Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2511(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0109/2021

Ingivna texter :

B9-0109/2021

Debatter :

PV 11/02/2021 - 5
CRE 11/02/2021 - 5

Omröstningar :

PV 11/02/2021 - 17

Antagna texter :

P9_TA(2021)0052

Antagna texter
PDF 121kWORD 44k
Torsdagen den 11 februari 2021 - Bryssel
Säkerheten vid kärnkraftverket i Astravjets (Belarus)
P9_TA(2021)0052B9-0109/2021

Europaparlamentets resolution av den 11 februari 2021 om säkerheten vid kärnkraftverket i Astravjets (Belarus) (2021/2511(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 10–11 december 2020,

–  med beaktande av frågan till kommissionen om säkerheten vid kärnkraftverket i Astravjets (Belarus) (O-000004/2021 – B9‑0003/2021),

–  med beaktande av artiklarna 136.5 och 132.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, och av följande skäl:

A.  Kärnsäkerheten är en huvudprioritering för Europeiska unionen både inom och utanför dess yttre gränser.

B.  Den europeiska högnivågruppen för kärnsäkerhet och avfallshantering (Ensreg) sammanför den omfattande sakkunskap som erhållits från sakkunnigbedömningar av kärnkraftverk belägna både inom och utanför EU.

C.  En sakkunniggrupp från Ensreg besökte Belarus och kärnkraftverket i Astravjets i mars 2018, efter nödvändigt förberedelsearbete, inklusive mottagande av svar på sakkunniggruppens skriftliga frågor, och offentliggjorde sin slutrapport i juli 2018.

D.  Ensreg uppmanade de belarusiska myndigheterna att utarbeta en nationell handlingsplan för att säkerställa ett snabbt genomförande av alla rekommendationer om säkerhetsförbättringar som lagts fram i rapporten från sakkunnigbedömningen, vilken skulle bli föremål för en framtida oberoende granskning, såsom är fallet för alla EU-länder och tredjeländer som deltar i stresstestarbetet.

E.  Belarus offentliggjorde sin nationella handlingsplan i augusti 2019 men samtyckte endast till ytterligare en sakkunnigbedömning av Ensreg i juni 2020, efter upprepade krav och betydande påtryckningar på hög nivå från EU:s sida.

F.  Ytterligare en sakkunnigbedömning pågår, och Ensreg kommer att färdigställa och offentliggöra sina slutsatser om säkerheten vid kärnkraftverket under de kommande månaderna. Målsättningen är att Ensregs plenum ska utfärda en preliminär rapport och överlämna den till Belarus innan anläggningen tas i kommersiellt bruk, vilket de belarusiska myndigheterna planerar att göra i mars 2021.

G.  Kärnkraftverket började producera el den 3 november 2020, trots att flera säkerhetsproblem kvarstod och trots att det saknades belägg för graden av genomförande av rekommendationerna från EU:s sakkunnigbedömning 2018 och Internationella atomenergiorganet (IAEA).

H.  Den fysiska igångsättningen av anläggningen genomfördes utan drifttillstånd, eftersom tillståndsförfarandet ändrades i juli 2020.

I.  Handeln med el mellan Belarus och EU upphörde den 3 november 2020, då anläggningen i Astravjets anslöts till elnätet, till följd av de baltiska staternas gemensamma beslut i augusti 2020 om att upphöra med handelsutbyten av el med Belarus när kärnkraftverket i Astravjets hade börjat producera el.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att kärnkraftverket i Astravjets ligger endast 5 mil från Vilnius (Litauen) och nära andra EU-länder såsom Polen, Lettland och Estland.

2.  Europaparlamentet beklagar djupt att projektet genomförs trots protester från belarusiska medborgare och att medlemmar av belarusiska icke-statliga organisationer som försöker öka medvetenheten om bygget av kärnkraftverket i Astravjets har förföljts och olagligen gripits.

3.  Europaparlamentet noterar med oro att kärnkraftverket håller på att genomföras som ett geopolitiskt projekt av Belarus och Ryssland och att bygget och den framtida driften är en källa till potentiellt hot mot EU och dess medlemsstater när det gäller säkerhet, hälsa och miljöskydd.

4.  Europaparlamentet är fortsatt oroat över en förhastad idrifttagning av ett kärnkraftverk som inte uppfyller de strängaste internationella standarderna för miljö- och kärnsäkerhet, inklusive IAEA:s rekommendationer.

5.  Europaparlamentet beklagar den ihållande bristen på insyn och officiell information avseende återkommande nödstopp av reaktorn och utrustningsfel under idrifttagningsfasen av anläggningen 2020, inklusive haveri i fyra spänningstransformatorer och funktionsfel i kylsystem. Under anläggningens byggfas inträffade dessutom åtta kända incidenter, varav två rörde reaktortryckkärlet.

6.  Europaparlamentet noterar att EU:s sakkunnigbedömning 2018 avslöjade ett stort antal brister och att endast ett begränsat antal av dess rekommendationer enligt uppgift har genomförts hittills samt att genomförandet måste kontrolleras av EU:s experter.

7.  Europaparlamentet noterar att antalet och frekvensen av säkerhetsincidenter ger upphov till allvarliga farhågor när det gäller den dåliga kvalitetssäkringen och kvalitetskontrollen av anläggningens konstruktion, tillverkning- och monteringsfaser samt dess låga driftssäkerhet, vilket man behöver titta noga på i EU:s sakkunnigbedömning.

8.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Belarus att utan ytterligare dröjsmål säkerställa full respekt för internationella standarder för kärn- och miljösäkerhet och ett öppet, inkluderande och konstruktivt samarbete med internationella myndigheter. Parlamentet uppmanar Belarus att upphöra med den selektiva tillämpningen av IAEA:s standarder och rekommendationerna från sakkunnigbedömningen.

9.  Europaparlamentet konstaterar att kärnsäkerhetsstandarder måste ges högsta prioritet inte bara under planeringen och bygget utan även under driften av kärnkraftverket, och ständigt måste övervakas av en oberoende tillsynsmyndighet.

10.  Europaparlamentet är bekymrat över att den nuvarande tillsynsmyndigheten i Belarus (Gosatomnadzor – avdelningen för kärnsäkerhet och strålskydd vid ministeriet för nödsituationer) står under ständiga politiska påtryckningar och saknar tillräckligt oberoende i både form och sak. Parlamentet betonar därför att en transparent och noggrann sakkunnigbedömning också är avgörande under anläggningens driftsfas.

11.  Europaparlamentet noterar beslutet av parterna i konventionen från FN:s ekonomiska kommission för Europa (Unece) om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) av den 11 december 2020 om att Belarus ska fullgöra sina skyldigheter enligt konventionen med avseende på det belarusiska kärnkraftverket i Astravjets, och uppmanar eftertryckligen Belarus att säkerställa ett fullständigt genomförande av Esbokonventionen.

12.  Europaparlamentet betonar behovet av att bygga upp och upprätthålla ett system för tidig varning vid mätning av strålning i de EU-länder som ligger i närheten av kärnkraftverket.

13.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen de belarusiska myndigheterna att fullt ut samarbeta med Ensreg i stresstestarbetet, däribland när det gäller en formell granskning och ett skyndsamt genomförande av Belarus nationella handlingsplan.

14.  Europaparlamentet beklagar att Ensregs besök för att utföra sakkunnigbedömningen vid kärnkraftverket i Astravjets, som ursprungligen skulle ägt rum i december 2020, behövde ställas in av organisatoriska skäl från värdens håll och på grund av covid-19-pandemin.

15.  Europaparlamentet välkomnar den första fasen av EU:s pågående sakkunnigbedömning, som består av ett besök på plats i början av februari 2021. Parlamentet betonar vikten av att sakkunnigbedömningsarbetet slutförs i tid och att resultaten offentliggörs, och att åtminstone en preliminär rapport bör överlämnas till Belarus redan före mars 2021, då de belarusiska myndigheterna planerar att ta anläggningen i kommersiellt bruk. Parlamentet konstaterar att alla säkerhetsfrågor är lika viktiga och måste åtgärdas innan anläggningen tas i kommersiellt bruk.

16.  Europaparlamentet beklagar djupt en förhastad kommersiell idrifttagning av anläggningen i mars 2021 och betonar att alla säkerhetsrekommendationer från Ensreg måste genomföras innan kärnkraftverket får tas i kommersiellt bruk. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att ha ett nära samarbete med de belarusiska myndigheterna i syfte att skjuta upp idrifttagningen tills alla rekommendationer från EU:s stresstest genomförts fullt ut och alla nödvändiga säkerhetsförbättringar gjorts samt tills det belarusiska samhället och grannländerna vederbörligen informerats om de åtgärder som vidtagits.

17.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen och Ensreg att fortsätta med en transparent och noggrann sakkunnigbedömning av anläggningen, att insistera på ett omedelbart genomförande av alla rekommendationer och säkerställa en effektiv övervakning av genomförandeprocessen, däribland regelbundna besök av sakkunniggruppen vid anläggningen i Astravjets, även då anläggningen är i drift. Parlamentet betonar i detta sammanhang vikten av ett effektivt samarbete med IAEA.

18.  Europaparlamentet noterar att trots den gemensamma överenskommelsen mellan de baltiska länderna om att upphöra med handelsutbyten av el med Belarus, kan el från Belarus fortfarande komma in på EU-marknaden via det ryska elnätet.

19.  Europaparlamentet påminner om Europeiska rådets slutsatser av den 10–11 december 2020, och stöder insatserna för att undersöka möjliga åtgärder för att förhindra kommersiell import av el från kärntekniska anläggningar i tredjeländer som inte uppfyller EU:s erkända säkerhetsnivåer, inbegripet kärnkraftverket i Astravjets.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka och föreslå åtgärder för att avbryta elhandeln med Belarus på ett sätt som är förenligt med skyldigheterna enligt internationell handels-, energi- och kärnenergilagstiftning, i syfte att säkerställa att el som produceras vid anläggningen i Astravjets inte kommer in på EU:s energimarknad även om Estland, Lettland och Litauen fortfarande är anslutna till BRELL-nätet.

21.  Europaparlamentet betonar den strategiska betydelsen av att påskynda synkroniseringen av det baltiska elnätet med det europeiska kontinentala nätet, och understryker att den framtida driften av kärnkraftverket i Astravjets inte på något sätt bör hindra en avsynkronisering av Estland, Lettland och Litauen från BRELL-nätet och att EU bör fortsätta att integrera de tre baltiska staterna i EU:s elnät.

22.  Europaparlamentet uttrycker sin fulla solidaritet med de belarusiska medborgarna och medborgarna i de EU-länder som är direkt berörda av bygget och driften av kärnkraftverket i Astravjets och vill se ett större deltagande på hög nivå från EU och dess institutioner i denna fråga, som är ytterst viktig för Europa.

23.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och rådet samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

Senaste uppdatering: 3 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy