Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2202(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0219/2020

Indgivne tekster :

A9-0219/2020

Forhandlinger :

PV 09/02/2021 - 13
PV 09/02/2021 - 15
CRE 09/02/2021 - 13
CRE 09/02/2021 - 15

Afstemninger :

PV 10/02/2021 - 11
PV 11/02/2021 - 2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0050

Vedtagne tekster
PDF 228kWORD 84k
Torsdag den 11. februar 2021 - Bruxelles
Gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Ukraine
P9_TA(2021)0050A9-0219/2020

Europa-Parlamentets beslutning af 11. februar 2021 om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Ukraine (2019/2202(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 8 og til afsnit V, navnlig artikel 21, 22, 36, 37 og 49, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) samt til del V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side, herunder en vidtgående og bred frihandelsaftale (AA/DCFTA), som trådte i kraft den 1. september 2017, og til den dertil knyttede associeringsdagsorden,

–  der henviser til ikrafttrædelsen den 11. juni 2017 af en visumfri ordning for ukrainske statsborgere som følge af Europa-Parlamentets og Rådets ændringer til Rådets forordning (EF) nr. 539/2001,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1806 af 14. november 2018 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav(1),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger vedrørende Ukraine, navnlig beslutning af 12. december 2018 om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Ukraine(2) og beslutning af 21. januar 2016 om associeringsaftaler/vidtgående og brede frihandelsområder med Georgien, Moldova og Ukraine(3), samt til sin henstilling af 19. juni 2020 til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i juni 2020(4),

–  der henviser til rapporterne om Ukraine fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR), navnlig den 30. rapport om menneskerettighedssituationen i Ukraine fra september 2020,

–  der henviser til FN's generalsekretærs rapport af 19. juni 2020 med titlen "Situation of human rights in the Autonomous Republic of Crimea and the City of Sevastopol, Ukraine",

–  der henviser til det fælles arbejdsdokument fra Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens tjenestegrene af 12. december 2019 med titlen "Association Implementation Report on Ukraine" (SWD(2019)0433),

–  der henviser til den fælles erklæring af 6. oktober 2020 efter det 22. topmøde mellem EU og Ukraine,

–  der henviser til henstillingerne fra og aktiviteterne i Den Parlamentariske Forsamling Euronest, Det Østlige Partnerskabs civilsamfundsforum og andre repræsentanter for civilsamfundet i Ukraine,

–  der henviser til sluterklæringerne og henstillingerne fra mødet i Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Ukraine, som blev afholdt den 19. december 2019,

–  der henviser til konklusionerne fra sine valgobservationsmissioner til præsidentvalget i Ukraine den 31. marts og 21. april 2019 og til det tidlige parlamentsvalg den 21. juli 2019,

–  der henviser til udbetalingen den 29. maj 2020 af et lån på 500 mio. EUR til Ukraine som led i Kommissionens fjerde program for makrofinansiel bistand (MFA),

–  der henviser til de bistandspakker af hidtil uset omfang, som EU har indført for at hjælpe nabolandene med bekæmpelse af covid-19-pandemien, og især de langsigtede lån på 1,2 mia. EUR, der blev stillet til rådighed for Ukraine på yderst favorable vilkår ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2020/701 af 25. maj 2020 om makrofinansiel bistand til udvidelses- og naboskabspartnerlande i forbindelse med covid-19-pandemien(5),

–  der henviser til den fælles erklæring af 31. oktober 2019 fra udvalget NATO-Ukraine,

–  der henviser til den femte landeovervågningsrapport fra Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI), som blev offentliggjort i september 2017, og til konklusionerne om Ukraine vedrørende status for gennemførelsen af henstillingerne fra 2017, som blev offentliggjort i juni 2020,

–  der henviser til Europarådets henstilling fra Ministerkomitéen(6) til medlemsstaterne om foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet og til de standarder, der er vedtaget af Europarådets Parlamentariske Forsamling,

–  der henviser til den endelige valgobservationsmissionsrapport af 21. juli 2019 fra OSCE's Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR) om det tidlige parlamentsvalg i Ukraine,

–  der henviser til Transparency Internationals korruptionsbekæmpelsesliste fra 2019, der placerede Ukraine på plads nr. 126 ud af de 180 lande og territorier, som blev vurderet (førstepladsen er bedst),

–  der henviser til Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal og den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog, som blev vedtaget den 5. november 1992,

–  der henviser til Venedigkommissionens udtalelse om loven om støtte til det ukrainske sprogs funktion som officielt sprog og dens udtalelse om bestemmelserne i loven om uddannelse af 5. september 2017, som vedrører brugen af det officielle sprog og mindretalssprog og andre sprog i undervisningen,

–  der henviser til Venedigkommissionens udtalelse af 10. december 2020 om Ukraines forfatningsdomstol,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 54 og til artikel 1, stk. 1, litra e), i og bilag 3 til afgørelse truffet af Formandskonferencen den 12. december 2002 om proceduren for tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger,

–  der henviser til udtalelse fra Udvalget om International Handel,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A9-0219/2020),

A.  der henviser til, at associeringsaftalen/den vidtgående og brede frihandelsaftale (AA/DCFTA) er hjørnestenen i Den Europæiske Unions forbindelser med Ukraine baseret på politisk associering og økonomisk integration og udgør en køreplan for reformer, hvis fulde gennemførelse bør anses for at muliggøre en fortsat tilnærmelse til Unionen, som fører til en gradvis integration i Unionens indre marked og hen imod fuld udnyttelse af potentialet og fordelene ved AA/DCFTA;

B.  der henviser til, at Ukraine har et europæisk fremtidsperspektiv i henhold til artikel 49 i TEU og kan ansøge om at blive medlem af Den Europæiske Union, forudsat at landet overholder alle Københavnskriterierne og demokratiets principper, at det respekterer de grundlæggende frihedsrettigheder, menneskerettighederne og mindretals rettigheder og værner om retsstaten;

C.  der henviser til, at det 22. topmøde mellem EU og Ukraine anerkendte Ukraines europæiske ambitioner, hilste Ukraines europæiske valg velkommen, anerkendte de betydelige fremskridt, som Ukraine har gjort i sin reformproces, og glædede sig over de resultater, der allerede er opnået med gennemførelsen af associeringsaftalen, og det vidtgående og brede frihandelsområdes succes;

D.  der henviser til, at Ukraine i 2019 gennemgik en vanskelig valgperiode, både på præsident- og parlamentsniveau, og til, at landets håndtering af processerne og den efterfølgende fredelige og velordnede magtoverdragelse fortjener ros;

E.  der henviser til, at det landsdækkende lokalvalg den 25. oktober 2020 udgjorde endnu en test af demokratiets tilstand og en mulighed for yderligere konsolidering; der henviser til, at der i tiden op til lokalvalgene den 25. oktober 2020 blev gjort forsøg på at ændre valgloven under den igangværende valgkampagne, og til, at manglen på klare foranstaltninger til håndtering af covid-19-situationen fortsat er et betydningsfuldt problem med henblik på vedtagelsen af nye standarder for sikker stemmeafgivelse;

F.  der henviser til, at ODIHR's begrænsede valgobservationsmission konkluderede, at lokalvalget den 25. oktober 2020 i Ukraine var særlig vigtigt efter de seneste decentraliseringsreformer, som havde overdraget betydelige beføjelser og ressourcer til lokale myndigheder, at valgprocessen generelt var rolig, velorganiseret og gennemsigtig, og at procedurerne for de fleste tilfælde var blevet fulgt, og at Ukraines centrale valgkommission generelt havde overholdt alle lovbestemte frister og fungeret på en upartisk, åben og gennemsigtig måde;

G.  der henviser til, at civilsamfundet og valgeksperter rapporterede, at lokale partiorganisationer, kandidater og medlemmer af valgkommissionerne ikke var i stand til at forberede sig ordentligt til kandidatregistreringen, eftersom valgloven blev vedtaget umiddelbart før valget;

H.  der henviser til, at indførelsen af top-down-kontrolmekanismer, der giver princippet om et ufravigeligt mandat lovkraft, og sammenkædningen af partilisterne med et minimumsantal på 10 000 vælgere svækker valgets demokratiske karakter;

I.  der henviser til, at civilsamfundet kritiserede beslutningen om ikke at afholde valg i 18 lokalsamfund i de regeringskontrollerede områder i regionerne Donetsk og Luhansk uden nogen klar begrundelse for denne beslutning fra den civil-militære administrations side, hvilket reelt fratog ca. 475 000 vælgere, der bor i disse samfund, stemmeretten;

J.  der henviser til, at tempoet i den lovgivningsmæssige aktivitet, navnlig i anden halvdel af 2019, har været særligt vedholdende for hurtigt at få gennemført den reform, der blev lovet under valgkampagnerne, nogle gange på bekostning af den parlamentariske kontrol, gennemsigtigheden og lovgivningens kvalitet;

K.  der henviser til, at selv om Ukraine har gjort betydelige fremskridt med gennemførelsen af AA-relaterede forpligtelser og integration med Unionen, skal en række af de reformer, der er påbegyndt, færdiggøres, navnlig på områderne retsstatsforhold, god regeringsførelse og bekæmpelse af korruption; der henviser til, at udbredt korruption trods bemærkelsesværdige fremskridt fortsat hæmmer Ukraines reformproces; der henviser til, at den igangværende forfatningskrise udgør en trussel mod præsidentens og Verkhovna Radas evne til at gennemføre reformer; der henviser til, at oligarkerne synes at genvinde politisk indflydelse; der henviser til, at der stadig er behov for at vedtage yderligere foranstaltninger for at undgå tilbageskridt, med fokus på retsvæsenet;

L.  der henviser til, at de vedtagne reformers fulde potentiale stadig ikke udnyttes på grund af dynamikkerne i reformprocessen og dermed forbundne institutionelle udfordringer; der henviser til, at reformerne også hæmmes af intern institutionel ustabilitet og modsigelser, manglen på klare benchmarks, svag kapacitet, begrænsede ressourcer og eksterne faktorer såsom covid-19-pandemien samt af manglende politisk vilje til at acceptere og sikre retsvæsenets og de økonomiske institutioners fulde uafhængighed og til at undgå en selektiv anvendelse af retfærdighed;

M.  der henviser til, at den fælles erklæring fra udvalget NATO-Ukraine af 31. oktober 2019 opfordrer Ukraine til at efterleve internationale forpligtelser og tilsagn, til at respektere menneskerettighederne og mindretals rettigheder og til fuldt ud at gennemføre Venedigkommissionens henstillinger og konklusioner vedrørende loven om uddannelse;

N.  der henviser til, at den seneste rapport fra OHCHR fremhæver de manglende fremskridt i straffesager vedrørende alvorlige menneskerettighedskrænkelser, som angiveligt er begået af medlemmer af de ukrainske styrker, samt forsinkelser og utilstrækkelige fremskridt i efterforskningen af de Maidan-relaterede forbrydelser;

O.  der henviser til, at opfattelsen af korruption i Ukraine er faldet tilbage til niveauet i 2017 ifølge den seneste rapport fra Transparency International;

P.  der henviser til, at støtten til modernisering, fjernelse af oligarkier, reformer og korruptionsbekæmpelse stadig er meget stor blandt de ukrainske borgere, og at forventningerne hertil bør indfris hurtigst muligt;

Q.  der henviser til, at den ukrainske økonomi før udbruddet af covid-19-pandemien havde genvundet stabilitet og udviste tilfredsstillende vækst og faldende arbejdsløshed, hvilket blev fremmet af de fremskridt, der var gjort med hensyn til at udnytte potentialet i AA/DCFTA;

R.  der henviser til, at der er behov for, at Ukraine opretholder makroøkonomisk stabilitet ved at overholde sine forpligtelser over for Den Internationale Valutafond og gennemføre alle mellemfristede strukturpolitikker, der er aftalt inden for rammerne af EU's program for makrofinansiel bistand, samt ved at sikre en stærk og uafhængig nationalbank i Ukraine;

S.  der henviser til, at den igangværende globale krise kræver en koordineret tilgang og ekstraordinære pakker af støtteforanstaltninger; der henviser til, at nødforanstaltninger skal være forholdsmæssige, tidsbegrænsede og overholde de grundlæggende frihedsrettigheder;

T.  der henviser til, at EU har stået ved den ukrainske befolknings side lige fra begyndelsen af covid-19-pandemien og ydet finansiel og materiel støtte gennem bilaterale og regionale programmer såsom dem, Unionen stillede til rådighed for Ukraine i marts, april og maj 2020;

U.  der henviser til, at covid-19-pandemien har forværret problemerne i det ukrainske sundhedssystem; der henviser til, at selv om sundhedsydelser er gratis i henhold til ukrainsk lovgivning, er dette ikke den virkelighed, som mange af landets borgere oplever, når de søger lægebehandling, på grund af de urimeligt langvarige reformskridt, som det ukrainske sundhedsministerium har taget;

V.  der henviser til, at det i lyset af covid-19-pandemien er endnu vigtigere, at der fortsat ydes humanitær bistand, og at OSCE's særlige observatørmission, FN's organisationer, ikkestatslige organisationer og Den Internationale Røde Kors Komité har uhindret adgang til de områder, der ikke er under regeringens kontrol;

W.  der henviser til, at Ukraines uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser samt dets evne til at gennemføre de nødvendige økonomiske og sociale reformer stadig i alvorlig grad undergraves af målrettede desinformationskampagner, cyberangreb og andre hybride trusler samt af den uløste konflikt i den østlige del af landet, som er forårsaget af Ruslands vedvarende militære aggression og besættelse af store dele af regionerne Donetsk og Luhansk samt af Ruslands fortsatte ulovlige besættelse og annektering af Den Autonome Republik Krim og byen Sevastopol, som forværrer menneskerettighedssituationen og udgør en hindring for at øge landets velstand, stabilitet og vækst;

X.  der henviser til, at EU på det kraftigste har fordømt den vedvarende russiske aggression mod Ukraine, herunder den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol i strid med landets suverænitet og territoriale integritet, og har fastlagt og vil fortsætte en politik om ikkeanerkendelse heraf og i den forbindelse fortsat gennemfører restriktive foranstaltninger over for enkeltpersoner og enheder, der er involveret i denne overtrædelse af folkeretten;

Y.  der henviser til, at EU fortsat er engageret i indsatsen i Normandietkvartetten, OSCE, den trilaterale kontaktgruppe og OSCE's særlige observatørmission (SMM) til Ukraine og har hilst Ukraines konstruktive tilgang i Normandietkvartetten og den trilaterale kontaktgruppe velkommen og opfordret Rusland til at gengælde den;

Z.  der henviser til, at Malaysia Airlines' fly MH17 mellem Amsterdam og Kuala Lumpur blev skudt ned over regionen Donetsk den 17. juli 2014 i forbindelse med Ruslands bestræbelser på at undergrave Ukraines territoriale integritet, hvilket førte til, at alle 298 passagerer og besætningsmedlemmer døde; der henviser til, at det nederlandsk-ledede fælles efterforskningshold (JIT) bekræftede, at flyet MH17 var blevet skudt ned ved hjælp af et Buk jord-til-luft-missil leveret af de russiske landbaserede styrkers 53. antiluftskytsbrigade;

AA.  der henviser til, at en retssag mod fire hovedmistænkte for nedskydningen af Malaysia Airlines' fly MH17, som blev muliggjort af Ukraines samarbejde med det fælles efterforskningshold, blev indledt den 9. marts 2020 i henhold til nederlandsk lov; der henviser til, at Nederlandene den 10. juli 2020 indgav en mellemstatslig klage over Den Russiske Føderation til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol på grund af dennes rolle i nedskydningen af fly MH17; der henviser til, at Rusland lagde pres på Ukraine for at inkludere en femte person af interesse, Volodymyr Tsemakh, i en fangeudveksling den 7. september 2019; der henviser til, at Rusland den 15. oktober 2020 ensidigt standsede sin deltagelse i de trilaterale konsultationer med Australien og Nederlandene med henblik på at finde frem til sandheden; der henviser til, at Rusland konsekvent har obstrueret alle bestræbelser på at retsforfølge gerningsmændene, bl.a. gennem dets afvisning af det fælles efterforskningsholds konklusioner, fremme af desinformation om fly MH17 og ved at gøre brug af sin vetoret i FN's Sikkerhedsråd for at modarbejde oprettelsen af et internationalt tribunal;

AB.  der henviser til, at EU har fordømt Rusland for at have indstillet samarbejdet i MH17-sagerne; der henviser til, at EU har appelleret kraftigt til Rusland om at samarbejde fuldt ud i forbindelse med MH17-efterforskninger og ‑retssager;

AC.  der henviser til, at omkring 13 000 mennesker er blevet dræbt, heraf en fjerdedel civile, og hele 30 000 såret, siden krigen i det østlige Ukraine begyndte; der henviser til, at ca. 1,5 millioner ukrainere har måttet flygte fra deres hjem på grund af den væbnede konflikt med russiskstøttede væbnede grupper; der henviser til, at hundredvis af ukrainere er blevet fængslet af Rusland og dets stedfortrædere, mens mange andres skæbne stadig er ukendt; der henviser til, at den igangværende militære konflikt har forårsaget en humanitær krise med katastrofale konsekvenser for 4,4 millioner mennesker, hvoraf ca. 1,5 millioner er internt fordrevne; der henviser til, at 3,4 millioner mennesker, der bor ved kontaktlinjen, har behov for humanitær bistand og beskyttelse; der henviser til, at lokalbefolkningen som følge af angreb på den offentlige infrastruktur har begrænset adgang til sundhedsfaciliteter, skoler, vand og sanitet;

AD.  der henviser til, at menneskerettighedssituationen i de besatte områder i det østlige Ukraine og på den besatte Krimhalvø er blevet væsentligt forringet, idet krænkelser af ytringsfriheden, religionsfriheden og ejendomsretten samt strenge begrænsninger på adgangen til uddannelse og sproglige rettigheder, misbrug af medierne og tvungen pålægning af russisk statsborgerskab er blevet systematisk, og grundlæggende menneskerettigheder og frihedsrettigheder ikke er sikret; der henviser til, at de selvudråbte myndigheder på det besatte Krim fortsat chikanerer krimtatarerne og retsforfølger dusinvis af dem på grundlag af falske anklager om terrorisme; der henviser til, at Center for Borgerlige Frihedsrettigheder i Ukraine anslår, at mindst 94 ukrainske borgere er blevet forfulgt af politiske grunde på Krim eller i Rusland, hvoraf 71 er krimtatarer, herunder Marlen Asanov, Memet Beljalov, Timur Ibragimov, Sejran Salijev, Server Mustafajev, Server Zekirjajev og Edem Smailov, der i september 2020 blev idømt fængselsstraffe på mellem 13 og 19 år;

AE.  der henviser til, at Ukraine i 2020 er placeret som nr. 96 i det internationale pressefrihedsindeks; der henviser til, at Ukraine har vedtaget en række reformer, herunder en lov om gennemsigtighed med hensyn til medieejerskab, men at der er behov for meget mere for at løsne oligarkernes stramme greb om medierne, tilskynde til redaktionel uafhængighed og bekæmpe straffrihed for voldsforbrydelser mod journalister;

AF.  der henviser til, at medielandskabet i Ukraine fortsat er under stærk indflydelse af medieejere af oligarkisk karakter, og til, at mediefolk, navnlig journalister, der efterforsker korruption og svindel, konstant oplever trusler om vold, intimidering og død, som det var tilfældet med journalisten Vadym Komarov i 2019, samtidig med at deres arbejde ofte hindres af bl.a. begrænset adgang til information, juridisk pres, som f.eks. i forbindelse med straffesagen mod Bihus.info, og cyberangreb;

AG.  der henviser til, at Ukraine har et væsentligt problem med hensyn til ulighed mellem kønnene; der henviser til, at lighed for loven ikke betyder reel lighed, men at kvinder i praksis fortsat støder på store hindringer, navnlig på deres arbejdspladser; der henviser til, at Ukraine i Det Verdensøkonomiske Forums Global Gender Gap Index fra 2018 rangerer som nr. 65 ud af 149 lande; der henviser til, at kvinder ifølge indikatoren for indkomstulighed i Ukraine kun tjener 63,1 USD for hver 100 USD i indkomst, der tjenes af mænd;

AH.  der henviser til, at LGBTI-personer og feministiske aktivister konstant udsættes for hadefulde ytringer og voldelige angreb, og at romaer oplever diskriminerende sprogbrug og hadefulde ytringer fra statslige og lokale myndigheder og fra medierne;

AI.  der henviser til, at de retshåndhævende myndigheder ved flere lejligheder har nægtet at efterforske politianmeldelser indgivet af LGBTI-personer, navnlig Pride-demonstranter, vedrørende hadforbrydelser eller hadefulde ytringer på grund af manglen på bestemmelser i straffeloven til at retsforfølge tilskyndelse til had eller vold på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet; der henviser til, at ECRI har anbefalet, at straffeloven ændres, så den kommer til at omfatte sådanne grunde og betragte dem som skærpende omstændigheder;

AJ.  der henviser til, at Parlamentet anerkender de ukrainske myndigheders lederskab og politiske vilje til at yde tilstrækkelig beskyttelse af nationale Pride-optog; der henviser til, at hadefulde ytringer og hadforbrydelser mod LGBTI-personer ikke desto mindre stadig er allestedsnærværende, og at politibeskyttelsen ikke altid er forekommende, som det fremgår af de voldelige angreb under Pride-optoget i Kiev, hvor demonstranterne ikke fuldt ud kunne nyde godt af deres universelle ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger og samtidig være beskyttet mod vold;

AK.  der henviser til, at AA/DCFTA har forfulgt målet om at tilnærme Ukraines nationale lovgivning og dets nationale standarder til EU's, herunder på det sociale område; der henviser til, at gennemførelsen af AA/DCFTA på det sociale område til trods for disse forpligtelser stadig er utilfredsstillende; der henviser til, at Ukraine har ratificeret de vigtigste internationale instrumenter, men fortsat undlader at gennemføre dem;

AL.  der henviser til, at begrebet trepartshøring fortsat er dysfunktionelt til trods for forpligtelserne i associeringsaftalen og de talrige opfordringer fra fagforeningerne til regeringen om at træffe de nødvendige foranstaltninger for at fremme den sociale dialog; der henviser til, at det nationale sociale og økonomiske trepartsråd (NTSEC) efter mere end ti år siden dets oprettelse fortsat er svagt og ineffektivt uden nogen reel indflydelse på den sociale dialog, samtidig med at det konstant lider under underbemanding og inkonsekvens i koordineringen af dets aktiviteter; der henviser til, at kun en tredjedel af de 177 ukrainske fagforeninger, der er registreret af justitsministeriet, fik mulighed for at deltage i kollektive forhandlinger;

Fælles værdier og generelle principper

1.  bemærker, at AA/DCFTA afspejler EU's og Ukraines fælles ambition om at bevæge sig i retning af politisk associering og økonomisk integration, der kan tjene som en reformplan, og understreger dens altafgørende betydning, navnlig i de nuværende ekstraordinære tider; opfordrer indtrængende til, at aftalen gennemføres fuldt ud, og dens potentiale udnyttes; opfordrer endvidere indtrængende de ukrainske myndigheder til at fastholde gennemførelsen højt på deres dagsorden på trods af udfordringerne i forbindelse med covid-19-pandemien; understreger, at EU's bistand til Ukraine er underlagt streng konditionalitet, og gentager, at det er nødvendigt, at Ukraine viser et fornyet engagement i reformer og overholdelse af Unionens principper; minder om nødvendigheden af, at AA/DCFTA ajourføres, så der tages behørigt hensyn til udviklingen i de lovgivningsmæssige rammer og behovene for økonomisk udvikling, og overvågningsmekanismerne styrkes; anbefaler, at EU og Ukraine drager fordel af den kommende regelmæssige revision af opnåelsen af associeringsaftalens mål med henblik på at undersøge mulighederne for at ajourføre handelsmæssige og sektorspecifikke elementer;

2.  glæder sig over de hidtil usete bistandspakker, herunder den makrofinansielle bistand, som Unionen har stillet til rådighed for Ukraine som en del af Team Europe for at hjælpe partnerlande med at håndtere covid-19-krisen; bemærker, at dette er en helt afgørende demonstration af EU's solidaritet i en tid med en krise uden fortilfælde; opfordrer de ukrainske myndigheder til at skabe et gunstigt klima for investeringer og til hurtigt at gennemføre de aftalte betingelser for udbetaling af EU's makrofinansielle bistand, som er fastsat i aftalememorandummet; minder Ukraines regering om, at udbetalingen af den første rate af den makrofinansielle bistand på 1,2 mia. EUR til et beløb på 600 mio. EUR i december 2020 uden specifikke politiske betingelser var en engangsundtagelse, der skyldtes denne støttes hastende karakter, og at den ikke må misbruges til at tilbagevise de aftalte reformer;

3.  er tilfreds med, at OCSE/ODIHR-valgobservationsmissionerne med deltagelse af Europa-Parlamentet generelt vurderede præsident- og parlamentsvalget i 2019 som konkurrencepræget, veladministreret og effektivt forvaltet, hvilket bekræfter Ukraines tilslutning til Unionens demokratiske værdier og er særligt bemærkelsesværdigt på baggrund af de vedvarende russiske bestræbelser på at destabilisere Ukraine; opfordrer indtrængende de ukrainske myndigheder til at gøre noget ved de mangler, der er identificeret i erklæringerne fra lederne af Europa-Parlamentets delegationer, og til at følge henstillingerne i de endelige rapporter fra OCSE/ODIHR-valgobservationsmissionen; er fortsat årvågen med hensyn til at observere, i hvilket omfang de demokratiske standarder for afholdelse af frie og retfærdige valg i Ukraine opretholdes, når landet afholder sit første lokalvalg efter den velkomne decentraliseringsreform; opfordrer den ukrainske regering til at sikre frie og retfærdige valgkampagner uden upassende kampagnefinansieringsmetoder, således at der ikke er mulighed for at købe stemmer; understreger, at valgprocessen og afstemningsprocessen på valgdagen bør sikre højere sikkerhedsstandarder og forudse særlige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre spredning af covid-19; bemærker, at grænserne i valgkredse med ét mandat under det ukrainske tidlige parlamentsvalg i 2019 blev trukket på en måde, som ikke var gunstig for repræsentationen af nationale mindretal; bemærker, at der i nogle regioner, som f.eks. Transkarpaterne, blev observeret valgsvindel, såsom lanceringen af "klonkandidater", hvilket reducerede chancerne for at komme i parlamentet for medlemmerne af det ungarske mindretal;

4.  glæder sig over den nye valglov, der blev vedtaget i december 2019, herunder dens bestemmelser om internt fordrevnes rettigheder; minder imidlertid om, at fortsatte ændringer af valgloven under et igangværende valg er i strid med Venedigkommissionens henstillinger, skaber juridisk usikkerhed og har en negativ indvirkning på valgkommissionernes arbejde; opfordrer indtrængende Ukraine til yderligere at bekæmpe ulovlige kampagner, køb af stemmer, misbrug af administrative ressourcer og den juridiske usikkerhed omkring valgkamp på sociale medier;

5.  fastholder, at valgloven bør forbedres og bringes i overensstemmelse med internationale standarder for at løse problemer såsom kampagner på de sociale medier, gennemsigtighed i kampagneudgifter og uafhængige kandidaters adgang til valgprocessen; understreger endvidere med hensyn til lokalvalg betydningen af at fjerne bureaukratiske hindringer for vælgerregistrering af internt fordrevne, fastsætte et finansielt loft for valgkampagner og gøre det muligt for individuelle kandidater at deltage, herunder ved at genoverveje planen om at indføre kontant deponeret sikkerhed for kandidater i små lokalsamfund;

Reformer og institutionelle rammer

6.  understreger vigtigheden af prodemokratiske reformer og tillid til institutioner som de mest effektive sikkerhedsmekanismer; opfordrer Kommissionen til at anvende de eksisterende mekanismer til at lette og støtte Ukraines gennemførelse af reformer; foreslår, at der i tæt samarbejde med civilsamfundet udvikles og indføres kvalitative og kvantitative mekanismer til overvågning af Ukraines gennemførelse af reformer, herunder klare benchmarks, henstillinger og konditionalitetsprincipper, der skal anvendes til at forbedre metodologien i de årlige gennemførelsesrapporter, som bør blive effektive vejledningsredskaber for reformer;

7.  fremhæver behovet for opgraderede styrings- og rapporteringsmekanismer til vurdering af de fremskridt, som Ukraine har gjort, navnlig inden for reform af retsvæsenet, korruptionsbekæmpelse, statsejede virksomheder, virksomhedsledelse og energireformer, som vil være forbundet med økonomisk støtte og investeringsstøtte;

8.  anbefaler, at der fokuseres på et begrænset antal prioriteter, som den politiske indsats, den finansielle støtte og den tekniske bistand koncentreres om, med henblik på effektivt at opbygge den institutionelle kapacitet, der er nødvendig for at sikre reformernes succes på lang sigt, ikke blot i lovgivningen, men også i praksis; støtter en styrkelse af sektorsamarbejdet mellem EU og Ukraine på prioriterede områder såsom den digitale økonomi, energi, klimaændringer og handel; glæder sig over Ukraines ambitioner om at tilnærme sig EU's politikker for det digitale indre marked og den europæiske grønne pagt ved at gennemføre den relevante EU-ret;

9.  anerkender den associerede partnerskabsstatus, som Ukraine og de øvrige signatarer af AA'er og DCFTA'er har, og opfordrer til en styrket politisk dialog med dem med henblik på at fremme yderligere økonomisk integration og lovgivningsmæssig harmonisering; anmoder EU om i overensstemmelse med princippet om "mere for mere" at overveje at skabe en strategi for øget samarbejde om reformer og investeringer for de tre associerede lande, herunder Ukraine, som vil være betinget af, men ikke begrænset til, områderne investeringskapacitetsopbygning, transport, energi, retlige anliggender og den digitale økonomi og vil bane vejen for en ambitiøs dagsorden for integration i EU; anmoder Kommissionen om inden udgangen af 2020 i samarbejde med internationale finansielle institutioner at fremlægge et detaljeret, betinget og skræddersyet økonomisk og investeringsmæssigt forslag for Ukraine og andre lande, der er associeret med EU, i forbindelse med håndteringen af konsekvenserne af covid-19-pandemien; opfordrer desuden EU-institutionerne til at analysere muligheden for at inddrage Ukraine og de øvrige associerede lande som observatører i arbejdet i de udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 291 i TEUF og forordning (EU) nr. 182/2011(7), samt på møderne i Rådets arbejdsgrupper og udvalg, for at vise EU's engagement i yderligere integration og styrkelse af landenes reformorientering og administrative knowhow;

10.  støtter en omfattende revision af AA/DCFTA i overensstemmelse med aftalens bestemmelser og med henblik på at udnytte dens fulde potentiale til politisk associering og økonomisk integration, herunder øget sektormæssig integration af Ukraine i EU;

11.  opfordrer Kommissionen til at opgradere forsømte områder af AA/DCFTA'erne for så vidt angår vigtige politikområder såsom integration af kønsaspektet og håndtering af sundhedskriser, samtidig med at det sikres, at de ikke er i modstrid med den bydende nødvendighed af miljø- og klimaforanstaltninger eller initiativerne under den europæiske grønne pagt;

12.  opfordrer Kommissionen til at støtte investeringer i sektorer, der har potentiale med hensyn til udvikling, vækst og konkurrenceevne i EU, og som yderligere kan fremme økonomisk diversificering, som f.eks. bæredygtig energi og klima, det digitale indre marked og cybersikkerhed samt transport;

13.  glæder sig over de fremskridt, som Ukraine har gjort med hensyn til at opfylde sine forpligtelser i associeringsaftalen, navnlig inden for landbrug, energi, bankvæsen, decentralisering, den digitale økonomi, miljø og valgprocedurer; bemærker imidlertid, at det ifølge associeringsaftalens revisionsmekanisme ("Pulse of the AA") kun var 37 % af opgaverne i relation til gennemførelsen af associeringsaftalen, der blev færdiggjort i 2019 (et fald fra 52 % i 2918); anerkender de forsøg, der blev gjort i anden halvdel af 2019 på at fremskynde reformtempoet, men opfordrer indtrængende de ukrainske institutioner til ikke at prioritere lovgivningsprocessens hastighed højere end kvaliteten af den vedtagne lovgivning, og understreger betydningen af fortsat at gennemføre forpligtelserne heri;

14.  understreger i denne forbindelse, at Ukraine ikke må glemme, at niveauet af politisk, teknisk og økonomisk støtte fra EU vil afhænge af, i hvilket omfang landet opfylder de forpligtelser, det har påtaget sig over for Unionen og dens medlemsstater, navnlig med hensyn til reformprocessen, respekt for menneskerettighederne, mindretal og grundlæggende frihedsrettigheder og indførelse af en reel og effektiv retsstat;

15.  glæder sig over regeringens og parlamentets fælles køreplan, der blev vedtaget i 2018, og oprettelsen af en fælles platform for europæisk integration i november 2019, og håber, at disse initiativer vil føre til øget koordinering mellem de forskellige institutioner, der er involveret i udformningen, vedtagelsen og gennemførelsen af reformer; tilskynder Ukraines parlament og regering til at øge deres anvendelse af dette instrument på en mere effektiv måde og til at revidere deres samarbejde om gennemførelsen af AA-relaterede forpligtelser og tilnærmelsen af lovgivningen med henblik på at maksimere synergierne, navnlig med hensyn til ekspertise inden for EU-lovgivning og overensstemmelsesvurderinger;

16.  roser Ukraine for de fremskridt, landet har gjort med at reformere sin offentlige forvaltning, og understreger betydningen af ikke at bremse yderligere fremskridt og af at underkaste eventuelle midlertidige udnævnelser i covid-19-perioden meritbaserede ansættelsesprocedurer så hurtigt som muligt; er bevidst om den betydelige udfordring, dette udgør for regeringsførelsen, institutionerne og den offentlige forvaltning i Ukraine, og opfordrer Kommissionen til at yde tilstrækkelig teknisk og økonomisk støtte;

17.  glæder sig over resultaterne af den reform om decentralisering og styrkelse af kommunerne, som blev indledt i 2014, og som har vist sig at være en af de hidtil mest vellykkede reformer; anerkender støtten til U-LEAD-projektet, som har resulteret i dannelsen af næsten 1 000 frivilligt sammenlagte lokalsamfund med omkring 11,7 millioner borgere; ser positivt på de skridt, der indtil videre er taget med henblik på at decentralisere den offentlige myndighed og de offentlige finanser gennem en pakke af retsakter og den praktiske gennemførelse heraf; opfordrer Kommissionen til nøje at undersøge detaljerne i decentraliseringsreformen og til potentielt at anvende den som en vellykket casestudy for andre lande;

18.  opfordrer indtrængende Ukraine til at fuldføre decentraliseringsreformen i bred og åben dialog, navnlig med lokale selvstyremyndigheder og deres sammenslutninger, med det formål at øge de lokale myndigheders autonomi og kompetencer og tilskynde til regelmæssig udveksling mellem centralregeringen og nationale sammenslutninger af lokale og regionale myndigheder om enhver politik, der kan have territoriale virkninger;

19.  ser med tilfredshed på afholdelsen af første runde af lokalvalg den 25. oktober 2020 med en valgdeltagelse på over 36 %, som foregik frit og retfærdigt, men i tilknytning til en sideløbende offentlig høring, som ifølge OSCE/ODIHR skabte en ubehørig politisk fordel og slørede adskillelsen af stat og parti; opfordrer de statslige myndigheder til at respektere det lokale selvstyres autonomi og til at støtte kommunernes og byernes administrative kapacitet; opfordrer til, at der indføres en territorial offentlig enhed som juridisk person, hvilket er den etablerede praksis i Den Europæiske Union og er anerkendt i det europæiske charter om lokalt selvstyre; glæder sig over ændringen af budgetloven med en garanti for en andel på 60 % af den lokale personlige indkomstskat som et nødvendigt bidrag til sunde offentlige finanser på lokalt plan; advarer mod oprettelsen af parallelle strukturer på lokalt plan, som kan give anledning til strid om kompetencer, men foreslår, at det overvejes at tildele hvervsindehavere dobbelte kompetencer, således at de påtager sig både lokale kompetencer og samtidig fungerer som den laveste statslige myndighed; noterer sig Verkhovna Radas beslutning af 17. juli 2020 om dannelse og opløsning af amter (rayons), i henhold til hvilken ordningerne vedrørende konsolidering af amter som en fast regel også vil finde anvendelse på områderne på Krim og distrikterne i regionerne Donetsk og Luhansk, som i øjeblikket ikke kontrolleres af Ukraines regering;

Samarbejde inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)

20.  anerkender Ukraines enestående erfaring og ekspertise og glæder sig over Ukraines deltagelse i missioner, kampgrupper og operationer under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), dets bidrag til EU's kampgrupper, og at det i stigende grad retter ind efter EU's udtalelser og erklæringer om internationale og regionale spørgsmål, samt dets bidrag, og lykønsker Ukraine med dets nye status som "Enhanced Opportunities Partner" for NATO;

21.  glæder sig over de vellykkede skridt, der er taget inden for videnskabeligt og teknologisk samarbejde, herunder i rumindustrien, og på forsvarsområdet, navnlig konvergens inden for de operationelle, uddannelsesmæssige og institutionelle segmenter, og med gennemførelsen af de nødvendige interne ændringer i disse sektorer; roser Ukraines vilje til at deltage i EU's forsknings- og innovationsrammeprogram, Horisont Europa, og Den Europæiske Rumorganisations (ESA's) forskningsprogrammer; noterer sig det frugtbare samarbejde mellem Ukraines forsvarsministerium og Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) og tilskynder til yderligere udvikling heraf; opfordrer EU og Ukraine til at styrke samarbejdet på sikkerheds- og forsvarsområdet og rette særlig opmærksomhed mod konflikten i det østlige Ukraine og Ruslands forsøg på at undergrave Ukraines suverænitet og krænkelsen af landets territoriale integritet, ved hjælp af forsoning, samarbejde inden for cybersikkerhedsområdet og bekæmpelse af desinformation samt ved at arbejde på at styrke familiers, lokalsamfunds og statslige institutioners modstandsdygtighed;

22.  støtter Ukraines mulige deltagelse i udvalgte FSFP-projekter, herunder samarbejde med EDA og navnlig det permanente strukturerede samarbejde (PESCO), forudsat at det opfylder et aftalt sæt politiske, materielle og retlige betingelser, som andre tredjelande gør; glæder sig over EU's nylige beslutning om at indbyde Ukraine til at deltage i EU's Althea-operation i Bosnien-Hercegovina og opfordrer begge parter – EU og Ukraine – til fortsat at udvide Ukraines deltagelse i Den Europæiske Unions missioner og operationer;

23.  glæder sig over det styrkede samarbejde mellem de ukrainske myndigheder og den europæiske offentlige og private sektor om at bekæmpe hybride trusler, primært fra Rusland, som bl.a. har til formål at sprede falske oplysninger, opildne til vold og fremme regeringsfjendtlige og antieuropæiske holdninger; mener, at det er betimeligt og passende, at EU og Ukraine snarest muligt indleder en dialog om cyberproblemer, og støtter idéen om at udvide spektret for dialogen om sikkerhed og forsvar med henblik på at reagere hensigtsmæssigt på nuværende og fremtidige trusler, navnlig i overensstemmelse med EU's globale sikkerhedsstrategi;

Ukraines territoriale integritet og suverænitet

24.  gentager EU's urokkelige støtte til og engagement i Ukraines uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser og dets støtte til de internationalt koordinerede sanktioner mod den russiske regering og de russiske aktører, som undergraver landets suverænitet og territoriale integritet, indtil alle relevante betingelser for ophævelse af sanktionerne er opfyldt, herunder den fuldstændige gennemførelse af Minskaftalerne og genoprettelsen af Ukraines territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser;

25.  fordømmer fortsat den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol og de facto-besættelsen af visse områder i Donetsk og Luhansk; opfordrer Den Russiske Føderation til at opfylde sine internationale forpligtelser, til at trække sine militære styrker tilbage fra Ukraines territorium og til fuldt ud at gennemføre FN's Generalforsamlings resolutioner om Ukraines territoriale integritet og om Krim og Sevastopol;

26.  understreger, at enhver aftale med Den Russiske Føderation skal respektere den fulde gennemførelse af Minskaftalerne og opfyldelsen af FN's resolutioner om Krims status og Den Russiske Føderations respekt for Ukraines territoriale integritet;

27.  glæder sig over genoptagelsen af fredsforhandlingerne i Normandietkvartetten den 9. december 2019 i Paris efter tre års stilstand; opfordrer indtrængende alle parter til at holde sig til våbenhvileaftalen; understreger vigtigheden af at identificere yderligere tilbagetrækningsområder, af minerydningsaktiviteter og af at åbne kontrolposter på tværs af kontaktlinjen og opfordrer Rusland til at bruge sin afgørende indflydelse på de væbnede formationer, som det støtter, til at overholde og fuldt ud gennemføre de forpligtelser, der er indgået som led i Minskaftalerne og på de seneste møder i Normandietkvartetten og den trilaterale kontaktgruppe; gentager, som aftalt i Minsk og i den såkaldte Steinmeier-formular, at lokalvalg i de besatte dele af det østlige Ukraine skal afholdes i overensstemmelse med ukrainsk lovgivning og under tilsyn af OSCE; understreger, at betingelserne for frie og retfærdige valg i Donetsk og Luhansk ikke er blevet opfyldt i den nuværende situation; glæder sig over, at planen om at medtage russiskstøttede separatister som part i forhandlingerne i den trilaterale kontaktgruppe, er blevet skrottet; beklager de bemærkninger, som højtstående medlemmer af den ukrainske delegation i den trilaterale kontaktgruppe har fremsat om at benægte Ruslands militære indblanding i konflikten i Donbas-regionen;

28.  fordømmer på det kraftigste Ruslands destabiliserende handlinger og militære indblanding i Ukraine; udtrykker bekymring over Ruslands igangværende opbygning af militære faciliteter og installationer på Krimhalvøen, herunder langt over 30 000 tropper, nye jord-til-luft- og jord-til-jord-missilsystemer, ubåde, der kan have atomvåben om bord, og strategiske bombefly; fordømmer Ruslands ulovlige handlinger, der har til formål at bemægtige sig kontrollen over Kertjstrædet, eftersom de udgør en overtrædelse af den internationale havret og af Ruslands internationale forpligtelser, navnlig opførelsen af Kertjbroen og dennes jernbaneforbindelse uden Ukraines samtykke, nedlægningen af undersøiske kabler og lukningen og militariseringen af Det Asovske Hav, som i alvorlig grad hæmmer Ukraines økonomiske aktiviteter; opfordrer Den Russiske Føderation til at sikre uhindret og fri passage til og fra Det Asovske Hav i overensstemmelse med folkeretten og adgang til de besatte ukrainske områder i Donbas og det annekterede Krim for internationale ikkestatslige organisationer og internationale humanitære organisationer; minder i denne forbindelse om, at den russiske maritime inspektionsordning, der blev indført i 2018 for alle fartøjer, der passerer gennem det russiskkontrollerede Kertjstræde på vej til og fra Det Asovske Hav, fortsat har negative økonomiske konsekvenser for regionen; kræver løsladelse af alle ukrainske politiske fanger og krigsfanger i Rusland, Krim og de dele af Donbas, der ikke kontrolleres af den ukrainske regering; udtrykker imidlertid bekymring over den tvungne inklusion af russiske statsborgere, der mistænkes for at være involveret i nedskydningen af Malaysian Airlines' fly MH17, i fangeudvekslingen mellem Ukraine og Rusland;

29.  understreger, at der er behov for en politisk løsning på konflikten i det østlige Ukraine; anmoder Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om at øge deres bestræbelser på fredelig konfliktløsning ved at støtte alle parters indsats i fredsprocessen og om at øge tillidsskabende foranstaltninger og støtte et mandat til at indsætte en fredsbevarende FN-mission i hele det besatte område i Ukraine; anmoder om, at parterne i konflikten, når situationen tillader det og som led i den fulde gennemførelse af Minskaftalerne, tilbydes deployering af en EU-ledet FSFP-mission til at hjælpe med opgaver som f.eks. minerydning, forberedelse af lokalvalg og sikring af fri adgang for nødhjælpsorganisationer; opfordrer sideløbende hermed EU-institutionerne til at være rede til at skærpe sanktionerne mod Rusland, hvis situationen kræver det, herunder hvis Rusland ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til Minskprotokollen, navnlig hvad angår sikkerhedssporet;

30.  opfordrer indtrængende Ukraine til at efterleve sit tilsagn om at reformere den statslige eksportkontrol i overensstemmelse med EU's krav og standarder og til at gennemføre en konsekvent og systematisk sanktionspolitik; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at føre bedre tilsyn med gennemførelsen af EU's sanktioner, herunder bedre tilsyn med aktiviteterne i de myndigheder i medlemsstaterne, der har til opgave at gennemføre de fælles EU-regler;

31.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at udvikle en mere aktiv rolle for EU, repræsenteret ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), i en fredelig løsning på den igangværende krig i det østlige Ukraine, herunder inden for rammerne af Normandietkvartetten; anbefaler, at det overvejes at udnævne en særlig EU-udsending for Krim og Donbasregionen;

32.  gentager sin opfordring til en international ramme for forhandlinger om tilbagetrækning fra Krimhalvøen med aktiv deltagelse af EU; opfordrer NF/HR, Kommissionen og medlemsstaterne til at yde al den nødvendige støtte til oprettelsen af en international platform om Krim, som vil gøre det muligt at koordinere, formalisere og systematisere bestræbelserne på at genoprette Ukraines territoriale integritet; mener, at det er vigtigt at inddrage krimtatarernes Mejlis som det eneste internationalt anerkendte repræsentative organ for krimtatarerne i en sådan platforms aktiviteter;

33.  minder om, at Den Russiske Føderation som besættelsesstat i henhold til den humanitære folkeret mellemtiden bærer det fulde ansvar for at opfylde behovene hos befolkningen på den midlertidigt besatte Krimhalvø, herunder dens vandforsyning; påpeger endvidere, at en besættelsesmagt i henhold til den fjerde Genèvekonvention, som Rusland er part i, ikke må tvinge beboere i det besatte område til at gøre tjeneste i dets væbnede styrker eller hjælpestyrker;

34.  fordømmer Den Russiske Føderation for at bosætte russiske statsborgere på det besatte Krim og i områderne Donetsk og Luhansk og dermed forrykke balancen mellem indehavere af russiske pas og ukrainere, den fortsatte udstedelse af russiske pas til beboerne i de midlertidigt besatte områder i Ukraine i strid med Ukraines suverænitet og målene og bestemmelserne i Minskaftalerne, samt dens forsøg på at afholde lokalvalg i Den Autonome Republik Krim i Ukraine den 13. september 2020; anfører, at valget af Sevastopols guvernør var ulovligt og i strid med folkeretten, og det samme var afstemningen om repræsentanter til det såkaldte statsråd for "Republikken Krim", den såkaldte lovgivende forsamling for byen Symferopol og det såkaldte landdistriktsråd i Razdolno-regionen; opfordrer EU til at pålægge de ansvarlige for tilrettelæggelsen og afholdelsen af afstemningerne sanktioner; tager skarpt afstand fra Ruslands handlinger med hensyn til at udskrive værnepligt for unge mænd på det besatte Krim til at gøre tjeneste i de russiske væbnede styrker, hvoraf 85 % blev sendt til Den Russiske Føderation for at gøre tjeneste; opfordrer Rusland til at ophøre med at udskrive værnepligt for folk på Krim og til fuldt ud at overholde sine forpligtelser i henhold til Genèvekonventionerne;

35.  giver udtryk for sin fulde opbakning til alle bestræbelserne på at opnå retfærdighed for alle 298 ofre for nedskydningen af Malaysia Airlines' fly MH17 med et jord-til-luft-missil leveret af russerne og for deres nærmeste pårørende, herunder de internationalt støttede straffesager mod fire mistænkte i henhold til nederlandsk lovgivning og den sag mod Rusland, som er indbragt for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol; roser Ukraine for dets vedvarende samarbejde inden for det fælles efterforskningshold med henblik på at finde frem til sandheden, identificere mistænkte og retsforfølge gerningsmændene; fordømmer Ruslands ensidige udtræden af de trilaterale konsultationer med Australien og Nederlandene med henblik på at finde frem til sandheden; opfordrer Rusland til at samarbejde fuldt ud med alle igangværende bestræbelser på at sikre ansvarliggørelse af enhver person eller enhver enhed, der var involveret i nedskydningen af MH17, bl.a. ved at genoptage dialogen med Australien og Nederlandene med henblik på at finde frem til sandheden, sikre, at det samarbejder i forbindelse med den mellemstatslige klage over Rusland, som Nederlandene har indgivet til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om sagen, og ved at udlevere Volodymyr Tsemakh til Nederlandene; opfordrer indtrængende Rusland til at ophøre med at fremme desinformation vedrørende fly MH17;

36.  opfordrer Ukraine til at bistå Moldovas centralregering i dens bestræbelser på at genvinde kontrollen over Transdnestrien på grundlag af Moldovas territoriale integritet;

37.  noterer sig vedtagelsen i juni 2018 af loven om national sikkerhed og af loven om indkøb af forsvarsmateriel og om efterretningsvirksomhed i 2020; opfordrer imidlertid indtrængende til, at der vedtages yderligere lovgivning med henblik på at begrænse Ukraines sikkerhedstjenestes beføjelser for at omdanne den til et organ, der udelukkende beskæftiger sig med kontraefterretning og terrorbekæmpelse, og til, at der indføres parlamentarisk kontrol med hele sikkerhedssektoren;

Retfærdighed, frihed, sikkerhed og bekæmpelse af korruption

38.  gentager, at det er afgørende at levere håndgribelige resultater i bekæmpelsen af korruption for at opretholde et højt niveau af støtte til reformprocessen blandt borgerne samt for at forbedre erhvervsklimaet og tiltrække direkte udenlandske investeringer; tilskynder de ukrainske myndigheder til at gøre yderligere fremskridt med reformer, navnlig inden for retsstatsforhold og korruptionsbekæmpelse, og til at sikre de centrale korruptionsbekæmpende institutioners uafhængighed og fortsatte arbejde; roser i denne forbindelse genoprettelsen af det nationale agentur for forebyggelse af korruption (NAPC) og ikrafttrædelsen af de nye love om ulovlig berigelse og om whistleblowere i januar 2020 samt påbegyndelsen af arbejdet i den høje domstol til bekæmpelse af korruption i september 2019;

39.  er imidlertid bekymret over resultatet af forfatningsdomstolens afgørelse af 27. oktober 2020, som skabte et juridisk tomrum i Ukraines korruptionsbekæmpelsesstruktur og i alvorlig grad svækkede NAPC; anerkender den aktive indsats, som præsident Zelenskyj har iværksat, og som er blevet fulgt op af politiske interessenter for at genoprette lovgivningen og troværdigheden af den ukrainske korruptionsbekæmpelsesstruktur; opfordrer indtrængende de ukrainske myndigheder til at fortsætte deres bestræbelser på at genindføre en fuldt operationel, effektiv og omfattende institutionel arkitektur til bekæmpelse af korruption, herunder i retsvæsenet, samtidig med at sidstnævntes uafhængighed af den udøvende og lovgivende magt bevares fuldt ud; understreger, at et fuldt bemyndiget NAPC spiller en afgørende rolle i denne forbindelse, og at forfatningsdomstolens afgørelse ikke bør bruges som påskud for at svække det eller sætte det ud af spillet; udtrykker sin dybeste bekymring over, at visse personer i deres egen interesse åbenlyst forsøger at undergrave landets resultater i kampen mod korruption og overordnede demokratiske reformer, navnlig over nogle ukrainske oligarkers generobring af politisk magt, hvilket har svækket det reformorienterede flertal i Verkhovna Rada, og hvilket også illustreres af vanskelighederne med at udfylde det lovgivningsmæssige tomrum, der opstod efter forfatningsdomstolens kontroversielle dom af 27. oktober 2020; opfordrer indtrængende alle politiske aktører til at forny deres engagement i de reformer, som de ukrainske vælgere har krævet, og som er afgørende for at styrke retsstatsprincippet, udrydde korruption og opnå større velstand for Ukraines befolkning;

40.  understreger vigtigheden af at sikre uafhængigheden af den høje domstol til bekæmpelse af korruption og andre institutioner til bekæmpelse af korruption og opfordrer til, at der anlægges en uhildet og upartisk tilgang til korruptionsbekæmpende institutioners aktiviteter med henblik på at sikre tillid og offentlig støtte til bekæmpelsen af korruption; anerkender de første domme, der er afsagt, og den høje domstols overholdelse af høje faglige standarder; opfordrer imidlertid til, at den høje domstols arbejde intensiveres med henblik på at øge domfældelsesraten, herunder i sager på højt niveau;

41.  glæder sig over det arbejde, der udføres af Ukraines nationale kontor for korruptionsbekæmpelse (NABU), som nok er landets mest effektive korruptionsbekæmpende institution; understreger endvidere, at det er nødvendigt at styrke NABU's uafhængighed; opfordrer derfor indtrængende til, at loven om NABU bringes i overensstemmelse med forfatningen og den nylige afgørelse fra forfatningsdomstolen, og at der fastsættes gennemsigtige, afpolitiserede og meritbaserede udvælgelsesprocedurer for cheferne for både NABU og den specialiserede anklagemyndighed for korruptionsbekæmpelse (SAPO) samt for statskontoret for efterforskning (SBI), herunder en troværdig integritetskontrol;

42.  beklager forsøg på at angribe og undergrave antikorruptionsinstitutionerne fra medlemmer af Verkhovna Radas side, navnlig forsøg på at afskedige direktøren for NABU og den uigennemsigtige proces for udvælgelse af direktøren for SAPO; bemærker den manglende beskyttelse af NGO-aktivister og journalister, der afslører og fordømmer korruption, og opfordrer til en effektiv gennemførelse af den nye lov om beskyttelse af whistleblowere, som trådte i kraft i januar 2020;

43.  glæder sig over udkastet til en korruptionsbekæmpelsesstrategi for 2020-2024 og forventer, at Verkhovna Rada snart vil vedtage denne omfattende strategi og bibeholde alle de afgørende elementer i udkastet; anerkender de forskellige former for pression og sabotage rettet mod korruptionsbekæmpende institutioner som en afspejling af den stadig mere effektive og vellykkede bekæmpelse af korruption; insisterer på, at antikorruptionsinstitutionerne NABU, SAPO og den høje domstol til bekæmpelse af korruption skal forblive uafhængige, effektive og tildeles tilstrækkelige ressourcer; roser vedtagelsen i december 2019 af den nye lov om bekæmpelse af hvidvask af penge, som styrkede gennemsigtigheden i virksomhedsejerskabsstrukturerne i Ukraine og udgør en betydelig forbedring af de relevante retlige rammer;

44.  er dybt bekymret over det høje niveau af systematisk politisk pres og over de intimiderende handlinger, der er begået mod formanden for Ukraines nationalbank, desværre ikke for første gang, som førte til hans tilbagetræden i juli 2020; opfordrer indtrængende de ukrainske myndigheder til at afholde sig fra at lægge politisk pres på uafhængige økonomiske institutioner og håndhævelsesmyndigheder og til at sikre, at deres uafhængighed bevares som en garanti for et velfungerende marked og lige vilkår for alle økonomiske aktører;

45.  beklager, at domstolene stadig er en af de institutioner i Ukraine, som der er mindst tillid til, og er alvorligt bekymret over den tilstand, de har befundet sig i siden reformen i oktober 2019, som førte til opløsningen og gendannelsen af Kommissariatet for Ansættelse af Dommere og resulterede i, at revurderings- og rekrutteringsprocessen for dommere blev sat i bero, selv om ca. 2 000 dommerstillinger er ubesatte; beklager, at Kommissariatet for Ansættelse af Dommere tidligere ikke har taget hensyn til udtalelsen fra Rådet for Offentlig Integritet i forbindelse med sin revurdering af dommere, og opfordrer det indtrængende til at gøre dette i fremtiden for at besætte ledige stillinger i lavere retsinstanser med dommere, der opfylder etiske standarder og integritetsstandarder i fuld overensstemmelse med Venedigkommissionens udtalelse nr. 969/2019; insisterer på en snarlig genetablering af Kommissariatet for Ansættelse af Dommere på grundlag af en ændring af lov nr. 3711 på en måde, der er i overensstemmelse med den ukrainske forfatningsdomstols afgørelse nr. 4-p/2020 af 11. marts 2020, med henblik på at oprette et uafhængigt Kommissariat for Ansættelse af Dommere baseret på en gennemsigtig udvælgelsesprocedure under inddragelse af internationale eksperter; mener, at et styrket Kommissariat for Ansættelse af Dommere bør være i stand til effektivt at foretage udvælgelsen af nye dommere og den kritiske undersøgelse af siddende dommere i overensstemmelse med de regler og procedurer, som Kommissariatet for Ansættelse af Dommere selv har vedtaget i overensstemmelse med sit mandat; insisterer kraftigt på en integritetskontrol af det uændrede øverste domstolsråd; opfordrer indtrængende de ukrainske myndigheder til at fortsætte og fremskynde reformen af domstolene for ikke at undergrave arbejdet i de nyligt oprettede institutioner til bekæmpelse af korruption, til at afholde sig fra politisk motiverede retssager og brug af domstolene som et redskab mod politiske modstandere samt til at færdiggøre de retlige rammer for bekæmpelse af organiseret kriminalitet;

46.  opfordrer Kommissionen til at udvikle eksisterende og nye værktøjer inden for retsstatsområdet og god regeringsførelse med henblik på at overvåge og vurdere Ukraines fremskridt, navnlig EU's resultattavle for retsområdet og retsstatsmekanismen, for at sikre nøje kontrol med de igangværende reformer og korrekt identifikation og afhjælpning af eventuelle mangler i disse reformer;

47.  glæder sig over reformen af statsadvokaturen, som blev påbegyndt i september 2019, og opfordrer til, at attesteringen af anklagere færdiggøres, således at det sikres, at nye anklagere på alle niveauer udvælges ved en gennemsigtig og politisk upartisk proces; opfordrer de ukrainske myndigheder til at styrke bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og til at forbedre de lovgivningsmæssige rammer og samarbejdet og koordineringen mellem de ansvarlige retshåndhævende myndigheder;

48.  opfordrer indtrængende de ukrainske myndigheder til at afholde sig fra deres tidligere dårlige praksis med at føre politisk motiverede retssager; understreger i denne forbindelse, at uenighed om politiske spørgsmål bør håndteres i de kompetente politiske fora, og ikke i retssystemet;

49.  er bekymret over, at Ukraine af Kommissionen er opført som et prioriteret land i "kategori 2", hvilket betyder, at intellektuel ejendomsret ikke beskyttes og håndhæves i tilstrækkeligt omfang; fremhæver behovet for at styrke toldkontrollen og infrastrukturen for bedre at forhindre indførsel og transit af forfalskede produkter i Ukraine; opfordrer Kommissionen til fortsat at bistå Ukraine med udarbejdelsen af nye lovforslag om intellektuel ejendomsret;

50.  opfordrer den ukrainske regering til at fortsætte efterforskningen af de forbrydelser, som medlemmer af de ukrainske styrker har begået mod aktivister under Euromaidan-demonstrationerne, og til omgående at give ofrene og deres familier retfærdighed;

51.  opfordrer indtrængende Ukraine til at ratificere Romstatutten om Den Internationale Straffedomstol og Istanbulkonventionen om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet;

52.  ser med tilfredshed på ændringerne af den ukrainske straffelov, der definerer voldtægt og seksuel vold på grundlag af manglende samtykke, og opfordrer indtrængende til, at der hurtigt udvikles en metode til efterforskning af seksualforbrydelser; beklager, at der på grund af manglen på en sådan metode ikke blev indledt retsforfølgning for voldtægt eller seksuel vold på grundlag af manglende samtykke i 2019;

Menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder

53.  fordømmer på det kraftigste de omfattende og permanente krænkelser af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder såsom ytringsfrihed, religions- og trosfrihed og foreningsfrihed samt retten til fredelig forsamling, som begås af de russiske besættelsesstyrker i det midlertidigt besatte område Krim og af væbnede grupper, der støttes af Rusland, i de områder af Donbas, der ikke kontrolleres af regeringen, herunder tvungen værnepligt, deportation, ulovlig og tvangsmæssig pasudstedelse, begrænsninger af adgangen til uddannelse og sproglige rettigheder, vilkårlige tilbageholdelser, tortur og andre barske forhold under tilbageholdelser samt restriktive foranstaltninger såsom ensidig lukning af kontrolposter og nægtelse af adgang for FN-missioner og humanitære missioner, som er særligt bekymrende under den nuværende pandemi;

54.  minder om, at civilbefolkningens liv og velfærd fortsat er truet af krigen i det østlige Ukraine, og bemærker, at reduktionen af fjendtlighederne i det østlige Ukraine under våbenhvilen, der trådte i kraft den 27. juli 2020, bidrog til et fald på 53 % i antallet af sikkerhedshændelser og en reduktion af antallet af civile ofre; glæder sig over programmet "EU4ResilientRegions", der omfatter 30 mio. EUR, og som har til formål at øge modstandsdygtigheden i det østlige og sydlige Ukraine i forhold til de negative virkninger af den igangværende konflikt, herunder hybride trusler og andre destabiliserende faktorer;

55.  er imidlertid ekstremt bekymret over den stadige forværring af den humanitære situation i de østlige områder, der i øjeblikket ikke kontrolleres af den ukrainske regering, navnlig i lyset af den aktuelle covid-19-krise; opfordrer indtrængende de lokale de facto-myndigheder til at træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at befolkningens grundlæggende behov, herunder adgang til sundhedsfaciliteter og behandling af god kvalitet, opfyldes, og til at samarbejde fuldt ud med den legitime ukrainske regering med henblik herpå;

56.  understreger, at mere end 3,5 mio. mennesker på begge sider af kontaktlinjen i det østlige Ukraine stadig er afhængige af humanitær bistand og beskyttelse, og at de er ramt af afbrydelser af vandforsyningen og strømafbrydelser; bemærker, at den aktuelle covid-19-pandemi har forværret de udfordringer, som disse mennesker står over for; opfordrer Kommissionen til i samarbejde med FN-organerne at intensivere sine bestræbelser på at yde bistand under denne humanitære krise i overensstemmelse med oversigten over humanitære behov;

57.  beklager den forværrede menneskerettighedssituation på Krim siden begyndelsen af besættelsen, idet Rusland har indskrænket forsamlings-, ytrings-, forenings-, informations- og religionsfriheden drastisk siden begyndelsen af besættelsen; beklager de diskriminerende politikker, som de selvudråbte russiske myndigheder har indført over for især Krims etniske minoritet, tatarerne, krænkelsen af deres ejendomsret, den stigende intimidering af denne befolkningsgruppe og af dem, der modsætter sig den ulovlige annektering, gennem tvungen værnepligt, forfølgelse, ransagninger, tilbageholdelser og tvungne forsvindinger, og ovennævnte mangel på ytrings-, forenings-, religions- og bevægelsesfrihed på halvøen; opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle ulovligt tilbageholdte og fængslede ukrainske statsborgere på Krimhalvøen og i Rusland, herunder krimtataraktivister; opfordrer endvidere Rusland til at efterforske de grusomheder, der er begået mod krimtatarerne, og til at garantere og beskytte krimtatarernes, ukrainernes og alle etniske og religiøse samfunds ret til at bevare og udvikle deres egen kultur, traditioner, uddannelse og identitet;

58.  beklager, at der er omkring 1,5 millioner internt fordrevne i Ukraine, hvilket placerer landet på niendepladsen i verden med hensyn til antallet af internt fordrevne; bemærker, at det primære ansvar for dette ligger hos Den Russiske Føderation og dens stedfortrædere; opfordrer de ukrainske myndigheder til at gøre en ekstra indsats for at mildne lidelserne for de mennesker, der er berørt af konflikten, og gennemføre foranstaltninger til beskyttelse af internt fordrevnes rettigheder; opfordrer Ukraine til at give internt fordrevne fuldstændige borgerlige og politiske rettigheder og til at overholde internationale standarder for behandling af internt fordrevne; fremhæver betydningen af at beskytte og sikre ukrainske statsborgerskabsrettigheder i de midlertidigt besatte områder, herunder forenkling af procedurerne for modtagelse af pensioner og opnåelse af fødselsattester for børn og dermed undgå risikoen for at efterlade dem statsløse og sårbare;

59.  opfordrer OSCE's særlige observatørmission til at gennemføre sit mandat og gennemføre regelmæssige udvekslinger med ofre for og vidner til forfølgelse, advokater, NGO'er og repræsentanter for medierne som et yderligere middel til at vurdere situationen i det midlertidigt besatte område Krim og i den østlige del af Ukraine; anmoder EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder om hele tiden at holde øje med menneskerettighedssituationen på Krimhalvøen og i de områder i det østlige Ukraine, som regeringen ikke har kontrol over;

60.  bemærker, at den femårige handlingsplan for gennemførelsen af Ukraines nationale menneskerettighedsstrategi udløber i 2020, og opfordrer til en grundig gennemgang af dens vigtigste resultater, inden der fastsættes mål for en opfølgende handlingsplan; holder nøje øje med den ukrainske regerings støtte til krimtatarerne og giver udtryk for sin bekymring over den manglende finansiering i budgetforslaget for 2021, som blev forelagt Verkhovna Rada i september 2020, til programmet for genbosættelse og indkvartering af krimtatarer og personer af andre nationaliteter, der er deporteret fra Ukraines territorium; opfordrer Ukraine til at vedtage lovene om Ukraines oprindelige folk, om status for det oprindelige krimtatarfolk og om ændring af landets forfatning for at anerkende krimtatarernes nationale territoriale autonomi i Ukraine, og navnlig på Krim, som udspringer af det oprindelige krimtatarfolks umistelige ret til selvbestemmelse; insisterer på, at de ukrainske myndigheder løser problemerne med den eneste tv-kanal på krimtatarernes sprog, ATR, og tilbyder en stabil mekanisme for økonomisk og teknisk støtte for at gøre det muligt for tv-kanalen at fortsætte med at sende sine udsendelser til det russiskbesatte Krim; glæder sig over Ukraines initiativ med at udvikle strategien for udvikling og udbredelse af Krimtatarernes sprog for perioden frem til 2032;

61.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til hurtigt at operationalisere EU's globale ordning for menneskerettighedssanktioner (en europæisk Magnitskij-lignende lovgivning), som gør det muligt at anvende sanktioner over for enkeltpersoner og virksomheder, som er involveret i alvorlige menneskerettighedskrænkelser, idet der lægges særlig vægt på situationen i de midlertidigt besatte områder af Ukraine på Krim og i dele af regionerne Donetsk og Luhansk samt sanktioner mod dem, som er ansvarlige for andre forbrydelser, herunder korruption; anmoder Ukraine om at følge dette eksempel og indføre en ukrainsk udgave heraf;

62.  noterer sig loven om støtte til det ukrainske sprogs funktion som officielt sprog og anmoder de ukrainske myndigheder om at gennemføre loven i fuld overensstemmelse med sine internationale forpligtelser og i overensstemmelse med henstillingerne i Venedigkommissionens udtalelse nr. 960/2019, dvs. at respektere lokalsamfundenes ret til at udvikle og anvende deres eget sprog fuldt ud, og til at gå frem med størst mulig hensyntagen til og balance over for nationale mindretal, deres sprog og deres ret til uddannelse;

63.  opfordrer Ukraine til at give kommissæren for beskyttelse af det officielle sprog eller enhver enhed, der oprettes med samme formål, beføjelser til at overvåge overholdelsen af de retlige bestemmelser om brugen af mindretalssprog og om oprindelige folk;

64.  støtter tros-, menings- og ytringsfriheden og understreger vigtigheden af at give alle nationale, etniske og sproglige mindretal lige adgang til information som vigtige ingredienser i ethvert demokrati; fordømmer hadefulde ytringer og forskelsbehandling på grundlag af etnicitet eller sprog og falske nyheder og misinformation rettet mod nationale, etniske og sproglige mindretal;

65.  bemærker, at der er behov for foranstaltninger for at styrke mindretals rettigheder og opbygge tillid til, at mindretals rettigheder vil blive beskyttet både i lovgivningen og i praksis; påpeger, at sådanne foranstaltninger bør omfatte en styrkelse af den retlige beskyttelse, øget institutionel opmærksomhed på mindretalsspørgsmål og indførelse af stærkere og permanente høringsmekanismer; udtrykker bekymring over fraværet af en reel indsats fra de ukrainske myndigheders side for at bekæmpe forskelsbehandlingen og de hadefulde ytringer rettet mod minoritetsgrupper, navnlig romasamfundet, som har været offer for tilfælde af forskelsbehandling, racistisk motiveret vold og udtryk for intolerance; opfordrer Ukraine til at styrke ihukommelsen af ofrene for Holocaust ved at tilslutte sig International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) og ved at tilslutte sig og anvende IHRA's definition af antisemitisme; opfordrer endvidere Ukraine til fortsat at mindes ofrene for totalitarisme; opfordrer Kommissionen til at indbyde Ukraine til at deltage i programmet Europa for Borgerne;

66.  fremmer arbejdet i europæiske politiske fonde med at skabe den næste generation af politiske ledere i landene i Ukraine;

67.  opfordrer til styrket dialog og samarbejde med kirker og religiøse samfund og organisationer inden for områder som fredsopbygning og forsoning, og styrker derved tilliden til et retfærdigt og frit samfund såvel som uddannelse, sundhedspleje og grundlæggende sociale tjenester;

Medielandskab

68.  noterer sig den igangværende reformindsats på medieområdet; understreger, at reformen navnlig bør sikre reguleringsorganets uafhængighed, upartiskhed og ansvarlighed, gennemsigtighed med hensyn til medieejerskab og lige muligheder for medieforetagender med fair konkurrence på markedet; udtrykker bekymring over planerne om at give reguleringsorganet nye og omfattende beføjelser, som risikerer at påvirke mediefriheden og indholdet af onlinemedier og trykte medier I negativ retning; understreger i forbindelse med lovforslaget om bekæmpelse af desinformation, at det nuværende udkast kan føre til omfattende statslig indblanding i medieindhold og journalistiske aktiviteter på bekostning af mediefriheden og ikke vil være effektivt med hensyn til at bekæmpe desinformation; opfordrer indtrængende til, at der arrangeres en bredere høring med medieverdenen og relevante internationale organisationer for at undgå risici for ytringsfriheden;

69.  bemærker med bekymring, at tv-mediemarkedet i Ukraine, selv om det er pluralistisk, fortsat er kendetegnet ved oligarkers overdrevne indflydelse; opfordrer indtrængende Ukraine til at fremme frie og uafhængige medier og styrke mediepluralismen; understreger betydningen af en bæredygtig public service radio- og tv-virksomhed, en uafhængig medietilsynsmyndighed og civilsamfundet med hensyn til at opbygge modstandsdygtighed over for desinformation og andre destabiliserende faktorer; opfordrer Verkhovna Rada og regeringen til at overholde statens forpligtelser over for det offentlige radio- og tv-selskab og til at sikre økonomisk og politisk støtte til dets yderligere modernisering, uafhængighed og kapacitet til at gennemføre undersøgende journalistik;

70.  gentager, at det er nødvendigt, at EU fortsat støtter Ukraine i bekæmpelsen af hybride trusler og bekæmpelse af desinformation og falske nyheder, herunder gennem styrkelse af de uafhængige medier og strategisk mediekendskab, med henblik på at styrke Ukraines modstandsdygtighed; glæder sig over meddelelsen om igangsættelsen af cyberdialogen mellem EU og Ukraine;

71.  giver udtryk for bekymring over forværringen af arbejdsmiljøet for medierepræsentanter, navnlig undersøgende journalister, der rapporterer om korruption og svig; tager skarpt afstand fra enhver handling, der har til formål at begrænse journalisters arbejde, herunder begrænsning af adgangen til oplysninger, strafferetlig efterforskning, pres for at afsløre kilder og hadefulde ytringer, navnlig hadefulde ytringer mod uafhængige medier; er bekymret over, at medlemmer af Verkhovna Rada er blevet ofre for eller endda bevidst har bidraget til at udbrede målrettede desinformationskampagner ifølge en nylig analyse foretaget af platforme for ukrainske undersøgende journalister;

72.  beklager de talrige angreb på journalister og borgerrettighedsaktivister, som er registreret i perioden 2017-2019; opfordrer de ukrainske myndigheder til at retsforfølge gerningsmændene og sikre mediefolks og journalisters sikkerhed, og opfordrer dem indtrængende til at vælge en afpasset tilgang, når de regulerer medierne;

73.  beklager, at det politiske klima i landet er blevet forværret, og at intimidering, hadefuld tale og politisk pres i vid udstrækning anvendes til politiske formål; opfordrer indtrængende myndighederne til kraftigt at fordømme og forbyde ekstremistiske og hadefulde grupper og websteder, såsom Myrotvorets, der tilskynder til spændinger i samfundet og misbruger personoplysninger om hundredvis af mennesker, herunder journalister, politikere og medlemmer af minoritetsgrupper;

74.  opfordrer indtrængende til udvikling af et demokratisk, uafhængigt, pluralistisk og afbalanceret medielandskab i Ukraine, som vil sætte en stopper for den politisk motiverede forfølgelse af mediekanaler, herunder inddragelse af licenser, og sikre beskyttelse af lokale journalister, meningsdannere og systemkritikere mod chikane og intimidering, tillade ikkediskriminerende adgang til online- og offline-information og meningsfuld borgerdeltagelse og beskytte og garantere menneskerettighederne og de borgerlige rettigheder; understreger, at journalister, menneskerettighedsforkæmpere og forsvarsadvokater skal kunne arbejde uafhængigt og uden unødig indblanding og intimidering; glæder sig over det arbejde, der udføres af de ukrainske menneskerettighedsorganisationer og anklagemyndigheden på Krim, som midlertidigt arbejder fra det ukrainske fastland og registrerer menneskerettighedskrænkelser og overgreb; insisterer på, at alle menneskerettighedskrænkelser skal efterforskes, og gerningsmændene skal retsforfølges;

Ligestilling mellem kønnene og LGBTI-rettigheder

75.  understreger, at ligestilling mellem kønnene er en central forudsætning for bæredygtig og inkluderende udvikling; opfordrer indtrængende den ukrainske regering og de ukrainske myndigheder til at gennemføre foranstaltninger for yderligere at forbedre kvinders repræsentation og ligebehandling på alle niveauer i det politiske og samfundsmæssige liv og bekæmpe kønsbaseret vold; anmoder Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om at integrere ligestilling mellem kønnene i alle deres politikker, al den finansielle støtte og alle deres programmer og aktiviteter, som vedrører Ukraine, navnlig når de har til formål at afbøde de negative virkninger af covid-19, eftersom kvinder, herunder kvindelige iværksættere, har været blandt dem, der er mest påvirket af de strenge isolationsforanstaltninger;

76.  fordømmer voldelige angreb og hadforbrydelser mod LGBTI-personer og opfordrer de ukrainske retshåndhævende myndigheder til at efterforske disse angreb effektivt; opfordrer indtrængende Ukraine til at indføre og effektivt gennemføre omfattende sekundær lovgivning, der sikrer trosfrihed, modvirker den vedvarende forskelsbehandling af LGBTI-personer, feministiske aktivister, personer med handicap og mindretal og til at forbedre beskyttelsen af deres rettigheder; opfordrer den ukrainske regering og alle politiske aktører til at gøre en indsats for at skabe et inkluderende og tolerant samfund;

77.  beklager, at straffelovens artikel 161 stadig ikke indeholder bestemmelser om straf for at opildne til had eller vold på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet, og at disse grunde hverken omtales som skærpende typer af lovovertrædelser eller indgår i de generelle bestemmelser om skærpende omstændigheder i artikel 67, stk. 1, nr. 3); minder om, at regeringens handlingsplan for gennemførelsen af den nationale menneskerettighedsstrategi indeholdt bestemmelser om medtagelse af grundene seksuel orientering og kønsidentitet som skærpende omstændigheder i straffelovens artikel 67; minder om ECRI's henstillinger og opfordrer Ukraine til at ændre straffeloven i overensstemmelse hermed;

Handel og økonomisk samarbejde, folkesundhed, arbejdsmarkedsmæssige og sociale anliggender, arbejdstagernes mobilitet

78.  fremhæver, at Ukraine er en vigtig geopolitisk, geostrategisk og handelsmæssig partner for Unionen; glæder sig over den betydelige stigning i handelsstrømmen mellem EU og Ukraine, som har resulteret i, at Unionen i øjeblikket er Ukraines største handelspartner; beklager imidlertid den relativt lille mængde direkte udenlandske investeringer, der kommer ind i landet;

79.  glæder sig over de vedvarende positive resultater, der blev opnået i de bilaterale handelsmæssige og økonomiske forbindelser i 2019, idet den ukrainske import steg med 12,3 % og eksporten med 9,7 %, svarende til 43,3 mia. EUR i alt; understreger, at samhandelen mellem EU og Ukraine er steget med 49 %, og at EU stadig er Ukraines største handelspartner og tegnede sig for 40 % af dets handel i 2019, mens Ukraine er EU's attendestørste handelspartner og tegnede sig for 1,1 % af EU's samlede handel; bemærker, at Ukraines handelsunderskud over for EU er vokset til 5,1 mia. EUR;

80.  tilskynder begge parter til at forstærke samarbejdet på bilateralt plan og i internationale fora om håndteringen af de udfordringer, som covid-19 har medført, navnlig ved at gøre forsyningskæderne mere modstandsdygtige og diversificerede og ved at arbejde sammen om at imødegå protektionistiske tendenser; bemærker, at EU's mål om at opnå åben strategisk autonomi kan skabe muligheder for et endnu tættere samarbejde med nabolandene;

81.  tilskynder Kommissionen til at bistå Ukraine med at indkredse de områder, der yderligere kan fremme økonomisk diversificering, og prioritere dem i processen med fuldstændig gennemførelse af DCFTA;

82.  gentager, at Ukraines gradvise integration i EU's indre marked som fastsat i associeringsaftalen er et af associeringens vigtigste mål, og støtter i denne forbindelse fastlæggelsen af betingelser for styrkede økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem Ukraine og EU samt en bredere proces med tilnærmelse af lovgivningen, som er betinget af den fuldstændige gennemførelse af DCFTA og overholdelsen af de relevante retlige, økonomiske og tekniske forskrifter og standarder;

83.  bemærker, at der er blevet indført en række reformer, som har ført til en deregulering af økonomien, større gennemsigtighed i de offentlige finanser og en forbedring af lovgivningen om koncessioner og offentlig-private partnerskaber, hvilket giver nye muligheder for både lokale og udenlandske investorer;

84.  bemærker imidlertid, at der ikke er opnået nogen synlige virkninger i forbindelse med fjernelse af oligarkier landet, eftersom oligarker stadig har en stærk indflydelse på Ukraines økonomi og politik, navnlig hvad angår medieejerskab og indflydelse på domstolene og retshåndhævelsessystemet; mener, at indførelsen af klare regler i økonomien og politikken, som er ens for alle, kan vise sig at være en effektiv metode til de facto at reducere den uofficielle indflydelse, som en lille gruppe af de rigeste iværksættere har på statens funktion, herunder lovgivningen, og opfordrer derfor de ukrainske myndigheder til at fremskynde processen med fjernelse af oligarkier;

85.  beklager desuden stigningen i antallet af statsejede virksomheder og opfordrer indtrængende Ukraine til yderligere at fremme privatiseringen af statsejede virksomheder for at modernisere og forbedre den måde, økonomien fungerer på, og undgå, at der opstår oligarkier; understreger, at der er behov for et fornyet tilsagn fra Ukraines side om at bekæmpe indflydelsen fra særinteresser, som, hvis den ignoreres, i alvorlig grad kan undergrave de hidtidige reformresultater og Ukraines støtteforanstaltninger i det hele taget;

86.  opfordrer Ukraine og EU til at styrke samarbejdet om yderligere liberalisering af den bilaterale handel, herunder indgåelsen af AOG, og samarbejdet om sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger og told; opfordrer desuden til et øget sektorsamarbejde mellem EU og Ukraine inden for uddannelse og forskning, innovation, IKT-sektoren og digitalisering samt grønne teknologier med henblik på at udveksle knowhow og bedste praksis; opfordrer endvidere til øget samarbejde og en gradvis differentieret sektorintegration af Ukraine i bl.a. energiunionen, transportfællesskabet og det digitale indre marked;

87.  opfordrer Ukraines myndigheder til at åbne landets luftfartsmarked for europæiske virksomheder, herunder lavprisselskaber, og støtter undertegnelsen af aftalen om et fælles luftfartsområde snarest muligt;

88.  glæder sig over de fremskridt, der er gjort i samarbejdet mellem Ukraine og EU på det digitale område, og tilskynder til en yderligere uddybning af dette samarbejde med henblik på at indrømme hinanden behandling som på det indre marked, også i andre sektorer af fælles interesse; understreger betydningen af de skridt, der er taget i retning af den digitale omstilling og e-forvaltning, samt fremskridtene med at tilnærme Ukraines lovgivning til EU-retten inden for elektroniske tillidstjenester og elektronisk kommunikation; opfordrer Kommissionen til yderligere at støtte Ukraines indsats for så vidt angår medie- og informationskendskab, e-forvaltning og den digitale økonomi for at afspejle den nuværende digitale tidsalder og den gradvise integration i EU's digitale indre marked samt til at undersøge mulighederne for at reducere roaminggebyrerne mellem EU og Ukraine; anerkender i denne forbindelse det nye EU-program på 25 mio. EUR til støtte for e-forvaltning og den digitale økonomi i Ukraine; tilskynder til, at det fælles eurobetalingsområde (SEPA) udvides til at omfatte Ukraine, når det har opfyldt alle de tekniske og retlige krav;

89.  opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at foretage en troværdig behovsvurdering for Donbas-regionen med henblik på at fastlægge en strategi for dens socioøkonomiske genopretning og foreslår, at der skabes en passende international ramme for genopbygningen af Donbas;

90.  opfordrer de ukrainske myndigheder til at fortsætte reformerne af det offentlige sundhedssystem, navnlig i betragtning af den ødelæggende indvirkning, som covid-19-pandemien har haft på det ukrainske sundhedssystem; bemærker, at covid-19 ifølge UNICEF ikke blot har skabt en offentlig sundhedskrise, men også en socioøkonomisk krise, som kan øge fattigdomsraten i Ukraine fra 27,2 % til 43,6 % eller endda til 50,8 %; tilskynder derfor den ukrainske regering til at gennemføre omfattende sociale beskyttelsesforanstaltninger for at afbøde virkningerne af covid-19;

91.  glæder sig over, at Ukraine har tilsluttet sig EU's Udvalg for Sundhedssikkerhed og systemet for tidlig varsling og reaktion for at deltage i den paneuropæiske koordinering af covid-19-indsatsen på folkesundhedsområdet; opfordrer indtrængende Kommissionen, medlemsstaterne og Ukraine til at øge samarbejdet om modstandsdygtighed på folkesundhedsområdet og til at udveksle bedste praksis og samarbejde med civilsamfundet om fastlæggelse af epidemistrategier med fokus på de mest sårbare grupper; opfordrer indtrængende Kommissionen til at hjælpe Ukraines regering med at få adgang til covid-19-vacciner;

92.  opfordrer den ukrainske regering til at sikre, at alle restriktive foranstaltninger som reaktion på covid-19 har et retsgrundlag, er strengt nødvendige og står i et rimeligt forhold til målet om at beskytte folkesundheden og redde liv (baseret på videnskabelig rådgivning), er genstand for løbende revision og ophæves, når de ikke længere er nødvendige, og anvendes på en ikkediskriminerende måde; opfordrer myndighederne til at sikre, at sårbare og marginaliserede grupper ikke bliver uforholdsmæssigt dårligt stillet som følge af reaktionen på covid-19, og til at tage skridt til at gøre noget ved de allerede eksisterende uligheder;

93.  opfordrer indtrængende Ukraine til at tackle det udbredte kammerateri og den udbredte korruption, der stadig findes i landets sundhedssektor, og navnlig i sundhedsministeriet, og til effektivt at efterforske alle korrupte aktiviteter, navnlig forsøg på at købe medicinsk udstyr og covid-19-vacciner til uforholdsmæssigt høje priser midt under pandemien;

94.  anerkender det gode arbejde, som Ukraines nationale sundhedstjeneste har gjort ved at etablere et gennemsigtigt system, der har til opgave at finansiere de specifikke behandlinger, der ydes til patienter; opfordrer sundhedsministeriet til at støtte det arbejde, der udføres af Ukraines nationale sundhedstjeneste;

95.  roser fremskridtene med den lovgivningsmæssige tilnærmelse til gældende EU-ret og vedtagelsen i november 2019 af en sundheds- og plantesundhedsstrategi, der omfatter mere end 200 normative EU-retsakter, som skal gennemføres i ukrainsk lovgivning;

96.  bemærker med bekymring, at der ikke er gjort tilstrækkelige fremskridt med tilnærmelsen til EU's dyrevelfærdsstandarder;

97.  glæder sig over vedtagelsen i marts 2020 af loven om salg af landbrugsjord, som bør bidrage til at få frigivet Ukraines enorme potentiale i landbrugssektoren, og vedtagelsen i maj 2020 af loven om forbedring af visse instrumenter i forordningen om bankvirksomhed, som styrker banksystemet og forhindrer, at PrivatBank kan tilbagegives til sine tidligere ejere;

98.  glæder sig over, at Ukraine har tilsluttet sig den midlertidige ordning mellem flere parter om appel af voldgiftssager (MPIA) og dermed bidrager til at løse op for den fastlåste situation, der er forårsaget af lammelsen af Appelinstansen, og til at sikre, at Verdenshandelsorganisationens (WTO's) medlemmer kan drage fordel af en totrins-tvistbilæggelsesordning i WTO, indtil Appelinstansen er funktionsdygtig igen;

99.  opfordrer Ukraine til at efterleve voldgiftspanelets fremtidige afgørelser vedrørende moratoriet for eksport af uforarbejdet træ og samtidig håndhæve obligatorisk due diligence i hele værdikæden for skovbrugsråvarer og forbedre forvaltningen i skovbrugssektoren;

100.  bemærker med bekymring, at Ukraine for nylig indledte to beskyttelsesundersøgelser af import af kvælstof og komplekse gødningsstoffer fra EU; anerkender, at Ukraine besluttede at afslutte begge beskyttelsesundersøgelser i sidste øjeblik, omend der er yderligere beskyttelsesundersøgelser i støbeskeen; advarer om, at lignende foranstaltninger kan undergrave den gensidige tillid mellem de to parter;

101.  minder om, at fjerkrækød er et følsomt produkt i EU; anerkender den løsning, der er fundet med henblik på eksport af "andre" fjerkræudskæringer ved at ændre handelspræferencerne for fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød og dermed lukke smuthullet i aftalen; opfordrer Ukraine til at afholde sig fra lignende praksisser og til fuldt ud at respektere og gennemføre alle bestemmelserne i DCFTA i god tro; opfordrer Kommissionen til at gennemføre en grundig overvågning af gennemførelsen af DCFTA og til at benytte alle tilgængelige midler til at få bugt med eventuelle markedsforvridende praksisser og den mulige udnyttelse af huller i lovgivningen;

102.  opfordrer indtrængende til, at der gøres noget ved kløften mellem land og by i Ukraine gennem effektive finansielle og tekniske incitamenter for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (MSMV'er), smålandbrugere og familievirksomheder i landdistrikter og bynære områder og gennem forbedring af den menneskelige konnektivitet og infrastrukturen mellem storbyer og landområder med henblik på at fremme social sammenhængskraft;

103.  glæder sig over de resultater, der er opnået under DCFTA-faciliteten for SMV'er med hensyn til forbedring af adgangen til finansiering og åbning af handelsmuligheder; fremhæver, at en ordentlig oplysningskampagne vil kunne sætte SMV'erne i stand til at drage større fordel af de muligheder, der ligger i DCFTA;

104.  opfordrer Kommissionen til at yde teknisk støtte til regionale beskæftigelsescentre for at stimulere beskæftigelsen, støtte og investere i unge og i programmer for bæredygtig økonomisk vækst, som fremmer socialt iværksætteri, og til at fokusere på unge fra landdistrikterne for at styrke uddannelsessystemet gennem arbejdsmarkedets behov med henblik på at beskytte de mest sårbare og forhindre en mangel på socioøkonomiske muligheder;

105.  tilskynder Kommissionen til at overvåge virkningerne af DCFTA for så vidt angår arbejdstagernes rettigheder og retten til foreningsfrihed i tilknytning til handel med EU; opfordrer den ukrainske regering til også at fokusere på den sociale dimension af handel og bæredygtig udvikling og nøje overvåge de økonomiske og sociale virkninger af gennemførelsen af DCFTA; opfordrer den ukrainske regering til at respektere og håndhæve arbejdsstandarder og til at ratificere og fuldt ud gennemføre alle Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) konventioner; opfordrer den ukrainske regering til at fortsætte tilnærmelsen af sine arbejdsstandarder til EU's, navnlig hvad angår forsamlingsfrihed og social dialog; glæder sig over initiativet til arbejdsmarkedsreform, men understreger, at der er behov for brede høringer af fagforeninger og civilsamfundet, og anbefaler, at der gøres brug af ILO's ekspertise på området;

106.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at fagforeninger og civilsamfundet i al dets mangfoldighed inddrages i overvågningen af gennemførelsen af associeringsaftalen; opfordrer Ukraines regering og Kommissionen til at støtte NGO’er, der undersøger overtrædelser af DCFTA, navnlig på det sociale område;

107.  opfordrer den ukrainske regering til at indføre et system af incitamenter og sanktioner til bekæmpelse af det notorisk høje antal arbejdspladser i den uformelle beskæftigelsessektor;

108.  anerkender den øgede arbejdskraftmobilitet mellem Ukraine og EU med en udvandringsrate på mellem 2,2 og 2,7 mio. personer, svarende til mellem 13 og 16 % af den samlede beskæftigelse i Ukraine, hvilket på den ene side bidrager til at mindske udbuddet af arbejdskraft i Ukraine og mangel på arbejdskraft i visse erhverv, og på den anden side udgør en af de faktorer, der øger lønvæksten for de arbejdstagere, der bliver i landet, og udgør en kilde til indstrømning af pengeoverførsler fra migranter, som har en mærkbar indvirkning på den ukrainske økonomi, der svarer til en indstrømning på over 8 % af BNP; opfordrer til, at der foretages en yderligere analyse af de økonomiske og sociale fordele ved og konsekvenser af udvandringen af arbejdskraft efter 2014 for både Ukraines og medlemsstaternes økonomier og sociale sikringsordninger; understreger, at det er afgørende at se en statslig tilgang til udviklingen af et arbejdsmiljø, der sikrer anstændige arbejdsvilkår for ansatte i ukrainske virksomheder, herunder sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, lovlige job med statslig socialsikringsdækning, løn betalt til tiden og fuldt ud, ret til medlemskab af fagforeninger og repræsentation af interesser samt meningsfulde kollektive forhandlinger, der fører til bindende kollektive overenskomster; gentager, at det nødvendigt at imødegå hjerneflugten i Ukraine ved at fremme inkluderende uddannelses- og erhvervsuddannelsesprogrammer af høj kvalitet og skabe jobmuligheder med henblik på at skabe socioøkonomiske perspektiver for unge mennesker og familier i deres lokalsamfund;

109.  glæder sig over og opfordrer til yderligere udvikling af de EU-finansierede programmer, der yder støtte til både moderniseringen af erhvervsuddannelsessystemet i Ukraine ("EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine") og til det erhvervsmiljø, der spiller en central rolle for folk, der overvejer at vende tilbage fra udlandet, og for iværksættere i landet (korruptionsbekæmpelse, støtte til SMV'er, skatte- og toldreform osv.) – begge dele gennem sektortilskud og som betingelser i EU's programmer for makrofinansiel bistand;

110.  opfordrer associeringsrådet til at prioritere gennemførelsen af internationale arbejdsstandarder og EU-lovgivning og -praksis på områderne socialpolitik, beskæftigelse og arbejdsmarked, kollektive overenskomstforhandlinger, social dialog, bekæmpelse af ulighed mellem kønnene og reform af arbejdsmarkedslovgivningen for at sikre, at arbejdsmarkedets parters interesser balanceres, og at arbejdstagernes rettigheder beskyttes i overensstemmelse med bestemmelserne i associeringsaftalen (artikel 419-421 og 424) og de relevante ILO-konventioner (81, 87, 98, 117, 122, 129, 144, 154 og 173); minder den ukrainske regering om, at dens bestræbelser på at forbedre erhvervsklimaet, tiltrække direkte investeringer og fremme økonomisk vækst ikke må ske på bekostning af arbejdstagernes rettigheder og arbejdsvilkår; opfordrer den ukrainske regering til at gribe den sociale dialog systematisk an og støtte den institutionelt samt til at gøre en indsats for at gøre Det Nationale Sociale og Økonomiske Trepartsråd til et effektivt redskab for social dialog;

111.  bemærker med bekymring, at fagforeningernes mulighed for at udøve deres rettigheder i Ukraine er begrænset på grund af mangelfuld og vag lovgivning;

Energi, miljø og klimaforandringer

112.  glæder sig over fuldførelsen af opsplitningen af Naftohaz i 2019 og oprettelsen af en juridisk uafhængig operatør af et gastransmissionssystem, hvilket er i overensstemmelse med EU's tredje energipakke; opfordrer imidlertid de ukrainske myndigheder til at styrke gastransmissionssystemoperatørens tekniske uafhængighed af Naftohaz; glæder sig over liberaliseringen og åbningen af et konkurrencedygtigt gasmarked for husholdninger; beklager imidlertid de seneste angreb på Naftohaz' ledelse, herunder selskabets bestyrelse, som undergraver dets uafhængighed og de hidtidige reformfremskridt på området;

113.  fremhæver Ukraines rolle som et strategisk transitland for gas og behovet for at modernisere dets nationale gastransmissionssystem samt betydningen af landets integration med EU's energimarked på grundlag af en effektiv gennemførelse af det ajourførte bilag XXVII til associeringsaftalen; glæder sig over undertegnelsen af den langsigtede gastransitkontrakt, som blev fremmet af EU; udtrykker bekymring over opførelsen af Nord Stream 2-rørledningen og gentager de langsigtede grundlæggende politiske, økonomiske og sikkerhedsmæssige risici derved; bemærker, at rørledningen forstærker EU's afhængighed af russiske gasforsyninger, truer EU's indre marked, ikke er i overensstemmelse med EU's energipolitik eller EU's strategiske interesser og har mulige negative konsekvenser for det krigshærgede Ukraine; opfordrer derfor i overensstemmelse med sine tidligere holdninger alle interessenter, og navnlig dem i medlemsstaterne og Europa, til at gøre brug af de til rådighed værende juridiske bestemmelser for at få standset projektet;

114.  anmoder Kommissionen om at undersøge Ukraines overholdelse af gældende EU-ret på energiområdet med henblik på den yderligere integration af energimarkederne; støtter fuldt ud Ukraines integration i det europæiske kontinentale elnet (ENTSO-E); opfordrer indtrængende Ukraine til at forbedre koordineringen af internationale aktørers politikker og foranstaltninger (f.eks. Kommissionen, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, Den Europæiske Investeringsbank, Verdensbanken, KfW, ENTSO-E og Energifællesskabet) og af de ukrainske institutioner, der støtter den ukrainske energisektor;

115.  fordømmer Ruslands udvinding af gas fra den ukrainske fastlandssokkel i Ukraines eksklusive økonomiske zone og erklærer, at EU ikke anerkender Den Russiske Føderations beslaglæggelse af gasfelterne i Det Asovske Hav og Sortehavet og bør støtte de ukrainske myndigheders retlige skridt til at standse disse ulovlige udvindinger;

116.  beklager, at det nye engrosmarked for elektricitet, der begyndte at operere i Ukraine i juli 2019, stadig ikke er konkurrencepræget efter EU's standarder; opfordrer derfor indtrængende Ukraine til at fuldføre sin reform og forbedre overholdelsen af EU-retten, først og fremmest ved at øge Ukrenerhos uafhængighed og undgå krydssubsidiering; opfordrer Ukraine til at opgradere sine eksisterende kraftværker for at opfylde strenge europæiske miljø- og sikkerhedsstandarder;

117.  glæder sig over den ukrainske regerings holdning med hensyn til at respektere Energifællesskabets tilsagn om at overholde gældende EU-ret, herunder miljø- og sikkerhedspolitikken, og dermed ikke tillade import af elektricitet fra kraftværker i nabolande, der opføres, uden at kravene i internationale konventioner og de højeste internationale miljø- og sikkerhedsstandarder overholdes;

118.  beklager, at Ukraine i sektoren for produktion af vedvarende energi endnu ikke opfylder sine forpligtelser over for investorerne, og at forsinkelserne i betalingerne til producenter af elektricitet fra vedvarende energikilder truer den videre udvikling af rene energikilder i Ukraine;

119.  opfordrer indtrængende de ukrainske myndigheder til hurtigst muligt at færdiggøre moderniseringen af atomkraftværker og undersøge forsinkelserne i disse processer, navnlig opgraderingen af atomkraftværket Zaporizhia;

120.  fremhæver betydningen af at øge infrastruktursamarbejdet i regionen, yderligere diversificering af Ukraines energiforsyning, energieffektivitet, vedvarende energikilder og konnektivitet i Ukraines energisektor, samtidig med at der sikres miljømæssig bæredygtighed; bemærker, at støtte til og fremme af intraregional handel mellem landene i Det Østlige Partnerskab også vil skabe nye økonomiske muligheder, herunder for SMV'er;

121.  roser den ukrainske regerings vedtagelse i februar 2019 af strategien for statens miljøpolitik frem til 2030 og den nationale plan for affaldshåndtering, lovene om miljøkonsekvensvurdering og om strategisk miljøvurdering og de love, der er vedtaget inden for klimapolitikken; opfordrer indtrængende Ukraine til yderligere at styrke sit engagement i bekæmpelsen af klimaforandringer, i gennemførelsen af politikker vedrørende klimaforandringer, i integrationen af klimaforandringer på alle områder af den politiske beslutningsproces og i at øge sin indsats med hensyn til nationale forpligtelser i tilknytning til Parisaftalen fra 2015;

122.  opfordrer indtrængende Ukraine til effektivt at bekæmpe ulovlig skovhugst i overensstemmelse med bæredygtige skovforvaltnings‑ og miljøbeskyttelsesstandarder og til at træffe foranstaltninger til at sætte en stopper for de miljøskader, der er forårsaget af ulovlig og ikkebæredygtig udnyttelse af naturressourcer, såsom ulovlig skovhugst i de karpatiske urskove, der også er hovedårsagen til oversvømmelserne i regionen; opfordrer EU til at bidrage til at forhindre ulovlig skovhugst i forbindelse med det ulovlige projekt om Svydovets skiresort samt den ulovlige og miljøskadelige metode til udvinding af rav; opfordrer Ukraine til at investere i økologisk og miljømæssigt sikker og bæredygtig turistinfrastruktur og opfordrer de ukrainske myndigheder til at forhindre fremtidige projekter i at skade miljøet ved at forbedre kontrollen, gennemsigtigheden og gennemførelsen af miljøkonsekvensvurderinger og due diligence; opfordrer indtrængende Ukraine til at give åben og hensigtsmæssig adgang til miljøoplysninger, udvide beskyttede områder og fremskynde gennemførelsen af den nationale emissionsreduktionsplan for vigtige forurenende stoffer fra store fyringsanlæg; opfordrer Ukraine til at vedtage lovgivning om udvikling af bæredygtig transport; opfordrer indtrængende Ukraine til at oprense og bortskaffe meget farlige landbrugskemikalier på en sikker og miljøbevidst måde, navnlig de forældede pesticider i Kherson Oblast og andre regioner i Ukraine;

123.  er dybt bekymret over de miljømæssige konsekvenser af konflikten i det østlige Ukraine, herunder de farer, der er forbundet med oversvømmelser af indbyrdes forbundne miner; opfordrer til en grundig evaluering af konfliktens indvirkning på miljøet, som følges op af en indsatsplan, der er udformet med henblik at forhindre et økologisk sammenbrud; foreslår et program for minerydning af Donbas, som involverer de ukrainske myndigheder og det internationale samfund;

124.  er ligeledes dybt bekymret over de ca. 1 200 radioaktive kilder – der anvendes til medicinske, industrielle eller videnskabelige formål – i og omkring Donetsk-regionen, som udgør alvorlige sundheds-, sikkerheds- og miljømæssige risici; opfordrer OSCE, den trilaterale kontaktgruppe og Normandietkvartetten til at bekæmpe spredningen af aktiviteter, der er knyttet til radioaktivitet, og smugling af radioaktive stoffer i overensstemmelse med ordningen for nuklear ikkespredning; opfordrer indtrængende alle parter til at samarbejde med de relevante interessenter med henblik på at transportere udtjente højaktive radioaktive kilder sikkert ud af Donbas-regionen;

125.  glæder sig over Ukraines ambition om at bidrage til målene i den europæiske grønne pagt og opfordrer Kommissionen til at støtte Ukraines indsats i tilstrækkelig grad, bl.a. ved at etablere en relevant struktureret dialog, en køreplan og udveksling af oplysninger; opfordrer Kommissionen til at sikre, at DCFTA ikke er i modstrid med de miljømæssige mål og initiativer, som er fastsat heri;

126.  glæder sig over EU's klimapakke for en bæredygtig økonomi til 10 mio. EUR, som vil yde støtte til Ukraine med udviklingen af en holistisk tilgang til omstrukturering af landets centrale økonomiske sektorer i retning af en lavemissionsøkonomi;

Mellemfolkelige kontakter og grænseforvaltning

127.  anerkender betydningen af grænseoverskridende mobilitet for at styrke de mellemfolkelige kontakter og glæder sig over den fortsatte vellykkede gennemførelse af den visumfri ordning for ukrainske statsborgere, som har gjort det muligt for ukrainske statsborgere at foretage mere end 40 mio. rejser til EU-lande siden juni 2017; understreger vigtigheden af fortsat at opfylde benchmarkene for visumliberalisering og fremskynde den dermed forbundne reformindsats; giver udtryk for den opfattelse, at den visumfri ordning har resulteret i øget rejseaktivitet fra Ukraine til EU og dermed i en bedre forståelse mellem de respektive samfund, hvilket er det bedste grundlag for fortsat tilnærmelse; understreger, at denne tilgang fortsat skal videreføres og med tiden udvides;

128.  minder om betydningen af Ukraines integration i EU's rammer, f.eks. Erasmus+, Horisont Europa og Et Kreativt Europa, og behovet for at intensivere det relevante samarbejde inden for rammerne af nuværende og fremtidige programmer; er af den opfattelse, at ukrainske studerendes og universitets- og skolelæreres deltagelse i Erasmus+- programmerne bør udvides i synlig grad;

129.  bemærker, at det øgede antal besøg af ukrainske statsborgere i Schengenlandene har været en udfordring for grænseovergangene mellem EU og Ukraine, som er overbelastede, og at hverken deres infrastruktur eller kapacitet er tilstrækkelig til at sikre anstændige og humane forhold for folk, der krydser grænsen; bemærker, at et af de mest akutte problemer ved grænsen mellem EU og Ukraine, navnlig på de ungarsk-ukrainske og polsk-ukrainske dele, har været de lange ventetider for at krydse grænsen; opfordrer Kommissionen til at indlede en dialog med henblik på at sikre, at procedurerne for grænsepassage er hurtige og fri for korruption, bl.a. gennem investeringer, uddannelse af personale og en effektiv mekanisme for klager over grænsepassage; tilskynder EU til at støtte oprettelsen af nye grænseovergange og udvidelsen af eksisterende på grænsen mellem EU og Ukraine gennem en streng overvågning af finansieringen for at udrydde tidligere tiders misbrug;

130.  støtter et styrket samarbejde mellem EU og Ukraine, navnlig om grænseforvaltning, nationale asyl- og identitetsforvaltningssystemer baseret på biometriske midler, bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, bekæmpelse af organiseret kriminalitet og grov international kriminalitet og uddybning af samarbejdet mellem Ukraine og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex);

131.  bemærker, at der er gjort yderligere fremskridt med tilpasningen af Ukraines told- og grænseprocedurer til Unionens, og de igangværende institutionelle reformer af skatte- og toldforvaltningerne; glæder sig over loven om en enkelt retlig enhed for statens toldtjeneste samt lovene om hhv. autoriserede økonomiske operatører og om indførelsen af det nationale elektroniske transitsystem, som blev vedtaget i efteråret 2019; glæder sig ligeledes over vedtagelsen i juli 2020 af strategien for integreret grænseforvaltning frem til 2025 og den efterfølgende handlingsplan for 2020-2022; beklager imidlertid, at det EU-finansierede projekt for modernisering af seks kontrolposter ved grænsen til Unionen er gået i stå, og beklager de meget lange ventetider, der stadig opleves ved disse grænser; opfordrer desuden indtrængende de ukrainske myndigheder til at vedtage alle de udestående foranstaltninger og bestemmelser, der er nødvendige for at gøre systemet for autoriserede økonomisk operatører og det nationale elektroniske transitsystem fuldt operationelle og sikre, at den nye ledelse for statens toldtjeneste hurtigt udpeges blandt kompetente kandidater ved hjælp af en gennemsigtig og upartisk offentlig udvælgelsesprocedure; opfordrer indtrængende de ukrainske myndigheder til at kriminalisere smugling af alle varer som et afgørende element i den integrerede grænseforvaltning;

132.  opfordrer EU og de ukrainske og moldoviske myndigheder til at fremskynde processen med at blokere for ulovlig handel og lukke smuglerruter i Transdnestrien, som er et sikkert sted for smuglere, der er blevet udnyttet af kriminelle og oligarker, tjener til at styrke russisk indflydelse og har været en af de vigtigste faktorer, der har trukket konflikten i langdrag;

Institutionelle bestemmelser

133.  glæder sig over resultatet af topmødet mellem EU og Ukraine den 6. oktober 2020, det første bilaterale topmøde, der blev afholdt fysisk i Bruxelles siden udbruddet af covid-19-pandemien, og de klare erklæringer fra begge sider om deres fortsatte engagement i at styrke Ukraines politiske associering og økonomiske integration med Den Europæiske Union;

134.  glæder sig over resultatet af de løbende møder og aktiviteter inden for rammerne af Europa-Parlamentets Jean Monnet-dialoger for fred og demokrati med det ukrainske Verkhovna Rada og støtter fuldt ud fortsættelsen heraf; er overbevist om, at en uddybning af den parlamentariske dialogkultur vil sikre et stærkt, uafhængigt, gennemsigtigt og effektivt Verkhovna Rada i Ukraine, hvilket er afgørende for landets demokratiske og europæiske fremtid og i overensstemmelse med de ukrainske borgeres forhåbninger;

135.  tilskynder i denne forbindelse Verkhovna Rada til aktivt at fortsætte sin institutionelle reform, der bl.a. tager sigte på at øge den lovgivningsmæssige kapacitet og kvalitet, det politiske tilsyn med den udøvende magt samt gennemsigtighed og ansvarlighed over for borgerne med henblik på at strømline og prioritere vedtagelsen af lovforslag i tilknytning til gennemførelsen af associeringsaftalen samt at fastlægge institutionelle sikkerhedsforanstaltninger for at blokere lovgivning, der er i strid med forpligtelserne i associeringsaftalen, f.eks. gennem en stærkere rolle for Udvalget for Europæisk Integration, hvis udtalelser bør være bindende; understreger vigtigheden af Europa-Parlamentets fortsatte dialog med Verkhovna Rada med henblik på at yde støtte til en sådan reformproces; fremhæver betydningen af fortsat interparlamentarisk samarbejde og mellemfolkelige kontakter på den bedst mulige måde i forbindelse med covid-19-pandemien;

136.  fremhæver betydningen af fortsat støtte til Den Europæiske Unions rådgivende mission (EUAM) i Ukraine og dens rolle i reformen af den civile sikkerhedssektor; glæder sig over åbningen af dens feltkontor i Mariupol og håber på håndgribelige resultater i overensstemmelse med missionens mandat; anmoder Kommissionen om at intensivere sin indsats for at styrke kapaciteten hos de ukrainske myndigheder, der er involveret i gennemførelsen af AA/DCFTA; anmoder Kommissionen om at udforme de nødvendige værktøjer til støtte for Ukraines fortsatte tilpasning til gældende EU-ret i overensstemmelse med de relevante afgørelser fra det 22. topmøde mellem Ukraine og EU;

137.  gentager sin opfordring til, at der oprettes et østpartnerskabsuniversitet i Ukraine; opfordrer Unionens institutioner til at styrke og udvide uddannelsesprogrammer for aktører i det ukrainske retsvæsen, som ønsker at specialisere sig i EU-ret, og til at styrke Ukraines kapacitet til at deltage i Horisont Europa, blandt andre måder til at fremme mellemfolkelige kontakter og akademisk og uddannelsesmæssigt samarbejde mellem EU og Ukraine;

138.  glæder sig over EU's støtte til institutionel kapacitetsopbygning og uddannelseskurser for ukrainske embedsmænd, der organiseres af Europakollegiet i Natolin;

139.  opfordrer alle EU-institutionerne, medlemsstaterne og de ukrainske myndigheder til at opbygge kampagner for bedre at informere borgerne om de muligheder, der følger af østpartnerskabsinitiativet og gennemførelsen af AA/DCFTA, skabe øget bevidsthed om fordelene ved en tættere associering og vise forbindelsen mellem dem og den positive udvikling på arbejdsmarkederne i Ukraine og de andre associerede lande; tilskynder de ukrainske myndigheder til at formidle fordelene ved AA/DCFTA og EU's bistand til Ukraines borgere bedre og til at gøre en større indsats for at sikre, at de muligheder, der ligger i AA/DCFTA og EU's bistand og programmer, når ud på lokalt plan, herunder i de fjerntliggende dele af landet, navnlig i landdistrikterne, for at sætte indbyggerne i stand til at presse på for at opnå positive forandringer i deres lokalsamfund;

140.  roser det ukrainske civilsamfund, de unge og NGO'erne for deres aktiviteter på alle områder af det offentlige og politiske liv, og navnlig for deres støtte til gennemførelsen af AA/DCFTA, for at tackle udfordringerne i forbindelse med covid-19-pandemien, for at bekæmpe desinformationskampagner, for at yde bistand og nødhjælp til internt fordrevne og andre sårbare grupper og for at styrke samfundets modstandsdygtighed og mediekendskabet i den ukrainske befolkning; opfordrer Ukraines centrale og lokale myndigheder til fortsat at fremme et tæt samarbejde med civilsamfundet, herunder ved at yde øget finansiel støtte til dets aktiviteter; opfordrer Kommissionen til at prioritere støtte til disse NGO'er og civilsamfundsorganisationer; glæder sig i denne henseende over programmet "Civilsamfundsfaciliteten", der omfatter 20 mio. EUR, som vil støtte styrkelsen af civilsamfundsorganisationernes kapacitet til at deltage i beslutningstagningen og i det offentlige liv; opfordrer i lyset af en række lovforslag om civilsamfundsorganisationers og andre sammenslutningers funktion og arbejde indtrængende de ukrainske myndigheder til ikke at vedtage love, som ikke er i overensstemmelse med Ukraines nationale og internationale menneskerettighedsforpligtelser, og til at sikre, at civilsamfundet kan fungere uden utilbørlig indblanding;

o
o   o

141.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Ukraines præsident, regering og parlament og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament;

(1) EUT L 303 af 28.11.2018, s. 39.
(2) EUT C 388 af 13.11.2020, s. 116.
(3) EUT C 11 af 12.1.2018, s. 82.
(4) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0167.
(5) EUT L 165 af 27.5.2020, s. 31.
(6) CM/Rec(2010)5, kan findes her: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cf40a
(7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Seneste opdatering: 3. juni 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik