Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2024(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0020/2021

Внесени текстове :

A9-0020/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/03/2021 - 3

Приети текстове :

P9_TA(2021)0059

Приети текстове
PDF 155kWORD 46k
Вторник, 9 март 2021 г. - Брюксел
Искане за снемане на имунитета на Карлес Пучдемон и Казамажо
P9_TA(2021)0059A9-0020/2021

Решение на Европейския парламент от 9 март 2021 г. относно искането за снемане на имунитета на Карлес Пучдемон и Казамажо (2020/2024(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета, получено на 13 януари 2020 г. и предадено от председателя на испанския Tribunal Supremo (Върховен съд) и отправено от председателя на втори състав на испанския Tribunal Supremo във връзка със специално производство № 3/20907/2017 на 10 януари 2020 г.; като взе предвид обявяването на посоченото искане за снемане на имунитета в пленарна зала на 16 януари 2020 г.,

–  като изслуша Карлес Пучдемон и Казамажо съгласно член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г., 17 януари 2013 г. и 19 декември 2019 г.(1),

–  като взе предвид решението на испанската Junta Electoral Central (Централна избирателна комисия) от 13 юни 2019 г.(2),

–  като взе предвид обявлението, направено в пленарна зала на 13 януари 2020 г., че след решението на Съда на Европейския съюз от 19 декември 2019 г. Парламентът приема за сведение избирането на Карлес Пучдемон и Казамажо за член на Европейския парламент, считано от 2 юли 2019 г.,

–  като взе предвид член 71, параграфи 1 и 2 от Конституцията на Испания,

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A9‑0020/2021),

A.  като има предвид, че председателят на втори състав на испанския Tribunal Supremo поиска снемането на имунитета на Карлес Пучдемон и Казамажо, член на Европейския парламент, във връзка с член 9, параграф 1, буква б) от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз във връзка със специално производство № 3/20907/2017 – наказателното производство за предполагаемо престъпление „посегателство срещу реда на управление“, определено в членове 544 и 545 от испанския Наказателен кодекс, и престъпление „присвояване на публични средства“, определено в член 432 от испанския Наказателен кодекс във връзка с член 252 от него;

Б.  като има предвид, че деянията, подлежащи на наказателно преследване, се предполага да са били извършени през 2017 г.; като има предвид, че заповедта за наказателно преследване по това дело е издадена на 21 март 2018 г. и потвърдена с последващи заповеди, отхвърлящи подадени жалби; като има предвид, че разследването беше приключено със заповед от 9 юли 2018 г. и потвърдено като окончателно на 25 октомври 2018 г.; като има предвид, че със заповед от 9 юли 2018 г. беше обявено, че Карлес Пучдемон и Казамажо, наред с други, не се е явил в съда, въпреки че е бил призован, и беше взето решение за спиране на производството по отношение на него и други лица, докато те бъдат открити;

В.  като има предвид, че след решението на Съда на Европейския съюз от 19 декември 2019 г. Парламентът прие за сведение избирането на Карлес Пучдемон и Казамажо за член на Европейския парламент, считано от 2 юли 2019 г.;

Г.  като има предвид, че статутът на член на Европейския парламент беше придобит, считано от 13 юни 2019 г.; като има предвид, че следователно искането за снемане на имунитета се отнася до факти и до наказателно преследване, което предшества във времето придобиването на статута и следователно – на имунитета на член на Европейския парламент;

Д.  като има предвид, че комисията по правни въпроси прие за сведение документите, представени на членовете на комисията от Карлес Пучдемон и Казамажо, съгласно член 9, параграф 6 от Правилника за дейността, и считани от него за относими към процедурата;

Е.  като има предвид, че органите на държавите членки вземат решения относно уместността на съдебните производства;

Ж.  като има предвид, че Европейският парламент няма правомощие да поставя под въпрос достойнствата на националните правни и съдебни системи;

З.  като има предвид, че Европейският парламент не разполага с никакви правомощия за оценка или за поставяне под въпрос на юрисдикцията на националните съдебни органи, отговарящи за разглежданото наказателно производство;

И.  като има предвид, че съгласно испанското законодателство, както е тълкувано от националните съдилища и съобщено на Парламента от въпросната държава членка, втори наказателен състав на испанския Tribunal Supremo е компетентният орган за искането за снемане на имунитета на член на Европейския парламент;

Й.  като има предвид, че производството не се отнася до изразени възгледи или гласуване по време на изпълнение на служебните задължения на член на Европейския парламент за целите на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

К.  като има предвид, че член 9, параграф 1, буква а) от Протокол №7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз постановява, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Л.  като има предвид, че в член 71, параграф 1 и параграф 2 от испанската Конституция се предвижда, че:

„1. Депутатите и сенаторите се ползват с неприкосновеност по отношение на мненията, изразявани от тях при изпълнението на задълженията им;

2. По време на мандата си депутатите и сенаторите се ползват с имунитет и могат да бъдат задържани единствено в случай че бъдат заловени на местопрестъплението. Срещу тях не може да бъде повдигано обвинение или възбуждано наказателно преследване без предварително разрешение от съответната камара“.

М.  като има предвид, че в искането за снемане на имунитета се предоставя информация, що се отнася до прилагането на член 71 от испанската Конституция и по-конкретно до етапа на производството, от който нататък не е необходимо да се отправя искане за разрешение от Парламента, за да се проведе наказателно производство срещу обвиняем, който придобива статут на член на парламент, че искане за снемане на имунитета не е необходимо в случаи, в които статутът на член на парламент е придобит, когато вече е бил в ход съдебен процес, или в случаи, в които член на парламент встъпва в длъжност след образувано срещу него съдебно производство; като има предвид, че следователно не е необходимо искане за снемане на имунитета съобразно член 9, параграф 1, буква а) от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, за да бъдат взети мерки на територията на Испания;

Н.  като има предвид, че Европейският парламент не е в позиция да тълкува националните правила относно привилегиите и имунитетите на членовете на Парламента;

О.  като има предвид, че член 9, параграф 1, буква б) от Протокол №7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз постановява, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на всяка друга държава членка имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство;

П.  като има предвид, че на 14 октомври 2019 г. втори състав на испанския Tribunal Supremo разпореди издаването „(с) оглед провеждането на наказателно производство [...] по целесъобразност: национална заповед за арест, европейска заповед за арест или международна заповед за арест за целите на екстрадирането“ по отношение на Карлес Пучдемон и Казамажо, за когото беше потвърдено, че не се е явил в съда, въпреки че е бил призован; като има предвид, че както се обяснява в искането за снемане на имунитета, на 10 януари 2020 г. обжалването на това решение е отхвърлено по отношение на оттеглянето на „съответните национални заповеди за издирване, арест и задържане, както и международните и европейските заповеди за арест“ и подкрепено „срещу разпореждането от 14 октомври 2019 г. и решението от 18 октомври 2018 г. [...] съобразно тълкуването, предоставено от Съда на ЕС в неговото решение от 19 декември 2019 г., в което се признават привилегиите и имунитетите на жалбоподателя(ите) по член 9 от Протокол № 7 към Договора за функционирането на Европейския съюз в неговото (тяхното) качество на член(ове) на Европейския парламент“, и също така е взето решение да се внесе искане Европейският парламент да снеме имунитета на Карлес Пучдемон и Казамажо, „с цел да се пристъпи към изпълнението на издадената(ите) европейска(и) заповед(и) за арест“ и да се информира за това изпълняващият орган в Белгия;

Р.  като има предвид, че съгласно член 9, параграф 8 от Правилника за дейността комисията по правни въпроси при никакви обстоятелства не може да се произнася относно вината или невинността на члена на ЕП, нито да се произнася по въпроса дали приписаните мнения или деяния на члена на ЕП дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането комисията подробно се е запознала с фактите по случая;

С.  като има предвид, че в съответствие с член 5, параграф 2 от Правилника за дейността парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове;

Т.  като има предвид, че целта на парламентарния имунитет е да защитава Парламента и неговите членове от съдебно преследване във връзка с дейности, които са извършвани при изпълнението на парламентарните задължения и които са неделими от тези задължения;

У.  като има предвид, че обвинението явно няма никаква връзка с позицията на Карлес Пучдемон и Казамажо като член на Европейския парламент, а с предишната му позиция като председател на Generalitat (правителството) на Каталония;

Ф.  като има предвид, че Карлес Пучдемон и Казамажо е едно от лицата от група хора, намиращи се в подобна ситуация – да бъдат наказателно преследвани и обвиняеми във въпросните престъпления, с единствената разлика, че той понастоящем се ползва с имунитет като член на Европейския парламент; като има предвид, че следва да се отчита фактът, че Карлес Пучдемон и Казамажо не е единственото наказателно преследвано лице във въпросното дело;

Х.  като има предвид, че инкриминираните факти са настъпили през 2017 г., а въпросното наказателно производство срещу Карлес Пучдемон и Казамажо е образувано през 2018 г.; като има предвид, че на тази основа не може да се твърди, че съдебното производство е образувано с намерението за възпрепятстване на бъдещата политическа дейност на Карлес Пучдемон и Казамажо като член на Европейския парламент, тъй като по онова време статутът му на член на Европейския парламент все още е бил хипотетичен и бъдещ;

Ц.  като има предвид, че в настоящия случай Парламентът не установи улики за fumus persecutionis, т.е. факти, сочещи, че съдебното производство е било образувано с намерението да навреди на политическата дейност на члена на ЕП и оттам – на Европейския парламент;

1.  решава да снеме имунитета на Карлес Пучдемон и Казамажо съобразно член 9, параграф 1, буква б) от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на испанските органи и на Карлес Пучдемон и Казамажо.

(1) Решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; решение на Съда от 19 декември 2019 г., Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Boletín Oficial del Estado, брой 142, 14 юни 2019 г., стр. 62477 – 62478.

Последно осъвременяване: 3 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност