Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0155(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0228/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0228/2020

Keskustelut :

PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Äänestykset :

PV 11/02/2021 - 2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0047

Hyväksytyt tekstit
PDF 119kWORD 41k
Torstai 11. helmikuuta 2021 - Bryssel
EU:n elpymisesite ja rahoituksenvälittäjiä koskevat kohdennetut mukautukset, joilla helpotetaan toipumista covid-19-pandemiasta ***I
P9_TA(2021)0047A9-0228/2020
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. helmikuuta 2021 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/1129 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse EU:n elpymisesitteestä ja rahoituksenvälittäjiä koskevista kohdennetuista mukautuksista, joilla helpotetaan toipumista covid-19-pandemiasta (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2020)0281),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9‑0206/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 29. lokakuuta 2020 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 16. joulukuuta 2020 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0228/2020),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 10, 11.1.2021, s. 30.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. helmikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/… antamiseksi asetuksen (EU) 2017/1129 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse EU:n elpymisesitteestä ja rahoituksenvälittäjiä koskevista kohdennetuista mukautuksista ja direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse yhtenäisen sähköisen raportointimuodon käytöstä vuositilinpäätöksissä covid-19-kriisistä elpymisen tukemiseksi
P9_TC1-COD(2020)0155

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2021/337.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Komission lausuma

Komissio panee merkille, että poliittiseen yhteisymmärrykseen komission ehdotuksesta esiteasetuksen muuttamisesta niin, että siihen voidaan sisällyttää EU:n elpymisesite, sisältyy avoimuusdirektiiviin tehtävä muutos, jolla lykätään vaatimusta laatia vuositilinpäätökset eurooppalaista yhtenäistä sähköistä raportointimuotoa (ESEF) käyttäen. Tämä lykkäys ei sisältynyt komission alkuperäiseen ehdotukseen. Komission mielestä ESEFiä koskeva lykkäys ei ole unionin paremman sääntelyn periaatteiden eikä komission aloiteoikeuden mukainen. Se ei siten saisi muodostaa ennakkotapausta. Koska ESEFiä koskeva lykkäys ei edusta merkittävää toimintapolitiikan muutosta vaan on seurausta niistä vaikeista olosuhteista, joissa yritykset covid-19-pandemian takia ovat, komissio ei estä sen hyväksymistä.

Päivitetty viimeksi: 3. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö