Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2020/0155(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0228/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0228/2020

Debates :

PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Balsojumi :

PV 11/02/2021 - 2

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0047

Pieņemtie teksti
PDF 133kWORD 44k
Ceturtdiena, 2021. gada 11. februāris - Brisele
ES atveseļošanas prospekts un mērķtiecīgi pielāgojumi finanšu starpnieku atbalstam, lai palīdzētu atgūties no Covid-19 pandēmijas ***I
P9_TA(2021)0047A9-0228/2020
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2021. gada 11. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 attiecībā uz ES atveseļošanas prospektu un mērķtiecīgiem pielāgojumiem finanšu starpnieku atbalstam, lai palīdzētu atgūties no Covid-19 pandēmijas (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2020)0281),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0206/2020),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2020. gada 29. oktobra atzinumu(1),

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2020. gada 16. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0228/2020),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  aicina Komisiju priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 10, 11.1.2021., 30. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2021. gada 11. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/..., ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 attiecībā uz ES atveseļošanas prospektu un mērķtiecīgiem pielāgojumiem finanšu starpnieku atbalstam un Direktīvu 2004/109/EK attiecībā uz vienotā elektroniskā ziņošanas formāta izmantošanu gada finanšu pārskatiem nolūkā palīdzēt atgūties no Covid-19 krīzes
P9_TC1-COD(2020)0155

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2021/337.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Komisijas paziņojums

Komisija pieņem zināšanai to, ka politiskā vienošanās par Komisijas priekšlikumu grozīt Prospektu regulu, lai ieviestu ES atveseļošanas prospektu, ietver grozījumu Pārredzamības direktīvā, kas paredz atlikt prasību sagatavot finanšu pārskatus, izmantojot Eiropas vienoto elektronisko formātu (ESEF). Minētā atlikšana nebija iekļauta Komisijas sākotnējā priekšlikumā. Komisija uzskata, ka ESEF atlikšana neatbilst Savienības labāka regulējuma principiem un Komisijas iniciatīvas tiesībām. Tādēļ tai nevajadzētu radīt precedentu. Tā kā ESEF atlikšana nav būtiskas politikas izmaiņas un tā atspoguļo grūtos apstākļus, ar kuriem uzņēmumi saskaras Covid-19 pandēmijas dēļ, Komisija neiebildīs tās pieņemšanai.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 3. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika