Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2021/2511(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0109/2021

Pateikti tekstai :

B9-0109/2021

Debatai :

PV 11/02/2021 - 5
CRE 11/02/2021 - 5

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0052

Priimti tekstai
PDF 138kWORD 41k
Ketvirtadienis, 2021 m. vasario 11 d. - Briuselis
Astravo atominės elektrinės Baltarusijoje saugumas
P9_TA-PROV(2021)0052B9-0109/2021

2021 m. vasario 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Astravo (Baltarusija) atominės elektrinės saugos (2021/2511(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 10–11 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl Astravo (Baltarusija) atominės elektrinės saugos (O-000004/2021 – B9-0003/2021),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

A.  kadangi branduolinė sauga yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos prioritetų tiek jos viduje, tiek ir už išorės sienų;

B.  kadangi Europos branduolinės saugos reguliavimo institucijų grupė (ENSREG) turi daug ekspertinių žinių, įgytų atliekant ES ir už jos ribų esančių atominių elektrinių tarpusavio vertinimus;

C.  kadangi ENSREG tarpusavio vertinimo grupė Baltarusijoje ir Astravo atominėje elektrinėje lankėsi 2018 m. kovo mėn., po to, kai atliko reikalingus parengiamuosius darbus, be kita ko, gavo atsakymus į rašytinius tarpusavio vertinimo grupės klausimus, ir 2018 m. liepos mėn. paskelbė savo galutinę ataskaitą;

D.  kadangi ENSREG paragino Baltarusijos valdžią parengti nacionalinį veiksmų planą siekiant užtikrinti, kad būtų laiku įgyvendintos visos tarpusavio vertinimo ataskaitoje pateiktos saugos pagerinimo rekomendacijos, su sąlyga, kad ateityje bus atliktas nepriklausomas jo vertinimas, kaip daroma visų ES ir ne ES valstybių, kurios dalyvauja testavimo nepalankiausiomis sąlygomis procese, atveju;

E.  kadangi Baltarusija paskelbė nacionalinį veiksmų planą 2019 m. rugpjūčio mėn., tačiau tik 2020 m. birželio mėn., po pakartotinių prašymų ir geroko aukšto lygio ES spaudimo, sutiko, kad ENSREG atliktų dar vieną tarpusavio vertinimą;

F.  kadangi šis tolesnis tarpusavio vertinimo procesas tebevyksta ir ENSREG baigs rengti ir paskelbs savo išvadas dėl elektrinės saugos per ateinančius mėnesius; kadangi ENSREG tikslas yra pateikti preliminarią ataskaitą per savo plenarinį posėdį ir perduoti ją Baltarusijai prieš elektrinei pradedant vykdyti komercinę veiklą, kurią pradėti Baltarusijos valdžia yra numačiusi 2021 m. kovo mėn.;

G.  kadangi elektrinė pradėjo gaminti elektrą 2020 m. lapkričio 3 d., nors dar buvo likę daug saugos problemų ir neturėta įrodymų, kokiu mastu buvo įgyvendintos 2018 m. ES tarpusavio vertinimo ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) rekomendacijos;

H.  kadangi fiziškai elektrinė buvo paleista neturint eksploatavimo licencijos, nes licencijavimo procedūra buvo pakeista 2020 m. liepos mėn.;

I.  kadangi, laikantis bendro 2020 m. rugpjūčio mėn. Baltijos valstybių sprendimo nutraukti komercinius elektros mainus su Baltarusija, kai Astravo elektrinė pradės gaminti elektrą, Baltarusijos ir ES prekyba elektra nutrūko 2020 m. lapkričio 3 d., kai Astravo elektrinė buvo prijungta prie elektros tinklo;

1.  reiškia susirūpinimą tuo, kad Astravo atominė elektrinė yra 50 km nuo Vilniaus (Lietuva) ir arti kitų ES šalių, tokių kaip Lenkija, Latvija ir Estija;

2.  apgailestauja, kad projektas įgyvendinamas nepaisant Baltarusijos piliečių protestų ir kad Baltarusijos NVO, siekiančių didinti informuotumą apie elektrinės statybą Astrave, nariai buvo persekiojami ir neteisėtai sulaikyti;

3.  susirūpinęs pažymi, kad elektrinė statoma kaip geopolitinis Baltarusijos ir Rusijos projektas ir kad jos statyba ir būsimas eksploatavimas yra galimos grėsmės Europos Sąjungai ir jos valstybėms narėms šaltinis saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos požiūriu;

4.  išlieka susirūpinęs dėl skuboto atominės elektrinės, kuri neatitinka aukščiausių tarptautinių aplinkos ir branduolinės saugos standartų, įskaitant TATENA rekomendacijas, atidavimo eksploatuoti;

5.  apgailestauja, kad nuolat trūksta skaidrumo ir oficialios informacijos apie pasikartojančius reaktoriaus avarinius išjungimus ir įrangos gedimus elektrinės atidavimo eksploatuoti 2020 m. etapu, įskaitant keturių įtampos transformatorių gedimus ir aušinimo sistemų veikimo sutrikimus, nors žinoma, kad elektrinės statybos etapu įvyko aštuoni incidentai, įskaitant du su reaktoriaus slėginiu korpusu susijusius incidentus;

6.  pažymi, kad atliekant 2018 m. ES tarpusavio vertinimą nustatyta daug trūkumų, kad iki šiol, kaip pranešama, buvo įgyvendinta tik nedaug rekomendacijų ir kad jų įgyvendinimą turi patvirtinti ES ekspertai;

7.  pažymi, kad saugos incidentų skaičius ir dažnumas kelia didelį susirūpinimą dėl menko kokybės užtikrinimo ir kontrolės elektrinės projektavimo, gamybos ir montavimo etapais ir mažo jos operacinio saugumo; tai klausimai, kuriuos reikia tinkamai išnagrinėti ES tarpusavio vertinime;

8.  primygtinai ragina Baltarusiją nedelsiant užtikrinti visapusišką tarptautinių branduolinės ir aplinkos saugos standartų laikymąsi ir skaidrų, įtraukų bei konstruktyvų bendradarbiavimą su tarptautinėmis institucijomis; ragina Baltarusiją nustoti selektyviai taikyti TATENA standartus ir tarpusavio vertinimo rekomendacijas;

9.  pažymi, kad branduolinės saugos standartams turi būti teikiama didžiausia pirmenybė ne tik planuojant ir statant atominę elektrinę, bet ir ją eksploatuojant ir kad jų laikymąsi turi nuolat stebėti nepriklausoma reguliavimo institucija;

10.  yra susirūpinęs dėl to, kad dabartinei Baltarusijos reguliavimo institucijai (Gosatomnadzor – Ekstremaliųjų situacijų ministerijos Branduolinės ir radiacinės saugos departamentui) daromas nuolatinis politinis spaudimas ir ji nei formaliai, nei faktiškai nėra pakankamai nepriklausoma; todėl pabrėžia, kad skaidrus ir atidus tarpusavio vertinimas yra itin svarbus ir elektrinės eksploatavimo etapu;

11.  atkreipia dėmesį į 2020 m. gruodžio 11 d. JT Europos ekonomikos komisijos (UNECE) konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencijos) šalių sprendimą dėl to, kaip Baltarusija laikosi pagal konvenciją prisiimtų įsipareigojimų, susijusių su Baltarusijos atomine elektrine Astrave, ir primygtinai ragina Baltarusiją užtikrinti visapusišką Espo konvencijos įgyvendinimą;

12.  pabrėžia, kad reikia sukurti ir prižiūrėti ankstyvojo perspėjimo sistemą, skirtą radiacijai šalia elektrinės esančiose ES šalyse matuoti;

13.  primygtinai ragina Baltarusijos valdžią visapusiškai bendradarbiauti su ENSREG vykstant testavimo nepalankiausiomis sąlygomis procesui, įskaitant oficialų Baltarusijos nacionalinio veiksmų plano vertinimą ir skubų įgyvendinimą;

14.  apgailestauja, kad ENSREG tarpusavio vertinimo misija, kurią iš pradžių buvo planuota surengti 2020 m. gruodžio mėn., buvo atšaukta dėl priimančiajai šaliai kilusių organizacinių problemų ir COVID-19 pandemijos;

15.  palankiai vertina pirmąjį dabartinio ES tarpusavio vertinimo etapą, kurį sudaro vizitas į aikštelę 2021 m. vasario mėn. pradžioje; pabrėžia, kad svarbu laiku užbaigti tarpusavio vertinimo procesą ir paskelbti jo išvadas ir kad dar iki 2021 m. kovo mėn. Baltarusijai turėtų būti perduota bent preliminari ataskaita, nes Baltarusijos valdžia tuo metu planuoja pradėti elektrinės komercinę veiklą; pažymi, kad visos saugos problemos yra vienodai svarbios ir turi būti išspręstos prieš elektrinei pradedant komercinę veiklą;

16.  labai apgailestauja dėl skubotos elektrinės komercinės veiklos pradžios 2021 m. kovo mėn. ir pabrėžia, kad visos ENSREG saugos rekomendacijos turi būti įgyvendintos prieš atominei elektrinei pradedant komercinę veiklą; ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiauti su Baltarusijos valdžia siekiant sustabdyti paleidimo procesą, kol bus visiškai įgyvendintos visos ES testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rekomendacijos ir padaryti visi reikalingi saugos patobulinimai, ir Baltarusijos visuomenė bei kaimyninės šalys bus tinkamai informuotos apie priemones, kurių buvo imtasi;

17.  primygtinai ragina Komisiją ir ENSREG tęsti skaidrų ir atidų elektrinės tarpusavio vertinimą, tvirtai raginti nedelsiant įgyvendinti visas rekomendacijas ir užtikrinti veiksmingą stebėsenos ir įgyvendinimo procesą, įskaitant reguliarius tarpusavio vertinimo grupės vizitus į Astravo aikštelę, be kita ko, objekto eksploatavimo metu; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia veiksmingo bendradarbiavimo su TATENA svarbą;

18.  pažymi, kad, nepaisant bendro Baltijos šalių susitarimo nutraukti komercinius elektros mainus su Baltarusija, elektra iš Baltarusijos vis dar gali patekti į ES rinką per Rusijos tinklą;

19.  primena 2020 m. gruodžio 10–11 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas ir remia pastangas išnagrinėti priemones, kuriomis būtų galima užkirsti kelią komerciniam elektros importui iš trečiųjų valstybių branduolinės energetikos objektų, kurie neatitinka ES pripažintų saugos lygių, įskaitant Astravo atominę elektrinę;

20.  ragina Komisiją įvertinti ir pasiūlyti priemones, kuriomis būtų sustabdyta prekyba elektra su Baltarusija tokiu būdu, kuris atitiktų įpareigojimus pagal tarptautinę prekybos, energetikos ir branduolinės energetikos teisę, siekiant užtikrinti, kad Astravo elektrinėje pagaminta elektra nepatektų į ES energijos rinką tol, kol Estija, Latvija ir Lietuva dar yra prisijungusios prie BRELL tinklo;

21.  pabrėžia, kad strategiškai svarbu paspartinti Baltijos elektros tinklo sinchronizaciją su kontinentinės Europos tinklu, ir atkreipia dėmesį į tai, kad būsimas Astravo atominės elektrinės eksploatavimas jokiu būdu neturėtų trukdyti Estijos, Latvijos ir Lietuvos sinchronizacijos su BRELL tinklu panaikinimui ir kad Europos Sąjunga turėtų tęsti trijų Baltijos valstybių integraciją į ES elektros tinklą;

22.  reiškia visapusišką solidarumą su Baltarusijos ir ES šalių, kurioms Astravo elektrinės statyba ir eksploatavimas daro tiesioginį poveikį, piliečiais ir ragina ES ir jos institucijas toliau aukštu lygiu dalyvauti sprendžiant šį ypatingos europinės svarbos klausimą;

23.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

Atnaujinta: 2021 m. vasario 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika