Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0155(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0228/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0228/2020

Συζήτηση :

PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Ψηφοφορία :

PV 11/02/2021 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0047

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 128kWORD 45k
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 - Βρυξέλλες
Ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με στόχο τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 ***I
P9_TA(2021)0047A9-0228/2020
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με στόχο τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2020)0281),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0206/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2020(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 16ης Δεκεμβρίου 2020, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0228/2020),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 10 της 11.1.2021, σ. 30.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Φεβρουαρίου 2021 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2021/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές και της οδηγίας 2004/109/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση του ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς για τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, με στόχο την υποστήριξη της ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19
P9_TC1-COD(2020)0155

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2021/337.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής

Η Επιτροπή λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι η πολιτική συμφωνία που επετεύχθη επί της προτάσεως της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού για το ενημερωτικό δελτίο έτσι ώστε να θεσπιστεί ένα ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ, περιλαμβάνει μια τροποποίηση στην οδηγία περί διαφάνειας με την οποία αναβάλλεται η υποχρέωση κατάρτισης οικονομικών εκθέσεων με χρήση του ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς (ESEF). Η αναβολή αυτή δεν περιλαμβανόταν στην αρχική πρόταση της Επιτροπής. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η αναβολή του ESEF δεν συνάδει με τις αρχές καλύτερης νομοθέτησης της Ένωσης ούτε με το δικαίωμα πρωτοβουλίας της Επιτροπής. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να αποτελέσει προηγούμενο. Δεδομένου ότι η αναβολή του ESEF δεν αποτελεί ουσιαστική αλλαγή πολιτικής, και αντικατοπτρίζει τις δύσκολες συνθήκες με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες οι εταιρείες λόγω της πανδημίας COVID-19, η Επιτροπή δεν θα αντιταχθεί στην έγκριση του κανονισμού.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου