Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/0155(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0228/2020

Pateikti tekstai :

A9-0228/2020

Debatai :

PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Balsavimas :

PV 11/02/2021 - 2

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0047

Priimti tekstai
PDF 133kWORD 41k
Ketvirtadienis, 2021 m. vasario 11 d. - Briuselis
ES atsigavimo prospektas ir finansų tarpininkams skirti tiksliniai pakeitimai siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos ***I
P9_TA(2021)0047A9-0228/2020
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2021 m. vasario 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl ES atsigavimo prospekto ir finansų tarpininkams skirtų tikslinių pakeitimų siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2020)0281),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0206/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 29 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį, ir į 2020 m. gruodžio 16 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0228/2020),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 10, 2021 1 11, p. 30.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2021 m. vasario 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129, kiek tai susiję su ES atsigavimo prospektu ir finansų tarpininkams skirtais tiksliniais pakeitimais, ir Direktyva 2004/109/EB, kiek tai susiję su vieno elektroninio ataskaitų teikimo formato naudojimu teikiant metines finansines ataskaitas, siekiant paremti ekonomikos atsigavimą nuo COVID-19 krizės
P9_TC1-COD(2020)0155

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2021/337.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Komisijos pareiškimas

Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad į politinį susitarimą, susijusį su Komisijos pasiūlymu dėl dalinio Prospektų reglamento keitimo, kad į jį būtų įtrauktas ES atsigavimo prospektas, įtraukiamas ir Skaidrumo direktyvos dalinis keitimas, pagal kurį atidedamas reikalavimo rengti finansines ataskaitas naudojant vieną Europos elektroninį formatą (ESEF) taikymas. To taikymo atidėjimo pradiniame Komisijos pasiūlyme nebuvo. Komisijos nuomone, vieno Europos elektroninio formato reikalavimo taikymo atidėjimas neatitinka Sąjungos geresnio reglamentavimo principų ir Komisijos iniciatyvos teisės. Todėl tai neturėtų tapti precedentu. Kadangi vieno Europos elektroninio formato reikalavimo taikymo atidėjimas nėra esminis politikos keitimas, o tik atspindi sudėtingas aplinkybes, su kuriomis įmonės susiduria dėl COVID-19 pandemijos, Komisija neprieštaraus, kad šis pakeitimas būtų priimtas.

Atnaujinta: 2021 m. birželio 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika