Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2511(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0109/2021

Внесени текстове :

B9-0109/2021

Разисквания :

PV 11/02/2021 - 5
CRE 11/02/2021 - 5

Гласувания :

PV 11/02/2021 - 17

Приети текстове :

P9_TA(2021)0052

Приети текстове
PDF 136kWORD 46k
Четвъртък, 11 февруари 2021 г. - Брюксел
Безопасност на атомната електроцентрала в Островец (Беларус)
P9_TA(2021)0052B9-0109/2021

Резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2021 г. относно безопасността на атомната електроцентрала в Островец (Беларус) (2021/2511(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 10 – 11 декември 2020 г.,

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно безопасността на атомната електроцентрала в Островец (Беларус) (O-000004/2021 – B9‑0003/2021),

–  като взе предвид член 136, параграф 5 и член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по промишленост, изследвания и енергетика,

А.  като има предвид, че ядрената безопасност е ключов приоритет за Европейския съюз, както на територията му, така и извън неговите външни граници;

Б.  като има предвид, че Групата на европейските регулатори в областта на ядрената безопасност (ENSREG) обединява широкия експертен опит, придобит от партньорски проверки на атомни електроцентрали, разположени както в ЕС, така и извън него;

В.  като има предвид, че екип за партньорска проверка на ENSREG посети Беларус и атомната електроцентрала в Островец през март 2018 г. след необходимите подготвителни дейности, включително получаването на отговори на писмените въпроси на екипа за партньорска проверка, и публикува окончателния си доклад през юли 2018 г.;

Г.  като има предвид, че ENSREG призова беларуските органи да разработят национален план за действие, за да гарантират своевременното изпълнение на всички препоръки за подобряване на безопасността, посочени в доклада от партньорската проверка, което подлежи на допълнителна независима проверка, каквато е процедурата във всички държави от ЕС и извън него, които участват в процеса на осъществяване на стрес тестове;

Д.  като има предвид, че Беларус публикува своя национален план за действие през август 2019 г., но се съгласи с допълнителна партньорска проверка от страна на ENSREG едва през юни 2020 г. вследствие на многократните искания и значителния натиск на високо равнище от страна на ЕС;

Е.  като има предвид, че тази процедура на допълнителна партньорска проверка е в ход и че ENSREG ще допълни и публикува своите констатации относно безопасността на централата през следващите месеци и има за цел на пленарното заседание на ENSREG да се изготви предварителен доклад, който да бъде предаден на Беларус преди началото на експлоатацията за търговски цели на централата, планирано за март 2021 г. от беларуските органи;

Ж.  като има предвид, че централата започна да произвежда електроенергия на 3 ноември 2020 г. въпреки многобройните оставащи опасения във връзка с безопасността и без доказателства за степента на прилагане на препоръките от партньорската проверка на ЕС от 2018 г. и от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ);

З.  като има предвид, че физическото пускане в експлоатация на централата беше извършено без разрешение, тъй като процедурата по даване на разрешение беше променена през юли 2020 г.;

И.  като има предвид, че търговията с електроенергия между Беларус и ЕС беше прекратена, считано от 3 ноември 2020 г., когато централата в Островец беше свързана към електропреносната мрежа, след съвместното решение на балтийските държави от август 2020 г. за прекратяване на търговския обмен на електроенергия с Беларус, след като електроцентралата в Островец започне да произвежда електроенергия;

1.  изразява загриженост относно местоположението на атомната електроцентрала в Островец – на 50 км от Вилнюс (Литва) и в непосредствена близост до други държави от ЕС като Полша, Латвия и Естония;

2.  изразява съжаление по повод на факта, че проектът се изпълнява въпреки протестите на беларуските граждани и че членове на беларуски НПО, които се стремят да повишат осведомеността относно изграждането на централата в Островец, са били преследвани и незаконно задържани;

3.  отбелязва със загриженост, че централата се вписва в рамките на геополитически проект на Беларус и Русия и че нейното изграждане и бъдеща експлоатация са източник на потенциална заплаха за Европейския съюз и неговите държави членки по отношение на безопасността, здравето и опазването на околната среда;

4.  остава загрижен във връзка с прибързаното въвеждане в експлоатация на атомна електроцентрала, която не отговаря на най-високите международни стандарти в областта на околната среда и ядрената безопасност, включително препоръките на МААЕ;

5.  изразява съжаление във връзка с продължаващата липса на прозрачност и официална информация относно повтарящи се аварийни спирания на реактора и неизправности на оборудването по време на етапа на пускане в експлоатация на централата през 2020 г., включително повреда на четири трансформатора за регулиране на напрежението и неправилно функциониране на охладителните системи, като има информация за осем инцидента по време на етапа на изграждане на централата, включително два инцидента, свързани с корпуса на реактора;

6.  отбелязва, че партньорската проверка на ЕС през 2018 г. разкри множество дефекти, че според подадената информация само ограничен брой от нейните препоръки са изпълнени до момента и че това изпълнение трябва да бъде проверено от експерти на ЕС;

7.  отбелязва, че броят и честотата на инцидентите, свързани с безопасността, пораждат сериозни опасения във връзка с недостатъчната степен на осигуряване и контрол на качеството на етапите на проектиране, производство и монтаж в рамките на изграждането на централата и ниската ѝ експлоатационна безопасност, които трябва да бъдат взети предвид в подходяща степен при партньорската проверка на ЕС;

8.  настоятелно призовава Беларус да гарантира пълно спазване на международните стандарти за ядрена и екологична безопасност и прозрачно, приобщаващо и конструктивно сътрудничество с международните органи без по-нататъшно забавяне; приканва Беларус да прекрати избирателното прилагане на стандартите на МААЕ и препоръките от партньорската проверка;

9.  отбелязва, че на стандартите за ядрена безопасност трябва да се дава най-високият приоритет не само по време на проектирането и изграждането, но и по време на експлоатацията на атомната електроцентрала, и че трябва да бъдат постоянно под надзора на независим регулатор;

10.  изразява загриженост, че настоящият регулаторен орган в Беларус (Gosatomnadzor – Департамент за ядрена и радиационна безопасност към Министерството на извънредните ситуации) е под постоянен политически натиск и не разполага с достатъчна независимост, както формално, така и по същество; поради това подчертава, че прозрачната и внимателна партньорска проверка е също от решаващо значение по време на оперативния етап на централата

11.  отбелязва решението на страните по Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (Конвенция от Еспо) на Икономическа комисия за Европа на ООН от 11 декември 2020 г. относно спазването от страна на Беларус на нейните задължения по Конвенцията по отношение на беларуската атомна електроцентрала в Островец и настоятелно призовава Беларус да гарантира пълното прилагане на Конвенцията от Еспо;

12.  подчертава необходимостта да се изгради и поддържа система за ранно предупреждение за измерване на радиацията в държавите от ЕС, разположени в близост до централата;

13.  настоятелно призовава беларуските органи за пълноценно сътрудничество с ENSREG в процеса на стрес тестовете, включително официална проверка и спешно прилагане на националния план за действие на Беларус;

14.  изразява съжаление, че се наложи мисията на ENSREG за партньорска проверка в централата в Островец, която първоначално беше планирана за декември 2020 г., да бъде отменена поради организационни причини от страна на приемащата държава, както и поради пандемията от COVID-19;

15.  приветства първия етап на настоящата партньорска проверка на ЕС, който се състои в посещение на място в началото на февруари 2021 г.; подчертава значението на навременното приключване на процеса на партньорска проверка и публикуването на констатациите от тази проверка и че поне един предварителен доклад следва да бъде предаден на Беларус още преди март 2021 г., когато беларуските органи планират започването на експлоатацията за търговски цели на централата; отбелязва, че всички въпроси, свързани с безопасността, са еднакво важни и трябва да бъдат решени преди започването на експлоатацията за търговски цели на централата;

16.  изразява дълбоко съжаление относно прибързаното започване на експлоатацията за търговски цели на централата през март 2021 г. и подчертава, че всички препоръки за безопасност от страна на ENSREG трябва да бъдат изпълнени, преди да започне експлоатацията за търговски цели на атомната електроцентрала; насърчава Комисията да работи в тясно сътрудничество с беларуските органи, за да бъде прекратен процесът за пускане в експлоатация, докато не бъдат изцяло изпълнени всички препоръки на ЕС от стрес тестовете и не бъдат въведени всички необходими подобрения във връзка с безопасността, и след като беларуското общество и съседните държави бъдат надлежно информирани за предприетите мерки;

17.  настоятелно призовава Комисията и ENSREG да продължат прозрачната и внимателна партньорска проверка на централата, да настояват за незабавното изпълнение на всички препоръки и да гарантират ефективен мониторинг на процеса на изпълнение, включително редовни посещения на обекта в Островец от екипа за партньорска проверка, включително по време на експлоатацията на съоръженията; подчертава в тази връзка значението на ефективното сътрудничество с МААЕ;

18.  отбелязва, че въпреки общото споразумение между балтийските държави за прекратяване на търговския обмен на електроенергия с Беларус, все още е възможно електроенергия от Беларус да навлиза на пазара на ЕС чрез руската мрежа;

19.  припомня заключенията на Европейския съвет от 10 – 11 декември 2020 г. и подкрепя усилията за проучване на възможните мерки за предотвратяване на търговския внос на електроенергия от ядрени съоръжения на трети държави, които не отговарят на признатите от ЕС равнища на безопасност, включително атомната електроцентрала в Островец;

20.  приканва Комисията да направи оценка и да предложи мерки за прекратяване на търговията с електроенергия с Беларус по начин, който да е в съответствие със задълженията съгласно международното право в областта на търговията, енергетиката и ядрената енергетика, за да се гарантира, че електроенергията, произвеждана в електроцентралата в Островец, не навлиза на енергийния пазар на ЕС, докато Естония, Латвия и Литва все още са свързани към мрежата BRELL;

21.  подчертава стратегическото значение на ускоряването на синхронизацията на балтийската електроенергийна мрежа с европейската континентална мрежа и подчертава, че бъдещата експлоатация на атомната електроцентрала в Островец по никакъв начин не следва да възпрепятства десинхронизирането на Естония, Латвия и Литва от мрежата BRELL и че Европейският съюз следва да продължи интегрирането на трите балтийски държави в електроенергийната мрежа на ЕС;

22.  изразява пълната си солидарност с беларуските граждани и гражданите на държавите от ЕС, пряко засегнати от изграждането и експлоатацията на централата в Островец, и призовава ЕС и неговите институции за още по-голяма ангажираност на високо равнище по този въпрос, който е от първостепенно европейско значение;

23.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Последно осъвременяване: 3 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност