πρότυπα όσον αφορά τις αντίστοιχες εθνικές ασφαλίσεις ανεργίας και ελάχιστα συστήματα ασφάλειας με τη μορφή νομικών κανονισμών-πλαισίων, προκειμένου να παρέχουν καλύτερη κοινωνική ασφάλιση στους εργαζόμενους και στους κατοίκους της Ευρώπης·

97.  ζητεί να ληφθούν μέτρα ώστε να αποτραπεί μια νέα αύξηση της ακούσιας μερικής απασχόλησης ως αποτέλεσμα της νόσου COVID-19·

98.  υπενθυμίζει τις ανησυχητικές αναφορές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της κρίσης σχετικά με παραβιάσεις των δικαιωμάτων των διασυνοριακών και εποχικών εργαζομένων όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσής τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τις καταχρηστικές πρακτικές και να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των εποχικών και διασυνοριακών εργαζομένων που απασχολούνται σε ολόκληρη την αλυσίδα υπεργολαβίας και εφοδιασμού· καλεί, εν προκειμένω, τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν κατάλληλη και οικονομικά προσιτή στέγαση για τους εργαζόμενους, χωρίς να παρακρατείται το κόστος αυτής από τον μισθό τους·

99.  τονίζει ότι η κρίση COVID-19 κατέδειξε τη σημασία της απασχόλησης σε επαγγέλματα που έχουν χαρακτηριστεί συστημικά σημαντικά για την οικονομία και την κοινωνία μας· υπενθυμίζει ότι πολλοί από αυτούς τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής βρίσκονται σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας σε ορισμένα κράτη μέλη, συχνά υποτιμούνται και αμείβονται ανεπαρκώς, και συχνά εξαναγκάζονται σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, εν μέρει λόγω έλλειψης υγειονομικής και κοινωνικής προστασίας· τονίζει ότι τα επαγγέλματα αυτά ασκούνται κυρίως από γυναίκες· επισημαίνει την ανάγκη για ανοδική σύγκλιση όσον αφορά την παροχή φροντίδας·

100.  τονίζει ότι προκειμένου να αντιμετωπίσουν σοβαρούς κλυδωνισμούς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές με σκοπό τη διατήρηση θέσεων εργασίας και δεξιοτήτων των εργαζομένων, και να μειώσουν την πίεση που ασκείται στα δημόσια οικονομικά των κρατών·

101.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη φροντίδα, η οποία να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές επιπτώσεις που υφίστανται τα άτομα που έχουν ευθύνες φροντίδας, και τα οποία είναι, κατά το πλείστον, γυναίκες· τονίζει ότι η εν λόγω στρατηγική θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις στην οικονομία της περίθαλψης, την ενίσχυση πολιτικών για την εξισορρόπηση της εργασίας και των ευθυνών φροντίδας καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής ενός ατόμου, και την κάλυψη των ελλείψεων εργατικού δυναμικού, ιδίως μέσω της κατάρτισης, της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των καλύτερων συνθηκών εργασίας σε αυτούς τους τομείς.

102.  αναμένει την επικείμενη πρόταση της Επιτροπής για ένα ευρωπαϊκό σύστημα αντασφάλισης των παροχών ανεργίας μακράς διαρκείας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι απολύσεις κατά πάσα πιθανότητα θα αυξηθούν· ζητεί η πρόταση αυτή να καλύπτει τις χώρες της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), με τη δυνατότητα να επιτραπεί σε χώρες εκτός ΟΝΕ να προσχωρήσουν·

103.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αμβλύνουν τις σοβαρότερες επιπτώσεις της νόσου COVID-19 μέσω στοχευμένης ευρωπαϊκής και εθνικής στήριξης και με διάθεση επαρκών πόρων· επικροτεί, εν προκειμένω, τη δημιουργία του προσωρινού μέσου για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) και καλεί τα κράτη μέλη να το εφαρμόσουν σύντομα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδοτική βοήθεια δεν θα παρέχεται σε επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες σε χώρες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι δικαιούχοι συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αξίες που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και ότι οι εταιρείες που λαμβάνουν δημόσια οικονομική στήριξη προστατεύουν τους εργαζομένους, εγγυώνται αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, σέβονται τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις, καταβάλλουν τους φόρους που τους αναλογούν και αποφεύγουν την επαναγορά μετοχών ή την καταβολή πριμ στη διοίκηση ή μερισμάτων στους μετόχους·

104.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην αύξηση πρόσβασης σε ευρυζωνικό διαδίκτυο και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και μάθηση σε αγροτικές περιοχές που κινδυνεύουν από ερήμωση και διαγενεακά μεταβιβαζόμενη φτώχεια·

105.  προτείνει να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της δυνητικής υψηλής ανεργίας μέσω των πολιτικών της ΕΕ και των εθνικών προγραμμάτων απασχόλησης, και για την προώθηση των πράσινων, ψηφιακών, κοινωνικών, βιώσιμων και δίκαιων μεταβάσεων που δεν αφήνουν κανέναν στο περιθώριο, επενδύοντας σε νέες, βιώσιμες και προσβάσιμες ποιοτικές θέσεις εργασίας, προγράμματα επαναπροσδιορισμού, υποδομές προσανατολισμένες στο μέλλον, καινοτομία και ψηφιακές αλλαγές· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση της απασχόλησης των νέων·

106.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης και να διευκολύνουν τη μετάβαση λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες και, ως εκ τούτου, να εγγυηθούν την ταχεία κατανομή της διαθέσιμης χρηματοδότησης, όπως μέσω της κατάρτισης για μελλοντοστραφείς θέσεις εργασίας, της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης, μέσω, προς τούτο, και της οικονομικής μεγέθυνσης του ΕΚΤ+·

107.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν συγκεκριμένους τομείς που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό εργασιακής ανασφάλειας, προκειμένου να αποφεύγεται η εκμετάλλευση των εργαζομένων σε τομείς όπως η προσωρινή εργασία στον γεωργικό κλάδο, όπου οι εποχικοί εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με καταχρηστικές συνθήκες απασχόλησης, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις παραβιάζουν όχι μόνο τα εργασιακά δικαιώματα αλλά και τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων·

108.  τονίζει ότι οι εργαζόμενοι χαμηλού εισοδήματος αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο έκθεσης στη νόσο COVID-19 επειδή εργάζονται σε τομείς με σημαντικά περισσότερη ανθρώπινη επαφή, όπως ο τομέας παροχής φροντίδας και ο τομέας των μεταφορών, ή επειδή αναλαμβάνουν εργασία μέσω διαδικτυακών πλατφορμών χωρίς δυνατότητα τηλεργασίας· ασκεί έντονη κριτική για την καθυστέρηση της ταξινόμησης της νόσου COVID-19 στην οδηγία σχετικά με τους βιολογικούς παράγοντες(88)· ζητεί την επείγουσα αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τους βιολογικούς παράγοντες με σκοπό την όσο το δυνατόν ταχύτερη προσαρμογή της σε παγκόσμιες πανδημίες και άλλες έκτακτες καταστάσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης προστασία των εργαζομένων έναντι των κινδύνων έκθεσης·

109.  επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι χαμηλού εισοδήματος εργάζονται συχνά σε τομείς που ενέχουν υψηλό κίνδυνο σωματικής καταπόνησης, η οποία ενδέχεται να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις για τη σωματική και την πνευματική ευεξία και να επηρεάζει τη δυνατότητά τους να έχουν εισόδημα στο μέλλον· πιστεύει ότι η ισχύουσα νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία δεν εστιάζει σε επαρκή βαθμό στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατό ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία μετά το 2020, να εντοπίσει τις προκλήσεις, και να παρουσιάσει μέσα με τα οποία αυτές θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν από τους εργαζόμενους σε χαμηλά αμειβόμενους τομείς· τονίζει ότι η στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει εστίαση στους εργαζόμενους σε πλατφόρμες και στους εργαζόμενους σε άτυπο καθεστώς απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει την οδηγία 2004/37/ΕΚ(89), αναθεωρώντας και επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής των οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης για μια σειρά από καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους ουσίες·

110.  επισημαίνει ότι το άγχος που συνδέεται με την εργασία παρατηρείται σε μεγάλο βαθμό σε τομείς χαμηλού εισοδήματος· θεωρεί ότι το άγχος που συνδέεται με την εργασία πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα στον ευρωπαϊκό κανονισμό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, να προτείνουν οδηγία για το άγχος που συνδέεται με την εργασία και να θεσπίσουν κατευθυντήριες γραμμές για τις εταιρείες για την αντιμετώπισή του, ζητώντας από όλες τις επιχειρήσεις να εκπονήσουν μια εταιρική πολιτική σχετικά με το άγχος που συνδέεται με την εργασία·

111.  θεωρεί ότι έχει τεράστια σημασία να διασφαλισθεί ότι η εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη στοχεύει στην εξάλειψη της φτώχειας και των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων. και βασίζεται σε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό που περιλαμβάνει στόχους και σημεία αναφοράς, προκειμένου να υπολογιστεί επακριβώς η πρόοδος που έχει σημειωθεί· επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετάσχει πλήρως τόσο στον εκ των προτέρων όσο και στον εκ των υστέρων έλεγχο του σχεδίου ανάκαμψης και ότι όλα τα εκλεγμένα μέλη του πρέπει να συμμετάσχουν επίσημα προκειμένου να διασφαλισθεί η πλήρως δημοκρατική και διαφανής διαδικασία αξιολόγησης και υλοποίησης·

o
o   o

112.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 23 της 27.1.2010, σ. 35.
(2) ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
(3) ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.
(4) ΕΕ C 9 E της 15.1.2010, σ. 11.
(5) ΕΕ C 70 E της 8.3.2012, σ. 8.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0176.
(7) ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 19.
(8) ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 31.
(9) ΕΕ C 76 της 28.2.2018, σ. 93.
(10) ΕΕ C 363 της 28.10.2020, σ. 164.
(11) ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 156.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.
(13) ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 88.
(14) https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019
(15) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_01_41/default/table?lang=en
(16) Household Finance and Consumption Network, ‘The Household Finance and Consumption Survey : European Central Bank Statistics (Δίκτυο για τα Οικονομικά και την Κατανάλωση, «Έρευνα σχετικά με τα οικονομικά και την κατανάλωση των νοικοκυριών: Στατιστικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας), Paper Series αριθ. 36, Μάρτιος 2020, σ. 25. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
(17) Household Finance and Consumption Network, ‘The Household Finance and Consumption Survey: Wave 2017 – Statistical tables’ (Δίκτυο για τα Οικονομικά και την Κατανάλωση, «Έρευνα σχετικά με τα οικονομικά και την κατανάλωση των νοικοκυριών: Κύμα του 2017 – Στατιστικοί πίνακες»), Ιούνιος 2020, σ. 5. https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
(18) https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200227STO73519/to-chasma-amoivon-metaxu-ton-duo-fulon-stin-ee-stoicheia-kai-arithmoi-grafima
(19) Η διόρθωση είναι μια στατιστική μέθοδος που επιτρέπει τη σύγκριση των πληθυσμών λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στην κατανομή των διαφόρων παραγόντων (τομέας δραστηριότητας, ηλικία, επάγγελμα κ.λπ.) μεταξύ αυτών των πληθυσμών. Το μη διορθωμένο μισθολογικό χάσμα υπολογίζεται ως η σχετική διαφορά μεταξύ των μέσων ωριαίων αποδοχών γυναικών και ανδρών. Παρέχει έναν απλό δείκτη μισθολογικών ανισοτήτων, που εξηγεί την εκτεταμένη χρήση του από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Ωστόσο, το μη διορθωμένο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων περιλαμβάνει τόσο τις πιθανές διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την «άνιση αμοιβή για ίση εργασία» όσο και τον αντίκτυπο των διαφορών στα μέσα χαρακτηριστικά των ανδρών και των γυναικών στην αγορά εργασίας. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/report-gender-pay-gap-eu-countries_october2018_en_0.pdf.
(20) https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20181017-1?inheritRedirect=true
(21) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_much_lower_for_young_employees
(22) https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_el.pdf
(23) http://ergonetwork.org/2020/04/eu-recovery-plan-the-case-of-roma/
(24) Η ποιότητα ζωής είναι η έννοια της ανθρώπινης ευημερίας που μετράται με κοινωνικούς δείκτες και όχι με ποσοτικούς δείκτες εισοδήματος και παραγωγής (πηγή: Eurostat).
(25) Η υλική στέρηση αναφέρεται σε κατάσταση οικονομικής πίεσης, η οποία ορίζεται ως η αναγκαστική αδυναμία (και όχι επιλογή) καταβολής απροσδόκητων εξόδων ή κάλυψης ετήσιων διακοπών διάρκειας μίας εβδομάδας μακριά από το σπίτι, ένα γεύμα που περιλαμβάνει κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι κάθε δεύτερη ημέρα, την επαρκή θέρμανση κατοικίας ή αγαθών διαρκείας, όπως πλυντήριο ρούχων ή έγχρωμη τηλεόραση. Ως σοβαρή υλική στέρηση θεωρείται η αδυναμία κάλυψης τουλάχιστον 4 από τις ακόλουθες 11 κατηγορίες: πληρωμές ενυπόθηκων δανείων ή μισθωμάτων, λογαριασμοί υπηρεσιών κοινής ωφελείας, δόσεις ενοικίασης ή άλλες πληρωμές δανείων, ετήσιες διακοπές διάρκειας μίας εβδομάδας, γεύμα που περιλαμβάνει κρέας, ψάρι ή ισοδύναμο πρωτεΐνης κάθε δεύτερη ημέρα, απρόβλεπτα έξοδα, τηλέφωνο (συμπεριλαμβανομένου του κινητού), έγχρωμη τηλεόραση, πλυντήριο ρούχων, αυτοκίνητο ή θέρμανση (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview).
(26) Ο δείκτης «άτομα που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας» ορίζεται ως ο αριθμός των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριό στο οποίο τα μέλη σε ηλικία εργασίας εργάστηκαν λιγότερο από το 20 % του συνολικού δυναμικού τους κατά τους προηγούμενους 12 μήνες. Η ένταση εργασίας ενός νοικοκυριού είναι ο λόγος του συνολικού αριθμού μηνών που εργάστηκαν όλα τα μέλη του νοικοκυριού σε ηλικία εργασίας κατά το έτος αναφοράς του εισοδήματος και του συνολικού αριθμού μηνών που θεωρητικά θα μπορούσαν να είχαν εργαστεί τα ίδια μέλη του νοικοκυριού κατά την ίδια περίοδο. Άτομο σε ηλικία εργασίας είναι άτομο ηλικίας 18-59 ετών, εξαιρουμένων των σπουδαστών ηλικίας μεταξύ 18 και 24 ετών. Τα νοικοκυριά που αποτελούνται μόνο από παιδιά, σπουδαστές ηλικίας κάτω των 25 ετών και/ή άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω εξαιρούνται εντελώς από τον υπολογισμό του δείκτη.
(27) Eurofound, «In-work poverty in EU» (Φτώχεια στην εργασία στην ΕΕ), 5 Σεπτεμβρίου 2017.
(28) Όπως ορίζεται στην οδηγία για τον χρόνο εργασίας (ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9).
(29) Eurofound, «In-work poverty in EU» (Φτώχεια στην εργασία στην ΕΕ), 5 Σεπτεμβρίου 2017.
(30) https://ec.europa.eu/energy/content/introduction-5_en
(31) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals
(32) Ένα νοικοκυριό, στο πλαίσιο ερευνών για τις κοινωνικές συνθήκες, ορίζεται ως οικιακή μονάδα ή λειτουργικά ως κοινωνική μονάδα: με κοινές ρυθμίσεις· με επιμερισμό των εξόδων του νοικοκυριού ή των καθημερινών αναγκών· σε κοινή κατοικία. Ένα νοικοκυριό περιλαμβάνει είτε ένα άτομο που ζει μόνο του είτε μια ομάδα ατόμων, όχι απαραίτητα συγγενείς, που ζουν στην ίδια διεύθυνση με κοινό νοικοκυριό, δηλαδή μοιράζονται τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα ή ένα κοινό χώρο συνάντησης η καθιστικό.
(33) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163468/3-16102019-CP-EN.pdf/edc3178f-ae3e-9973-f147-b839ee522578
(34) Eurostat, EU statistics on income and living conditions (EU-SILC) methodology – 2011 intergenerational transmission of disadvantages (Στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) - 2011 διαγενεαλογική μεταβίβαση μειονεκτημάτων) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_ (EU-SILC) _Methoology_-_2011_intergenerational_transmission_of_article ).
(35) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
(36) Ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε νοικοκυριό του οποίου το συνολικό κόστος στέγασης (αφού αφαιρεθούν τα επιδόματα στέγασης) αντιπροσωπεύει πάνω από το 40 % του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού (αφού αφαιρεθούν τα επιδόματα στέγασης).
(37) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics#Housing_affordability
(38) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table?lang=en
(39) https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2020-01-13/11/housing-urgent-action-needed- to-address-homelessness-in-europe
(40) https://www.feantsa.org/public/user/Resources/magazine/2019/Spring/Homeless_in_Europe_magazine_-_Spring_2019.pdf; https://www.feantsa.org/en/news/2020/07/23/fifth-overview-of-housing-exclusion-in-europe-2020
(41) https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190122-1?inheritRedirect=true
(42) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table?lang=en
(43) ΟΟΣΑ, Visser (2016) βάση δεδομένων ICTWSS. https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action, σ. 6, αριθ. 15.
(44) Eurofound, «Εργασιακές σχέσεις: Εξελίξεις 2015-2019», 11 Δεκεμβρίου 2020.
(45) https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf
(46) ΟΟΣΑ, «Negotiating our Way Up: Collective Bargtrading in a Changing World of Work» (Συλλογική διαπραγμάτευση σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας), 18 Νοεμβρίου 2019, διάγραμμα 3.10, σ. 125.
(47) Van den Berg, A., Grift, Y., van Witteloostuijn, A., «The effect of workplace representation on business performance: A cross-country comparison within Europe» (Η επίδραση της εκπροσώπησης στο χώρο εργασίας στην επιχειρηματική απόδοση: Μια σύγκριση μεταξύ χωρών εντός της Ευρώπης), Ερευνητικό έγγραφο 2013-008, ACED 2013-016, Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας, Απρίλιος 2013.
(48) https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200604STO80506/to-ek-zita-mia-nea-filodoxi-stratigiki-tis-ee-gia-tin-anapiria
(49) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34425.pdf
(50) Δείκτης ισότητας των φύλων για το 2019.
(51) https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/empl/dv/empl20141120-wss-people-disabilities-/empl20141120-wss-people-disabilities-en.pdf
(52) Eurostat Statistics Explained, ‘Europe 2020 indicators – poverty and social exclusion’ (Δείκτες Ευρώπη 2020 - φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός), 11 Ιουνίου 2020 (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion&oldid=394836).
(53) https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
(54) Eurofound, «In-work poverty in EU» (Φτώχεια στην εργασία στην ΕΕ), 5 Σεπτεμβρίου 2017.
(55) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps04/default/table?lang=en
(56) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Minimum_wage_statistics
(57) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Minimum_wage_statistics#Minimum_wages_expressed_in_purchasing_power_standards
(58) Eurofound, ‘Minimum wages in 2020: Annual review’ (Κατώτατοι μισθοί 2020: ετήσια επισκόπηση), 4 Ιουνίου 2020.
(59) ETUI, Benchmarking Working Europe 2019, «Labour market and social developments», 2019. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
(60) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587285/IPOL_STU%282016%29587285_‌EN.pdf
(61) Eurofound, ‘In-work poverty in the EU’, 5 Σεπτεμβρίου 2017 (https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/in-work-poverty-in-the-eu).
(62) https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200511-1
(63) https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200511-1
(64) https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18001en.pdf
(65) https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18001en.pdf
(66) https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190517-1
(67) Eurofound, Living, Working and COVID-19 dataset (Σύνολο δεδομένων διαβίωσης, εργασίας και COVID-19), 28 Σεπτεμβρίου 2020 (http://eurofound.link/covid19data).
(68) Eurofound, Living, Working and COVID-19 dataset (Σύνολο δεδομένων διαβίωσης, εργασίας και COVID-19), 28 Σεπτεμβρίου 2020 (http://eurofound.link/covid19data).
(69) https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/projected-poverty-impacts-of-COVID-19
(70) Employment and Social Developments in Europe 2019 (Απασχόληση και Κοινωνικές Εξελίξεις στην Ευρώπη, 2019), (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8219).
(71) Ο «πρώτος πυλώνας» μιας τυπικής προσέγγισης τριών πυλώνων για τις συντάξεις αποτελείται από δημόσια θεσμοθετημένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα τα οποία διαχειρίζεται το κράτος και συνήθως χρηματοδοτούνται από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και/ή γενικά φορολογικά έσοδα σε διανεμητική βάση. Πηγή: Ενημερωτικό σημείωμα της EPRS με τίτλο «European Union pension systems: Adequate and sustainable?» (Συνταξιοδοτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: επαρκή και βιώσιμα;), Νοέμβριος 2015.
(72) Σύμφωνα με το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική φτώχεια (ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 19), και τις πολιτικές κατευθύνσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2019-2024: «για να στηριχθεί κάθε παιδί που έχει ανάγκη, θα δημιουργήσω την ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά, αναπτύσσοντας περαιτέρω την ιδέα που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».
(73) «Μια Ένωση που επιδιώκει περισσότερα: Το πρόγραμμά μου για την Ευρώπη», Πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2019-2024.
(74) Οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 105).
(75) Η παροχή της εύλογης προσαρμογής αποτελεί υποχρέωση βάσει της οδηγίας της ΕΕ για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση (ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16), και άρθρο 5 της UN CRPD.
(76) Παραρτήματα του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2021 (COM(2020)0690), στόχος πολιτικής αριθ. 9 στο τμήμα με τίτλο «Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή».
(77) Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου (ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79).
(78) Ψήφισμα της 30ής Ιανουαρίου 2020 σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, παράγραφος 2 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0025).
(79) Σύμφωνα με τη στρατηγική, η Επιτροπή όφειλε να υποβάλει δεσμευτικά μέτρα για τη μισθολογική διαφάνεια έως το τέλος του 2020.
(80) Τέτοιες πρακτικές είναι για παράδειγμα, η ίδρυση θυγατρικών (ή εικονικών εταιρειών) ή/και προσωρινών γραφείων εργασίας στα κράτη μέλη όπου οι μισθοί είναι χαμηλότεροι, με μοναδικό σκοπό την πρόσληψη αποσπασμένων εργαζομένων και όχι τοπικών εργαζομένων.
(81) Όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 105).
(82) Βλ. αναφορές 0240/18, 0328/18, 0365/18, 0374/18, 0396/18, 0419/18, 0829/2018, 0897/2018, 1161/2018, 0290/19, 0310/2019, 0335/2019, 0579/19, 0624/19, 0652/19, 0683/2019, 0737/2019, 1017/19, 1045/2019, 1241/2019, 1318/2019 και 0036/2020.
(83) Βλ. αναφορές 1378/2013, 0019/2016, 0020/2016, 0021/2016, 0099/2017, 1162/2017, 0110/2018 και 0335/2019.
(84) Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1054 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2020, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων (ΕΕ L 249 της 31.7.2020, σ. 1).
(85) Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2020)0682).
(86) Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2020)0682).
(87) Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1)· οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65)· Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).
(88) Οδηγία 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία (ΕΕ L 262 της 17.10.2000, σ. 21).
(89) Οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 50).

Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιουνίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου