Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0155(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0228/2020

Внесени текстове :

A9-0228/2020

Разисквания :

PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Гласувания :

PV 11/02/2021 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2021)0047

Приети текстове
PDF 135kWORD 45k
Четвъртък, 11 февруари 2021 г. - Брюксел
Проспект на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19 ***I
P9_TA(2021)0047A9-0228/2020
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2021 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 по отношение на проспекта на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19 (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2020)0281),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9‑0206/2020),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 29 октомври 2020 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 16 декември 2020 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0228/2020),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 10, 11.1.2021 г., стр. 30.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 февруари 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 по отношение на проспекта на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници и Директива 2004/109/ЕО по отношение на използването за годишни финансови отчети на единен електронен формат за отчитане с цел подпомагане на възстановяването от кризата във връзка с COVID-19
P9_TC1-COD(2020)0155

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2021/337.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията

Комисията отбелязва факта, че политическото споразумение относно предложението на Комисията за изменение на Регламента за проспектите с цел въвеждане на проспект на ЕС за възстановяване включва изменение на Директивата за прозрачност, което предвижда отлагане на изискването за изготвяне на финансови отчети с помощта на европейски единен електронен формат за отчитане (ESEF). Това отлагане не беше включено в първоначалното предложение на Комисията. Според Комисията отлагането на ESEF не е в съответствие с принципите на Съюза за по-добро регулиране и с правото на Комисията на законодателна инициатива. Следователно това отлагане не би следвало да представлява прецедент. Тъй като отлагането на ESEF не е съществена промяна на политиката и отразява трудните обстоятелства, пред които са изправени предприятията поради пандемията от COVID-19, Комисията няма да попречи на приемането му.

Последно осъвременяване: 3 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност