Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/0155(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0228/2020

Esitatud tekstid :

A9-0228/2020

Arutelud :

PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Hääletused :

PV 11/02/2021 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0047

Vastuvõetud tekstid
PDF 123kWORD 44k
Neljapäev, 11. veebruar 2021 - Brüssel
ELi taasteprospekt ja sihipärased kohandused finantsvahendajate jaoks, et aidata kaasa COVID‑19 pandeemiast taastumisele ***I
P9_TA(2021)0047A9-0228/2020
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2021. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/1129 seoses ELi taasteprospektiga ja sihipäraste kohandustega finantsvahendajate jaoks, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele (COM(2020)0281 – C9‑0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2020)0281),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9‑0206/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 29. oktoobri 2020. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 16. detsembri 2020. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamust,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9‑0228/2020),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 10, 11.1.2021, lk 30.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. veebruaril 2021. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/…, millega muudetakse määrust (EL) 2017/1129 seoses ELi taasteprospektiga ja sihipäraste kohandustega finantsvahendajate jaoks ning direktiivi 2004/109/EÜ seoses ühtse elektroonilise aruandlusvormingu kasutamisega majandusaasta aruannete puhul, et toetada COVID‑19 kriisist taastumist
P9_TC1-COD(2020)0155

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2021/337) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Komisjoni avaldus

Komisjon võtab teatavaks asjaolu, et poliitiline kokkulepe komisjoni ettepaneku kohta muuta prospektimäärust, et võtta kasutusele ELi taasteprospekt, näeb ette läbipaistvusdirektiivi muutmise, millega lükatakse edasi nõue koostada majandusaasta aruanded Euroopa ühtset elektroonilist aruandlusvormingut (ESEF) kasutades. Komisjoni algne ettepanek sellist edasilükkamist ei sisaldanud. Kõnealune edasilükkamine ei ole komisjoni hinnangul kooskõlas liidu parema õigusloome põhimõtete ja komisjoni algatusõigusega. Seetõttu ei tohiks sellest saada pretsedent. Kuna ESEFi edasilükkamine ei muuda poliitikat sisuliselt ja kajastab raskeid asjaolusid, millesse ettevõtted on COVID‑19 pandeemia tõttu sattunud, ei ole komisjon määruse vastuvõtmise vastu.

Viimane päevakajastamine: 21. juuni 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika