Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/2511(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0109/2021

Esitatud tekstid :

B9-0109/2021

Arutelud :

PV 11/02/2021 - 5
CRE 11/02/2021 - 5

Hääletused :

PV 11/02/2021 - 17

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0052

Vastuvõetud tekstid
PDF 118kWORD 44k
Neljapäev, 11. veebruar 2021 - Brüssel
Valgevenes asuva Astravetsi tuumaelektrijaama ohutus
P9_TA(2021)0052B9-0109/2021

Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2021. aasta resolutsioon Valgevenes asuva Astravetsi tuumaelektrijaama ohutuse kohta (2021/2511(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 10.–11. detsembri 2020. aasta järeldusi,

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust Valgevenes asuva Astravetsi tuumaelektrijaama ohutuse kohta (O-000004/2021 – B9‑0003/2021),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 136 lõiget 5 ja artikli 132 lõiget 2,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni resolutsiooni ettepanekut,

A.  arvestades, et tuumaohutus on üks Euroopa Liidu peamisi prioriteete nii liidu piires kui ka laiemalt;

B.  arvestades, et tuumaohutust reguleerivate asutuste Euroopa töörühm (ENSREG) koondab ulatuslikke eksperditeadmisi, mis on saadud nii ELis kui ka väljaspool ELi asuvate tuumaelektrijaamade vastastikuste eksperdihinnangute põhjal;

C.  arvestades, et ENSREGi vastastikuse hindamise rühm külastas Valgevenet ja Astravetsi tuumaelektrijaama 2018. aasta märtsis pärast vajalikke ettevalmistusi, sealhulgas vastuste saamist vastastikuse hindamise rühma kirjalikele küsimustele, ning avaldas oma lõpparuande 2018. aasta juulis;

D.  arvestades, et ENSREG kutsus Valgevene ametivõime üles töötama välja riikliku tegevuskava, et tagada kõigi vastastikuse eksperdihinnangu aruandes esitatud ohutuse parandamise soovituste õigeaegne rakendamine, mille kohta koostatakse tulevikus sõltumatu hinnang, nagu see on kõigi vastupidavustesti protsessis osalevate ELi ja kolmandate riikide puhul;

E.  arvestades, et Valgevene avaldas oma riikliku tegevuskava 2019. aasta augustis, kuid nõustus ENSREGi täiendava vastastikuse eksperdihinnanguga alles 2020. aasta juunis pärast korduvaid nõudmisi ja ELi-poolset märkimisväärset kõrgetasemelist survet;

F.  arvestades, et käimas on veel üks vastastikuse hindamise protsess ning ENSREG teeb jaama ohutust puudutavad järeldused ja avaldab need lähikuudel; eesmärk on, et ENSREGi täiskogu koostaks esialgse aruande ja edastaks selle Valgevenele enne tuumajaama ärilist kasutuselevõttu, mille Valgevene ametivõimud on kavandanud 2021. aasta märtsiks;

G.  arvestades, et jaam hakkas 3. novembril 2020 elektrit tootma, hoolimata paljudest ohutusprobleemidest ning ilma, et oleks teada, mil määral on rakendatud ELi 2018. aasta vastastikuse eksperdihinnangu ja Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) soovitusi;

H.  arvestades, et jaama füüsiline käivitamine toimus ilma tegevusloata, kuna 2020. aasta juulis loamenetlust muudeti;

I.  arvestades, et alates 3. novembrist 2020, kui Astravetsi elektrijaam elektrivõrku ühendati, on Valgevene ja ELi vaheline elektrikaubandus peatunud, lähtudes Balti riikide 2020. aasta augusti ühisotsusest lõpetada elektrikaubandus Valgevenega, kui Astravetsi elektrijaam hakkab elektrit tootma;

1.  väljendab muret seoses sellega, et Astravetsi tuumaelektrijaam asub 50 km kaugusel Vilniusest (Leedu) ja lähedal teistelegi ELi riikidele, nagu Poola, Läti ja Eesti;

2.  peab kahetsusväärseks, et projekti viiakse ellu vaatamata Valgevene kodanike protestidele ning et Valgevene valitsusväliste organisatsioonide liikmeid, kes püüavad suurendada teadlikkust Astravetsi jaama ehitamisest, on taga kiusatud ja ebaseaduslikult vahistatud;

3.  märgib murega, et jaama rakendatakse Valgevene ja Venemaa geopoliitilise projektina ning et selle ehitamine ja edasine käitamine on Euroopa Liidule ja selle liikmesriikidele ohutuse, tervise ja keskkonnakaitse seisukohast võimaliku ohu allikas;

4.  peab murettekitavaks, et ennatlikult võetakse kasutusele tuumaelektrijaam, mis ei vasta kõrgeimatele rahvusvahelistele keskkonna- ja tuumaohutusstandarditele, sealhulgas IAEA soovitustele;

5.  peab kahetsusväärseks jätkuvat läbipaistvuse ja ametliku teabe puudumist reaktori korduvate hädaseiskamiste ja seadmete rikete kohta reaktori kasutuselevõtmise etapis 2020. aastal, sealhulgas nelja pingetrafo rikke ja jahutussüsteemide rikke kohta, arvestades, et reaktori ehitusetapis esines kaheksa teadaolevat vahejuhtumit, sealhulgas kaks, mis olid seotud reaktori surveanumaga;

6.  märgib, et ELi 2018. aasta vastastikune eksperdihinnang tõi välja arvukalt puudusi ja et seni on aruande kohaselt ellu viidud vaid piiratud arv selles esitatud soovitusi, kusjuures rakendamist peavad kontrollima ELi eksperdid;

7.  märgib, et ohutusalaste intsidentide arv ja sagedus tekitavad suurt muret seoses kvaliteedi halva tagamise ja kontrollimisega jaama projekteerimise, tootmise ja montaaži etappidel ning selle madala käitamisohutusega, mida tuleb ELi vastastikuses eksperdihinnangus nõuetekohaselt käsitleda;

8.  nõuab tungivalt, et Valgevene tagaks viivitamata rahvusvaheliste tuuma- ja keskkonnaohutuse standardite täieliku järgimise ning läbipaistva, kaasava ja konstruktiivse koostöö rahvusvaheliste asutustega; kutsub Valgevenet üles lõpetama IAEA standardite ja vastastikuse eksperdihinnangu soovituste valikulise kohaldamise;

9.  märgib, et tuumaohutuse standardeid tuleb pidada esmatähtsaks mitte ainult tuumajaama planeerimisel ja ehitamisel, vaid ka käitamisel, ning neid peab pidevalt jälgima sõltumatu reguleeriv asutus;

10.  on mures, et Valgevene praegune reguleeriv asutus (Gosatomnadzor – hädaolukordade ministeeriumi tuuma- ja kiirgusohutuse osakond) on pideva poliitilise surve all ning ei ole ei vormilt ega ka sisult piisavalt sõltumatu; rõhutab, et seetõttu on läbipaistev ja tähelepanelik vastastikune hindamine äärmiselt oluline ka tuumajaama käitamisetapis;

11.  võtab teadmiseks ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni (Espoo konventsioon) osaliste 11. detsembri 2020. aasta otsuse selle kohta, kuidas Valgevene täidab konventsioonist tulenevaid kohustusi Astravetsi tuumaelektrijaama suhtes, ning nõuab tungivalt, et Valgevene tagaks Espoo konventsiooni täieliku rakendamise;

12.  rõhutab vajadust luua ja säilitada varajase hoiatamise süsteem kiirguse mõõtmiseks ELi riikides, mis asuvad jaama läheduses;

13.  nõuab tungivalt, et Valgevene ametivõimud teeksid vastupidavustesti protsessis täielikku koostööd ENSREGiga, sealhulgas vaataksid ametlikult läbi Valgevene riikliku tegevuskava ja rakendaksid seda kiiresti;

14.  peab kahetsusväärseks, et ENSREGi vastastikuse hindamise missioon Astravetsi jaama, mis pidi algselt toimuma 2020. aasta detsembris, tuli vastuvõtja organisatsioonilistel põhjustel ja COVID‑19 pandeemia tõttu tühistada;

15.  väljendab heameelt praeguse ELi vastastikuse hindamise esimese etapi üle, mis hõlmab kohapealset külastust 2021. aasta veebruari alguses; rõhutab, kui oluline on, et vastastikuse hindamise protsess viidaks õigeaegselt lõpule ning avaldataks selle järeldused, samal ajal kui vähemalt esialgne aruanne tuleks edastada Valgevenele juba enne 2021. aasta märtsi, mil Valgevene ametivõimud on kavandanud jaama äriliselt kasutusele võtta; märgib, et kõik ohutusküsimused on võrdselt olulised ja nendega tuleb tegeleda enne jaama ärilist kasutuselevõttu;

16.  peab äärmiselt kahetsusväärseks jaama ennatlikku kasutuselevõtmist 2021. aasta märtsis ning rõhutab, et kõik ENSREGi ohutusalased soovitused tuleb rakendada enne, kui tuumaelektrijaam võib oma äritegevust alustada; ergutab komisjoni tegema tihedat koostööd Valgevene ametivõimudega, et peatada käivitamisprotsess seniks, kuni kõik ELi vastupidavustesti soovitused on täielikult ellu viidud ja kõik vajalikud ohutusalased parandused tehtud ning kuni Valgevene ühiskonda ja naaberriike on võetud meetmetest nõuetekohaselt teavitatud;

17.  nõuab tungivalt, et komisjon ja ENSREG jätkaksid jaama läbipaistvat ja tähelepanelikku vastastikust hindamist, nõuaksid kõigi soovituste viivitamatut elluviimist ja tagaksid rakendamisprotsessi tulemusliku järelevalve, sealhulgas vastastikuse hindamise rühma korrapärased visiidid Astravetsi jaama territooriumile, sealhulgas rajatise käitamise ajal; rõhutab sellega seoses IAEAga tulemusliku koostöö tegemise olulisust;

18.  märgib, et hoolimata Balti riikide ühisest kokkuleppest lõpetada elektrikaubandus Valgevenega, on Valgevene elektril endiselt võimalik siseneda ELi turule Venemaa võrgu kaudu;

19.  tuletab meelde Euroopa Ülemkogu 10.–11. detsembri 2020. aasta järeldusi ja toetab püüdlusi uurida võimalikke meetmeid, mis takistaksid kaubanduslikul eesmärgil toodetud elektrienergia importi kolmandate riikide tuumarajatistest, mis ei vasta ELi tunnustatud ohutustasemetele, sealhulgas Astravetsi tuumaelektrijaamast;

20.  kutsub komisjoni üles hindama ja esitama meetmeid, et peatada elektrikaubandus Valgevenega viisil, mis on kooskõlas rahvusvahelisest kaubandus-, energia- ja tuumaõigusest tulenevate kohustustega, tagamaks et Astravetsi elektrijaamas toodetud elekter ei sisene ELi energiaturule ajal, mil Eesti, Läti ja Leedu on endiselt ühendatud BRELL‑võrguga;

21.  rõhutab Balti riikide elektrivõrgu ja Euroopa mandriosa võrgu sünkroniseerimise kiirendamise strateegilist tähtsust ning rõhutab, et Astravetsi tuumaelektrijaama tulevane käitamine ei tohiks mingil viisil takistada Eesti, Läti ja Leedu desünkroniseerimist BRELL‑võrgust ning et Euroopa Liit peaks jätkama kolme Balti riigi integreerimist ELi elektrivõrku;

22.  väljendab oma täielikku solidaarsust Valgevene kodanike ja nende ELi riikide kodanikega, keda Astravetsi jaama ehitamine ja käitamine otseselt puudutab, ning nõuab ELi ja selle institutsioonide suuremat kõrgetasemelist osalemist selles Euroopa jaoks äärmiselt olulises küsimuses;

23.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Viimane päevakajastamine: 3. juuni 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika