Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/2511(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0109/2021

Indgivne tekster :

B9-0109/2021

Forhandlinger :

PV 11/02/2021 - 5
CRE 11/02/2021 - 5

Afstemninger :

PV 11/02/2021 - 17

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0052

Vedtagne tekster
PDF 122kWORD 44k
Torsdag den 11. februar 2021 - Bruxelles
Sikkerheden ved atomkraftværket i Ostrovets (Hviderusland)
P9_TA(2021)0052B9-0109/2021

Europa-Parlamentets beslutning af 11. februar 2021 om sikkerheden ved atomkraftværket i Ostrovets (Hviderusland) (2021/2511(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 10.-11. december 2020,

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om sikkerheden ved atomkraftværket i Ostrovets (Hviderusland) (O-000004/2021 – B9‑0003/2021),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 136, stk. 5, og artikel 132, stk. 2,

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi,

A.  der henviser til, at nuklear sikkerhed er en central prioritet for Den Europæiske Union både inden for og uden for dens ydre grænser;

B.  der henviser til, at Gruppen af Europæiske Nukleare Tilsynsmyndigheder (ENSREG) samler den omfattende ekspertise, der er opnået gennem peerevaluering af atomkraftværker beliggende både i og uden for EU;

C.  der henviser til, at et peerevalueringsteam fra ENSREG besøgte Hviderusland og atomkraftværket i Ostrovets i marts 2018 efter de nødvendige forberedende aktiviteter, herunder modtagelsen af svar på peerevalueringsteamets skriftlige spørgsmål, og offentliggjorde sin endelige rapport i juli 2018;

D.  der henviser til, at ENSREG opfordrede de hviderussiske myndigheder til at udarbejde en national handlingsplan for at sikre rettidig gennemførelse af alle de anbefalinger til forbedring af sikkerheden, der blev identificeret i peerevalueringsrapporten, med forbehold af en fremtidig uafhængig evaluering, som det er tilfældet for alle EU- og ikke-EU-lande, der deltager i stresstestprocessen;

E.  der henviser til, at Hviderusland offentliggjorde sin nationale handlingsplan i august 2019, men først indvilgede i en yderligere peerevaluering fra ENSREG i juni 2020 efter gentagne anmodninger og et betydeligt pres på højt niveau fra EU's side;

F.  der henviser til, at denne yderligere peerevalueringsproces er i gang, og at ENSREG vil afslutte og offentliggøre sine resultater vedrørende værkets sikkerhed i de kommende måneder og tilstræber at kunne offentliggøre en foreløbig rapport fra ENSREG's plenarforsamling og fremsende den til Hviderusland inden værkets kommercielle opstart, som af de hviderussiske myndigheder er berammet til marts 2021;

G.  der henviser til, at værket begyndte at producere elektricitet den 3. november 2020, selv om der stadig var mange sikkerhedsmæssige betænkeligheder, og uden dokumentation for, i hvor høj grad anbefalingerne fra EU's peerevaluering fra 2018 og fra Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA) var gennemført;

H.  der henviser til, at værkets fysiske opstart skete uden en driftstilladelse, eftersom tilladelsesproceduren blev ændret i juli 2020;

I.  der henviser til, at handelen med elektricitet mellem Hviderusland og EU ophørte pr. 3. november 2020, hvor værket i Ostrovets blev tilsluttet elnettet, efter de baltiske staters fælles beslutning i august 2020 om at indstille handelen med elektricitet med Hviderusland, når værket i Ostrovets var begyndt at producere elektricitet;

1.  udtrykker bekymring over placeringen af atomkraftværket i Ostrovets 50 km fra Vilnius (Litauen) og i nærheden af andre EU-lande som Polen, Letland og Estland;

2.  beklager, at projektet gennemføres på trods af protester fra hviderussiske borgere, og at medlemmer af hviderussiske NGO'er, der forsøger at øge bevidstheden om opførelsen af værket i Ostrovets, er blevet forfulgt og ulovligt arresteret;

3.  bemærker med bekymring, at værket gennemføres som et geopolitisk projekt i Hviderusland og Rusland, og at dets opførelse og fremtidige drift er en kilde til mulig trussel mod Den Europæiske Union og dens medlemsstater med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse;

4.  er fortsat bekymret over den forhastede idriftsættelse af et atomkraftværk, som ikke overholder de højeste internationale miljøstandarder og nukleare sikkerhedsstandarder, herunder IAEA's anbefalinger;

5.  beklager den vedvarende mangel på gennemsigtighed og officielle oplysninger om gentagne nødstop af reaktoren og udstyrssvigt under idriftsættelsesfasen af værket i 2020, herunder nedbrud af fire spændingstransformatorer og funktionssvigt i kølesystemer, mens der var otte kendte hændelser i opførelsesfasen, herunder to hændelser i forbindelse med reaktortrykbeholderen;

6.  bemærker, at EU's peerevaluering i 2018 afslørede adskillige mangler, at kun et begrænset antal af dens anbefalinger angiveligt indtil videre er blevet gennemført, og at denne gennemførelse skal verificeres af EU's eksperter;

7.  bemærker, at antallet og hyppigheden af sikkerhedshændelser giver anledning til stor bekymring med hensyn til den dårlige kvalitetssikring og -kontrol i værkets projekterings-, opførelses- og monteringsfaser og dets lave driftssikkerhed, som der skal tages behørigt hensyn til i EU's peerevaluering;

8.  opfordrer indtrængende Hviderusland til at sikre fuld overholdelse af internationale nukleare og miljømæssige sikkerhedsstandarder og et gennemsigtigt, inklusivt og konstruktivt samarbejde med internationale myndigheder uden yderligere forsinkelse; opfordrer Hviderusland til at ophøre med den selektive anvendelse af IAEA-standarderne og anbefalingerne i peerevalueringen;

9.  bemærker, at standarderne for nuklear sikkerhed ikke blot skal gives højeste prioritet under planlægningen og opførelsen, men også under driften af atomkraftværket, og at de konstant skal overvåges af en uafhængig tilsynsmyndighed;

10.  er bekymret over, at den nuværende tilsynsmyndighed i Hviderusland (Gosatomnadzor – afdelingen for nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse under ministeriet for nødsituationer) er under konstant politisk pres og mangler tilstrækkelig uafhængighed, både i form og indhold; understreger derfor, at en gennemsigtig og opmærksom peerevaluering også er afgørende i værkets driftsfase;

11.  noterer sig den beslutning, som parterne i De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europas (UNECE) konvention om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne (Esbokonventionen) af 11. december 2020 har truffet om Hvideruslands overholdelse af sine forpligtelser i henhold til konventionen for så vidt angår det hviderussiske atomkraftværk i Ostrovets, og opfordrer indtrængende Hviderusland til at sikre fuld gennemførelse af Esbokonventionen;

12.  understreger behovet for at opbygge og vedligeholde et system for tidlig varsling med henblik på at måle stråling i EU-lande i nærheden af værket;

13.  opfordrer indtrængende de hviderussiske myndigheder til fuldt ud at samarbejde med ENSREG i forbindelse med stresstestprocessen, herunder en formel gennemgang og hurtig gennemførelse af Hvideruslands nationale handlingsplan;

14.  beklager, at en ENSREG-peerevalueringsmission til værket i Ostrovets, som oprindeligt var planlagt til at finde sted i december 2020, måtte aflyses af organisatoriske årsager fra værtens side og på grund af covid-19-pandemien;

15.  glæder sig over første fase af EU's igangværende peerevaluering bestående af et besøg på værket i begyndelsen af februar 2021; understreger betydningen af rettidig afslutning af peerevalueringsprocessen og offentliggørelse af resultaterne heraf, og at der i det mindste bør fremsendes en foreløbig rapport til Hviderusland allerede inden marts 2021, når de hviderussiske myndigheder planlægger værkets kommercielle opstart; bemærker, at alle sikkerhedsspørgsmål er lige vigtige og skal behandles inden værkets kommercielle opstart;

16.  beklager dybt værkets forhastede kommercielle opstart i marts 2021 og understreger, at alle ENSREG's sikkerhedsanbefalinger skal gennemføres, inden kernekraftværket kan påbegynde sin kommercielle drift; tilskynder Kommissionen til at arbejde tæt sammen med de hviderussiske myndigheder for at suspendere opstartsprocessen, indtil alle EU's stresstestanbefalinger er gennemført fuldt ud, og alle nødvendige sikkerhedsforbedringer er på plads, og efter at det hviderussiske samfund og nabolandene er blevet behørigt informeret om de trufne foranstaltninger;

17.  opfordrer indtrængende Kommissionen og ENSREG til at fortsætte med gennemsigtig og opmærksom peerevaluering af værket, til at insistere på øjeblikkelig gennemførelse af alle anbefalinger og til at sikre en effektiv overvågning af gennemførelsesprocessen, herunder regelmæssige besøg af peerevalueringsteamet på værket i Ostrovets, også når værket er i drift; understreger i denne forbindelse betydningen af et effektivt samarbejde med IAEA;

18.  bemærker, at det trods den fælles aftale mellem de baltiske lande om at indstille handelen med elektricitet med Hviderusland stadig er muligt for elektricitet fra Hviderusland at komme ind på EU-markedet via det russiske net;

19.  minder om Det Europæiske Råds konklusioner af 10.-11. december 2020 og støtter indsatsen for at undersøge mulige foranstaltninger til at forhindre kommerciel import af elektricitet fra tredjelandes nukleare anlæg, der ikke opfylder EU's anerkendte sikkerhedsniveauer, heriblandt atomkraftværket i Ostrovets;

20.  opfordrer Kommissionen til at vurdere og foreslå foranstaltninger til at suspendere handelen med elektricitet med Hviderusland på en måde, der er i overensstemmelse med forpligtelserne i henhold til international handels-, energi- og atomlovgivning, for at sikre, at elektricitet produceret på værket i Ostrovets ikke kommer ind på EU's energimarked, mens Estland, Letland og Litauen stadig er tilsluttet BRELL-nettet;

21.  understreger den strategiske betydning af at fremskynde synkroniseringen af det baltiske elnet med det europæiske kontinentale net og understreger, at den fremtidige drift af atomkraftværket i Ostrovets ikke på nogen måde bør hindre desynkroniseringen af Estland, Letland og Litauen fra BRELL-nettet, og at Den Europæiske Union bør fortsætte integrationen af de tre baltiske stater i EU's elnet;

22.  udtrykker sin fulde solidaritet med hviderussiske borgere og borgere i EU-lande, der er direkte berørt af opførelsen og driften af værket i Ostrovets, og opfordrer til, at EU og dets institutioner inddrages yderligere på højt plan i dette spørgsmål af afgørende europæisk betydning;

23.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Seneste opdatering: 3. juni 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik