Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0155(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0228/2020

Ingivna texter :

A9-0228/2020

Debatter :

PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Omröstningar :

PV 11/02/2021 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2021)0047

Antagna texter
PDF 122kWORD 45k
Torsdagen den 11 februari 2021 - Bryssel
EU-återhämtningsprospektet och riktade justeringar för finansiella mellanhänder för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin ***I
P9_TA(2021)0047A9-0228/2020
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 februari 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/1129 vad gäller EU-återhämtningsprospektet och riktade justeringar för finansiella mellanhänder för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2020)0281),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9‑0206/2020),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 29 oktober 2020(1),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 16 december 2020 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9‑0228/2020).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 10, 11.1.2021, s. 30.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 februari 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om ändring av förordning (EU) 2017/1129 vad gäller EU-återhämtningsprospektet och riktade justeringar för finansiella mellanhänder och direktiv 2004/109/EG avseende användningen av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat för årliga redovisningar för att stödja återhämtningen efter covid-19-krisen
P9_TC1-COD(2020)0155

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2021/337.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande från kommissionen

Kommissionen noterar att den politiska överenskommelsen om kommissionens förslag till ändring av prospektförordningen för att inrätta ett EU-återhämtningsprospekt inbegriper en ändring av transparensdirektivet, vilket försenar införandet av kravet på att upprätta redovisningar i ett europeiskt enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (Esef). Den förseningen ingick inte i kommissionens ursprungliga förslag. Enligt kommissionen är förseningen av Esef inte i linje med unionens principer för bättre lagstiftning och kommissionens initiativrätt. Detta bör därför inte utgöra ett prejudikat. Eftersom förseningen av Esef inte utgör en väsentlig ändring av policyn och återspeglar de svåra omständigheter som företagen befinner sig i till följd av covid-19-pandemin kommer kommissionen inte att motsätta sig antagandet av det.

Senaste uppdatering: 3 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy