Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0152(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0208/2020

Внесени текстове :

A9-0208/2020

Разисквания :

PV 23/11/2020 - 17
CRE 23/11/2020 - 17
PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Гласувания :

PV 24/11/2020 - 11
PV 25/11/2020 - 14
PV 11/02/2021 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0317
P9_TA(2021)0046

Приети текстове
PDF 127kWORD 47k
Четвъртък, 11 февруари 2021 г. - Брюксел
Пазари на финансови инструменти ***I
P9_TA(2021)0046A9-0208/2020
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2021 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19 (COM(2020)0280 – C9-0210/2020 – 2020/0152(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2020)0280),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 53, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0210/2020),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 29 октомври 2020 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 16 декември 2020 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0208/2020),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе, възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 10, 11.1.2021 г., стр. 30.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 февруари 2021 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/878 по отношение на тяхното приложение към инвестиционните посредници с цел да се подпомогне възстановяването от кризата във връзка с COVID-19
P9_TC1-COD(2020)0152

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2021/338.)

Последно осъвременяване: 3 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност