Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0152(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0208/2020

Indgivne tekster :

A9-0208/2020

Forhandlinger :

PV 23/11/2020 - 17
CRE 23/11/2020 - 17
PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Afstemninger :

PV 24/11/2020 - 11
PV 25/11/2020 - 14
PV 11/02/2021 - 2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0317
P9_TA(2021)0046

Vedtagne tekster
PDF 124kWORD 46k
Torsdag den 11. februar 2021 - Bruxelles
Markeder for finansielle instrumenter ***I
P9_TA(2021)0046A9-0208/2020
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. februar 2021 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU for så vidt angår oplysningskrav, produktstyring og positionslofter med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien (COM(2020)0280 – C9-0210/2020 – 2020/0152(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0280),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 53, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0210/2020),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 29. oktober 2020(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg;

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 16. december 2020 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0208/2020),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 10 af 11.1.2021, s. 30.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. februar 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2021/... om ændring af direktiv 2014/65/EU, for så vidt angår oplysningskrav, produktstyring og positionslofter, og af direktiv 2013/36/EU og (EU) 2019/878, for så vidt angår deres anvendelse på investeringsvirksomheder, med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-krisen
P9_TC1-COD(2020)0152

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2021/338.)

Seneste opdatering: 3. juni 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik