Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/2511(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0109/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0109/2021

Keskustelut :

PV 11/02/2021 - 5
CRE 11/02/2021 - 5

Äänestykset :

PV 11/02/2021 - 17

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0052

Hyväksytyt tekstit
PDF 119kWORD 41k
Torstai 11. helmikuuta 2021 - Bryssel
Valko-Venäjällä sijaitsevan Astravetsin ydinvoimalan turvallisuus
P9_TA(2021)0052B9-0109/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. helmikuuta 2021 Valko-Venäjällä sijaitsevan Astravetsin ydinvoimalan turvallisuudesta (2021/2511(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 10.–11. joulukuuta 2020 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen Valko-Venäjällä sijaitsevan Astravetsin ydinvoimalan turvallisuudesta (O-000004/2021 – B9‑0003/2021),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan päätöslauselmaesityksen,

A.  ottaa huomioon, että ydinturvallisuus on Euroopan unionin keskeinen painopiste sekä unionin alueella että sen ulkorajojen ulkopuolella;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ryhmä (ENSREG) edustaa laajaa asiantuntemusta, jota on saatu sekä EU:ssa että sen ulkopuolella sijaitsevien ydinvoimaloiden vertaisarvioinnista;

C.  ottaa huomioon, että ENSREGin vertaisarviointiryhmä vieraili Valko-Venäjällä ja Astravetsin ydinvoimalassa maaliskuussa 2018 suoritettuaan välttämättömät valmistelutoimet, joihin kuului vastausten saaminen vertaisarviointiryhmän kirjallisiin kysymyksiin, ja julkaisi loppuraporttinsa heinäkuussa 2018;

D.  ottaa huomioon, että ENSREG kehotti Valko-Venäjän viranomaisia laatimaan kansallisen toimintasuunnitelman, jotta voidaan varmistaa kaikkien vertaisarviointiraportissa esitettyjen turvallisuuden parantamista koskevien suositusten oikea-aikainen täytäntöönpano, ja toteaa, että raportista tehdään riippumaton arviointi, kuten kaikissa stressitestiprosessiin osallistuvissa EU-maissa ja EU:n ulkopuolisissa maissa;

E.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjä julkaisi kansallisen toimintasuunnitelmansa elokuussa 2019 mutta hyväksyi ENSREGin uuden vertaisarvioinnin vasta kesäkuussa 2020 EU:n toistuvien vaatimusten ja huomattavan korkean tason painostuksen jälkeen;

F.  ottaa huomioon, että tämä uusi vertaisarviointiprosessi on käynnissä ja että ENSREG viimeistelee ja julkaisee lähikuukausina havaintonsa laitoksen turvallisuudesta ja pyrkii saamaan valmiiksi ENSREGin täysistunnon alustavan raportin ja toimittamaan sen Valko-Venäjälle ennen voimalan kaupallisen käytön aloittamista, joka Valko-Venäjän viranomaisten suunnitelman mukaan tapahtuu maaliskuussa 2021;

G.  ottaa huomioon, että laitos aloitti sähköntuotannon 3. marraskuuta 2020, vaikka useat turvallisuuteen liittyvät huolenaiheet olivat yhä ratkaisematta ja vaikka ei ollut näyttöä siitä, missä määrin vuoden 2018 EU:n vertaisarvioinnissa esitettyjä ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) suosituksia oli pantu täytäntöön;

H.  ottaa huomioon, että laitoksen fyysinen käynnistys tehtiin ilman käyttölupaa, koska lupamenettelyä muutettiin heinäkuussa 2020;

I.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän ja EU:n välinen sähkökauppa on ollut keskeytettynä 3. marraskuuta 2020 lähtien, jolloin Astravetsin voimala liitettiin sähköverkkoon, Baltian maiden tehtyä elokuussa 2020 yhteisen päätöksen sähkökaupan lopettamisesta Valko-Venäjän kanssa sen jälkeen, kun Astravetsin voimala oli aloittanut sähköntuotannon;

1.  ilmaisee huolensa Astravetsin ydinvoimalan sijainnista 50 kilometrin päässä Vilnasta (Liettua) ja lähellä muita EU:n jäsenvaltioita, kuten Puolaa, Latviaa ja Viroa;

2.  pitää valitettavana, että hanketta toteutetaan Valko-Venäjän kansalaisten protesteista huolimatta ja että valkovenäläisten kansalaisjärjestöjen jäseniä, jotka pyrkivät lisäämään tietoisuutta Astravetsin laitoksen rakentamisesta, on vainottu ja pidätetty laittomasti;

3.  panee huolestuneena merkille, että voimalaa toteutetaan Valko-Venäjän ja Venäjän geopoliittisena hankkeena ja että sen rakentaminen ja tuleva käyttö aiheuttavat mahdollisen uhan Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille turvallisuuden, terveyden ja ympäristönsuojelun näkökulmasta;

4.  on edelleen huolissaan tämän ydinvoimalaitoksen hätiköidystä käyttöön ottamisesta, joka ei täytä korkeimpia kansainvälisiä ympäristö- ja ydinturvallisuusnormeja, IAEA:n suositukset mukaan luettuina;

5.  pitää valitettavana jatkuvaa avoimuuden puutetta ja sitä, että ei anneta virallisia tietoja reaktorin toistuvista pikasuluista ja laitteiston toimintahäiriöstä laitoksen käyttöönottovaiheen aikana vuonna 2020, mukaan lukien neljän jännitemuuntajan rikkoutuminen ja jäähdytysjärjestelmien toimintahäiriöt, ja toteaa, että laitoksen rakennusvaiheessa oli tiedossa kahdeksan tällaista poikkeamaa, mukaan lukien kaksi reaktorin paineastiaan liittyvää poikkeamaa;

6.  toteaa, että EU:n vertaisarviointi vuonna 2018 paljasti lukuisia puutteita ja että tietojen mukaan vain muutama sen suosituksista on tähän mennessä pantu täytäntöön, ja toteaa, että EU:n asiantuntijoiden on todennettava täytäntöönpano;

7.  panee merkille, että turvallisuuspoikkeamien määrä ja esiintymistiheys herättävät suurta huolta siitä, että laitoksen suunnittelu-, valmistus- ja kokoonpanovaiheiden laadunvarmistus ja valvonta ovat olleet heikkoja ja että sen käyttöturvallisuus on alhainen, mitä on käsiteltävä asianmukaisesti EU:n vertaisarvioinnissa;

8.  vaatii Valko-Venäjää varmistamaan viipymättä kansainvälisten ydin- ja ympäristöturvallisuusnormien täysimääräisen noudattamisen sekä avoimen, osallistavan ja rakentavan yhteistyön kansainvälisten viranomaisten kanssa; kehottaa Valko-Venäjää lopettamaan IAEA:n standardien ja vertaisarviointisuositusten valikoivan soveltamisen;

9.  toteaa, että ydinturvallisuusnormit on asetettava etusijalle sekä ydinvoimalan suunnittelun ja rakentamisen että sen käytön aikana ja että riippumattoman sääntelyviranomaisen on jatkuvasti valvottava niitä;

10.  on huolissaan siitä, että Valko-Venäjän nykyiseen sääntelyviranomaiseen (Gosatomnadzor – hätätilaministeriön ydin- ja säteilyturvallisuudesta vastaava osasto) kohdistuu jatkuvaa poliittista painostusta ja että se ei ole muodollisesti ja asiallisesti riittävän riippumaton; korostaa, että avoin ja tarkka vertaisarviointi on ratkaisevan tärkeää myös voimalan käyttövaiheessa;

11.  panee merkille valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) yleissopimuksen (Espoon yleissopimus) osapuolten 11. joulukuuta 2020 tekemän päätöksen, joka koski Valko-Venäjän kyseisen yleissopimuksen mukaisten velvoitteiden noudattamista Astravetsin ydinvoimalassa, ja kehottaa Valko-Venäjää varmistamaan Espoon yleissopimuksen täysimääräisen täytäntöönpanon;

12.  korostaa, että on perustettava ja pidettävä toiminnassa varhaisvaroitusjärjestelmä säteilyn mittaamiseksi laitoksen läheisyydessä sijaitsevissa EU:n jäsenvaltioissa;

13.  kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia tekemään täysipainoista yhteistyötä ENSREGin kanssa stressitestiprosessissa, mukaan lukien Valko-Venäjän kansallisen toimintasuunnitelman virallinen uudelleentarkastelu ja kiireellinen täytäntöönpano;

14.  pitää valitettavana, että ENSREGin alun perin joulukuuksi 2020 kaavailtu vertaisarviointivierailu Astravetsin laitokseen oli peruutettava isäntämaan organisatorisista syistä sekä covid-19-pandemian vuoksi;

15.  panee tyytyväisenä merkille EU:n nykyisen vertaisarvioinnin ensimmäisen vaiheen, johon kuuluu käynti paikan päällä helmikuun 2021 alussa; korostaa, että on tärkeää saattaa vertaisarviointiprosessi päätökseen ajoissa ja julkaista sen tulokset ja että ainakin alustava raportti olisi toimitettava Valko-Venäjälle jo ennen maaliskuuta 2021, jolloin Valko-Venäjän viranomaiset suunnittelevat laitoksen kaupallisen käytön aloittamista; toteaa, että kaikki turvallisuuskysymykset ovat yhtä tärkeitä ja että niihin on puututtava ennen laitoksen kaupallisen käytön aloittamista;

16.  pitää erittäin valitettavana voimalan kiireellistä kaupallista käynnistämistä maaliskuussa 2021 ja korostaa, että kaikki ENSREGin turvallisuussuositukset on ehdottomasti pantava täytäntöön ennen kuin ydinvoimala voi aloittaa kaupallisen toimintansa; kannustaa komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä Valko-Venäjän viranomaisten kanssa, jotta käynnistysprosessi voidaan keskeyttää, kunnes kaikki EU:n stressitestien suositukset on pantu täysimääräisesti täytäntöön ja kaikki tarvittavat turvallisuusparannukset on toteutettu, ja sen jälkeen kun Valko-Venäjän yhteiskunnalle ja naapurimaille on tiedotettu asianmukaisesti toteutetuista toimenpiteistä;

17.  kehottaa komissiota ja ENSREGiä jatkamaan laitoksen avointa ja huolellista vertaisarviointia ja vaatimaan, että kaikki suositukset pannaan välittömästi täytäntöön, sekä varmistamaan täytäntöönpanoprosessin tehokas seuranta, mukaan lukien vertaisarviointiryhmän säännölliset vierailut Astravetsin laitokseen, myös sen toiminnan aikana; korostaa tässä yhteydessä IAEA:n kanssa tehtävän tehokkaan yhteistyön merkitystä;

18.  toteaa, että huolimatta Baltian maiden yhteisestä sopimuksesta lopettaa sähkökauppa Valko-Venäjän kanssa on edelleen mahdollista, että Valko-Venäjältä peräisin oleva sähkö pääsee EU:n markkinoille Venäjän verkon kautta;

19.  palauttaa mieliin 10.–11. joulukuuta 2020 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät ja tukee pyrkimyksiä selvittää mahdollisia toimia, joilla estetään kaupallinen sähköntuonti sellaisista kolmansien maiden ydinlaitoksista, jotka eivät täytä EU:n hyväksymiä turvallisuustasoja, mukaan lukien Astravetsin ydinvoimala;

20.  kehottaa komissiota arvioimaan ja ehdottamaan toimenpiteitä sähkökaupan keskeyttämiseksi Valko-Venäjän kanssa tavalla, joka on kansainvälisen kaupan, energia-alan ja ydinenergialainsäädännön velvoitteiden mukainen, jotta varmistetaan, että Astravetsin laitoksessa tuotettu sähkö ei päädy EU:n energiamarkkinoille niin kauan kuin Viro, Latvia ja Liettua ovat kytkettyinä BRELL-verkkoon;

21.  korostaa, että on strategisesti tärkeää nopeuttaa Baltian sähköverkon synkronointia Manner-Euroopan verkon kanssa, ja korostaa, että Astravetsin ydinvoimalan tuleva toiminta ei saisi millään tavoin estää Viron, Latvian ja Liettuan irtautumista BRELL-verkosta ja että Euroopan unionin olisi jatkettava kolmen Baltian valtion liittämistä EU:n sähköverkkoon;

22.  ilmaisee täyden solidaarisuutensa Valko-Venäjän kansalaisille ja niiden EU:n jäsenvaltioiden kansalaisille, joita Astravetsin laitoksen rakentaminen ja toiminta suoraan koskee, ja kehottaa EU:ta ja sen toimielimiä toimimaan korkealla tasolla tässä Euroopan kannalta erittäin tärkeässä asiassa;

23.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Päivitetty viimeksi: 3. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö